Skip to main content

Full text of "Sefik Beslagic, Stecci Katalosko Topografski Pregled"

See other formats


ŠEFIK BEŠLAGIĆ 


STEĆCI 

KATALOŠKO — TOPOGRAFSKI PREGLED 


SARADNICI AUTORA 


Dr A. HORVAT — Zagreb, N. BOŽANlC-BEZlC — Split, D. BERETlC 
— Dubrovnik, dr M. COROVlC-LJUBINKOVlC — Beograd, Z. KAJMA- 
KOVIC, M. MUJEZINOVIC, dr S. TIHIC, I. BOJANOVSKI, LJ. MLADE- 
NOVIC, P. ANDJELlC i dr Z. MARlC — Sarajevo. 
/ 

I. OPŠTI DIO 

UVOD 


Poslije drugog svjetskog rata u našoj novoj Jugoslaviji stećcima kao 
jedinstvenoj kulturno-istorijskoj pojavi poklonjena je dostojna pažnja. U 
vezi s tim uslijedio je niz organizovanih aktivnosti na proučavanju i zaštiti 
tih spomenika kulture. Jedan od rezultata takvog odnosa prema stećcima 
jeste i pojava ove knjige koja ima cilj da stručnu i uopšte kulturnu javnost 
na pregledan način ohavijesti o veličini, rasprostranjenosti i osnovnim 
osohinama toga našeg fonda kulturnog nasljeđa. 

Smatramo da je potrehno na ovome mjestu izložiti i ohjasniti kako 
je došlo do takvog našeg odnosa prema stećcima, šta smo u tome pogledu 
dosada preduzimali i postigli, a posehno, kako su stvoreni uslovi da se 
izda ovaj kataloško-topografski pregled. EANIJI PERIOD PROUCAVANJA STEĆAKA 

Prvi pisani podaci o stećcima potječu iz prve polovine XVI vijeka. 
Slovenac Benedikt Kuripešić je kao tumač u poslanstvu austrijskog cara 
Ferdinanda I, koje je preko Bosne putovalo u Carigrad radi sklapanja 
mdra sa sultanomi, vidio stećke u Lađevini (Vladjevini) kod Rogatice i o 
njima dao nekoliko podataka u svom poznatom putopisu. 1 Bez obzira što 
je vrlo pogrešno pročitao natpise na stećđma Ladjevina, Kuripešićeva 
informacija je dragocjena. Slijedeći podaci uslijedili su tek poslije više od 
dva stoljeća. Tada je talijanški prirodoslovac Alberto Fortis ostavio ne- 
koliko kraćih bilježaka o stećcima oko Makarske i Sinja. 2 Prvih godina 
XIX vijeka proputovao je jedan dio Dalmacije, Hercegovine i teritorija 
Dubrovačke republike poljski knez Aleksandar Sapieha. Pri tome je on 
pokazao dosta interesa za stećke. Učinilo mu se da reljefi stećaka imaju 
mnogo sličnosti sa egipatskim i partskim spomenicima. 3 Od kasnijih stra- 
nih putopisaca koji su nešto zabilježili o stećcima navešćemo važnije. 
Bećki geolog i ljekar (inače Francuz) Amd Boue objavio je samo uzgred 
neke podatke sa svog putovanja iz 1836 — 1838. god. i pri tome izrazio 
mišljenje da stećci potječu iz prvih decenija kršćanstva u ovim krajevima. 4 
Nešto opšimije je pisao o stećcima čuveni engleski egiptolog I. Gardner 
Wilkinson. On je bio mišljenja da su to domaći kršćanski spomenici iz 
predturskog doba, ali da su mnogi od njih stariji od XV vijeka. 5 U drugoj 
polovini XIX v. kroz naše krajeve putuje pruski konzul u Sarajevu Otto 
Blau, pa se i on kratko osvrće na stećke koje je zapazio. 6 Malo nakon toga 
dolazi i do putovanja poznatog engleskog istoričara Arthura J. Evansa 
koji je u našim spomenicima vidio misteriozno preistorijsko keltsko nad- 
grobno kamenje. 7 Koristan prilog poznavanju stećaka dao je i austrijski 
oficir Henrich Sterneck iz 1871 — 1873. god. koji je mdslio da su oni iz 
predrimskog perioda, 8 zatim austrijski vojni ljekar dr F. Luschan koji je, 
premia nađenom novcu u grobovima, stećke datirao u XIV i XV v., 9 a onda 
bečki arheolog dr Moritz Hoemes koji je sa svojih putovanja 1879 — 1880. 
god. dao podatke, sa crtežima, za stotinjak nekropola i u svojoj analizi 

1 B. Curipeschitz, Itinerarium der Botschaftreise des Joseph v. Lamberg und Nic- 
las Jurischitz durch Bosnien, Serbien, Bulgarien nach Konstantinopel 1530, Insbruck 
1910. (Izdanje na našem jeziku: B. Kuripešić, Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i 
Rumeliju 1530, Svjetlost, Sarajevo 1950, 24 — 25.) 

2 A. Fortis, Viaggio in Dalmazia, Venezia 1774, vol. II, 72 — 77. 

3 A. Sapieha, Podroz do Krajow Slawianskich odbiwana w 1802 i 1803 roku, 
Warszawa 1811. 

4 A. Boue, Die europaische Tiirkei, I — II, Wien 1889, 560. 

5 G. Wilkinson, Dalmatien und Montenegro, I — II, Leipzig 1849, 1/140, И/68 i dalje. 

e O. Blau, Reisen in Bosnien und Herzegowina, Berlin 1877, 25, 39, 48, 83 i đalje. 

7 A. J. Evans, Trough and the Herzegovina on foot . . ., London 1876, 170 — 176. 

8 H. Sterneck, Geographische Verhaltnisse, Communicationen und das Reisen in 
Bosnien und der Herzegowina und Montenegro, Wien 1877, 45 — 46. 

9 F. Luschan, Altbosnische Graber, Deutsche Zeitung, 14. IX. 1879 (prevod na na- 
šem jeziku u dnevnom listu Obzor, Zagreb, 18. i 20. X 1879.); Isti, tlber altbosnische 
Graber, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, X, 1881, 104—114. 


11 izrazio dosta nepovoljno mišljenje o kulturi i umjetnosti srednjovjekovne 
Bosne. 10 Za razliku od Hoemesa, malo zatim mađarski istoričar Ivan 
Asboth ističe umjetničku vrijednost stećaka i po prvi puta u literaturi te 
spomenike pripusuje bogumilima. 11 

Najstariji podaci o stećcima od strane domaćih pisaca potječu iz druge 
polovine XVIII v. Među njima se najprije javljaju Andrija Kačić - Miošić, 12 
zatim Ivan Katalinić, 13 a onda splitski arheolog dr Ivan Carrara. 14 Nešto 
podataka o stećcima u Srbiji pružio je prof. S. Obradović, 15 a o stećcima u 
Hercegovini i Dalmaciji bosanski franjevac — pjesnik Martin Nedić. 16 O 
dalmiatinskim stećcima pišu još franjevci — književnici Simeon Milinović 17 
i Petar Kadčić-Peko. 18 Relativno dosta podataka o hercegovačkim stećcima 
ostavio nam je fra Petar Bakula. 19 O stećcima centralne Bosne piše fra 
Anto Knežević. 20 Nešto podataka su dali i sarajevski mdtropolit Sava Ko- 
sanović 21 i Miloš Milojević. 22 Dubrovački profesor Luko Zore objavio je 
čitavu jednu malu radnju o stećcima iz dubrovačke okoline. 23 O stećcima 
iz Podrinja pišu Ljub. Klerić i dr Laza Dokić. 24 U nizu brojeva Viestnika 
Hrvatskog arkeološkog družtva iz Zagreba, koji je počeo izlaziti 1879. god., 
objavljivani su prilozi Vida Vuletića-Vukasovića, neumomog sakupljača 
građe o natpisima bosansko-hercegovačkih stećaka. 25 Krajem prošlog vijeka 
svojim prilozima o stećđma ističu se još Petar Kaer 26 i Frane Radić. 27 


10 M. Hoemes, Alte Graber in Bosnien und der Herzegowina, Mittheilungen der 
Antropologischen Gesellschaft in Wien, XIII, 1883, 169 — 177; Isti, Dinarische Wande- 
rungen, Wien 1888, 116, 131, 183, 189 i dalje, te 323 — 348; Isti, Mittelalterliche Grab- 
denkmale in der Herzegowina, Mittheilungen de K. k. Central-Commission zur Erfor- 
schung und Erhaltung der Kunst- u. historischen Denkmale, VIII, Wien 1882, 19—25. 

11 J. Asboth, Bosznia es Herzegovina I — II, Budapest 1887, i na njemačkom 
jeziku: Bosnien und die Herzegowina, Wien 1888, 94 — 118, 229 — 231, 329 — 351 i 404. 

12 A. Kačić-Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Zagreb 1942, 393. 

13 I. Katalinić, Storia della Dalmazia I, Zara 1834, 94 — 95. 

14 I. Carrara, Odgovor, Arkiv za povjesnicu jugoslavensku, II, 1952, 325. 

15 S. Obradović, Opisanija okružija užičkog, Glasnik Društva srpske slovesnosti, 
sv. X, 1858, 296—340. 

13 M. Nedić, Spomenici bosanski, Arkiv za povjesnicu jugoslavensku, IV, 1857, 
142—162. 


17 S. Milinović, Kratko opisanje Lovreča u Dalmaciji, Arkiv za povjesnicu jugo- 
slavensku V, 1859, 321; Isti, O Sinju u Dalmaciji, Arkiv za povjesnicu jugoslavensku 
VII, 1863, 129—146. 

18 P. Peko Kadčić, Odgovori na nekoja pitanja društva kotara Makarskog, Arkiv 
za povjesnicu jugoslavensku V, 1859, 321; Isti, Poviest kotara Makarskog, Arkiv za 
povjesnicu jugoslavensku, VII, 1863, 92. 

19 P. Bakula, Schematismus topographico-historicus . . ., Mostar 1873, 71 — 178. 

29 A. Knežević, Listovi o Bosni, Bosanski prijatelj, 1870, 59 i dalje. 

/ ' 21 S. Kosanović, Srpske starine u Bosni, Glasnik Srpskog učenog društva, XII, 
187 1, 158—189. 


22 M. Milojević, Vidovdan br. 95 i neobjavljeni rukopis O starim srpskim gro- 
bovima. 

23 L. Zore, Bosanski grobovi, Program CK velikog gimnazija u Dubrovniku god. 
1880—1881, Dubrovnik 1881, 3—20. 

24 Lj. Klerić — L. Dokić, O starom groblju u Podrinju, Glasnik Srpskog učenog 
društva, 1882, 22 — 25. 


25 V. V. Vukasović, Starobosanski natpisi u Bosni i Hercegovini, Viestnik hrvat- 
skoga arkeologičkoga družtva IV (1882) do XIV (1892); Isti, Starohrvatski natpisi u 
Bosni i Hercegovini, Starohrvatska prosvjeta I — II; Isti autor je objavio i nekoliko 
članaka na ovu temu u Glasniku Zemaljskog muzeja I, Sarajevo 1889, u Slovincu 
IV — VII (1881 — 1884) i drugim časopisima. 

28 P. Kaer, Pierres sepulcrales Dalmates, Lyon 1887; Isti, Di Alcuni massi sepol- 
crali nel distretto d’Imoski, Bulletino di archeologia e storia Dalmata II (1879), 8, 
25, 36 i 74. 


27 F. Radić, O spomenicima, Bosanska vila III (1888), 9 — 11, 27 — 29, 39 — 42, 57 — 58, 
74 — 75 itd.; Isti, Starinski grobovi u Hercegovini, Slovinac VII (1884), 118 — 122; Isti, 
Alte Graber in Bosnien und der Herzegowina, Mittheilungen der Antropologischen 
gesellschaft in Wien, XIV (1884), 63—67. 


12 Većinu navedenih autora, naročito onih stranih, stećci su slučajno za- 
interesovali. Njihovu pažnju su obično privukli veličina i neobični oblici 
ovih spomenika, vrlo često natpis ili neki za njih neobičan omamenat, pa 
su nam onda o torne ostavili zabilješku. Vrlo rijetko se neko od njih duže 
zadržao na stećcima sa namjerom da ih podrobnije opiše ili prouči. U 
njihovim zapisima ima netačnih podataka, naročito u odnosu na natpise, 
a i opisi ili crteži ukrasnih i simboličnih motiva su vrlo često pogrešni, 
pa ih valja koristiti sa dosta opreznosti. Neke njihove opservacije, a po- 
gotovo pretpostavke ili zaključci, naročito oni koji se odnose na kronolo- 
giju stećaka, ne samo da nisu uvjerljivi-, nego su kao neumjesni i neosno- 
vani sasvim neupotrebljivi. Njihova zasluga je najviše u tome što su 
stećke takoreći otkrili i što su na njih skrenuli pažnju naše i strane 
kultume javnosti. 

Ozbiljnije proučavanje stećaka počelo je u devetoj deceniji prošlog 
stoljeća, kada je u Sarajevu osnovano Muzejsko društvo, odnosno kada je 
osnovan Zemaljski muzej i pokrenut njegov godišnjak — Glasnik. Kao 
pionir i najvredniji naučni saradnik u tome pogledu ističe se dr Ćiro 
Truhelka, prvi kustos Zemaljskog muzeja, koga su stećci najviše intereso- 
vali sa epigrafskog stanovišta . 28 Natpisi stećaka su također privukli pažnju 
sLaviste Vatroslava Jagića 29 i prvog urednika Glasnika Zemaljskog muzeja 
Kostu Hermana . 30 Istoričar Konstantin Jireček ispravlja neka čitanja nat- 
pisa i raspravlja neka pitanja genealogije humske vlastele . 31 Đorđe Strati- 
mirović opisuje stećke iz Zgošće kod Kaknja koji posjeduju vrlo istaknute 
umjetničke vrijednosti . 32 Manjim prilozima se pojavljuju Tomo Dragiče- 
vić , 33 Vaclav Radymski , 34 Nikola Barišić , 35 Matija Bijelić 36 i Franjo Fiala . 37 
U približno istom periodu dosta interesa za stećke pokazuje Starohrvatska 
prosvjeta, časopis Hrvatskog starinarskog društva iz Knina, u kome objav- 


28 Objavio je više radova u Glasniku Zemaljskog muzeja Sarajevo I (1889), 
III— VIII (1891—1896), X (1898), XXVI (1914) i XXVII (1915), zatim u Wissenschaft- 
liche Mittheilungen, Wien II — VI (1894 — 1898) i u drugim časopisima i knjigama. 

28 V. Jagić, Nekoliko riječi o bosanskim natpisima na stećcima, Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu II (1890), knj. I, 1 — 9; Isti, Wissenschaftliche Mittheilungen 
III (1895), 396—402. 

30 K. Hermann, Starobosanski natpis iz XV vijeka, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu III (1891), knj. I, 48—53; Isti, Nadgrobni spomenik kneza Batića, Glasnik 
Zemaljskog muzeja u Sarajevu III (1891), knj. IV, 391 — 395; Isti, Epigraphische Denk- 
maler aus dem Mittelalter, Wissenschaftliche Mittheilungen III (1895), 481 — 502. 

31 K. Jireček, Vlastela humska na natpisu u Veličanima, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu IV (1892), 279 — 285; Isti, Wissenschaftliche Mittheilungen III 
(1895), 474—480. 

32 Dj. Stratimirović, Srednjevjekovno groblje kod Zgošće, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu III (1891), knj. II, 122 — 141; Isti, Zgošćanski stećak, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja u Sarajevu XXXVIII (1926), 45 — 46. 

33 T. Dragičević, Dva starobosanska natpisa, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sa- 
rajevu I (1889), knj. III, 24; Isti, Glasnik Zemaljskog muzeja II (1890), 297 — 298, III 
(1891)), knj. II, 193—195, IV (1892), 248—249. 

34 V. Radimsky, O materijalu bogumilskih stećaka, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu I (1889), knj. I, 59 — 60; Isti, Glasnik Zemaljskog muzeja III (1891), knj. I, 
75 — 80 i Wissenschaftliche Mittheilungen I (1893), 178. 

35 N. Barišič, Posušje, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu IV (1892), knj. 
III, 275 — 277; Isti, Tihaljina i njezine znamenitosti, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu V (1893), knj. IV, 558 — 560. 

38 M. Bijelić, Starobosanski natpisi u Premilovom Polju, Glasnik Zemaljskog mu- 
zeja u Sarajevu II (ltdO), knj. III, 298 — 304; Isti, Natpis iz Miljanovića, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja III (1891), knj. I, 54 — 55. . . ... 

37 F. Fiala, Crtice sa Glasinca, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu IV (1892), 
knj. IV, 336 — 340 i Wissenschaftliche Mittheilungen II (1894), 319. ljuju svoje radove Petar Kaer, 38 , Vid V uletić- V ukaso vić , 39 Lujo Marun 40 i 
neki drugi. 

Prva dva decenija XX vijeka osjeća se stagnacija u proučavanju 
stećaka koja bi se, pored ostaloga, mogla objašnjavati iščezavanjem jedne 
generacije naučnih radnika i političkim događajima koji su rezultirali 
aneksijomi Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske i prvim svjet- 
skim ratom. Nakon toga, opet oko Glasnika Zemaljskog muzeja, okuplja 
se grupa obrađivača stećaka. Tako se pojavljuju radovi dr Mihovila Man- 
dića , 41 dr Milenka Filipovića . 42 dr Vladislava Skarića , 43 dr Pere Slijepče- 
vića , 44 Milana Karanovića , 45 Petra Bogunovića , 46 Dimdtrija Sergejevskog , 47 
Đoke Mazalića 48 i Vejsila Ćurčića , 49 među kojima se obimom prikupljene 
građe ovaj posljednji najviše ističe. 

U istom periodu u drugim časopisima se javljaju Slade Šilović, 50 , Vejsil 
Ćurčić 51 i Ivan Renđeo , 52 a u vezi sa rješavanjem pitanja bogumila u Bosni 
dr Jaroslav Šidak . 53 

38 P. Kaer, O stećcima, Starohrvatska prosvjeta I (1895), II (1896) i IV (1898). 

89 V. Vuletić — Vukasović, Starobosanski natpisi u Bosni i Hercegovini, Staro- 
hrvatska prosvjeta I (1895) i II (1896). 

10 L. Marun, Starohrvatsko groblje s crkvom Sv. Spasa u Cetini, Starohrvatska 
prosvjeta I (1895) i II (1896). 

41 M. Mandić, Patarensko groblje pod Osmačom planinom, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu XIV (1902), 560 — 562; Isti, Turbe kod Travnika, Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu, XXXVI (1924), 83 — 90; Isti, Vezirski grad Travnik, Zagreb 
1931. 

43 M. Filipović, Natpis na stećku u Tićićima, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sa- 
rajevu XXXVIII (1926), 70 — 80; Isti, Starine u Bakićima, kod Olova, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja XL (1928), sv. II, 69 — 78; 

43 VI. Skarić, Grobni natpis braće Radilovića u Cađovini, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu XXXIX (1927), sv. II, 193—197; Isti, Jedan slovenski uzor bosan- 
skih mramorova, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XL (1928), sv. II, 141 — 144; 
Isti, Grob i nadgrobni spomenik gosta Milutina na Humskom u foćanskom srezu, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XLVI (1934), Sv. za historiju i etnografiju 
79—82. 

44 P. Slijepčević, Staro groblje po Gacku, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 
XL (1928), sv. II, 57—63. 

45 M. Karanović, Jeđan zanimljiv mramor kod Skender-Vakufa, Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu XL (1928), sv. II, 135 — 140; Isti, O mramoru vojvode Momčila, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu LII (1940), sv. I, 69 — 75. 

48 P. Bogunović, Stari nadgrobni spomenici u Vrućici, Glasnik Zemaljskog mu- 
zeja u Sarajevu XLII (1930), sv. II, 177 — 182. 

/D. Sergejevski, Srednjevjekovna groblja u Stuparima i Rastiku, Glasnik Ze- 
mćfljskog muzeja u Sarajevu LIII (1941), 95 — 100; Isti, Putne bilješke sa Nevesinj- 
skog Polja, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (Nova serija) III (1948), 239 — 250. 

48 Dj. Mazalić, Starine po okolini Sarajeva, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sara- 
jevu LI (1939), sv. I, 15 — 36; Isti, Semizovac i okolina, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu (N. s.) IV — V (1949 — 1950), 403 — 410; Isti, Borač, bosanski dvor srednjeg 
vijeka, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu LIII (1941), 31 — 94. 

49 V. Ćurčić, Srednjevjekovna groblja, rukopis u biblioteci Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu; Isti, Starinsko oružje u Bosni i Hercegovini, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu LV (1943), 21 — 225. 

50 S. Silović, Stećci u okolini Trogira, Bulićev zbornik, Split 1925, 689 — 693. 

51 V. Ćurčić, Kako su naši bogumilski pređi sjekli i prevozili nadgrobne spome- 
nike, Napredak, Sarajevo, IX (1934), br. 3 — 4, 35 — 39; Isti, Nadgrobni spomenici u 
narodnoj medicini u Bosni i Hercegovini, Napredak, Sarajevo, VIII (1933), br. 11 — 12, 
141—145. 

52 I. Renđeo, Stećci ili mramorovi, Hrvatski planinar, 1942, 105 i dalje; Isti, 
Srednjevjekovni nadgrobni spomenici, Naša domovina, 1943, 254 i dalje. 

53 J. Sidak, Problem »bosanske crkve« u našoj historiografiji, Rad JAZU, knj. 
259/116, Zagreb 1937, 125—134. 


14 


Ovaj period od 50 godina, izuziraajući dvadesetak godina stagnacije, 
karakterističan je po angažovanju relativno većeg broja naučnih radnika 
i po njihovom ozbiljnijem pristupu. Poslovi su obavljani sa više pažnje i 
dokumentacije. Međutim, njihov interes je bio prilično jednostran, jer su 
se najistaknutiji orijentirali na natpise. Osim toga, općenito se može reći 
da je većina aktivnosti bila više lična inicijativa pojedinaca koji su se 
stećcima bavili uzgred, uz svoje druge, primarne poslove, a da nije bilo 
organizovane i sistemske akcije. 

To su osnovni i najkraći podaci o djelatnosti proučavanja stećaka do 
drugog svjetskog rata. Bez sumnje, nas više interesuje najnoviji period 
koji najbolje i najpotpunije odražava naš odnos prema naučnom sektoru 
stećaka. 


PERIOD ORGANIZOVANOG I SISTEMATSKOG 
PROUCAVANJA STEĆAKA 


Od 1945. god. u našoj zemlji se u osnovi izmijenio odnos prema 
spomenicima kulture uopšte, a u vezi s tim i prema stećcima. Sada je 
uočena i shvaćena prava vrijednost stećaka i kao dokumenata u proučava- 
nju kulture i umrjetnosti naših naroda u srednjem vijeku i kao faktora 
obrazovanja i vaspitanja sadašnje i budućih generacija omladine i građana 
uopšte. Zbog toga su sasvim razumljiva nova nastojanja u proučavanju 
i čuvanju ovih spomenika, koja su karakteristična po tome što su orga- 
nizovana i sistematska kao i po tome što se u njih ulaže đosta ljuđskog 
stručnog potencijala i finansijskih sredstava. 

Najprije nastojanjem Zemaljskog muzeja u Sarajevu, a potom Savez- 
nog instituta za zaštitu spomenika kulture u Beogradu i Zemaljskog zavoda 
za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu došlo je do niza aktivnosti u pro- 
učavanju i zaštiti stećaka. Te akcije su ubrzane i intenzivirane neposređno 
poslije Izložbe srednjovjekovne umjetnosti jugoslavenskih naroda, koja je 
održana u Parizu 1950. god, a koja je pobudila veliki interes svjetske kul- 
turne i naučne javnosti za stećke. Za organizovanje širih i sistematskih 
akcija bila je vrlo važna 1950. god. Na inicijativu Saveznog instituta za 
zaštitu spomenika kulture iz Beograda održana je u Sarajevu, u decerrubru 
te godine. konferencija predstavnika Ministarstva za nauku i kulturu NR 
Bosne i Hercegovine, pomenutog Saveznog instituta za zaštitu spomenika, 
Zemaljskog muzeja iz Sarajeva, Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture iz Sarajeva i pojedinih stručnjaka bliskih problematici stećaka, 
na kojoj je konstatovana velika naučna vrijednost stećaka i potreba 
njihovog sistematskog proučavanja i zaštićivanja, a onda, na bazi prijed- 
loga Ministarstva za nauku i kulturu BiH, donesen plan takovih akcija. 
Tim planom predviđene su četiri osnovne radne etape: 1 — Anketno pri- 
kupljanje opštih podataka; 2 — Provjeravanje i dopunjavanje tih poda- 
/ taka; 3 — Sistematsko naučno ekipno obrađivanje pojedinih lokaliteta; i 
4 — Publikovanje rezultata prikupljanja naučne građe. Na istoj konferen- 
ciji utvrđen je i plan konkretnih zaduženja pređstavljenih i zaintere- 
sovanih ustanova kao i pojedinih naučnih radnika za 1951. god. 
Pored ostaloga, zauzet je i stav da se pri Saveznom institutu za zaštitu 
spomenika kulture u Beogradu obrazuje međurepublička komisija koja bi 
usmjeravala i koordinirala sve dalje aktivnosti, s obzirom na okolnost da 
stećci ne postoje samo u Bosni i Hercegovini, nego da ih imia i u Srbiji, 
Crnoj Gori i Hrvat§koj. 54 

U čitavom ovom novom periodu rada u oblasti stećaka važna je bila 
još jedna konferencija koja je održana u martu 1952. god, također u Sa- 
rajevu. Pored predstavnika Savjeta za nauku i kulturu NR Bosne i Herce- 
govine (ranijeg Ministarstva za nauku i kulturu), Saveznog instituta za za- 
štitu spomenika kulture iz Beograda, Zemaljskog muzeja iz Sarajeva i 
Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture NR Bosne i Hercegovine 

54 S. Bešlagić, Proučavanje i zaštita stećaka, Naše starine I, Sarajevo 1953, 169. 


16 iz Sarajeva, na tome skupu bili su i predstavnici Zemaljskog odbora sin- 
dikata prosvjetnih radnika BiH, Istorijskog društva BiH, Udruženja likov- 
nih umjetnika BiH, Instituta za folklor BiH, Muzeja grada Sarajeva i još 
nekih drugih zainteresovanih ustanova i organizacija. Na ovoj konferen- 
ciji je učinjen kritički osvrt na obavljene planirane radove u 1951. god. 
i date su smjernice za dalje dugoročnije radove. Osim toga, ukazano je 
na područja koja bi zbog ugroženosti ili drugih razloga trebalo prven- 
stveno uzeti u obzir prilikom planiranja ekipne obrade stecaka (dolina 
Neretve, Kupres, Sarajevsko Polje i dr.) Preporučeno je da monografske 
publikacije o stećcima, koje se mogu očekivati, čine jednu cjelinu i da 
nose oznake jedne serije, bez obzira koja ustanova ih bude izdavala. Na 
konferenciji je konstatovano da do formiranja saveznog koordinacionog 
tijela, na žalost, nije došlo i da. su osim u Bosni i Hercegovini, aktivnosti 
na proučavanju i obradi stećaka u drugimi republikama minimalne. U cilju 
što boljeg rukovođenja i koordiniranja radova u BiH predloženo je stva- 
ranje posebne komisije pri Zemaljskom zavodu za zaštitu spomenika 
kulture Bosne i Hercegovine. 55 

Odmah poslije navedenih konferencija pristupilo se poslovima sa dosta 
elana. Tako je Zemaljski zavođ za zaštitu spomenika, uz pomoć Ministar- 
stva prosvjete BiH, Saveznog instituta za zaštitu spomenika kulture i 
Zemaljskog odbora sindikata prosvjetnih radnika BiH, pripremio i otpo- 
čeo sistematsku akciju opšteg popisa stećaka na teritoriju Bosne i Herce- 
govine. U tu svrhu je održan niz predavanja i seminar za popisivače, 
štampan je poseban arak na koji će se unositi podaci, napisano više ra- 
spisa i uputstava, te članaka u dnevnoj štampi i angažovan veliki broj 
učitelja koji su lično i uz pomoć svojih učenika i svojih saradnika obila- 
zili terene, bilježili potrebne podatke i dostavljali ih Zemaljskom zavodu 
u Sarajevo. Ti poslovi su bili intenzivni u toku 1951. i 1952. god, a onda 
su još dvije godine dovršavani tamo gdje su ranije izostali ili bili slabo 
organizovani. Na konferenciji 1952. god. istaknuti su vrlo dobri rezultati 
toga opšteg popisa putem učitelja osnovnih škola. U vezi s tim, kasnije je 
novčano nagrađeno 13 učitelja koji su se najviše zalagali. Iako pođaci 
opšteg popisa nisu bili sasvim tačni, niti stručno obrađeni da bi se mogli 
neposredno koristiti bez rezerve, oni su ipak višestruko korisno poslužili. 
Tako su oni bili izvjestan indikator i orijentadja kako za planiranje akcija 
ekipne obrade pojedinih lokaliteta, tako i za planiranje poslova etape 
provjeravanja i dopunjavanja podataka. Pored toga, taj prvi popis je upo- 
zoravao na potrebu službene zakonske intervencije zaštite stećaka tamo 
gdje su oni bili relativno najugroženiji. Potrebno je istaknuti i činjenicu 
da je ovako široko pripreman i postavljen popis, kojim je angažovan veliki 
broj ljudi i kojim je kao javnom akdjom duže vremena pažnja naših 
građana, posebno onih sa sela, skretana na stećke. obavio i korisnu vas- 
pitnu funkciju, jer su otada uslovi čuvanja tih spomenika, zbog pozitiv- 
nijeg odnosa sarnih građana prema njima, bili znatno povoljniji. 

U poslovima provjeravanja popisa učestvovalo je 25 studenata filozof- 
skih fakulteta iz Sarajeva i Beograda. Oni su za taj posao pripremljeni 
putem kraćeg kursa na katedri Istorije umjetnosti Filoz'ofskog fakulteta 
u Beogradu i seminara u Zemaljskom zavodu za zaštitu spomenika kulture 
u Sarajevu. Zamišljeno je da grupe ovih studenata u pojedinim rejonima 
prikupljaju detaljnije podatke. Međutim, rezultati angažovanja ovih stu- 
denata bili su vrlo nejednaki i u većini slučajeva slabiji od angažovanja 
učitelja u opštern popisu. Zbog toga se dalji rad na provjeravanju i kom- 
pletiranju podataka opšte evidencije vršio samo preko pojedinih stručnja- 

S5 Š. Bešlagić, n. d., 177—178. 


2 S. Bešlagić: STECCI 


17 


ка Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu i puteon 
ekipa koje su radi proučavanja prikupljale detaljnije podatke o stećcima 
pojednih lokaliteta i područja. 56 

Vrlo dobri rezultati postignuti su u predviđenoj takozvanoj etapi 
ekipnog proučavanja pojedinih lokaliteta i područja. U nekoliko prvih go- 
dina u torne pogledu najviše poslova urađeno je u organizaciji Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu, a pod rukovodstvom arheologa Alojza Benca, Dimitrija 
Sergejevskog i Marka Vega. Još 1949. i 1950. god. prikupljena je i obrađena 
građa o nekropoli stećaka na Radimlji kod Stoca, a onda su 1951. god. 
obrađeni stećci oko Olova i Bratunca u Bosni, zatim oko Lištice u Herce- 
govini. Slijedeće dvije godine proučavani su stećci u okolini Ljubuškog. 
ParaleLno s tim, ekipa Muzeja grada Sarajeva, pod rukovodstvom kustosa 
Ljubice Mladenović, obrađivala je stećke u okolini Sarajeva. Isto tako, 
ekipe Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, pod rukovodstvom 
Sefika Bešlagića, evidentirale su i proučavale stećke u okolini Kupresa i u 
dolini Neretve koja je bila predviđena za potapanje Jablaničkim jezerom. 
U toku narednih godina poslovi ekipne obrade prelaze sasvim u Zemaljski 
zavod za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu gdje su već stvoreni kad- 
rovski uslovi za to. Tako su u organizacdji toga Zavoda, pod istim struč- 
nim rukovodstvom, obuhvaćena slijedeća područja: Duvanjsko Polje, Bli- 
dinje (između Čvrsnice i Vran planine), Popovo Polje, dolina Trebišnjice, 
Nevesinjsko Polje, područje Treskavice i planine Bjelašnice. U istom vre- 
menskom periodu, također u organizaciji Zemaljskog zavoda, a pod ruko- 
vodstvom Drage Vidovića, Zdravka Kajmakovića i Smaila Tihića, obra- 
đeni su krajevi oko Zvomika i Gacka. 

Pored navedenih poslova ekipne obrade na teritoriji Bosne i Herce- 
govine, bilo je akcija te vrste i u drugim republikama. Na poziv Zavoda 
za zaštitu spomenika kulture NR Crne Gore, Dimitrije Sergejevski, iz 
Sarajeva, obradio je 1951. god. nekropolu stećaka u Nikšiću, dok su ostali 
krajevi te republike tada izostali. U Podrinju na teritoriju NR Srbije dje- 
lovale su dvije ekipe Saveznog instituta za zaštitu spomenika kulture iz 
Beograda, pod rukovodstvom Petra Momirovića, iz Sarajeva. U tome kraju 
je u organizaciji Etnografskog muzeja iz Beograda vršio obradu stećaka 
kustos Vojin M. Ivanović, a u organizaciji široke akcije prikupljanja arhe- 
ološke građe od strane Arheološkog instituta Srpske akademije nauka u 
Beogradu, pod rukovođstvom dr Mirjane Ljubinković, kustosa Narodnog 
muzeja iz Beograda, obuhvaćeni su jednom prilikom stećci zapadne, a dru- 
gom stećci centralne Srbije. Na kontinentalnom dijelu NR Hrvatske takove 
akcije vodila je dr Angela Horvat, u organizaciji Konzervatorskog zavoda 
NR Hrvatske, dok je za poslove u Imotskoj Krajini od strane Konzervator- 
skog zavoda za Dalmaciju u Splitu bio angažovan dr Lovre Katić, konzer- 
vator iz Solina, za Makarsko područje Nevenka Bezić, konzervator iz 
Splita i za jedan dio Dubrovačkog primorja dr Cvito Fisković, akademik 
i direktor Konzervatorskog zavoda u Splitu i Josip Lučić, profesor iz Za- 
greba. Jedan dio zaleđa Pelješca obradio je dr Alojz Benac, direktor 
Zemaljskog miuzeja iz Sarajeva. 

Poslovi ekipne obrade pojedinih lokaliteta i čitavih krajeva i prouča- 
vanja stećaka uopšte rezultirali su pisanjem i publikovanjem monografija 
kao posebnih knjiga, te većih i rnanjih radova koji su postepeno objavlji- 
vani u stručnoj periodičkoj štarmpi. Može se reći da se i u tome pogledu 
dosta postiglo. Tako je u ustanovljenoj ediciji Srednjovjekovni nadgrobni 
spomenici Bosne i Hercegovine od 1950. do 1967. god. izdato 9 monografija 

56 S. Bešlagić, n. d., 169—174. 


18 - — svezaka, i to: Radimlja, Olovo i Siroki Brijeg od Alojza Benca, 57 Ludmer 
od Dimitrija Sergejevskog, 58 Ljubuški od Marka Vega 59 i Kupres, Kalino- 
vik, Popovo i Stećci c entralne Bosne od Sefika Bešlagića. 60 Izdavači ovih 
monografija bili su: Zemaljski muzej iz Sarajeva, Savezni institut za za- 
štitu spomenika kulture iz Beograda i Zemaljski zavod za zaštitu spome- 
nika kulture NR Bosne i Hercegovine iz Sarajeva. Osimi toga, izvan te 
edicije, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti iz Zagreba izdala 
je monografiju Stećci na Blidinju od Sefika Bešlagića, 61 a Naučno društvo 
Crne Gore štampalo je brošuru — skraćenu monografiju Srednjevjekovna 
nekropola kod Petrove crkve u Nikšiću koju je napisao Dimitrije Serge- 
jevski. 62 Pored monografija kao posebnih knjiga objavljeni su i drugi 
radovi koji su se relativno najviše odnosili na stećke Bosne i Hercegovine. 
U tome pogledu bilo je od dosta velikog značaja pokretanje časopisa Naše 
starine, godišnjaka Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u 
Sarajevu koji je počeo da izlazi 1953. god. Ovaj časopis je do danas objavio 
znatan broj takovih radova, relativno najviše od Sefika Bešlagića, 63 ali i 
od drugih saradnika, kao što su Đoko Mazalić, 64 Drago Vidović 65 i Zdravko 
Kajmaković. 66 Nekohko radova Sefika Bešlagića, koji su se odnosili na 
bosansko-hercegovačke stećke, objavili su i neki drugi bosansko-hercego- 
vački časopisi 67 ( Glasnik Zemaljskog muzeja, Godišnjak Istorijskog društva 
BiH), kao i časopisi drugih republika 68 ( Starinar SAN-a u Beogradu, Gla- 
snik Etnografskog muzeja u Beogradu, Anali Historijskog instituta JAZU 
u Dubrovniku i dr.) Općenito na stećke odnosi se i veća radnja Sredo- 
vjećni nadgrobni spomenici od zagrebačkog profesora Ivana Renđea, napi- 
sana na bazi pregleda starije literature i ličnog djelomičnog poznavanja 
terena, koja je kao rukopis objavljena u zagrebačkoj eđiciji Bibliografija 
i građa za umjetnost i srodne struke, koju je osnovao dr Antun Bauer. 69 
Na kraju te radnje dati su bibliografski podaci koje je autor dosta dugo 
prikupljao. I jedna radnja slovenačkog arheologa Paule Korošec o stećcima 
okoline Travnika objavljena je u Glasniku Zemaljskog muzeja u Saraje- 
vu , 70 Bilo je i više radova koji su se odnosili na stećke drugih republika, 


57 A. Benac, Radimlja, Sarajevo 1950; Isti, Olovo, Beograd 1951; Isti, Široki Brijeg, 
Sarajevo 1952. 

58 D. Sergejevski, Ludmer, Sarajevo 1954. 

59 M. Vego, Ljubuški, Sarajevo 1954. 

60 S. Bešlagić, Kupres, Sarajevo 1954; Isti, Kalinovik, Sarajevo 1962; Isti, Popovo, 
Sarajevo 1966; Isti, Stećci centralne Bosne, Sarajevo 1967. 

81 S. Bešlagić, Stećci na Blidinju, Zagreb 1959. 

62 D. Sergejevski, Srednjevjekovno groblje kod Petrove crkve u Nikšiću, Ce- 
tinje 1952. 

63 Naše starine, Sarajevo, I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X i XI. 

84 Naše starine, Sarajevo, IV i VI. 

65 Naše starine, Sarajevo, II i III. 

66 Naše starine, Sarajevo, IX i XI. 

87 Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1959, 239 — 247; Godišnjak Istorijskog 
društva Bosne i Hercegovine VII (1955), 67 — 80. 

88 Starinar, Beograd, VII— VIII, 1956—1957, 375—396, XII (1961), 176—206 i XV— 
XVI (1964 — 1965), 279 — 292; Anali Historijskog instituta u Dubrovniku VIII — IX 
(1962), 65—83. 

89 I. Renđeo, Sredovječni nadgrobni spomenici-stećci, Zagreb 1953 (izdato kao 
rukopis). Na kraju ovog rada dati su i bibliografski podaci o stećcima. Osnivač i re- 
daktor edicije Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke, u kojoj je publiko- 
vana ova radnja, prof. dr Antun Bauer pokazao je dosta inicijative i aktivnosti za 
proučavanje i popularizaciju stećaka, posebno kada se rađilo o stvaranju eksponata 
za Izložbu jugoslavenskog sređnjovjekovnog slikarstva i plastike u Parizu 1950. g. i 
za zbirku ođljeva Gipsoteke jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Za- 
grebu. 

70 P. Korošec, Sređnjovjekovne nekropole okoline Travnika, Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu, 1952, 357 — 407. 


19 а koji su objavljivani u raznim časopisima. Tako su o stećcima u Srbiji 
pisali dr Mirjana Corović-Ljubinković i Đurđe Bošković — Vojislav Korać 
u ediciji Arheološkog instituta SAN-a iz Beograda Arheološki spomenid 
i nalazišta u Srbiji , 71 te Vojin M. Ivanović u Glasniku Etnografskog muzeja 
u Beogradu 72 i dr Milenko Filipović u Zbomiku Saveznog instituta za za- 
štitu spomenika kulture u Beogradu i Našim starinama u Sarajevu . 73 O 
stećcima na području Hrvatske pisali su dr Angela Horvat u zagrebačkom 
Historijskom zbomiku i splitskim Prilozima za povijest umjetnosti u Dal- 
madji, 74 dr Lovre Katić u splitskoj Starohrvatskoj prosvjeti, 75 dr Alojz 
Benac u Analima Historijskog instituta u Dubrovniku, 16 dr Cvito Fisković 
i Josip Lučić u Prilozima za povijest umjetnosti u Dalmadji 77 Nevenka 
Bezić-Božanić u beogradskom Starinaru 78 i Šefik Bešlagić u Analima 
Historijskog instituta u Dubrovniku. 79 

Navedene publicirane radnje skoro isključivo se odnose na novopro- 
nađenu građu koja je uglavnom po jednakom ili sličnom principu i sistemu 
stručno i kritički izložena i dokumentovano objašnjena. One su u najvećoj 
mjeri monografskog i kataloškog karaktera, neke su dijelom i studije, a 
neke su upotpunjene i drugim korisnim podacima istorijskog, etnografskog 
ili nekog drugog karaktera. Veći broj je rezultat ekipnih obrađivanja po- 
jedinih lokaliteta ili područja, obavljenih po preporukama pomenutih 
sarajevskih savjetovanja. Međutim, ovim spiskom nisu iscrpljene sve rad- 
nje koje su na temu stećaka publicirane od 1945. god. do danas, pa bi 
radi potpunijeg uvida u tu važnu aktivnost bilo potrebno da se navedu 
i one druge. Te radnje su raznovrsnog karaktera i teško ih je kategorizi- 
rati. Još 1950. god, kada se pripremao i stvarao sistem i metod proučavanja 
stećaka, pojavio se članak Proučavanje stećaka od dr Milenka Filipovića, 
a nešto poslije toga i članak Proučavanje i zaštita stećaka od Šefika Beš- 
lagića, 80 koji su imali programski karakter. Na ovome mjestu nije moguće 
navesti brojne članke u stručnoj, ostaloj periodičnoj i dnevnoj štampi 
uglavnom naučno-populamog, esejističkog ili propagandnog karaktera, ali 
se može reći da su se u tome pogledu više puta javljali dr. Miroslav Krleža, 
dr Alojz Benac, Dimdtrije Sergejevski, Marko Vego, Cvjetko Popović i 
Šefik Bešlagić. U ovu kategoriju bi se mogla uvrstiti i brošurica Stećd 

71 М. Ćorović — Ljubinković, Nekropole i grobni belezi, Arheološki spomenici i 
nalazišta u Srbiji I, Zapadna Srbija, Beograd 1953, 169 — 198; Isti, Nekropole i grobni 
belezi, Arheološki spomenici i nalazišta u Srbiji, Centralna Srbija, Beograd 1956, 
231—263. 

. 72 V. M. Ivanović, Srednjevjekovni nadgrobni spomenici u Podrinju, Glasnik 
Jpthografskog muzeja u Beogradu XVIII (1954), 221 — 268. 

73 D. M. Filipović, Proučavanja stećaka, Zbornik zaštite spomenika kulture I, Beo- 
grad 1950, 131—137. 

74 Dr. A. Horvat, O stećcima na području Hrvatske, Historijski zbornik IV, Za- 
greb 1951, 157 — 162; Ista, Prilog rasprostranjenosti stećaka u Liki i Baniji, Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji 15, Split 1963, 26 — 34. 

75 L. Katić, Stećci u Imotskoj Krajini, Starohrvatska prosvjeta, III serija, sv. 3, 
Zagreb 1954, 131—169. 

76 Dr. A. Benac, Srednjevjekovni stećei od Slivna do Ćepikuća, Anali Historij- 
skog instituta u Dubrovniku II (1953), 59 — 82. 

77 Dr C. Fisković, Stećci u Cavtatu i u Dubrovačkoj Župi, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 13, Split 1961, 147 — 175; J. Lučić, Stećci u Dubrovačkoj rijeci 
i u Brgatu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13, Split 1961, 176—187. C. Fi- 
sković je upozorio i na posebnu vrst manjih tankih stubova, ukrašenih krstovima, 
u dubrovačkom kraju i na Pelješcu, a datira ih u XIV — XVI stoljeće. 

78 N. Božanić — Bezić, Stećci i nadgrobne ploče u Makarskom primorju, Starinar 
XVII (1966), Beograd 1967, 167—172. 

79 S. Bešlagić, Stećci u Brotnjicama, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 
VIII— IX (1962), 65—83. 

80 Vidi napomene br. 54 i 73. 


20 


govore od B. Pavlovića i I. Renđea, 81 štampana u Zagrebu. Na sakupljanju 
i objavljivanju bibliografskih podataka, uz već spomenutog Renđea, dosta 
je uradio Drago Vidović (uz pomoć Hamdije Kreševljakovića). 82 Interes 
naučnih radnika ubrzano je rastao, a i publikovana građa ih je pobuđivala 
na studijske i sintetske radove. I sami terenski obrađivači stećaka, autori 
publiciranih radova, naročito većih monografija, nisu se zadržali samo na 
izlaganju prikupljene građe, nego su se u svojim radovima upuštali i u 
studije. npr. porijekla i značenja pojedinih reljefnih motiva, određivanja 
kronologije stećaka, i sl. Ali su se i u proteklorrii periodu pojavili i takovi 
radovi koji su čiste studije, kao što su: Simbolika srednjevjekovnih nad- 
grobnih spomenika u BiH i Bogumilska umjetnost od dr Aleksandra 
Solovjeva; 83 TJmetnost (dio poglavlja Kultura u Bosni XII do XV v.) i 
Reljefi bosanskih i hercegovačkih stećaka od dr Svetozara Radojčića f 

0 bosanskim srednjevjekovnim stećcima od dr Ljube Karamana; 85 Simbo- 
lične predstave na stećcima i Predstave kola na stećcima . . . od Drage 
Vidovića; 86 Motiv arkada i stolova na stećcima i Motivi na bosansko-herce- 
govačkim stećcima od Petra Petrovića. 87 Po svom karakteru ovamo dobrim 
dijelom spadaju i još neke radnje, kao što su napr: Prilog datovanju herce- 
govačkih stećaka od Bogumila Hrabaka, 88 Bogumilski mramorovi od dr 
Miroslava Krleže, 89 Plastika bogumila od Ota Bihalji-Merina 90 i radnja na 
istu temu od dr Alojza Benca, 91 zatim Mittelalterliche bildende Kunst in 
Jugoslavien . . . od dr Franca Stelet-a, 92 Prilog proučavanju sahranjivanja 

1 podizanja nadgrobnih spomenika u našim krajevima u Srednjem vijeku 
od dr. Vladimira Corovića, 93 te L’ornamentation d’un vase d mesure du 
Musee Cluny et les » Stećci « bosniagues od Dirnče Koce. 94 

Eto, tako su po prilici tekli ti naši etapni sistematski poslovi. Rekli 
smo da su dogovaranja u Sarajevu 1950. i 1952. god. bila neka vrsta baze 

81 Vidi napomenu br. 69. 

82 D. Vidović, Bibliografski podaci o stećcima, Zbornik zaštite spomenika kul- 
ture, III, Beograd 1953, 149 — 180. 

83 Dr A. Solovjev, Simbolika srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika, Godi- 
šnjak Istorijskog društva Bosne 1 Hercegovine VIII (1956), 5 — 67; Isti, Bogumilska 
umjetnost, Enciklopedija Jugoslavije I, Zagreb 1955, 644 — 645. 

84 Dr Svetozar Radojčić, Umetnost (dio poglavlja Kultura u Bosni XII — XV v.), 
Istorija naroda Jugoslavije I, Beograd 1953, 565 — 569; Isti, Reljefi bosanskih i her- 
cegovačkih stećaka, Letopis Matice srpske, Novi Sad 1961, sv. za januar, 1 — 14. 

85 Dr Lj. Karaman, O bosanskim sređnjevjekovnim stećcima, Starohrvatska 
prosvjeta, ser. III, 3 (1954), 171 — 182. 

88 D. Vidović, Simbolične pretstave na stećcima, Naše starine II (Sarajevo 1954), 
119 — 136; Isti, Pretstave kola na stećcima i njihovo značenje, Glasnik Zemaljskog 
muzeja Sarajevo 1954, 275 — 278. 

87 P. Petrović, Motiv arkada i stolova na stećcima, Starinar, N. s., VII — VIII 
(1956 — 1957), Beograd 1958, 195 — 206; Isti, Motivi na bosansko-hercegovačkim steć- 
cima, Zbornik Matice srpske, serija društvenih nauka, Novi Sad 1955, br. 10, 15 — 31. 

88 B. Hrabak, Prilog datovanju hercegovačkih stećaka, Glasnik Zemaljskog mu- 
zeja Sarajevo (Arheologija), 1953, 325 — 328. 

89 Dr M. Krleža, Bogumilski mramorovi, Književne novine I, br. 21, Beograd 
3. VI. 1954, 1—2. 

90 O. Bihalji — Merin, Plastika bogumila, Stećci, Beograd 1962, 7 — 15. 

91 A. Benac, Plastika bogumila, Stećci, Beograd 1962, 17 — 35. 

92 Dr F. Stele, Mittelalterliche bildende Kunst in Jugoslavien . . ., Jahrbuch der 
Ostereichischen Byzantinischen Gesselschaft II, Wien 1952, 83—94. 

93 Dr VI. Corović, Prilog proučavanju sahranjivanja i pođizanja nadgrobnih spo- 
menika u našim krajevima u Srednjem vijeku, Naše starine III, Sarajevo 1956, 
127—147. 

94 Dr Dimče Koco, L’ornamentation d’un vase a mesure du Musee Cluny et les 
»stećci bosniaques«, Artibus Asiae, vol. XV, Ascona 1952, 195 — 201. 


21 


za većinu tih poslova. Tih prvih godina poslovi su planirani zajednički, za 
sve zainteresovane republike, ali su ubrzo oni prepušteni nahođenju svake 
republike, odnosno pojedinim ustanovama u tim republikama. Ta organi- 
zaciona nepovezanost dolazila je i otuda što nije bila stvorena međurepu- 
blička koordinaciona komisija pri Saveznom institutu za zaštitu spomenika 
kulture u Beogradu, a u vezi s tim, nije obrazovana ni međurepublička 
redakcija za publiciranje građe, u smislu preporuke sarajevskog dogovora 
iz 1952. god. Za razliku od stanja u drugim republikama, u Bosni i Herce- 
govini je planiranje bilo dosta čvrsto i koordinirano iz jednog centra. Tome 
je doprinijela i okolnost što je pri Zemaljskom zavodu za zaštitu spome- 
nika kulture u Sarajevu više godina radila komisija za sistematsko pro- 
učavanje stećaka, obrazovana rješenjem Savjeta za prosvjetu, nauku i 
kulturu NR Bosne i Hercegovine od predstavnika svih zainteresovanih 
ustanova. Zadnjih godina je i ta komisija prestala da radi, pa su svaku 
brigu preuzeli samoupravni organi Zavoda, gdje su i inače svi poslovi 
dugo vremena bili skoncentrisani. t 


22 


OSTALE AKTIVNOSTI NA PROUCAVANJU, ZASTITI 
I PREZENTIRANJU STEĆAKA 

Osim navedenih, bilo je i drugih akcija proučavanja stećaka. One su 
nastajale na inicijativu raznih ustanova i u razUčitim uslovima. Mislimo 
da su dvije od njih bile vrlo koris'ne i značajne, pa žehmo da i na njih 
upozorimo čitaoce. Jedna se odnosi na ispitivanje natpisa a druga na 
ispitivanje grobova. / 

Znatan broj ranijih naučnih radnika koji su se baviU stećcima pri- 
vlačili su natpisi u staroj bosanskoj ćiriUci, najčešće nazvanoj »bosančici«. 
Među njima su se u tome pogledu najviše isticali Vid Vuletić-Vukasović 
i dr Ciro Truhelka. Sakupljeni natpisi objavljivani su u raznim časopisima 
— Arkivu za povjesnicu jugoslavensku, Slovincu, Viestniku, Starohrvat- 
skoj prosvjeti, Starinaru i nekirn drugim, аЦ najviše u Glasniku Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu. Mora se reći da je bilo dosta teškoća u čitanju 
ovih natpisa. Zbog oštećenosti neka slova su se teško uočavala, iU su ona 
uopšte nedostajala, pa je dolazilo do proizvoljnih, često pogrešnih rekon- 
strukcija, tako da su neki natpisi objavljeni sa greškama i kao takovi 
kasnije u nauci korišteni. Osim toga, najčešće su objavljivani crteži pro- 
nađenih natpisa, a ne fotografije, koji, iz razumljivih razloga, nisu bili 
potpuno autentični. Većina istraživača je smatrala da natpisa na stećcima 
ima samo malen broj, neki su misUli da ih nema više od 100 primjeraka, 
dok su neki u novije vrijeme spomdnjaU 150 kao ukupan broj. 95 Zaista, u 
poređenju sa ukrasima koji se nalaze na stećcima, broj natpisa je vrlo 
malen. AU, ipak treba reći da oni nisu svi evidentirani. VeUki broj ste- 
ćaka se nalazi u teže pristupačnim krajevima, mnogo ih je zaraslo šumom 
ili šikarom, neki su djelomično zasuti zemljom ili su utonuli u'zemlju i sL, 
pa je među takovim ostao neopažen i poneki natpis. Tako je Marko Vego 
pronašao i objavio oko 50 dosada nepoznatih natpisa. 96 . Radeći na eviden- 
ciji i obradi stećaka, Šefik Bešlagić je također pronašao oko 50 dosada 
nepoznatih natpisa. 97 1 neki drugi obrađivači stećaka su otkrili, rekonstru- 
irali i objavili po neki natpis, kao npr. Đoko MazaUć, 95 , dr. Mirjana Ćoro- 
vić-Ljubinković, 99 dr Milenko Filipović, 100 Zdravko Kajmaković, 101 dr Alojz 

85 I. Renđeo je prikupio sve natpise objavljene do 1945. god., njih 164 na broju, 
i objavio ih na jednom mjestu — vidi napomenu br. 69. 

86 M. Vego, Zbornik srednjevjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine I — III, Sa- 
rajevo 1962 — 1964. 

97 Š. Bešlagić, Nekoliko novopronađenih natpisa na stećcima, Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu, 1959 (Arheologija), 239 — 247; Isti, Novopronađeni natpisi 
na stećcima, Naše starine IX, Sarajevo 1964, 133 — 144; Isti, Nekoliko novoproriađenih 
natpisa na stećcima, Naše starine XI, Sarajevo 1967, 41 — 50; Isti, Novopronađeni nat- 
pisi na stećcima, Naše starine XII, Sarajevo 1969, 133 — 147. 

98 Dj. Mazalić, Borač, bosanski dvor sređnjeg vijeka, Glasnik Zemaljskog mu- 
zeja u Sarajevu 1941, 31 — 94. 

99 Vidi napomenu br. 71. 

100 Vidi napomenu br. 42. 

101 Z. Kajmaković, Natpisi i krstače sa Gatačkog Polja, Naše starine IX, 
145—165. 


23 


Benac, 102 Drago Vidović 103 i dr Angela Horvat 104 ! Neki od objavljenih natpisa 
bili su predmiet studija i rasprava. U tome pogleđu su se npr. angažovali 
dr Jovo Vuković, 105 dr Aleksandar Solovjev, 106 Marko Vego, 107 dr Jovo Ko- 
vačević, 108 Pavo Anđelić, 109 Đoko Mazalić 110 i Sefik Bešlagić. 111 

Nema sumnje da su natpisi na stećcima višestruko vrijedan materijal. 
Zato je trebalo požuriti sa njihovim evidentiranjem, kako onih koji su već 
davno objavljeni, da bi se revidirali i da bi se ustanovilo njihovo sadašnje 
stanje, tako i novopronađenih, kako bismo što prije imali kompletan mate- 
rijal. Na tu potrebu su upozoravali neki istraživači (dr M Filipović i dr.). 
Uočivši važnost natpisa sa stećaka, Zemaljski rauzej u Sarajevu se odlučio 
na preduzimanje sistematske akcije revidiranja poznatih i prikupljanja 
novih natpisa. Tako se ti poslovi već nekoliko godina obavljaju ekipno, 
pod rukovođenjem Marka Vega. Na terenu se pregledava svaki natpis, 
fotografiše se i uziraa gipsani odljev u slučajevima probleraatičnog čitanja. 
Poslovi su pri završetku. U vezi s tim, pristupilo se izdavanju Zbomika 
natpisa. Dosada su već štampana tri broja, a u tokuje izdavanje i 
četvrtog. 112 

Rijetki su slučajevi istraživanja grobova ispod stećaka. Izgleda da 
se tome nije pristupalo najviše s razloga što je vrlo teško pomicati go- 
lemo kamenje, zatim što su skeleti obično dosta duboko u zemlji, te što 
se pretpostavljalo đa u grobovima redovno neraa priloga. Za pretraživanje 
grobova potrebno je bilo imati dosta vremena i relativno veća finansijska 
sredstva, u čemu se obično oskudijevalo. Doduše, ni na sarajevskim kon- 
ferencijama se u vezi s tim nije ništa zaključivalo. Međutim, potreba istra- 
živanja grobova je stalno postojala, nju su neki obrađivači stećaka uočavali 
i osjećali, a i neki drugi stručnjaci su to isticali. Nepristupanje tim po- 
slovima češće i sistematski svakako predstavlja nedostatak i manjkavost 
našeg inače dosta širokog i kompleksnog proučavanja stećaka u periodu 
poslije 1945. god. Izvjesnih akcija te vrste je ipak bilo. Grobovi ispod 
stećaka su zanimali i neke starije istraživače. Tako su se kopanjem gro- 
bova bavili Valentino Lago (Lovreč), 113 dr F. Luschan (Tuzla), 114 Šime Lju- 


102 vidi napomenu br. 76. 

■ 1 оз d vidović, Sređnjovjekovni nadgrobni spomenici u okolini Zvornika, Naše 
starine III, 221 — 238. 

104 vidi napomenu br. 74. 

105 Dr J. Vuković, Novo čitanje i tumačenje nekih starih bosanskih nadgrobnih 
natpisa, Godišnjak Istorijskog društva Bosne i Hercegovine I (Sarajevo 1949), 80— 
100; Isti (sa A. Kućanom), Jedan stari bosanski nadgrobni spomenik i natpis, Gla- 
snik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1947 (N. s.), sv. II, 51—58. 

ioe D r д Solovjev, O natpisu na grobu velikog kaznaca Nespine, Glasnik Ze- 
/ maljskog muzeja u Sarajevu (N. s.), sv. III, 1948, 235 — 238. 

107 M. Vego, Cirilski natpisi iz Hercegovine, Glasnik Zmaljskog muzeja u Sara- 
jevu, 1958 (Arheologija), 169—177); Isti, Novi i revidirani ćirilski natpisi iz Župe 
Broćno u Hercegovini, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1959 (Arheologija), 
221 — 237; Isti, Novi i revidirani natpisi iz Hercegovine, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu, 1960 — 1961 (Arheologija), 259 — 283; Isti, Novi i revidirani natpisi..., 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1964 (Arheologija), 173 — 210; Isti, Novi i 
revidirani natpisi . . ., Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1962 (Arheologija), 
191—240. 

108 J. Kovačević, Nadgrobni natpis i reljef kaznaca Nespine, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu, 1961 (Arheologija), 317 — 322. 

ш P. Anđelić, Arheološka ispitivanja, Lepenica, Sarajevo 1963, 177 — 182. 

110 Dj. Mazalić, Vidi napomenu br. 98. 

111 S. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sarajevo 1967, 93 — 107; Vidi i napomenu 
br. 97. 

112 M. Vego, vidi napomenu br. 96. 

113 V. Lago, Memorie sulla Dalmazia, Venezia II (1870), 226 (po I. Renđeu, Sređ- 
njevjekovni nadgrobni spomenici, 204). 

114 Vidi napomenu br. 9. 


24 


bić, 115 dr VladisLav Skarić 116 (oko Foče), a vjerovatno i Anton Knežević 117 
i Moritz Hoemes. 118 U novijem periodu neke grobove su istražili dr Stjepan 
Gunjača, 119 dr Alojz Benac, 120 dr Irma Čremošnik, 121 Vojin M. Ivanović, 122 
Pavo Anđelić, 123 Vukosava Atanacković-Saičić, 124 Nada Miletić 125 i Ljubinka 
Kojić. 126 Više pažnje ovome su posvetili Marko Vego 127 i Sefik Bešlagić, 128 
istražujući po nekoliko grobova na više rnjesta. U većini slučajeva grobovi 
nisu sadržavali priloge. Tamo gdje su prilozi ipak nađeni, oni su najčešće 
bili fragmenti lončića od pečene zemlje, metalna dugmad, fragmenti tek- 
stila i poneki novčić ili prsten. Same grobne rake su bile ili u običnoj 
zemlji, ponekad sa malo ugljenisanog drveta, ili su bile ograđene kamenim 
pločama. Može se reći da svi ti nalazi nisu bili dovoljan materijal za ma 
kakvu sigumiju studiju i sintezu. Međutim, treba navesti da je u ovome 
periodu preduzeta jedna sistematska akcija istraživanja grobova, koja nami 
je, nenadano, pružila dragocjen i bogat naučni materijal. To je ujedno i 
prvi slučaj kompletno istražene jedne srednjovjekovne nekropole sa steć- 
cima u Bosni i Hercegovini. To se odnosi na nekropolu u Grborezima kod 
Livna, gdje je poslove u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture 
BiH izveo Sefik Bešlagić, uz saradnju Đure Baslera. U 75 od ukupno 265 
ispitanih raka nađeno je 146 raznovrsnih predmeta kao priloga od metala, 
keramike, tekstila i drugog materijala i 30 raznovrsnih novčića. Najvred- 
niji prilozi su, bez sumnje, 73 primjerka naušnica od srebra, pozlaćenog 
srebra i od čistog zlata, nađenih u tehniri filigrana od prvorazrednih 
domaćih majstora. Ustanovljene su različite arhitekture grobnica. Nakon 
studija, one su svrstane u tri osnovne vrste: u prostoj zemlji, u zemlji ali 


115 S. Ljubić, Bosanske starine, Vjesnik I (1879), 28. 

n« Dr VI. Skarić, Grob i natpis gosta Milutina . . ., Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu, 1934 (Istorija i etnografija), 79 — 82. 

117 Bosanski prijatelj IV (1870), 137. 

118 I. Renđeo, Sređnjevjekovni nadgrobni spomenici, Zagreb 1953, 155. 

119 Dr S. Gunjača, Radovi na crkvi i groblju Sv. Spasa na Vrelu Cetine, Ljeto- 
pis JAZU, knj. 55, Zagreb 1949, 87—91; Isti, Rađ Muzeja hrvatskih starina u god. 
1954, Starohrvatska prosvjeta, III serija, sv. 6, Zagreb 1958, 228 — 229; Vidi i Staro- 
hrvatsku prosvjetu, III serija, sv. 7, 1960, 273 i Starohrvatsku prosvjetu, III serija, 
1963, 269 i 272. 

120 Dr A. Benac, Rađimlja, Sarajevo 1950, 42. 

121 Dr I. čremošnik, Iskopavanje crkvine u Zgošći 1948. gođ., Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu, 1949 — 1950 (N. s.), 410 — 416; Ista, Sređnjevjekovna kapa iz 
Bile kod Travnika, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (N. s.) VII (1952), 117 — 
118; Ista, Izvještaj o iskopavanjima na Crkvini u Lisičićima kod Konjica, Glasnik 
Zemaljskog muzeja u Srajevu (N. s.) IX (1954), 211 — 226. 

122 V. M. Ivanović, Sređnjovjekovni nadgrobni spomenici u Podrinju, Glasnik 
Etnografskog muzeja u Beogradu XVII (1954), 263 — 265. 

123 P. Anđelić, Grobovi bosanskih kraljeva u Arnautovićima kod Visokog, Glas- 
nik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1962 (N. s.), 165 — 170. 

124 V. Atanacković — Salčić, Zaštita sređnjovjekovne nekropole u Gnojnicama kod 
Mostara, Naše starine IX, 175 — 180. 

125 N. Miletić, Naše starine II, 207. 

126 Izvještaj Zavičajnog muzeja Trebinje u Zavođu za zaštitu spomenika kul- 
ture BiH, zaveđen pod br. 274/1 od 1. VIII, 1963 god. i br. 294/1 od 20. IX 1963. god. 

427 M. Vego, Nadgrobni spomenici porođice Sankovića u selu Biskupu kod Ko- 
njica, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1955 (Arheologija), 159 — 160 i Glasnik 
Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1957 (Arheologija), 127—141; Isti, Arheološko isko- 
pavanje u Zavali, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1959 (Arheologija), 180 — 
199; Isti, Crkva u Razićima kod Konjica, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 
1958 (Arheologija), 159 — 167. 

128 S. Bešlagić, Kupres, Sarajevo 1954, 193 — 194; Isti, Stećci na Blidinju, Zagreb 
1959, 63 — 64; Isti, Stećci u dolini Neretve, Naše starine II, 206 — 210; Isti, Kalinovik, 
Sarajevo 1962, 98—105; Isti, Stećci centralne Bosne, Sarajevo 1967, 109 — 110. 


25 sa upotrebom drvenih dasaka ili sanduka i grobnice ograđene kamienim 
pločama. Pokojnici su polagani na leđa, sa opruženim nogama, rukama 
nekada opruženim a nekada prebačenim preko prsa. U nekim rakama su 
bila po dva, pa i tri Ш četiri kostura. Rezultati istraživanja ove nekropole 
objavljeni su u posebnoj knjizi. 129 


INTERES STRANIH NAUCNIH RADNIKA ZA STECKE 

Primijećen je priličan interes stranih naučnih radnika za proučavanje 
stećaka u protekla dva đecenija. Pored dr Aleksandra Solovjeva, profesora 
Univerziteta u Zenevi, koji se već duže bavi proučavan j em pitanja bogu- 
mila u Bosni i Hercegovini, a u vezi s tim i stećcima kao »bogumilskom 
umjetnošću« i koji je u tomie pravcu objavio nekoliko vrlo zapaženih na- 
učnih radova u našim i stranim časopisima, 130 postoji čitav niz drugih na- 
učnih radnika koji proučavaju stećke. Tako je posljednjih nekoliko godina 
preko ljeta, u Bosnu i Hercegovinu dolazila Marian Wenzel, član Varbur- 
škog instituta Univerziteta u Londonu, i prikupljala građu o stećcima za 
svoje studije. U vezi s tim, ona je nedavno objavila nekoliko radnja u 
naširru časopisima, 131 a 1965. god. u izdanju biblioteke Kultumo nasljeđe 
Bosne i Hercegovine izdata joj je u posebnoj knjizi zbirka crteža ukrasnih 
motiva sa velikog broja stećaka, koje je ona na terenu zabilježila ili pre- 
uzela iz dosada objavljenih Ш zabilježenih motiva od strane naših brojnih 
naučnih radnika. 132 Istoričar umjetnosti Maja Miletić, koja živi u Rimu, 
bavi se studijem bogumila i stećaka, pa je u vezi s timi već objavila knjigu 
I krstjani di Bosnia alla luce dei loro monumenti di pietra. Ui Nemali inte- 
res za ovu oblast pokazuje arheolog-amater Hermann Gruber iz Stutt- 
garta, koji je već objavio nekoliko članaka. 134 I dr Ferenz Papp iz Mate- 
szalke u Mađarskoj proučava stećke iz aspekta bogumilstva. Nekoliko puta 
je iz Francuske dolazio Jean Challet radi prikupljanja naučne građe i na 
terenu boravio po nekoliko sedmica. U vezi s tim, on je u Našim starinama 
objavio jednu svoju radnju. 133 Interes inostrane naučne javnosti za stećke 
ogleda se i u objavljivanju priloga jugoslavenskih naučnih radnika u stra- 
nim časopisima. Takva dva priloga naveli smo naprijed (dr. France Stele i 
Dimče Косо). ш 

To je samo nekoliko imena iz niza stranih naučnih radnika, koja u 
ovorrue momentu možemo navesti. 

129 S. Bešlagić (saradnja Đ. Basler), Grborezi, Sarajevo 1964. 

1 30 D r a Solovjev, Bogumilska umjetnost, Enciklopedija Jugoslavije I, Zagreb 
1955, 644 — 645; Isti, Jesu li Bogomili poštovali krst, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu (N. s.) III (1948), 81 — 102; Isti, Bogumilentum und Bogumilengraber, Volker 
und Kulturen Sudosteuropas, Miinchen 1958, 173 — 198; Vidi i napomene br. 82 i 107. 

131 M. Wenzel, Neki reljefi izvan pećine Vjetrenice u Zavali, Starinar XII, Beo- 
grad 1961, 21 — 34; Ista, Bosnian and Herzegovinian Tombstones, Who Made Them 
and why, Sudost-Forschungen XXI, Miinchen 1962, 102 — 143; Ista, O nekim simbo- 
lima na dalmatinskim stećcima, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14, Split 
1962, 79—94. 

132 M. Wenzel, Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo 1965. 

133 M. Miletić, I »krstjani« di Bosnia alla luce dei loro monumenti di pietra, 
Roma 1957. 

134 H. Gruber, Das Demilov-kreuz bei Kučinari, Mandićev zbornik, Rom 1965, 
157—167. 

133 J. Challet, Bogumili i simbolika stećaka, Naše starine X, 19 — 37. 

138 Vidi napomene br. 92 i 94. 


26 UMJETNICI I STECCI 


Primiijećen je također ne mali interes raznih osobito likovnih umjet- 
nika za stećke kao originalne spomenike ili za pojedine njihove osobine — 
oblike, natpise, reljefne likovne motive itd. Stećci su inspirisali izvjestan 
broj likovnih umjetnika, književnika i muzičara za stvaranje djela koja 
su već zapažena u domaćoj i stranoj javnosti. Poznati jugoslavenski slikar 
Milivoje Uzelac, koji već duže vremena živi i djeluje u Parizu, u vezi sa 
Izložbom srednjovjekovne umjetnosti jugoslavenskih naroda , u Parizu 
1950. god, dao je veliku mapu akvarela motiva sa stećaka. 137 I kod neko- 
liko drugih slikara i skulptora stećci su bili jak poticaj za njihovo umjet- 
ničko djelovanje. Među njimia je, npr, beogradski slikar Lazar Vujaklija 
postigao lijepu afirmaciju kako u Jugoslaviji, tako i u inostranstvu, za- 
hvaljujući baš svojimj inspiracijama motiva sa stećaka. Još mnogo ranije, 
na prvoj izložbi bosanskog slikara Gabrijela Jurkića, u Sarajevu 1911. god, 
zapažena je velika i vrlo uspjela slika Vila naroda moga na kojoj je usred 
stećaka prikazana djevojka. Muzička umjetnica Ljubica Marić iz Beo- 
grada, komponovala je kantatu na temu natpisa stećaka, koja je kao vrlo 
uspjela javno nagrađena. Nekoliko uglednih književnika su stećcima po- 
svetili svoje eseje i pjesme (Miroslav Krleža, Boro Pavlović, Brana Mandić 
i đr.), a sarajevski pjesnik Mak Dizdar sa svojorn zbirkom Kameni spavač 
dobio je Zmajevu nagradu Matice srpske za 1967. god. i 27-julsku repu- 
bličku nagradu Bosne i Hercegovine 1967. god, a za pjesmu Modra rijeka 
na Festivalu struških večeri 1969. god. međunarodnu nagradu Zlatni vije- 
nac. Ovaj naš istaknuti pjesnik napisao je i knjigu Stari bosanski tekstovi 
koja je nedavno izašla u izdanju biblioteke Kulturno nasljeđe ВгН, u kojoj 
je sa mnogo poznavanja materijala, invencije i truda izvršio i izbor jezički 
najzanimljivijih natpisa sa stećaka (uz izbor tekstova sa srednjovjekovnih 
povelja i starih rukopisa) i obavio njihovu estetsku analizu i valorizaciju 08 
Djelo ima ne sarno veliku umjetničku nego i naučnu vrijednost. I neko- 
liko istaknutih arhitekata, kao što je npr. profesor Juraj Najdhart iz 
Sarajeva, u svojim kreacijama su bili inspirisani stećcima. 

Pretpostavljamo da postoji još nekoliko primjera ove vrste umjetnič- 
kog stvaralaštva. 


ZAŠTITA STECAKA 


Svi stećd kao spomenid kulture uživaju zaštitu u smislu postojećih 
zakonskih propisa, o čemu vode računa spedjalizovane stručne službe — 
zavodi za zaštitu spomenika kulture. Zaštita objekata i predmeta spome- 
ničkog karaktera uslovljena je donošenjem rješenja nadležnog zavoda, 
čemu prethodi proces evidentiranja i proučavanja radi utvrđivanja spo- 
meničkih svojstava. Zbog toga što su ustanove za zaštitu još mlade i bez 
dovoljno stručnog kadra, a njihovo polje rada veliko, to nije bilo moguće 
dosada sve takve objekte i predmete proglasiti spomenicima kulture. To 
pogotovo vrijedi za stećke kojih imia u nesrazmjemo velikom broju i po 
čitavom području. Smatrali smo da nije bilo moguće, a ni potrebno, sve 
nekropole sa stećdma spedjalnimi rješenjima proglasiti spomenidma, od- 
nosno staviti pod zaštitu. Uglavnom se išlo za tim da se nekoliko desetina 


137 M. Uzelac, The Bogumil period in Bosnien, JAZU, Zagreb. 

138 M. Dizdar, Stari bosanski tekstovi, Sarajevo 1969. 


27 većih, ukrašenijih i pristupačnijih proglasi takovim. Međutim, ni te, a po- 
gotovo ostale nekropole, nismo zaštitili. Stećci su na više mjesta smetali 
izgradnji krupnih privrednih objekata i komunikacija, a negdje su sma- 
trani podesnim građevinskim materijalom, pa su uništavani. Prava zaštita 
pretpostavlja svjestan i aktivan kulturan odnos samih građana, a takav 
odnos dolazi sa višim stepenom prosvijećenosti. Zbog toga smo pribjegli 
korištenju raznih formi obavještavanja javnosti o stećcima, o njihovom 
značaju za našu zajednicu, o potrebi njihovog čuvanja, Uporan i stalan 
rad u tome pravcu, iz godine u godinu, imao je utjecaja na odnos građana 
prema ovim spomenicima. Sada su rijetki slučajevi drastičnog oštećivanja 
stećaka. 

Odnedavno se pristupilo uređenju značajnijih lokaliteta za prezenti- 
ranje publici, kako bi oni mogli vršiti i funkciju obrazovnog i vaspitnog 
faktora omladine i masa uopšte. Osposobljeni za razgledanje in situ stećci 
postaju i važni faktori turističke privrede. Zbog vrlo skromnih finansij- 
skih sredstava toj višoj formi zaštite stećaka u Bosni i Hercegovini pristu- 
pilo se samo u nekoliko slučajeva. Zasada su odabrane dvije veće nekro- 
pole u okolini Stoca (Radimlja i Boljuni) i tri nekropole osrednje veličine 
u okolini Sarajeva (Hreša, Cmač i Vrelo Bosne). Radimilja se nalazi na 
važnoj cesti Mostar— -Stolac — Trebinje — Dubrovnik, pokraj samoga Stoca, 
broji 133 stećka raznovrsnih oblika, sa 47% ukrašenih primrjeraka i sa 
pet natpisa koji spominju pokopane članove feudalne porodice Hrabrena 
— Miloradovića. Boljuni su seoce koje se nalazi oko 15 km cestom Sto- 
lac — Hutovo Blato. Tu je situirana nekropola sa 269 stećaka raznovrsnih 
oblika, među kojima ima 34% ukrašenih i 19 primjeraka na kojima su 
uklesani natpisi, što je nesrazmjemo najveći broj uopšte. Zbog takvih 
svojstava ove dvije. nekropole spadaju među nekoliko najznačajnijih i 
najzanimljivijih. Na Radimlji je očišćen korov, niveliran teren, odveć uto- 
nuli i prevaljeni stećci su podignuti i ispravljeni, zemljišne površine izme- 
đu stećaka i u neposrednoj okolini zasađene su bilinama koje odgovaraju 
klimatskim uslovima, sa nešto hlada i sa jednim malim prilagođenim ugo- 
stiteljskim objektom, te sa parking prostorom. 139 Nekropola u Boljunima 
je donedavno najvećim dijelom bila zarasla šumom, šipražjem i svako- 
vrsnim korovom, zbog čega se mnogi stećci nisu ni vidjeli. Tu je svo staro, 
kržljavo i suvišno drveće isječeno i uklonjeno, teren je niveliran, stećci 
ispravljeni i učvršćeni u svojim ležištima, a neki popucali ili prekinuti su 
sastavljeni i konzervirani. Spomenute nekropole oko Sarajeva trebalo je 
uzeti u rad za uređenje zbog toga što su najpristupačnije i relativno naj- 
zapi'mjljivije u tome kraju. Hreša je već uređena, a radovi na drugim 
dvjema su samo otpočeli. Postepeno će se uređivati i ostale važnije nekro- 
pole, ali to ovisi, uglavnom, od razumijevanja i spremnosti nadležnih 
opština. 

Osim ovih, pristupilo se, iz posebnih razloga, i nekim drugim mjerama 
zaštite — stvaranju muzejskih zbirki originalnih stećaka ili njihovih mu- 
laža. Etnografski muzej i Muzej primijenjenih umjetnosti u Beogradu 
posjeduju nekoliko lijepih primjeraka stećaka iz Podrinja. Povjesni muzej 
u Zagrebu ima jedan primjerak stećka koji je prenesen iz Like. Muzej 
hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu prenio je u svoj vrt 8 stećaka 
sa područja oko Sinja i Imotskog. Vojni muzej u Beogradu je dopremio 
na Kalemegdan tri stećka iz Hercegovine sa motivima i natpisom vojnog 

ise p ro j e kat za uređenje Rađimlje izrađio je ing. arh. Sakib Hadžihalilović iz 
Sarajeva. 


28 karaktera. 140 Isto tako, Muzej grada Sarajeva je prenio u svoj lapidarij 
jedan stećak iz okoline Sarajeva. Muzej Hercegovine u Mostaru u svom 
vrtu ima pet stećaka koje je prenio sa svog područja. Zemaljski muzej u 
Sarajevu je još prije 1945. god. prenio nekoliko većih ili, po ukrasima i 
natpisima, značajnijih primjeraka, među kojima su već dobro poznati oni 
iz Zgošće kod Kaknja, iz Humskog kod Foče, sa Lađevina kod Rogatice i 
drugi. Poslije 1945. god. preneseno je još nekoliko primjeraka iz raznih 
krajeva Bosne i Hercegovine. Tako ova zbirka sa dvadesetak primjeraka 
u bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu, unekoliko predstavlja važnije kra- 
jeve i služi prvenstveno školama kao očigledno nastavno sredstvo. Pored 
toga, u istome muzeju se postepeno stvara zbirka gipsanih odljeva nekih 
motiva ukrasa, simbola i natpisa sa stećaka. 

Po ugledanju na pomenute miuzeje, i izvjestan broj drugih muzeja, 
zatim škpla i nekih drugih ustanova ispoljili su tendenciju dovlačenja 
stećaka u gradove i stvaranja zbirki po dvorištima i zatvorenim prosto- 
rima, što nam se ne čini korisnim ni opravdanim, pa smo takove tendencije 
suzbijali. Kada bi se radilo o ugroženim, osamljenim i nepristupačnim 
primjercima, moglo bi se iznimno dozvoliti prenošenje radi spasavanja. 
Inače, u principu je opravdano stanovište da stećke ne bi trebalo odnositi 
sa svog prvobitnog mrjesta, jer oni tamo, u svom ambijentu, zajedno sa 
ostalim stećcima, ukomponovanim u čitav pejsaž, najbolje djeluju i 
najimpresivnije se doživljavaju. 


OSTALA NASTOJANJA 

Bilo je još nekih inicijativa, nastojanja i aktivnosti u cilju zaštite, 
proučavanja i korištenja stećaka u savremene svrhe. 

Jedna takova inicijativa i aktivnost se duže vremena osjećala u Za- 
grebu i u velikoj mjeri je bila vezana za ličnost dr Antuna Bauera. Sarad- 
njom između ovoga, tada mladog, istoričara umjetnosti i univerzitetskog 
profesora dr Artura Schneidera, a onda i sarajevskog muzealca Vejsila 
Ćurčića i zagrebačkog gimnazijskog profesora Ivana Renđea, prikupljena 
je izvjesna dokumentacija i građa o stećcima i pri Jugoslavenskoj akade- 
miji znanosti i umjetnosti u Zagrebu uspostavljena mala zbirka gipsanih 
odljeva natpisa sa stećaka. Bilo je i drugih poslova dr A. Bauera na prouča- 
vanju i popularizaciji stećaka, ali je posebno važan njegov angažman na 
poslovima koji su se odnosili na pripremanje eksponata stećaka za Izložbu 
jugoslavenskog srednjovjekovnog slikarstva i plastike koja je održana u 
Parizu 1950. god. Uz pomoć sarajevskih muzealaca tada je pri Gipsoteci 
JAZU u Zagrebu stvorena velika zbirka odljeva čitavih stećaka i njihovih 
reljefa i natpisa iz koje su odabrani primjerci za Pariz. Kako znamo, od te 
čuvene pariške izložbe i datira pravi interes svjetske javnosti za stećke. 
Nakon te izložbe jedan dio odljeva je ustupljen Galeriji fresaka u Beogradu, 
a glavnina primjeraka se i danas nalazi u sastavu Gipsoteke u Zagrebu. 

Jedno nastojanje odnosilo se na stvaranje pokretne izložbe originalnih 
primjeraka stećaka koja bi prvenstveno obišla velike evropske gradove. 
Prijedlog za ovu akciju, koji je podnio Zemaljski muzej u Sarajevu, 
prihvaćen je od nadležnih faktora, potrebna finansijska sredstva odobrili 
su Savezni i Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti u 
Beogradu i Sarajevu, a Zavod za zaštitu spomenika kulture BiH izdao je 

140 Š. Bešlagić, Izbor stećaka i nišana za novu stalnu izložbu Vojnog muzeja 
JNA, Vesnik Vojnog muzeja JNA br. 6 — 7, Beograd 1962, 37 — 54. 


29 đozvolu da se u tu svrhu može uzeti devet stećaka relativno velikih likov- 
nih vrijednosti iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine. Ovoj zbirci su pri- 
družena i tri odabrana primjerka sa teritorija Dalmacije. Izložba je u 
organizaciji Zemaljskog muzeja iz Sarajeva najprije postavljena u Beo- 
gradu (na Kalemegdanu) 1962. god. a zatimi je svake godine obišla po 
jedan centar u inostranstvu, najprije Antverpen, zatim Mainz, a onda Prag 
i Bukurešt. Ove godine je postavljena u Zagrebu. Uz originalne spome- 
nike, ova izložba, nazvana »Umjetnost stećaka«, obuhvata i 160 panoa 
crno-bijelih fotosa, a u okviru izložbe redovno se održi i predavanje sa 
projekcijama. Organizator je zadovoljan posjetom i prijemom na koji je 
ova izložba naišla. 

Jedna druga inicijativa odnosila se na stvaranje institucije Stalne 
izložbe odnosno Galerije stećaka u Sarajevu. Zamišljeno je da se na po- 
godnoj lokaciji u okolini Sarajeva uredi teren na koji bi se iz raznih kra- 
jeva postepeno prenijelo oko 400 stećaka, raznovrsnih oblika i likovnih 
osobina. Primjerci bi se brižljivo odabrali, na osnovu prethodnog stručnog 
elaborata, usvojenog od nadležnih i pozvanih faktora. Pri tome bi se 
prvenstveno odabirali primjerci iz teže pristupačnih krajeva i sa ugroženih 
lokaliteta, tako da ta akcija ima i karakter spašavanja stećaka. U taj broj 
uključila bi se i zbirka stećaka koja se nalazi u vrtu Zemtaljskog muzeja, a 
koja je u različita vremena i na razne načme sakupljena. Zamdšljena izlož- 
ba bi bila zasnovana na proučenoj i usvojenoj tematskoj strukturi, ali tako 
da posjeduje sve karakteristike ovih spomenika u Bosni i Hercegovini. Iz- 
ložba bi se postepeno, u kontinuitetu, popunjavala i obogaćivala kroz neko- 
liko godina i u svom završnom obliku bi prerasla u Galeriju stećaka, koja 
bi, kao specijalizovana ustanova u oblasti kulture, postigla stepen sličnih i 
veoma uglednih evropskih institucija. Gledajući na ovu ustanovu u potpu- 
nijem smislu, njen zadatak se ne bi iscrpio odabiranjem, prenošenjem i po- 
stavljanjem eksponata nego bi se sastojao i u kompletiranju svih drugih 
stručnih i naučnih podataka i materijala koji bi se, kao logičan sastavni dio 
čitave teme stećaka, izložili na najprikladniji način, u vidu topografskih 
pregleda, mafceta, fotosa, crteža i drugih oblika. Ustanova bi putemi preda- 
vanja, filmskih projekcija i drugih savremenih sredstava vršila i važnu 
pedagošku misiju kod svih vrsta interesenata (studenata, srednjoškolske 
i radničke omladine, turista i drugih). Konačno, ona bi mogla preuzeti i 
akcije oko uređenja pojedinih najvrednijih nekropola in situ, putem sarad- 
nje političko-teritorijalnih zajednica i odgovarajućih društvenih organiza- 
cija. Po samoj prirodi stvari, ona bi postala jugoslavenska institucija, tim 
prije-što ni stećci danas nisu samo stvar Bosne i Hercegovine nego čitave 
rmš<§ zemlje. Nije potrebno naglašavati koliko bi to bio vrijedan turistički 
faktor, ne samo za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. 

Osnivač ustanove bilo bi Izvršno vijeće SR BiH, a ža stvaranje usta- 
nove zainteresovano je i Gradsko vijeće Sarajeva, pa je zamišljeno da 
oni zajednički i finansiraju osnivanje. 

Obrazložen predlog za osnivanje ove institucije podnesen je Izvršnom 
vijeću NR BiH 1965. god. od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture 
BiH, koji je izrazio spremnost da obavi sve organizacione poslove. Pred- 
met je razmotren i usvojen, čini nam se, sa velikim zadovoljstvom, jer 
su već za slijedeću budžetsku godinu bila odobrena finansijska sredstva 
koja su predložena za izvođenje prve faze poslova (udružena sredstva Izvr- 
šnog vijeća NR BiH i Gradskog vijeća Sarajeva), da se odabere lokacija, 
uredi teren i počne sa prenosom stećaka. U svrhu izbora lokacije formirana 
je grupa stručnjaka koja je obišla terene i imala predlog za lokaciju. Među- 
tim, na veliko iznenađenje predlagača, došlo je do zastoja, do izvjesnih 
pregovaranja i odlaganja poslova. U međuvremenu odobrena finansijska 


30 


sredstva su već iskorištena u druge svrhe. Mislimo da bi trebalo insistirati 
da se ovako lijepo zamišljena opštekorisna akcija nastavi i ostvari. 

Još jedna inicijativa nije mogla biti realizovana. Stručnjaci Zavoda 
za zaštitu spomenika kulture ВШ, koji su radili u oblasti stećaka, smatrali 
su da bi bilo veoma korisno da se u Sarajevu organizuje jugoslavenski 
simpozium o proučavanju stećaka. Svrha simpoziuma bila je u tome da se 
zainteresovane ustanove i pojedini istaknutiji stručnjaci sastanu radi iz- 
mjene iskustava i mišljenja — radi ocjene rezultata koji su u proteklom 
preiodu od oko deset godina postignuti i radi usmjeravanja poslova oko 
proučavanja, zaštite i prezentiranja stećaka. Osnov za rad simpoziuma bio 
bi referat izrađen u Zavodu u Sarajevu i koreferati stručnjaka drugih 
repubhka. Željeli smo da na simpozium pozovemo i neke istaknutije struč- 
njake iz inostranstva. U programu simpoziuma predvidjeli smo organizo- 
vanje izložbe fotografija, grafičkih pregleda i drugog ilustrativnog mate- 
rijala, a tom prilikom prikazalo bi se i nekoliko filmova i izvršilo kolek- 
tivno posjećivanje nekim nekropolama stećaka na terenu. Obrazložen pred- 
log o navedenom simpoziumu podnio je Zavod za zaštitu spomenika kul- 
ture u Sarajevu nadležnim republičkim faktorima za kulturu 1963. god, ali 
do realizacije ove ideje nije moglo doći, vjerovatno iz finansijskih razloga. 


EVIDENCIJA STEĆAKA I NJENI REZULTATI 


Potrebno je napomenuti da 1945. god. nismo naslijedili nikakvu sta- 
tistiku stećaka, pa je trebalo tek početi na njenom stvaranju. 

Iz literature je bilo vidljivo da je ipak rađeno na popisu stećaka. Ćiro 
Truhelka je, npr, u jednom svom radu, štampanom 1942. god., kada je 
bio direktor Zemaljskog muzeja, naveo cifru od 27.067 kao ukupan broj 
stećaka koji je dobiven popisom 1887. i 1888. god. 141 Desetak godina prije 
toga je Vladislav Skarić, također u svojstvu direktora Zemaljskog muzeja, 
naveo 28.000 kao ukupan broj stećaka, vjerovatno služeći se pri tome 
rezultatima istog popisa iz 1887 — 1888. god. 142 Drugi naučni radnici su, 
pišući o stećcima, ili preuzeli ovaj podatak ili su, prema nekim drugim 
njihovim elementima, operisali drugačijim, dosta proizvoljnim i različitim 
ciframa. Naročito je taj broj bio varijabilan kod naučnih radnika koji su o 
stećcima pisali prije 1932. god. Tako je, npr., M. Hoernes pretpostavljao 
da ih ima više od 100. 000, 143 a I. Asboth čak da ih ima oko 150.000. 144 Vrlo 
je zanimljiv i instruktivan podatak koji smo doznali 1955. god. o još jednom 
popisu koji je obavljen prije 1899. god. Naime, 1899 godine je u Kijevu 
održan Ruski XI arheološki kongres na kome su, pored ostalih gostiju iz 
inostranstva, učestvovali Kosta Hermann, tadašnji dvorski savjetnik i di- 
rektor Zemaljskog muzeja i Ćiro Truhelka, tadašnji kustos Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu. Hermann je podnio referat o stećcima i natpisima koji 
je izazvao »jednodušno simpatično povlađivanje«. On je tada izvijestio da 
■ je obavljen popis stećaka i da ukupan broj iznosi 59.500 primjeraka. 145 U 
vezi s tim, Hermann je Carskom ruskom arheološkom društvu poklonio 
veliku geografsku kartu razmještaja stećaka u omjeru 1 : 300.000 i uz kartu 
priložio tačnu statistiku spomenika. O ovoj, kao i onoj ranijoj statistici, na 
žalost, ništa sigumog i detaljnog ne znamo. Solovjev se 1951. god. inte- 
resovao u Zemaljskom muzeju da li je šta od pomenutih materijala Koste 
Hermarma ostalo, da li je negdje pohranjena barem kopija prve karte 
stećaka, ali je njegovo nastojanje ostalo bez rezultata. 146 I mi smo tragali 
za kfartom i rezultatima popisa, ali bez uspjeha. Moralo se, dakle, pristupi’ti 
stvaranju evidencije stećaka. 

Naprijed smo rekli da je opšti popis stećaka putem osnovnih škola, 
koji je trajao do kraja 1954. god., poslužio kao indikator za organizovanje 
svih drugih poslova. Provjeravanja i upotpunjavanja podataka opšteg po- 
pisa putem studentskih grupa nisu imala uspjeha, pa je te poslove poste- 
peno obavljao sam Zavod za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu putem 
svojih stručnjaka. Krajnji cilj se sastojao u tome da se pri Zavodu stvori 

141 Dr Ć. Truhelka, Sređovječni stećci Bosne i Hercegovine, Poviest hrvatskih 
zemalja Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1942, 630. 

142 D r vi. Skarić, Bogumilski grobovi i bosančica, Kalendar Narodnog jedinstva, 
Sarajevo 1931, 356 — 358. 

143 Mittheilungen der Anthropologiche Gesselschaft in Wien, 1883, 169. 

144 J. Asboth, Bosnien und die Herzegowina, Wien 1888, 95. 

145 Dr A. Solovjev, Broj grobnih spomenika u Bosni i Hercegovini, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja, 1955 (Arheologija), 217—218. 

143 Isto tamo. 


32 


solidna evidencija svih stećaka u Bosni i Hercegovini, koja će omogućiti 
valoriziranje nekropola po vrijednosti, odnosno, koja će omogućiti plani- 
ranje mjera zaštite i svih drugih akcija’oko proučavanja i korištenja ste- 
ćaka u savremene obrazovne, turističke i druge svrhe. U tome pogledu 
rezultati ekipne obrade, o kojima smo naprijed govorili, dobro su došli. 
Ali, na taj način je obuhvaćen malen broj nekropola, pa je bilo nužno 
poslove Zavoda usmjeriti tako da se sistematskom i ekipnom akcijom evi- 
dentiranja postepeno obuhvati cijeli teritorij republike. Tako je i rađeno. 
Poslovi su tekli kontinuirano, svladavano je jedno po jedno opštinsko po- 
dručje i obavljan je pregled i popis svake nekropole, bez obzira na vre- 
menske i terenske uslove. Plan rada za područje jedne opštine obično je 
stvaran u centru te opštine, uz pomoć nadležnih opštinskih organa. Pri 
tome su se redovno koristile bilješke učitelja iz opšteg popisa. Dobro su 
došli i podaci Popisa arheoloških spomenika BiH, koje je još za vrijeme 
Austro-Ugarske vlasti sačinio Vadav Radymski. Popis se našao u Zavodu 
kao rukopis na njemačkom jeziku. 147 Prema tako sačinjenom planu ekipa 
je onda radila na terenu. Metodski postupak se sastojao u tome što su se 
zabilježili podaci o lokalitetu, zatim su pregledani i pobrojani sami stećci, 
i to po njihovim osnovnim oblicima, utvrđena im je orijentacija i raspored, 
a onda su opisani, a eventualno i nacrtani ili fotografisani ukrasi i natpisi, 
ukoliko ih je bilo na stećcima. Uzeti su i podaci o tehničkom stanju ne- 
kropole, kao i o obližnjim arheološkim spomenicima i lokalitetima, ukoliko 
su oni postojali. Kod važnijih nekropola napravljena je skica plana raspo- 
reda spomenika. Za takovo obavljanje poslova trebalo je dosta vremena 
i truda, a najčešće se moralo dosta pješačiti. Na nekim relacijama gdje su 
postojale ceste, korištena su motorna vozila ili neka druga prevozna _sred- 
stva, kada su to omogućavala finansijska sređstva s kojima smo raspola- 
gali. Iz godine u godinu teren je sve više svladavan, tako da smo tek polo- 
vinom 1969. god. mogli konstatovati da smo obuhvatili sve lokalitete sa 
stećtima na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

U toku višegodišnjeg rada na sakupljanju građe za stvaranje eviden- 
cije i dokumentacije mi smo u BiH osjećali potrebu upotpunjavanja te 
evidencije i podacima o stećcima koji se nalaze na teritoriju susjednih 
republika. Tu potrebu je autor ove knjige osjećao naročito u posljednjih 
nekoliko godina, kada je ideja o izdanju knjige, sa kartama rasprostranje- 
nosti, već bila sazrela i kada je izdanje već planirano. Poznato je, naime, 
da se stećci prostiru i na dosta velikom području SR Hrvatske, i to dosta 
gusto oko granica današnje Hercegovine — u Dubrovačkom primorju i u 
Imotskoj Krajini, rjeđe oko Splita, a da še nalaze čak i u Liti, Krbavi i 
Slavoniji. Zatim, bilo je poznato da znatan broj nekropola sa stećcima 
postoji oko Nikšića u SR Crnoj Gori, a posebno na području Banjana, iz- 
među Nikšića i Bileće, da ih ima i u Pivi, oko Pljevalja, pa čak i u okolini 
Bijelog Polja. Isto tako, znali smo da stećaka ima u zapadnim krajevima 
SR Srbije, naročito u Podrinju, a pretpostavljali smo da se oni prostiru i 
dalje prema centralnoj Srbiji. Smatrali smo da nema naučnog opravdanja 
srednjovjekovno područje stećaka na umjetan način cijepati i, u vezi s tim, 
stećke Bosne i Hercegovine sada obraditi i publicirati po određnoj koncep- 
ciji, a stećke ostalih republičkiih područja zanemariti, ili građu o njima 
izdati nekom drugom priliko-m i rnožda po nekoj drugačijoj koncep- 
ciji. To gledište je na specijalno sazvanom sastanku predstavnika Jugo- 
slavenskog instituta za zaštitu spomenika kulture, Arheološkog instituta 
SAN-a i nadležnih republičkih zavoda za zaštitu spomenika kulture iz 

147 V. Radimsky, Popis arheoloških spomenika u Bosni i Hercegovini, rukopis 
u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 4: 


3 S. Bešlagić : STECCI 


33 


Zagreba, Beograda, Cetinja i Sarajeva, održanom 1965. god., izložio Šefik 
Bešlagić, predlažući sinhronizovanu akciju sakupljanja građe u svim 
republikama i ustupanje osnovnih podataka o lokalitetima stećaka ostalih 
republika Bosni i Hercegovini radi unošenja u Katalog i karte, čije se 
izdanje priprema. Na tome i još nekim sastancima koji su kasnije uslijedili 
predstavnici navedenih institucja su se dogovorili o nekim važnijim pita- 
njima, kao što su zajednička stručna terminologija, sistematizacija oblika 
stećaka, metodski postupak u radu i dr. Predlog je jednoglasno prihvaćen, 
formiran je jugoslavenski centar za koordinaciju u Sarajevu koji je o 
svemu obavijestio nadležne republičke sekretarijate za nauku i kulturu i 
preko ovih uspio da osigura finansijske pomoći za obavljanje terenskih 
poslova u svim republikama. Organizaciju poslova u Hrvatskoj preuzeli su 
zavodi za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku pod 
stručnim rukovodstvom dr Angele Horvat, Nevenke Bezić i Dubravke 
Beritić. Poslove u Srbiji prihvatio je Arheološki institut iz Beograda i 
povjerio ih ekipi kojom je stručno rukovodila dr Mirjana Ćorović-Ljubin- 
ković. Republičkom zavodu SR Crne Gore, zbog nedostatka stručnjaka, 
pomogao je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sarajeva. Formirana 
je zajednička ekipa pod rukovodstvom Šefika Bešlagića. U SR Bosni i 
Hercegovini produženi su samo poslovi putem Zavoda za zaštitu spomenika 
Fulture u Sarajevu, pod istim stručnim rukovodstvom. Zahvaljujući finan- 
sijskoj pomoći odnosnih republičkih fondova za unapređivanje kultumih 
đjelatnosti i ličnom zalaganju angažovanih naučnih radnika, terenski i os- 
tali poslovi u svim republikama tekli su bez većih smetnji i koordinirano. 
Sada smo u povoljnoj prilici da konstatujemo da su i u ostalim republi- 
kama poslovi evidentiranja stećaka i sakupljanja osnovne građe o njima 
uspješno okončani u toku 1969. godine. 

U toku poslova u Bosni i Hercegovini pojavilo se nekoliko čisto struč- 
nih problema koji su radi uspješnog nastavljanja tražili svoje rješenje. Dva 
takova problema su bila osobito važna: šta sve podrazumijevati stećkom i 
koje oblike stećaka smatrati osnovnim a koje kao njihove varijante, od- 
nosno kakovu sistematizaciju oblika usvojiti? 

U dosadašnjoj literaturi uočljive su izvjesne razlike u gledanju na 
pojam stećka. Tako, npr., mnogi obrađivači nisu uzimali u obzir neobra- 
đene ili samo pritesane spomenike, naročito ploče, (Truhelka), dok su neki 
u tome pogledu bili neodlučni, s obzirom na okolnost da takovih spome- 
nika ima i izvan naše zemlje. Po našem mišljenju nije moguće ploče i 
amorfne primjerke izostaviti zato što se oni pojavljuju vrlo često, i to na 
istim nekropolama — zajedno i pomiješano sa ostalim oblicima, u istom 
^rremenskom periodu. Bilo je naučnih radnika koji nadgrobnike u obliku 
" krsta nisu ubrajali u stećke (Kaer, Truhelka), dok su neki takove oblike 
uzimali u obzir samo u slučaju kada oni zajedno sa stećkom u obliku 
sanduka predstavljaju jedan nadgrobnik (Benac). Neki su i spomenike u 
obliku »nišana« smatrali stećcima (Kaer). Većina istraživača, naročito u 
novije vrijeme, smatrali su da amorfne spomenike i one u obliku krstova 
treba tretirati stećcima (Kaer, Stratimirović, Sergejevski, Bešlagić i dr.). 
Naravno, pri svemu tome se misli na spomenike pravljene samo od ka- 
mena. U vezi s tim, treba reći da je pretežno korišten vapnenac, zato što 
je ta vrsta kamena bila najviše na raspolaganju, ali da postoje stećci od 
konglomerata, filita, mulike, pa čak i od granita, zavisno od vrste kamena 
koju je bilo moguće u datim uslovima koristiti. Možda je potrebno reći i to 
da za pojam stećka nije od utjecaja okolnost da li spomenik posjeduje 
reljefne ukrase ili natpis. Prema tome, mi pod pojmom stećka mislimo na 
srednjovjekovne nadgrobne spomenike građene od kamena, bez obzira da 
li su klesani u obliku ploče, sanduka, sljemenjaka, stuba ili krstače, ili 


34 


su nepravilnog oblika, odnosno amorfnog izgleda, i bez obzira da li na 
svojim plohama imaju kakove ukrase ili natpise. Dosljeđno tome, taj kri- 
terij smo primjenjivali u poslovima evidencije, a potom i u ovoj knjizi. 

I u odnosu na oblike stećaka nije postojalo jedinstveno gledanje. Ci- 
njenica je da tih oblika ima mnogo, pogotovo kada pred očima imamo 
cjelovito područje rasprostiranja stećaka. U određenim vremenskim i 
geografskim uslovima majstori su klesali karakteristične oblike, ali u 
veoma mnogo različitih varijanti, čime su željeli da odraze bogatstvo i 
raznovrsnost svoga umjetničkog izražavanja. Obrađivači stećaka obično se 
nisu mnogo zadržavali na tim formalno-oblikovnim osobinama. Izvjesna 
nastojanja u tome pogledu bila su uzgredna ili su se odnosila na vrlo 
ograničeno teritorijalno područje istraživanja. Neka od takovih nastojanja 
bila su i pokušaji sistematizacije oblika, koji, zbog svoje nedovoljne i 
nesigume argumentacije, nisu mogli biti prihvaćeni (Kaer, Stratimirović 
i dr.). Može se konstatovati da do danas nismo imali posebne radnje, a 
pogotovo studije o oblicima stećaka, što je donekle i razumljivo kada 
imamo na umu da sve krajeve i sve vrste ovih spomenika nismo ni pozna- 
vali. Sada je, međutim, situacija sasvim drugačija, jer je sav osnovni i 
glavni naučni materijal kompletiran. U posebnoj radnji o oblicima, pri- 
premljenoj za štampanje, mi smo, na osnovu studija cjelokupnog pristupa- 
čnog materijala, predložili sistematizaciju oblika koja nam se čini najoprav- 
danijom i najpraktičnijom. 148 Po toj sistematizaciji mi smo sve spomenike 
podijelili na ležeće i stojeće. Njihovi osnovni oblici su slijedeći: ploča, 
sanduk, sanduk sa postoljem, sljemenjak, sljemenjak sa postoljem, stub 
i krstača. Ploča je najčešće pravougli paralelopiped do 30 cm visine. Gle- 
dano na oblik njene horizontalne projekcije, ploča ima svoje brojne vari- 
jante. Osim toga, ona može biti takozvana dvostruka (za dva ukopa), može 
imati postolje, može biti kombinovana sa krstačom i može biti neobrađena. 
I sanduk se najčešće javlja kao pravougli paralelopiped, ali preko 30 cm 
visine. Može biti običan ili visok, također sa više varijanti (vertikalne 
strane skošene prema dole, čeona strana na svod itd.). Osim toga, sanduk 
može imati oblik kvadera, može biti dvostruki (kao i ploča), kombinovan 
sa krstačom, zatim može imati oblik šesterostrane prizme i može biti ne- 
obrađen. Sanduk sa postoljem je obično pravougli paralelopiped, ali može 
biti i šesterostrana prizma, zatim može biti dvostruk i dvostruk-kombino- 
van, sve opet sa svojim varijantama. Sljemenjak je najčešće peterostrana 
prizma sa krovom na dvije vode, sa više varijanti, a može biti i dvostruk 
i dvostruk-kombinovan sa sandukom. Slično je i sa sljemenjakom sa po- 
stoljem. Stub se javlja ili kao paralelopiped ili kao kvader, slično usprav- 
ljenoj ploči ili sanduku, a ima i slučajeva uspravljenog sljemenjaka. Osim 
toga, on može biti amorfan. I krstača ima više vrsta: jednakih krakova, 
sa drugačije oblikovanim gornjim krakom, nerazvijena krstača i kombino- 
vana sa pločom ili sa sandukom; sve sa svojim podvrstama. 149 Dosljedno 
ovako usvojenoj podjeli oblika, mi smo nastojali da i izlaganje u ovoj 
knjizi bude tako prilagođeno. Razumljivo, nisu dati podaci o brojnim 
vrstama i podvrstama oblika, nego samo o glavnim — osnovnim. Detalje 


148 Š. Bešlagić, Oblici stećaka (u štampi). 

149 U priloženim tabelama I — IV date su vrste svih osnovnih oblika stećaka koje 
se najčešće javljaju, i to vrste ploča na tab. I od 1 do 6, sanduka i sanduka sa po- 
stoljima na tab. I od 7 do 16, sljemenjaka i sljemenjaka sa postoljima na tab. II ođ 
1 do 13, stubova na tab. III od 1 do 13 i krstača na tab. IV od 1 do 13. 


35 

TABELA II 
Vrste osnovnih oblika sljemenjaka 


37 

ne bismo mogli pružiti, a smatramo da oni za postavljenu svrhu nisu ni 
nužni. Jedino nam nije bilo moguće da sanduke sa postoljima i sljeme- 
njake sa postoljima svuda iskažemo kao posebne oblike, nego smo ih naj- 
češće iskazivali zajedno sa ostalim sanducima i sljemenjacima, s obzirom 
na okolnost da materijali sa terena u ranijim godinama nieu tako bilježeni, 
kao i na to da su materijali koje smo koristili iz literature bili drugačije 
komponovani. Mislimo da ova nepreciznost neće ništa bitno izmijeniti sliku 
brojnog stanja stećaka. 

Naša dugogodišnja akcija prikupljanja naučne građe o stećcimia je 
završena i sada, kada smo u posjedu cjelokupnog materijala, nakon 
njegove analize i studija, možemo saopštiti javnosti najvažnije autentične 
podatke koje smo svi željno očekivali. 


TERITORIJ RASPROSTIRANJA I BROJNO 
STANJE STEĆAKA 

Svakako su od najvećeg značaja dva pitanja na koja bi prven- 
stveno trebalo dati odgovor: područje rasprostiranja i brojno stanje tih 
spomenika? 

Sto se tiče Bosne i Hercegovine, kao glavnog i najvećeg teritorija 
stećaka, treba najprije konstatovati da postoje stećci na područjima svih 
opština koje sa zapadne, južne i istočne strane graniče sa susjednim repu- 
blikama. Jedino je situacija sa sjevernim graničnim opštinama u tome 
pogledu nešto drugačija. Tako, dok na područjima opština Bosanska Krupa, 
Srbac, Derventa, Odžak, Brčko i Bijeljina stećci postoje, dotle ih nema na 
području opština Velika Kladuša, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bo- 
sanska Gradiška, Bosanski Brod, Bosanski Šamac i Orašje. Od opštinskih 
područja koja nisu granična i onih u unutrašnjosti jedino Čelinac Donji, 
Zepče i Gračanica nemaju stećaka. Žepačka opština je pretežno brdovita. 
pošumljena i teško pristupačna, pa je razumljivo što tu nema stećaka. Pa 
ipak, prema starim podacima, stećci su postojali niže sela Mitrovića u 
Rapte planini. Poznato nam je da je u gračaničkoj opštini prije 1941. g. 
bilo stećaka kod sela Sjenina i Stjepan-Polje, ali su oni uništeni. Vrlo je 
vjerovatno da ih je bilo i u okolini Čelinca. Isto tako, moglo. ih je ranije 
biti i u kojoj graničnoj opštini do Save, odnosno do Une, barem u malom 
broju, analogno ostalim graničnim opštinama. Ovo tim prije, što je i u 
nekim prekosavskim i prekounskim opštinama, koje su u sastavu Hrvatske, 
ustanovljeno postojanje stećaka. 

Sve ostale bosansko-hercegovačke opštine posjeduju stećke, i to rela- 
tivno u dosta velikom broju. Prema tome, sva teritorija današnje Bosne 
i Hercegovine, s iznimkom sedam sjevernih graničnih opštinskih područja, 
posjeduje stećke. 

Na svim područjima graničnih opština Hrvatske, osim u Donjem 
Lapcu, Slunju, Vojniću, Vrgin Mostu, Dvoru, Kostajnici i Novskoj, usta- 
novljeno je postojanje stećaka. I još neke opštine kontinentalnog dijela 
Hrvatske također posjeduju ove spomenike: Gračac, Otočac, Ogulin, Glina, 
Pakrac, Daruvar i Slavonska Požega, ali u vrlo ograničenom broju lokali- 
teta i primjeraka. U primorskom dijelu ove republike je drugačija situ- 
acija. Tamo ne samo granična nego i druga opštinska područja imaju 
relativno dosta i lokaliteta i samih stećaka, počev od Dubrovnika sve do 
Splita i Trogira. I na poluotoku Pelješcu imamo stećke. Na otocima nisu 
evidentirani stećci. Najistureniji lokalitet sa stećcima sjeverno od Bosne 
je Srednji Borki kod Daruvara, a sa zapadne strane je Tužević kod Otočca, 
te Seget kod Trogira. Najistureniji lokaliteti na jugozapadnoj strani su na 
kraju Pelješca, a pripadaju opštini Korčula. Ranije je to stanje bilo dru- 
gačije. Našli smo zabilješke starijih naučnih radnika o postojanju stećaka 
u još nekim selima oko Splita, kao npr. u Blizni, Prgometu i Divovićima, 
zatim u Gracu i Pokrovniku u okolini Dmiša i u Nečvenu u okolini Knina. 
Još su važniji podaci o postojanju stećaka u Danilskom polju i Bribiru u 
okolini Sibenika, zatim u Pridrazi i u Novigradu u okolini Zadra. Zabilje- 


41 ženi su i neki lokaliteti oko Benkovca (Kozlovac, Korlat, Karin i Popo- 
vići). Ranije su zabilježeni i stećci u okolini Gospića (Mogorić), zatim kod 
Udbine (Kurjak — Tušice), te kod Slavonske Požege (Banićevac), kao i kod 
Đakova (Dragotin). 

Na području svih opština Srbije koje graniče sa Bosnom i Hercego- 
vinom ustanovljene su nekropole sa stećcima — Bogatić, Loznica, Mali 
Zvornik, Ljubovija, Bajina Bašta, Titovo Užice, Čajetina i Priboj. I u mno- 
gim drugim opštinama zapadne Srbije također postoje stećci — u Osečini, 
Valjevu, Lajkovcu, Ljigu, Kosjeriću, Arilju, Novoj Varoši i Ivanjici, a 
onda južno od ovih — u Prijepolju, Sjenici i Novom Pazaru. Najdalja 
opštinska područja na kojima su evidentirani stećci pripadaju već central- 
noj Srbiji i Kosovu — to su Kraljevo (Čorbići i Bzovik) i Priština (Bostane). 
Dalje nema ovih spomenika, osim što su u nekim krajevima Makedonije 
(oko Kumanova, npr.) ustanovljeni nadgrobni spomenici u obliku ploča, 
ali i u obliku sljemenjaka, vrlo slične obrade kao što su bosansko-herce- 
govački, s tom razlikom što su makedonski sljemenjaci šuplji, iako se 
postavljaju kao nadgrobnici na površini zemlje. Često su i ukrašavani kao 
stećci. 

I na području svih graničnih opština Сше Gore postoje stećci — u 
Pljevljima, Plužinama i Nikšiću. Isto tako, u opštinama u unutrašnjosti, 
susjednim ovim graničnim, ustanovljeno je postojanje stećaka — Bijelo 
Polje, Žabljak i Šavnik. Izvan ovoga teritorija našli smo još stećke prilično 
daleko na jugu — u samome Cetinju, što izgleda dosta neobično. Treba 
reći da najsjevernije crnogorske opštine — Pljevlja i Bijelo Polje graniče 
sa Sjenicom, Prijepoljem i Pribojem, opštinama u sastavu republike Srbije, 
na čijim područjima također ima stećaka. 

Evo sada i glavnih statističkih podataka: 

U Bosni i Hercegovini postoji 2612 lokaliteta sa stećcima. Na svm tim 
mjestima ustanovili smo ukupno 58.547 spomenika. U taj broj nismo unijeli 
primjerke u muzejskim zbirkama u Sarajevu, Mostaru, Bileći, Trebinju i 
Konjicu za koje znademo da su ubilježeni na svojim prvobitnim mjestima. 

Na teritoriju Hrvatske evidentirano je 188 lokaliteta sa ukupno 3.253 
stećka. Uračunata su i tri spomenika iz Trstenog, Zagvozda i Budimira 
koja su privremeno pozajmljena Zemaljskom muzeju u Sarajevu za nje- 
govu pokretnu izložbu. 

Republika Srbija ima 101 nekropolu sa ukupno 1.875 stećaka, ne 
računajući četiri primjerka u beogradskim muzejima koja su prenesena 
iz iLipenovića kod Krupnja i iz Krekova kod Nevesinja, odnosno Ključa 
kod Gacka u Hercegovini. 

Na teritoriju Crne Gore evidentirano je 87 nekropola sa ukupno 2.803 
stećka, ne računajući jedan sljemenjak u Pljevljima koji je već zabilježen 
na svom prvobitnom mjestu u Vrulji. 

Prema tome, na teritoriju Jugoslavije imamo ukupno 2.988 lokaliteta 
sa 66.478 stećaka. 

Po osnovnim oblicima stanje izgleda ovako: 

U Bosni i Hercegovini ima ploča — 12.734, sanduka — 37.312, slje- 
menjaka — 5.437, stubova — 2. 466, krstača — 305 i amorfnih primjeraka 
— 293. U vezi s tim, treba odmah reći da je faktično mnogo veći broj 
amorfnih spomenika, budući da smo na mnogo mjesta takve spomenike 
svrstali u ploče i sanduke, odnosno u stubove, već prema tome kojim 
oblicima su oni bili najsličniji. 

U Hrvatskoj je ustanovljeno da ploča ima — 1.511, sanduka — 1.583, 
sljemenjaka — 147, stubova — 3 i krstača — 9. 


42 Od ukupnog broja spomenika Srbije na ploče otpada — 843, sanduke 
— 338, sljemenjake — 196, stubove — 131, krstače — 6 i amorfne pri- 
mjerke — 361. I ovdje je u ploče uračunat izvjestan broj skoro amorfnih 
spomenika. 

Cma Gora ima sljedeće stanje: ploča — 455, sanduka — 1.975, slje- 
menjaka — 93, stubova — 26, krstača — 4 i amorfnih primjeraka — 250. 

Prema tome, slika brojnog stanja po osnovnim oblicima u čitavoj 
zemlji izgleđa ovako: ploča — 15.543, sanduka — 41.208, sljemenjaka — 
5.873, stubova — 2.626, krstača — 324 i amorfnih primjeraka — 904. 

Prilaže se tabelarni pregled brojnog stanja po republičkim teritorijima: 


Republika 

Ploča 

Sanduka 

Sljem. 

Stub. 

Krst. 

Amorf. 

Svega 

Bosna i Нег- 
cegovina 

12734 

37312 

5437 

2466 

305 

293 

58547 

Hrvatska 

1511 

1583 

147 

3 

9 

— 

3253 

Srbija 

843 

338 

196 

131 

6 

361 

1875 

Crna Gora 

455 

1975 

93 

26 

4 

250 

2803 

Ukupno 

15543 

41208 

5873 

2626 

324 

904 

66478 


U vezi sa utvrđenim brojnim stanjem nužno je na ovome mjestu 
napomenuti činjenicu da je tokom vremena izvjestan broj primjeraka 
nestao. Uvjerili smo se da taj broj nije malen. Nešto je stradalo vremenom 
zbog slabog kvaliteta kamena, a mnogo je veći broj stećaka, zbog neshva- 
tanja spomeničkih vrijednosti, korišten za gradnju crkvi, stambenih zgrada, 
cesta, mostova i drugih objekata. Prema našoj nedovoljno argumentova- 
noj procjeni, na taj način je moglo nestati najmanje oko 20% stećaka. 

Šta znače prednji podaci o rasprostiranju i brojnom stanju stećaka i 
kako se oni mogu objasniti? 

Prije svega, neosporno je da su stećci specifični za srednjovjekovnu 
Bosnu i Hum, odnosno Bosnu i Hercegovinu i da su rasprostranjeni u svim 
njenim krajevima. Činjenica o neravnomjemom rasporedu, okolnost da 
su stećci u nekim rejonima rijetki i da ih ponegdje nema može se obraz- 
ložiti. Neka planinska, krševita i teško pristupačna mjesta nisu ni u sred- 
njem vijeku bila podesna za nastambe, čak ni za one privremene — ljetne, 
stočarske, kao što su npr. neki dijelovi Prenja, Čvrsnice, Bjelašnice ili 
Veleža, zbog čega tamo nema ni stećaka. Neki krajevi sjeverne Bosne bili 
su dugo vremena pod dominacijom Ugarske koja nije tolerirala ne samo 
egzistenciju i djelovanje »bosanske crkve«, uz koju je pristajala ogromna 
većina stanovništva, nego ni bosansku državu, a pogotovo njenu samostal- 
nost. Zbog toga je razumljivo što u krajevima od Banje Luke i Jajca do 
Tuzle i Bijeljine nema mnogo stećaka. Tu su bila česta ratovanja i pomje- 
ranja stanovništva, zbog čega nisu postojali povoljni uslovi za slobodniji 
život Bosanaca. Uz to su ti krajevi bili manje podesni za srednjovjekovni 
stočarski živalj, kao i za trgovinu koja je uglavnom bila vezana za stočar- 
ske proizvode. Sjeverozapadni krajevi Bosne sve do kraja XIV v. nisu 
bili sastavni dio srednjovjekovne bosanske, nego ugarsko-hrvatske države, 
zbog čega su i tamo stećci rjeđa pojava. U zapadnim i jugozapadnim kra- 
jevima Bosne i Hercegovine dugo se osjećao jak utjecaj Bosne i Huma, a 
sa banom Stjepanom II Kotromanićem, a pogotovo sa kraljem Tvrtkom I, i još kasnije za vrijeme oblasnih gospodara Hrvoja Vukčića i hercega 
Stjepana Vukčića-Kosače, organizovana i potpuna vlast Bosne protezala 
se daleko izvan današnjih republičkih granica. To su razlozi zbog kojih 
krajevi oko Duvna, Livna i Glamoča, kao i oko Posušja, Gruda i Ljubuš- 
kog, imaju prilično veliki broj stećaka. Relativno manja gustoća stećaka u 
nekim krajevima centralne Bosne — • oko Fojnice, Visokog, Kaknja i Ze- 
nice, u tzv. Kraljevoj zemlji, ima svoje razloge. Zbog bržih društvenih 
promjena i intenzivne izgradnje tu je bilo relativno najmanje brige da se 
očuvaju ti spomenici. Pojava trgoyišta i gradova, prvenstveno u vezi sa 
rudarskim centrima, a dosljedno tome i stvaranje začetaka građanskog 
staleža, po našem mišljenju, bio je faktor koji je utjecao na postepeno 
prestajanje običaja postavljanja stećaka, što se u ovome dijelu Bosne 
prvenstveno odrazilo. Zatim, tu je bilo dosta Dubrovčana, Sasa i drugih 
stranaca, koji su imali svoj običaj sahranjivanja i postavljanja nadgrobnih 
spomenika. Osim toga, odavde je, uslijed progona pristaša bosanske crkve 
od strane kralja Tomaša i Stevana Tomaševića, najviše življa preselilo na 
jug i na jugoistok, gdje je imalo zaštitu najprije Sandalja Hranića, a kas- 
nije još veću hercega Stjepana Vukčića, a posredno samih Turaka. Kako 
su tamo i inače bili najbolji uslovi za stećke, zbog izobilja kamena, a i 
dobrih kamenara, razumljivo je onda što je Hercegovina karakteristična i 
po broju i po kvalitetu obrade stećaka. 

I postojanje stećaka izvan današnjih granica Bosne i Hercegovine ima 
svoje opravdanje. Prije svega, moramo imati na umu da su granice srednjo- 
vjekovne Bosne i Huma, ođnosno Hercegovine, bile drugačije. Za vrijeme 
bana Stjepana II Kotromanića one su dopirale do Jadranske obale i rijeke 
Cetine, uključujući i grad Omiš, a za vrijeme kralja Tvrtka I, od 1378 — 
— 1390, one su obuhvatale područje sve do blizu Zadra, uključujući i gra- 
dove Split, Trogir i Šibenik, te otoke Brač, Hvar i Korčulu. I kasnije se 
Herceg Stjepan protezao do Cetine, a Hrvoje Vukčić do iza Šibenika. U 
posjedu Bosne, a prije toga Huma, bilo je dugo vremena i Stonsko primo- 
rje, a i dio Konavala, a za vrijeme Tvrtka I čak i grad Kotor. Poznato je 
kako je Tvrtko I zauzeo Polimlje od Nikole Altomanovića i krunisao se u 
Mileševi. Sandalj Hranić je kao oblasni gospodar sagradio grad Soko na 
Pivi i u njemu često boravio, upravljajući velikim područjem sve do Ko- 
tora, a Hercegovina njegovog nasljednika obuhvatala je Pljevlja. Prije- 
polje, Bijelo Polje, Žabljak, Nikšić i Herceg-Novi. Tim činjenicama se 
objašnjava pojava stećaka na zapad sve do Trogira i Šibenika, na jug do 
Stona sa Pelješcom, zatim do Dubrovačkog primorja, Župe i Konavala, 
te na'istok sve do Bijelog Polja i Prijepolja, jer gdjegod su živjeli i umi- 
ran podanici Bosne i Huma, odnosno Hercegovine, bez obzira da li su bili 
pripadnici bosanske, katoličke ili pravoslavne crkve, postavljani su i stećci. 

Mi mislimo da granice sređnjovjekovne Bosne nisu bile isključivi 
faktor rasprostiranja stećaka. Narodni običaj izrade i postavljanja stećaka 
prenosio se izvan državnih granica naseljavanjem bosanskog življa iz raznih 
razloga i u razno vrijeme. Bilo je migriranja na zapad kao i na jug i sjever 
kada je prijetila opasnost od nadiranja Turaka tokom čitavog XV v. U ta- 
kvim prilikama se najviše iseljavalo u Imotsku krajinu, u Makarsko primo- 
rje i okolinu Splita i tamo privremeno ili stalno nastanjivalo, Znatan broj 
Bosanaca je naselio krajeve Hrvatske krajem XV v. zajedno sa Turcima, 
u njihovoj službi osvajanja, ili odmah poslije toga, kada je već bila uspo- 
stavljena turska vlast, To se posebno odnosi na naseljavanje Vlaha i drugog 
hrišćanskog ili patarenskog stanovništva kada se tiče bosanske Posavine 
i ugarskih ili hrvatskih krajeva preko Save i Une. Otuda i pojava stećaka 
koji, po našem mišljenju, spadaju u zadnji period vremena njihove egzi- 
stencije — u kraj XV i u XVI v. 


44 Zanimljiv je slučaj pojave stećaka na Cetinju, dosta daleko od ostalih 
stećaka u Crnoj Gori. Po narodnom predanju, Vlašku crkvu na Cetinju su 
podigli sinovi Ivana Borojeva, doseljenici iz Starog Vlaha, oko 1450. g. Uz 
crkvu su zasnovali groblje svoga bratstva. Od te nekropole su do danas 
preostala dva stećka. Međutim, nama se čini vjerovatnija jedna drugačija 
pretpostavka koju bismo htjeli ovdje da iznesemo. Nedavno je I. Božić, 
pišući o katunima Crne Gore, naveo i podatak da je Stefan Crnojević 
ugušio veliki Grbaljski ustanak koristeći doseljenike iz Hercegovine. 150 
Misli se na brojne porodice koje su se još za vrijeme Sandalja, a možda i 
nešto ranije, doselile u Paštroviće i okolne krajeve Crne Gore, a koje su 
neki dugo nazivali Vlasima. To bi mogao biti povod i razlog pojave stećaka 
na Cetinju, a vjerovatno i podizanja same Vlaške crkve. U vezi s tim, 
napominjemo i okolnost da je u starijoj literaturi zabilježeno i postojanje 
stećaka u Vučjem Dolu, u Katunskoj nahiji, na mjestu današnje saborne 
crkve sv. Ilije, koji su iskorišteni za gradnju te crkve. 151 Vučji Do je oko 
30 km zračne linije udaljen sjeveroistočno od Cetinja. To bi značilo da je 
doseljenika iz Hercegovine bilo i u okolini Cetinja. 

Bilo je i ekonomskih migracija koje su rezultirale pojavom stećaka 
kako na teritorijima Hrvatske i Ugarske, tako i na teritorijima Srbije, Crne 
Gore i Dubrovnika. A bilo je i ženidbenih veza na sve strane. Tome svemu 
su doprinosile i trgovačke, pa i zanatske i političke veze. 

Iz svega je vidljivo da su stećci originalna bosanska pojava. Nama se 
čini da je ona prije svega vezana za povlašteni sloj bosanskog feudalnog 
društva — feudalce koji su smatrali da su stećci pogodan izraz manifesto- 
vanja njihovog društvenog položaja. Ubrzo je to postalo privlačno i za 
ostale .ekonomski bolje stojeće slojeve — sitne feudalce, slobodne seljake 
i posebno za Vlahe, koji su svojom umješnošću i promućumošću znali za 
sebe osigurati povlašten položaj ne samo u srednjovjekovnoj bosanskoj 
državi nego i za vrijeme Turaka. Razumljivo, na to su utjecale i druge 
okolnosti, kao što su reljef zemljišta, relativna zatvorenost od vanjskih 
utjecaja i bogatstvo kamena kao materijala za stećke. Kako su feudalci 
odreda prihvatili »bosansku crkvu« kao svoju, a i ogromne mase naroda su 
ih u tome slijedile, izgledalo je da su stećci bogumilska pojava. Takovom 
utisku doprinosila je i okolnost da su se feudalci počeli pokopavati »na 
svom plemenitom«, »na svojoj baštini«, dakle, izvan ranije uobičajenih, 
organizovanih i osvećenih mjesta, što se moglo smatrati također heretičkim 
simptomom. Mi mislimo da se fenomen stećaka ne može jednostrano tre- 
tirati, jer on sigurno nije ni samo izraz bogumilstva, niti specijalitet Vlaha, 
kako su to smatrali neki naučni radnici, 152 nego treba uočiti njegov soci- 
jalni karakter i shvatiti ga kao proizvod odnosa u već razvijenom bosan- 
skom feudalnom sistemu. 

Analizom brojčanih podataka dolazimo do zanimljivih konstatacija. 

Najprije da vidimo kakova je gustoća stećaka po područjima opština: 

U Bosni i Hercegovini nesrazmjemo najveći broj stećaka imaju herce- 
govačke opštine, a mieđu ovimia se najvećim brojem ističu opštine Neve- 
sinje i Konjic koje imaju preko 3.000 primjeraka. Od bosanskih opština 

150 I. Božić, »Katuni Crne Gore«, Zbornik Filozofskog fakulteta, knj. X — 1, 
Beograd 1968, 245—249. 

151 Dr J. Erdeljanović, Stara Crna Gora, Srp. etn. zb., Naselja, knj. 24, Beograd 
1926, 494. 

152 Dr A. Solovjev, Bogumilska umjetnost, Enciklopedija Jugoslavije I, Zagreb 
1955, 644 — 645; Isti, Simbolika srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika u Bosni i 
Hercegovini, Godišnjak Istorijskog društva BiH, Sarajevo 1956, 5 — 67. M. Wenzel, 
Bosnian and Herzegovinian tombstones — Who made them and why, Siidost — 
Forschungen XXI, Miinchen 1962, 102 — 143. 


45 ističe se Rogatica sa 2.628 stećaka. U ostale opštine sa relativno velikim 
brojem spomenika treba ubrojati Livno (2.494), Trebinje (2.406), Stolac 
(2.319), Gacko (2.219), Sokolac (1.966), Kalinovik (1.793) i Bileću (1.739 pri- 
mjeraka). Relativno najmanji broj stećaka nalazi se u sjevernim i sjevero- 
zapadnim bosanskim opštinskim područjima. 

Na ostalim republičkim teritorijima najbrojnije je područje opštine 
Sinj (1.313) u Hrvatskoj, zatim opštine Nikšić (949) u Cmoj Gori i opštine 
Prijepolje (523) u Srbiji, ali oni daleko zaostaju iza bosansko-hercegovač- 
kih opština. Sjevernije opštine Hrvatske su siromašnije od ostalih, kao 
što je slučaj i u Bosni. 

Opštinska područja su vrlo različita po veličini, pa bi možda bila 
interesantnija gustina stećaka po površini zemljišta koje opštine zauzi- 
maju. U tome pogledu najveća bosansko-hercegovačka opština je Mostar 
koja ima 1.300 km 2 . Pošto smo tu ustanovili ukupno 1.208 stećaka, pro- 
izlazi da na 1 km 2 otpada 0,93 primjerka stećka, odnosno na 100 km 2 po- 
vršine 93 stećka. U drugoj po površini najvećoj opštini dolazi 115 stećaka 
na 100 km 2 površine. Na području najmanje opštine Breza dolazi 240 ste- 
ćaka na 100 km 2 . Kod nekih drugih opština su drugačiji prosjeci, npr. u 
Čitluku na 100 km 2 dolaze 342 spomenika, a u Nevesinju, gdje nam se 
čini da je gustoća najveća — 420 spomenika na 100 km 2 . Ako površinu 
čitave Bosne i Hercegovine podijelimo na ukupan broj stećaka, onda izlazi 
da na 100 km 2 otpada 115 primjeraka. 

Takova proračunavanja možemo vršiti i u odnosu na opštinska po- 
dručja drugih republika. Tako, npr., na području opštine Plevlja gustoća 
iznosi 54, Plužine 71, a u Žabljaku 79 stećaka. 

Međutim, ni ovakova usporedba nije dovoljno ubjedljiva, s obzirom na 
okolnost da svi krajevi nisu imali jednake uslove za život. Ako bismo po 
današnjem broju stanovnika izračunavali gustinu stećaka, onda proizlazi 
da, npr., u opštini Banja Luka na 154 stanovnika dolazi 1 stećak, u Bije- 
ljini tek na 6068 stanovnika dolazi 1 stećak, u Bileći 1 stećak dolazi na 
svakih 8 stanovnika, u Kupresu na 11, u Gacku i Kalinoviku na 6,5, u 
Nevesinju na 5,2, Palama na 10, Konjicu na 13, Foči na 32, a u Doboju na 
770 stanovnika. 

U Crnoj Gori, npr., u opštini Plužine 1 stećak dolazi na 15, u Žabljaku 
na 19, a u Nikšiću na 57 stanovnika. 

Podjelom broja spomenika čitave zemlje sa ukupnim brojem nekro- 
pola dobili smo prosječan broj spomenika jedne nekropole. Tako proizlazi 
da jedna nekropola u Jugoslaviji ima u prosjeku 22 stećka. I prosjek Bosne 
i Hercegovine iznosi 22 primjerka. U Hrvatskoj je 17,2, u Srbiji 19, a u 
Grnoj Gori prosjek iznosi 32,2 primjerka. Evo i prosječnih brojeva po 
nekim opštinama: u Doboju, npr., na jednu nekropolu otpada 5,8 stećaka, 
u Lištici — 16. Vlasenici — 22, Konjicu — 24, Čapljini — 27, Livnu 
— 33, Nevesinju — 35, Stocu — 42 i u Trnovu — 43 primjerka. U 
Hrvatskoj, npr., u opštini Dubrovnik nekropole imaju 13 spomenika u 
prosjeku, a u opštini Sinj 37,5 spomenika. U Srbiji postoje također pri- 
lične razlike: u Bajinoj Bašti je prosj.ek 22, u Loznici 23 a u Prijepolju 40 
primjeraka. U Crnoj Gori je ta razlika još uočljivija; dok, npr., na po- 
dručju opštine Nikšić, koja je relativno najbogatija stećcima, prosjek iz- 
nosi 25 primjeraka, dotle je on u Pljevljima 46, a u Žabljaku 177 pri- 
mjeraka. 

Da razmotrimo same nekropole u odnosu na broj njihovih spomenika. 

Na priloženim topografskim kartama prikazane su dvije kategorije 
nekropola, i to sa 1 do zaključno 50 i sa preko 50 primjeraka, a iz tabe- 
larnog pregleda mogu se vidjeti i druge kategorije. 


46 U Bosni i Hercegovini na nekropole do 50 primjeraka otpada ukupno 
2.302 ili 88°/o od ukupnog broja, a na druge, tj. one preko 50 primjeraka 
otpada 310 nekropola ili 12%. Među ovim manjim nekropolama ima, opet, 
različitih po broju primjeraka. Tako smo ustanovili da postoje 884 ne- 
kropole koje imaju između 10 i 50 primjeraka, a 1.418 nekropola sa manje 
od 10 primjeraka stećaka. Među ovim drugim, opet, postoje 204 lokaliteta 
koji posjeduju samo po 2, te 293 lokaliteta koji posjeduju samo po 1 stećak. 
Ova najmanja groblja ne smijemo shvatiti isldjučivo kao mjesta gdje je 
obavljen ukop samo jednog ili samo dva čovjeka, iako je i takovih gro- 
bova sigurno bilo, nego pretežno kao grobnice malih porodica, jer se oprav- 
dano može pretpostaviti da je pod jednim stećkom sahranjeno nekoliko 
umrlih osoba. S tim se donekle može povezati i objašnjenje postavljanja 
ploča i niskih sanduka relativno velikih dimenzija, kao i visokih sanduka 
i sljemenjaka sa postoljima, koji su tako klesani da ne propadaju u zem- 
lju, a osim toga, vrlo često su stavljani na humčice — preistorijske ili one 
koji su sami pravili — radi toga da se može lakše ući, odnosno unijeti 
mrtvac u grobnicu. I kod velikih nekropola možemo također izdvojiti po- 
sebne vrste. Tako, na nekropole koje imaju 50 — 100 stećaka otpada naj- 
više — oko 68%, na nekropole sa 100 — 200 primjeraka otpada oko 27%, 
nakropola sa 200 — 300 primjeraka stećaka ima 9, a onih preko 300 primje- 
raka svega 4. 

Ne bi se moglo reći da su male nekropole karakteristika ođređenih 
krajeva, jer ih ima posvuda u Bosni i Hercegovini, a teško bi bilo u tome 
smislu nešto sigurno tvrditi i za one druge, velike nekropole. U Hercego- 
vini i u jugoistočnoj Bosni, gdje je inače najveći broj nekropola, ima i onih 
malih, kao i onih velikih. Ipak, treba konstatovati da na području bivšeg 
dobojskog sreza nema nijedne nekropole veće od 100 spomenika i da je 
takovih veoma malo i na područjima bivšeg tuzlanskog, pa i banjalučkog 
sreza. U Hercegovini i u jugoistočnoj Bosni postoji 12 nekropola od kojih 
svaka ima preko 200 spomenika, dok u drugim područjima postoje takove 
samo dvije, i to u Jusićima kod Zvomika i u Rastičevu kod Kupresa. Naj- 
brojnije su 2 u Hercegovini i 2 u jugosistočnoj Bosni, i to u Krekovima kod 
Nevesinja sa 452, u Milavićima kod Stoca sa 352, zatim u Klašniku kod 
Višegrada sa 359 i u Bjelosavljevićima kod Sokoca sa 344 stećka. Kada 
dobro osmotrimo mjesta ovih krupnih nekropola čini se da su to u svoje 
vrijeme bila prilično odvojena planinska naselja. 

Vrlo je slično stanje i na područjima izvan današnjih granica Bosne 
i Hercegovine: 

Od ukupno 188 nekropola u Hrvatskoj samo 9 imaju preko 50 stećaka, 
što iznosi 4,8%. Među malim nekropolama ima 67% onih koje posjeduju 
1 — 10 primjeraka. Ovdje se nalazi samo jedna nekropola koja broji više od 
200 primjeraka, ali je ona ujedno najveća nekropola uopšte — to je Ce- 
tina u opštini Sinj koja ima 700 spomenika, a koja je, prema starijim 
podacima, imala oko 900 spomenika. U Srbiji na nekropole ispod 50 pri- 
mjeraka otpada 90% ukupnog broja nekropola, a među onima sa 1 — 10 
primjeraka ima 63% ukupnog broja nekropola. U Crnoj Gori su male ne- 
kropole zastupljene sa 70%. Srbija nema nekropola sa preko 200 primje- 
raka, a Crna Gora ima takove dvije, i to jednu na Zugića Bari kod Zabljaka 
sa 300, a drugu u Pižurima kod Pljevalja sa 230 primjeraka. 

Veoma je, dakle, izrazita činjenica da je nesrazmjerno mnogo nekro- 
pola ispod 50 primjeraka, a u okviru ovih još najviše onih sa jedan do 
deset primjeraka. Nama se čini da je to, također, argumenat stanovištu da 
stećke možemo smatrati pojavom koja je karakteristična za već odmakli 
proces raslojavanja starog društvenog uređenja. Po nekropolama stećaka 


47 reklo bi se da je sasvim malo velikih rodovskih i plemenskih zajednica, 
sa krupnim ili okupljenim naseljima, sa zajedničkim — korpunalnim do- 
brima, jer su se umnožila bratstva i izdiferencirale porodice, stvorena su 
manja naselja, uz krupne umnožio se broj sitnih feudalaca koji teže da 
se u načinu života što više osamostale. Razumljivo, to se odražava i u 
organizaciji, načinu i obilježavanju grobalja. Zbog toga je malo velikih 
grobalja, a i na postojećim se već formiraju zasebne skupine, zbog toga se 
napuštaju stara groblja, a stvaraju nova, manja. Nama izgleda, dakle, da se 
male nekropole ili odvojene skupine na velikim nekropolama prvenstveno 
mogu pripisati emancipovanim porodicama brojnih feudalaca, a da su one 
velike znak da je još uvijek bilo regija u kojima je život bio organizovan 
u velikim zajednicama i sa karakteristikama starog rodovskog društvenog 
načina života. Ovakovo gledanje je samo prvi pokušaj objašnjenja pojave 
malih i velikih nekropola i njihovog međusobnog odnosa. Potpuno i do- 
kumentovano objašnjenje pretpostavlja postojanje mnogih elemenata do 
kojih se može doći jedino dubljim i trajnijim proučavanjem kompleksnog 
problema srednjovjekovnih društvenih odnosa u Bosni. 


OBLICI STECAKA 

Trebalo bi sada da vidimo kako je bilo i sa izborom oblika stećaka: 

Naprijed smo donijeli tabelu iz koje se vidi koliko je stećaka po osnov- 
nim oblicima u pojedinim republikama. Evo i tabele iz koje ćemo vidjeti 
kako su ti oblici zastupljeni po procentima: 


Republika 

Ploča 

Sanduka 

Sljem. 

Stubova 

Krstača 

Amorf. 

Bosna i 
Hercego- 

21,7 

63,7 

9,3 

4,2 

0,5 

0,5 

Hrvatska 

46 

48,6 

4,5 

0,09 

0,28 

0 

Srbija 

45 

18 

10 

7 

0,32 

19,3 

Crna Gora 

16 

70,5 

3 

0,9 

ОД 

9,3 

Ukupno 

23,4 

62 

8,8 

3,9 

0,5 

1,3 


Kako se vidi, bosansko-hercegovačka situacija je sasvim bliska opštoj 
— jugoslavenskoj, od toga nešto odstupa Srbija u kojoj je povećan broj 
ploča i stubova na račun sanduka, zatim Hrvatska sa također povećanim 
brojem ploča prvenstveno na račun sanduka i Crna Gora u kojoj je izvje- 
sno povećanje sanduka na račun ploča i sljemenjaka. (Izvjesna, ali ne ve- 
lika korekcija bi sigurno uslijedila kada bi se kod svih istraživača mogao 
postići potpuno isti kriterij kod razlikovanja ploča od sanduka). 

Kada uporedimo ležeće sa stojećim stećcima u Bosni i Hercegovini 
vidimo da su prvi zastupljeni sa 95°/o (ako kod proračunavanja ne uzimamo 
u obzir amorfne spomenike), dok su drugi zastupljeni sa svega 5°/o. U cije- 
loj zemlji su ležeći zastupljeni sa 95,5%, a stojeći sa 4,5%. Kao u cijeloj 
zemlji, približno je takav odnos i u Hrvatskoj, Srbiji i Cmoj Gori. Iako 
stojeće oblike ne potcjenjujemo, ipak, moramo priznati da se prava pojava 
stećaka manifestuje upravo u ležećim oblicima. 


48 
i] 

k\ 

i Iz svega se jasno vidi da je oblik sanduka bio onaj koji je nesrazmjer- 
no najviše odgovarao ukusu i ekonomskoj moći našeg srednjovjekovnog 
čovjeka, jer ovaj oblik zauzima impozantnu cifru — 41.208 primjeraka ili 
62°/o od ukupno 66.478 stećaka. Iza sanduka dolaze ploče, iako ih je skoro 
tri puta manje, a iza ovih sljemenjaci, što je i razumljivo, jer je za njih 
trebalo naći dobre majstore i relativno najviše platiti njihove usluge, po- 
gotovo ako su još bili ukrašeni ili ako su imali natpise. Mislimo da, ipak, 
ne bi trebalo praviti velikih razlika u troškovima između tzv. visokih san- 
duka i sljemenjaka, zato što su i jedan i drugi oblik pružali mnogo mo- 
gućnosti za afirmaciju i poručioca i majstora. U tome pogledu izrazito slabo 
stoji Srbija, jer su na njenom teritoriju ova obadva oblika zajedno za- 
stupljena sa 28% u odnosu na ukupan broj. 

U Bosni i Hercegovini su i najraznovrsniji i najbolje klesani stećci. 
Na tome teritoriju su hercegovački i po broju i po kvalitetu obrade ispred 
ostalih, a unutar ovih prednjači njen istočni dio, posebno oko Stoca, Lju- 
binja, Bileće i Trebinja. Tu su zastupljene sve vrste osnovnih oblika, ali 
se svojom brojnošću naročito ističu sanduci (64%), a iza njih ploče. U od- 
nosu na stojeće oblike, ovdje je priličan broj krstača, dok je vrlo malo 
stubova. Znatan je broj ploča relativno velikih dimenzija, a sanduci i slje- 
menjaci su odreda visoki ili vrlo visoki. Među krstačama se ističu one kod 
kojih je uspravni krak oblikovan poput ljudske glave (oko Nevesinja, 
Gacka i Bileće). Takozvanih dvostrukih i kombinovanih sljemenjaka, pa 
i sanduka skoro da ovdje i nema. Relativno je malen broj slabo obrađenih 
i amorfnih spomenika i oni se nalaze pretežno zapadno od rijeke Neretve 
(Grude, Posušje). 

U centralnoj Bosni postoje svi oblici stećaka, najviše sanduka (77%), 
a najmanje stubova i krstača. Relativno malo je i ploča. Ogroman broj 
sanduka i ploča su slabije obrade. Sanduci su najčešće osrednji ili niski. 
Sljemenjaci su lijepo klesani, nisu visoki, a neki od njih imaju po dva 
ili tri postolja (Ilijaš). Krstače su pretežno originalno oblikovane — sa 
velikom okruglom glavom i tek naznačenim poprečnim krakovima — i 
ograničene su uglavnom na zeničko-travnički kraj. Amorfni spomenici su 
najsličniji slabo obrađenim sanducima, a ima ih priličan broj. U zapadnoj 
Bosni se također nalaze svi osnovni oblici, najbrojniji su sanduci, a stu- 
bovi i krstače su rijetka pojava. Područje obiluje slabo obrađenim i amorf- 
nim primjercima. Sljemenjaci su pretežno povijeni po dužini hrbata, a 
sanduci su obični. Za istočnu Bosnu su karakteristični brojni sanduci i 
stubovi, kao i amorfni primjerci među kojima najviše stojeći. Sanduci su 
obični, a sljemenjaci ođreda niski i prema dnu skošeni. Stubovi imaju broj- 
ne i raznovrsne varijante. Ovdje su krstače vrlo rijetka pojava. Relativno 
najviše ima dvostrukih i kombinovanih sljemenjaka i sanduka. 

Osnovna karakteristika Hrvatske je u velikom broju sanduka i ploča. 
Ovdje je malen broj stubova i krstača, kao i uopšte spomenika koji su 
slabije obrađeni. Amorfnih primjeraka skoro da uopšte nema. Sanduci i 
sljemenjaci su najpažljivije klesani, nisu tako visoki i najčešće su bez po- 
stolja. Ovdje postoji izvjestan broj tanjih ploča koje je teško vremenski 
razgraničiti od sličnih kasnijih. Nije isključeno da većina takovih, najviše 
na području dubrovačke i makarske opštine, prije pripadaju XVI, pa 
možda i XVII negoli XV i XIV v. 

I Srbija posjeduje sve vrste osnovnih oblika, ali su tu najizrazitije 
ploče i amorfni spomenici, kako ležeći, tako i oni stojeći, a u svojim rela- 
cijama ne oskudijeva ni u sanducima ni stubovima i sljemenjacima, dok 
su krstače ovdje prava rijetkost. Najljepše su obrađeni sljemenjaci. Ovdje 
postoji veliki broj amorfnih kamenova iz kasnijeg doba, ali je ponekad 
teško vremenski razlučiti one srednjovjekovne. 


4 S. Bešlagić: STEĆCI 


49 U Cmoj Gori đominiraju sanduci (preko 70°/о)., krstače su u bezna- 
čajnom broju, ali je mnogo amorfnih spomenika kao i onih koji su slabije 
obrađeni, posebno u sjevernim opštinama. Najpažljivije su klesani slje- 
menjaci i visoki sanduci oko Nikšića (Banjani). U sjevemim krajevima ima 
više primjeraka manjih, vrlo uskih sljemenjaka i visokih sanduka, a i 
sljemenjaka sa krovom na četiri vode. 


UKRASI STEĆAKA 

Za sve nas su osobito važni podaci o stećcima na čijim stranicama 
se nalaze reljefni motivi različitog karaktera i značenja, koje mi, radi 
praktičnosti, najčešće zavemo jednim imenom — ukrasima, iako smo svje- 
sni da taj termin nije potpuno adekvatan. 

I ovdje će nam slika biti najuočljivija ako broj ukrašenih dademo na 
tabeli po republičkim teritorijima i po osnovnim oblicima, sa izračunatim 
procentima zastupljenosti: 


Republika Sljem. 

Stubova 

Krstača 

Svega 

Bosna i 

643 

2522 

897 

320 

204 

4586 

Hercegovina 

5°/o 

6,8% 

16,5% 

13°/o 

66,8% 

7,8% 

Hrvatska 

164 

194 

83 

2 

3 

446 

10,8°/o 

12®/o 

56°/o 

66,6°/o 

33,3% 

13,7% 

Srbija 

26 

42 

45 

53 

1 

167 

3®/o 

12 ®/o 

22,9°/o 

40®/o 

16,6% 

8,9% 

Crna Gora 

73 

343 

55 

5 

4 

480 

16% 

17% 

59°/o 

19% 

100% 

17% 

Ukupno 

906 

3101 

1080 

380 

212 

5679 

5,8°/o 

7,5% 

18,4°/o 

14,4®/o 

65% 

8,5% 


Iz prednjeg tabelarnog pregleda vidi se da je u Bosni i Hercegovini 
ukrašeno 7,8°/» stećaka u odnosu na ukupan broj od 58.547 primjeraka. 
Ц /'ćstalim republikama se taj procenat ukrašenih povećava sa 8,9°/o u 
Srbiji, preko 13,7°/o u Hrvatskoj, na 17% u Crnoj Gori, tako da je u cijeloj 
zemlji ukrašeno ukupno 8,5% stećaka. 

Oblik koji se općenito najviše koristio za ukrašavanje jeste krstača, a 
zatim dolazi sljemenjak, a potom je red sljedeći: stub, sanduk i ploča. 
Amorfni spomenici nemaju ukrasa. Takav redosljed ukrasa po oblicima je 
i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. U Hrvatskoj on ide drugačije: naj- 
više su ukrašeni stubovi (doduše, njih je inače vrlo malo — samo dva 
primjerka), zatim sljemenjaci, krstače (također veoma malen broj), sanduci 
i ploče. Isti takav redosljed je i na teritoriji Srbije. 

Podaci o ukrašenim primjercima pružaju nam mnogo materijala za 
analize, razna upoređivanja i za studij, što mi ne možemo ovdje činiti 
široko. Istaknućemo glavne osobine i karakteristike do kojih smo došli 
samo izvjesnim razmatranjem i studijem prikupljenih materijala: 

Općenito se može reći da je procenat ukrašenih stećaka u Bosni i 
Hercegovini nešto malo ispod jugoslavenskog prosjeka. On je najslablji 


i 


i 


3 

i 


50 
u centralnoj i zapadnoj Bosni, s iznimkom područja opštine Kupres. Tako 
se on u opštinama bivšeg dobojskog i bivšeg banjalučkog sreza kreće od 
3 do 4,8%. Hercegovački stećci su mnogo bolje ukrašeni nego bosanski, a 
naročito je visok procenat ukrašenih primjeraka oko Ljubuškog, Lištice, 
Čapljine i Stoca, koji se kreće od 18 do 26%. Znatne su razlike u procen- 
tima ukrašenih primj,eraka po pojedinim nekropolamia. Među onim koje 
imaju preko 50 stećaka najukrašenije bosansko-hercegovačke su u Herce- 
govini oko Stoca, i to Radimlja sa 46%, Hodovo sa 41%, Kruševo sa 38% 
i Boljuni sa 34%, a od bosanskih najukrašenija nekropola je na Čengić 
Bari kod Kalinovika koja rma 36% ukrašenih primjeraka. 

U Hrvatskoj je veoma malo velikih nekropola, a među ovima se bro- 
jem ukrašenih ističu Slivno Ravno kod Metkovića sa 38% i Cista kod 
Sinja sa 37%. U Srbiji je također malo velikih nekropola, a među ovima se 
jedino ističu Tolisavac kod Krupnja sa 20% ukrašenih i Hrta kod Prije- 
polja sa 26% ukrašenih primjeraka. Crna Gora raspolaže sa nekoliko veli- 
kih nekropola koje imaju dosta ukrašenih primjeraka, npr. Novakovići kod 
Žabljaka sa 40% i Nikšić sa 38%. U Hrvatskoj je mnogo bolje ukrašen 
primorski nego kontinentalni dio. Na potezu Metković — Omdš broj ukra- 
šenih primjeraka se kreće od 28 do 70%. U srbiji je relativno ukrašeniji 
kraj oko Kosjerića i Valjeva (od 28 do 40%), a najslabije su ukrašeni 
krajevi oko Prijepolja, Sjenice. Nove Varoši i Priboja. U Cmoj Gori su 
sva opštinska područja iznad jugoslavenskog prosjeka, a okolina Nikšića 
se penje do 30% ukrašenih primjeraka. 

Dosada je više puta izražena pretpostavka da ukrašeniji stećci pri- 
padaju imućnijim slojevima. Namia se i ovaj puta čini da to ima svoga 
osnova. Za takvo klesanje trebalo je imati vrsne majstore, pa je razumljiva 
i pretpostavka da su u krajevima gdje postoje bolje ukrašeni stećci posto- 
jali i bolji majstori, odnosno da su tu stvarane i klesarske rađionice koje 
su đjelovale na ođređenim područjima. Tamo gdje imućniji čovjek nije 
imao majstora za ukrašavanje, on je onda poručivao spomenik velikih di- 
menzija da barem time privlači pažnju prolaznika i posjetilaca. Naravno, 
to nije bio jedini motiv za postavljanje spomenika relativno velikih di- 
menzija. 

Repertoar ukrasnih motiva u svojoj ukupnosti je brojan i raznovrstan, 
iako se, razumljivo, neki motivi više puta ponavljaju. Po njihovom zna- 
čenju i funkciji možemo ih podijeliti na tri kategorje: dekoracije, simbole 
i figuralne predstave. 

Najčešći motiv dekorativnog značenja je povijena lozica sa manjim 
umecima u vidu okruglastih trolistova, a više puta i u vidu spiralno po- 
vijenih listića ili kružića, ođnosno nešto razvijenih trolistova. Isto tako 
brojan je motiv vrpca od kosih paralelica ili cikcak crtica. Obadva ova 
motiva su korištena kao frizovi ili kao okviri na vertikalnim stranama 
spomenika, a više puta i kao bordure na horizontalnim stranama. Veoma 
često se javlja motiv tordirane vrpce kao friz, okvir i bordura, ili kao 
porub nekog drugog motiva, te kao ojačanje krovnih, zatim gornjih vodo- 
ravnih, a ponekad i svih ivica spomenika. Vrlo česti su i motivi spirala, 
dvostrukih spirala i biljnih stilizacija sa ukomponovanim spiralama. U ne- 
kim krajevima su brojne i stilizacije ljiljana i čitavog stabla. Od ostalih 
motiva ove kategorije spomenućemo još samo frizove od niza rozetica u 
kružnim vijencima i frizove koji sliče izduženoj mreži malih rombova. 

U kategoriju simbola treba najprije ubrojati motive polumjeseca, 
zvijezde (rozete) i sunca (kruga), zatim krsta — • jeđnostavnog i stilizova- 
nog, štita, mača, štita sa mačem (na štitu su prikazane razne heraldičke 
oznake), luka sa strijelom, koplja, buzđovana, sjekirice, zastave, a zatim 


motive arkada, imitaciju brvana i šindre, a onda i miotive ruke (katkada 
samo šake), jabuke, čaše, srpa i čekića. Ovdje nismo naveli još neke motive 
koji se sasvim rijetko pojavljuju. 

U treću kategoriju prije svega spadaju pojedinačne ljudske i pojedi- 
načne životinjske figure. Među životinjskim figurama najčešće susrećemo 
konje i jelene, zatim pse i ptice (sokolove i golubove), a onda i košute, 
veprove, medvjede, lavove, gušterove i pijetlove, kao i fantastične životi- 
nje — zmajeve. Najčešće kompozicije su scene lova na jelene, predstave 
igre — kola i predstave junačkih borbi — turnira i mačevanja. 

Ima motiva koje ne možemo svrstati ni u jednu od pomenutih kate- 
gorija, a i takovih za koje je teško sigurno tvrditi da spadaju u ovu ili 
u onu kategoriju. Jedan od takovih motiva je, npr., okruglasto a ponekad 
i pravougaono udubljenje koje nalazimo na vodoravnim stranama ploča 
i nižih sanduka, koje obično zovemo »vodenica« ili »kamenica«, a za koje 
pretpostavljamo da je imalo neku funkciju kod pogrebnih ili kasnijih ce- 
remonija (daća i sl.). Zatim bi ovdje mogao doći motiv ruke koji možda 
ima simbolično značenje, a možda je tu došao kao zamjena ljudskoj figuri. 
Isto tako, arkade i brvna, odnosno šindra, vjerovatno su prvobitno imale 
simboličan, a kasnije čisto dekorativan karakter. 

Čini se da smo u mogućnosti da u ovome času možemo dati i osnovne 
karakteristike ukrasa pojedinih teritorija i područja: 

Ono što je najviše zajedničko skoro svim krajevima Bosne i Herce- 
govine i što se brojnošću najviše ističe jesu motivi polumjeseca, rozete 
(zvijezde), kruga (sunca) i krsta. Hercegovački stećci raspolažu sa mnogo 
više ukrasa nego bosanski. Karakteristiku većine Hercegovine čine motivi 
povijene lozice sa trolistovima, zatim arkade i tordirane vrpce, a onda šti- 
tovi sa mačevima, predstave jelena i konja, te scene lova, kola i turnira. 
Ovdje su rijetki motivi spirala i biljnih stilizacija. Specifikum istočne, tač- 
nije jugoistočne Hercegovine su frizovi od nizova rozeta u vijencima i od 
mreže rombova, a dobrog dijela zapadne Hercegovine prikaz solarno-lu- 
narnih (a i drugih) motiva na vodoravnim stranama sanduka i ploča, ali 
na taj način što su te strane raznim vrpcama podijeljene na pravougaona 
polja. Po izboru ukrasnih motiva i njihovom komponovanju, po crtežu, 
načinu klesanja i drugim likovnim osobinama, sigurno je da je u Herce- 
govini postojalo nekoliko klesarskih centara. Izgleda nam najvjerovatnije 
da su oni mogli postojati negdje između Bileće i Trebinja, zatim u okolini 
Gacka i Stoca, te negdje kod Konjica i kod Lištice. Između ovih se isti- 
cao centar kod Stoca kome pripada istaknuta majstorska ličnost Grubača. 

Može se reći da bosanski stećci obiluju vrpcama i bordurama od kosih 
i cikcak crtica, te spiralama i biljnim stilizadjama, da oskudijevaju u mo- 
tivirna povijene lozice sa trolistovima, arkadama i figuralnim predstava- 
ma i da nemaju mnogo štitova, mačeva i lukova. Jedan dio zapadne Bosne 
odlikuju stilizacije ljiljana, a dobar dio istočne biljne stilizacije, posebno 
dvostruke spirale kombinovane sa rozetama, krstovima i grozdovima. 
Umjesto arkada koje predstavljaju primorsku kuću, u dobrom dijelu istoč- 
ne Bosne javlja se motiv brvna i šindre kao glavnih osobina bosanske 
drvene kuće. Po svemu izgleda da su klesarski centri mogli postojati u 
okolini Kladnja i negdje između Zvornika i Bratunca, zatim kod Rogatice 
i Travnika, a onda i u okolini Kupresa ili Duvna. Po kvalitetu obrade 
isticala se radionica kod Kladnja. 

Na teritoriju Hrvatske skoro svuda su rasprostranjeni motivi polu- 
mjeseca, krsta, rozete i kruga, odnosno vijenca. Inače su brojnije zastup- 
ljeni miotivi štitova sa mačevima, pogotovo u primorskimi krajevima, zatim 
razne vrpce, ah najmanje motiv povijene lozice sa trohstovima. Brdovito 


52 zaleđe Makarskog primorja ističe se motivima stilizovanog stabla, ali još 
više ljiljana, zatim tordiranim vrpcama i figuralnim predstavama, od kojih 
najviše scenama kola, lova i tumira. Dubrovačko primorje, uz uobičajene 
solarno-lunarne znakove i štitove sa mačevima, ima još rozeta u vijen- 
cima i stilizovanih krstova, a ponegdje i figuralnih predstava, od kojih 
su osobito zanimljive scene kola, brojne ptioe, košute i fantastične životi- 
nje u Brotnjicama kod Dubrovnika. Očite su veze i međusobni utjecaji iz- 
među Makarskog zaleđa i zapadne Bosne i Dubrovačkog primorja i Herce- 
govine. Izgleda nam vjerovatna pretpostavka da su klesarski centri — 
radionice na teritoriju Hrvatske mogle postojati negdje kod Ciste i kod 
Topola ili Čepikuća. 

Ne bi se moglo tvrditi da je na teritoriju Srbije postojala neka uve- 
denija i razrađena obrada kamena za stećke, kako nam to zasada izgleda. 
Krajevi bliži Bosni mogh su svoje potrebe zadovoljiti klesarima iz istočne 
Bosne. Od ukrasnih motiva relativno najbrojnije su zastupljeni krstovi i 
polumjeseci, iza toga dolaze rozete, a ima i nešto motiva spirala kompo- 
novanih baš kao u Bosni. Javljaju se i predstave ruke, mača i luka, i to 
više u sjevernim krajevima. Inače su motivi u cjeUni malobrojni i dosta 
jednostavno klesani. 

U Cmoj Gori su dekoracije vrlo brojne, iako nisu tako raznovrsne. 
Po broju tu su vodeći motivi tordirane vrpce i vrpce od kosih i cikcak 
crtica, zatim povijene lozice sa trolistovima. Kao i u Bosni i Hercegovini 
i drugim repubUčkim teritorijima, i ovdje su svuda razgranati motivi polu- 
mjeseca, rozete i krsta, aU nema tako mnogo polumjeseca. Ovdje ima mo- 
tiva mačeva, štitova i lukova, kao i predstava pojedinačnih figura i scena 
lova, kola i tumira, ali se to ne ističe mnogo. Ono što karakteriše stećke 
ovoga teritorija su povijena lozica, nizovi rozeta u vijencima, arkade i 
mreža rombova (osobito u okolini Nikšića), što čvrsto povezuje Crnu Goru 
sa istočnom Hercegovinom. Pretpostavljamo da su klesarske radionice 
mogle biti u Banjanima ili u samome Nikšiću i negdje kod Vrulje, u 
okolini Pljevalja. 


NATPISI STECAKA 

Veoma važnu osobinu stećaka predstavljaju natpisi u staroj bosanskoj 
ćirilici, tzv. bosančici. Rječničko blago, izgovor, stil i mnoge druge karak- 
teristike ovih epitafa pružaju dosta materijala za proučavanje pravog na- 
rodnog jezika i njegovog razvoja u određenom vremenskom periodu. Izbor 
i oblik slova, zatim pravopis, skraćenice, ligature, interpunkcija i druga 
svojstva ovog lapidarnog pisma s razlogom privlače pažnju paleografa. 
Prilagođavanje izabranih slova materijalu na kome se klešu i površini 
koja je u tu svrhu određena i ograničena, zatim njihovo povezivanje i 
komponovanje u cjelinu odaje likovno umijeće ondašnjih majstora — 
»kovača« i dijaka. Svojim sadržajem natpisi nam otkrivaju ličnosti i nji- 
hove ljudske osobine, a često i pružaju istorijske podatke, zbog čega nam, 
pored ostaloga, vrlo dobro dolaze za vremensko određivanje ne samo nat- 
pisa i stećka na kome je natpis, nego i drugih stećaka iste nekropole, od- 
nosno mnogih stećaka istih ili sličnih likovnih osobina. To je samo neko- 
liko osobina koje govore o višestrukom značaju natpisa stećaka. Zbog nji- 
hove dokumentame vrijednosti, posebno zbog toga što oni predstavljaju 
vrijedne primjere pismenosti i kulture naših naroda, primrjerke stećaka sa 
natpisima valja naročito čuvati. 


53 


Evo podataka o brojnom stanju i rasprostranjenosti natpisa: 

Na teritoriju Bosne i Hercegovine našli smo 323 natpisa, na teritoriju 
Hrvatske 13, u Srbiji 15 i u Cmoj Gori 12 natpisa. Prema tome, u Jugo- 
slaviji u svemu imamo 363 natpisa na stećcima. 

Vidi se da Bosna i Hercegovina ima nesrazmjemo najviše natpisa, što 
je i razumijivo, s obzirom i na broj stećaka. U odnosu na ukupan broj to 
-izndsi 0,55 fl /o. U Hrvatskoj je taj procenat manji — 0,39 fl /o. u Srbiji on 
iznosi 0,69%, a u Cmoj Gori 0,42°/o. U čitavoj Jugoslaviji natpisi su za- 
•stupljeni sa 0,54%. . . 

Kao što je sa ukrasima, u Bosni i Hercegovini je slično i stanje sa 
natpisima. Hercegovačko područje ima dva puta više natpisa nego čitava 
Bosna. Posebno se ističu područja opština Trebinje, Bileće, Gacko i Stolac, 
gdje se broj natpisa kreće od 1,33 do 2,12% u odnosu na ukupan broj ste- 
ćaka tih opština. Od pojedinačnih hercegovačkih nekropola relativno naj- 
više natpisa imaju Boljuni kod Stoca — 19 ili 7%, zatim Premilovo Polje 
kod Ljubinja i Bunčići kod Bileće koje imaju po sedanu natpisa. U Bosni 
u ovome pogledu najbolje stoji područje opštine Lopare, a od pojedinačnih 
nekropola selo Piperi kod Lopara koje ima šest natpisa. Najslabije je nat- 
pisima pokriveno područje zapadne Bosne. 

Na teritoriju Hrvatske brojem natpisa prednjači kraj oko Dubrovnika 
(sedam primjeraka), a u tome okviru nekropola u Popovićima sama ima 
četiri primjerka. Ostali su uglavnom u Makarskom primorju i njegovom 
zaleđu. Međutim, treba reći da je većina ovih natpisa veoma stradala i 
danas nije čitljiva, a što je još važnije, izgleda da su oni, ipak, nešto 
mlađi od ostalih i, osim Brotnjica i Lovreča, spadali bi prije u XVI i 
XVII, nego u XIV i XV v. 

U Srbiji se većina natpisa nalazi u sjevernim krajevima, najviše oko 
Malog Zvornika, ali do danas su četiri sasvim uništena, a tri su nečitljiva. 
Slično situaciji u Hrvatskoj, i ovdje za nekoliko natpisa nemamo sasvim 
sigurne argumente da nisu mlađi od XV v. 

Natpisi Cme Gore nalaze se u krajevimia koji su bliži Bosni i Herce- 
govini, pretežno oko Nikšića, odnosno u Banjanima. Od ukupno 12 evi- 
dentiranih, njih sedam su otkriveni našom akcijom, dok su ostali bili po- 
znati od ranije. Neki primjerci su također dosta oštećeni. Osim navedenih, 
prema ranijim podacima, tfebalo bi da negdje u zidu crkve u Pošćenju kod 
Šavnika postoji još jedan natpis. 

Ukupan broj od 363 natpisa treba uzeti samo kao približno tačan, jer 
^smo ustanovili da je do danas izvjestan broj uništen i nestao, a vjerovatno 
/ je da još ponefei čeka svog pronalazača. Trebalo bi pregledati i neke strane 
stećaka koje su zatrpane zemljom ili koje su, usljed toga što je stećak pre- 
valjen, danas okrenute ka zemlji, potrebno je pomnije pregledati zidove 
u kojima se nalaze stećci, itd. Tako, navodno, veliki stećak u selu Treš- 
njevici kod Kalinovika ima natpis na strani feoja je okrenuta ka zemlji, 
a isto tako i jedan stećak u selu Zavajtu kod Foče. 

* * * 

Prikupljeni materijali pružaju dosta mogućnosti za studij pitanja 
oblika, ukrasa i natpisa stećaka, kao i mnogih drugih pitanja koja mi ovdje 
nismo razmatrali, ali je to predmet naučnih radnji koje bi tek trebalo- 
očekivati. 


54 NEKOLIKO NAPOMENA 


Na uspostavljanju evidencije stećaka, a posebno na materijalima ove 
knjige, angažovalo se više institucija i stručnjaka. Tako su miaterijali sa 
teritorija Srbije rezultat rada i zalaganja stručnih ekipa Arheološkog in- 
stituta SAN, a posebno dr Mirjane Corović-Ljubinković, pod čijirn ruko- 
vođenjem je obavljen sav terenski posao. Dr M. Corović-Ljubinković je, 
osim toga, sredila sve materijale za 101 nekropolu i u najvećoj mjeri ih 
prilagodila našoj namjeni. U Hrvatskoj je ostvarena saradnja sa zavodima 
za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku, u kojima su 
na prikupljanju terenske građe i njenom sređivanju i prilagođavanju za 
našu namjenu najviše učinili dr Angela Horvat, Nevenka Božanić-Bezić 
i Dubravka Beritić. Tako je dr A. Horvat pripremila podatke za 18 nekro- 
pola kontinentalnog dijela Hrvatske, N. Božanić-Bezić za 15 nekropola 
Makarskog primorja, a D. Beritić za 16 nekropola Dubrovačkog primorja. 
Ostvarena je i saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Crne 
Gore. Na terenskim poslovima u Crnoj Gori pomogao nam je mnogo 
konzervator-tehničar Ivan Ćeranić. 

U Bosni i Hercegovini je bila dugoročnija saradnja i to pretežno struč- 
njaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Sarajeva, a onda i povre- 
mena vanjskih saradnika — prvenstveno stručnjaka Zemaljskog i Grad- 
skog muzeja iz Sarajeva. Tako su nam ličnim učešćem na terenu najviše 
pomogli: Ranko Rosić, fotografski majstor, Zdravko Kajmaković i Mehmed 
Mujezinović, konzervatori, a onda i Ivo Bojanovski i dr Smail Tihić, također 
konzervatori Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu. 
Ponekada su ovi stručnjaci i samostalno obavili izvjesne terenske poslove, 
a onda nam ustupali sakupljene podatke. Moramo istaknuti da je doprinos 
Z. Kajmakovića, koji je obezbijedio podatke za preko 100 nekropola, bio 
vrlo dragocjen. Od vanjskih saradnika relativno najveća pomoć je uslije- 
dila od Ljubice Mladenović, v. kustosa Muzeja grada Sarajeva, zatim Pave 
Anđelića i dr Zdravka Marića, stručnjaka Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 
Pomogli su nam i stručnjaci zavičajnih muzeja u Doboju, Bileći i Trebinju 
— arheolog Brana Belić, preparator Stevan Kijac i prof. Simo Albijanić. 

Bilo je više slučajeva da u neka udaljenija i manje pristupačna mjesta 
u Bosni i Hercegovini, i pored nastojanja, stručnjaci nisu mogli stići, pa 
smo se služili saradnjom nekih povjerenika Zavoda za zaštitu spomenika 
kulture BiH, zatim učitelja ili opštinskih službenika tamo gdje smo stekli 
uvjerenje da je to urađeno savjesno i maksimalno tačno. Broj takovih sa- 
radnika nije malen, a njihova pomoć je bila velika. Među njima je rela- 
tivno najviše doprinio Fazlija Muslinović, nastavnik istorije iz Ključa, 
koji je prikupio podatke za većinu nekropola opštine Ključ. Nemoguće nam 
je ovdje navesti sva ostala imena, pa ćemo istaknuti barem one koji su 
relativno najviše uradili: Milorad Stefanović, učitelj iz Cikota (Sekovići), 
НаМја Hurić, učitelj iz Tišče (Vlasenica), Mirjana Karačić, učiteljica iz 
Milića (Vlasenica), Ana Livanjušić, učiteljica iz Tarčina (Hadžići), Mirko 
Vuković, učitelj iz Ulinja (Gacko), Blaž Mandić, učitelj iz Gacka i Jusuf 
Hasić, upravnik lovišta iz Srebrenice. U nekim slučajevima nisu poznata 


55 


imena saradnika, nego samo škola i opština, kao npr. skupština opština 
Han Pijesak, Paie, Doboj i Visoko. Putem ovakove saradnje obezbijedili 
smo podatke za oko 140 lokaliteta. (Ta saradnja je u knjizi zabilježena). 

Sasvim je razumljivo da bez navedenih saradnji ne bi bilo moguće 
obaviti sav ovaj zamašan posao. Zbog toga želimo da i ovom prilikom izra- 
zimo našu blagodarnost svim ovim saradnicima na njihovoj velikoj pomoći. 

Osimi toga, za naš posao dobro su došli podaci koje smo mogli naći u 
dosada objavljenoj literaturi, kako onoj starijoj, tako i najnovijoj. Zahva- 
ljujući tome, nismo morali posjećivati lokalitete na terenu za koje smo 
imali podatke koje smo mogli uzeti kao vjerodostojne i koji su maksi- 
malno odgovarali našim potrebama. Naravno, ipak je na više mjesta bilo 
potrebno provjeriti ili dopuniti podatke na terenu. Naročito nam je dobro 
došla mogućnost korištenja literature sa nekih područja Hrvatske (Imot- 
ska krajina, Pelješac i dr.), gdje je donekle izostala saradnja stručnjaka na 
koje smo računali. Najviše pomoći pružili su nam radovi dr Lovre Katića 153 
(Imotska krajina), dr N. Z. Bjelovučića 154 (Pelješac), dr Milenka Filipovića 155 
(Prozor), Drage Vidovića 156 (Zvomik), dr Stipe Gunjače 157 (okolina Sinja), 
D. Sergejevskog 158 (Ludmer), Marka Vega 159 (Ljubuški) i dr Alojza Benca 160 
(Olovo i Lištica). Na svim mjestima gdje smo se na taj način poslužili, u 
knjizi je to navedeno. Naravno, i drugu literaturu, bez obzira što ona nije 
bila izvor za naše podatke, mi smo svuda zabilježili, da bi čitaoci, u slučaju 
njihovog interesa, mogli dobiti opširnije i druge podatke koji imaju veze 
sa stećcima odnosnog lokaliteta. 

U čitavoj dugogodišnjoj akciji evidencije, proučavanja i zaštite ste- 
ćaka presudan je bio odnos Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i 
Hercegovine, a onda i Republičkog sekretarijata za kulturu kao nadlež- 
nog nadzornog organa, koji su uočili, shvatili i razumjeli društvenu oprav- 
danost i korist, i koji su u tu svrhu odvajali potrebna finansijska sredstva 
od inače oskudnih sredstava s kojima su raspolagali. U vezi s tim, dugu- 
jemo najveću zahvalnost kolektivu Zavoda. Posebna zahvalnost pripada 
Republičkom fondu za unapređivanje kulturnih djelatnosti SR Bosne i 
Hercegovine, kao i republičkim fondovima za unapređivanje kulturnih 
djelatnosti u Srbiji, Hrvatskoj i Cmoj Gori, koji su u najkritičnijim mo- 
mentima svojim dotacijarma omogućili da se akcija nastavi i uspješno 
završi. Našu naročitu zahvalnost upućujemio Republičkom fondu za izda- 
vačku djelatnost i Izdavačkom preduzeću »Veselin Masleša« u Sarajevu 
koji su omogućili štampanje ove knjige. 


* * * 

Na kraju nekoliko napomena o sarnoj knjizi: 


U Uvodu su dati podaci o istorijatu našeg odnosa prema ovoj vrsti 
fonda kultumog nasljeđa i važnijim aktivnostima oko proučavanja, popu- 
lariziranja i spašavanja toga fonda, a posebno o poslovima naše sistematske 


153 Dr L. Katić, Stećci u Imotskoj Krajini, Star. pr., III s., sv. 3, Zagreb 1954, 
131—169. 

154 N. Bjelovučić, Povijest poluotoka Rata (Pelješca) — Split 1921, 73 — 77. 

155 Е) Г м . Filipović, Rama u Bosni, Srp. etn. zb. LXIX, Beograd 1955, 19 — 26 itd. 
— na više mjesta. 

156 D. Vidović, Srednjevjekovni nadgrobni spomenici u okolini Zvornika, Naše 
starine III, Sarajevo 1956, 221 — 238. 

157 Dr S. Gunjača, Kratak osvrt na prilike i rad Muzeja u Kninu, Star. pr., sv. 
1, Zagreb 1949, 282 — 288 i Rad Muzeja hrvatskih starina u god. 1952., Star. pr., sv. 4, 
Zagreb 1955, 232—233. 

158 D. Sergejevski, Ludmer, Sarajevo 1952. 

159 м Vego, Ljubuški, Sarajevo 1954. 

ш Dr A. Benac, Olovo, Beograd 1951, i Široki Brijeg, Sarajevo 1952. 


56 


evidencije cjelokupnog naučnog materijala. Osim toga, tu su saopšteni, 
analizirani i barem donekle objašnjeni rezultati do kojih smo došli tom 
evidencijom i razmatranjem materijala. 

Kataloški pregled osnovnog materijala, koji sadrži II — Poseban dio 
knjige, dat je po naseljima i opštinama za svaki republički teritorij odvo- 
jeno. Radi praktičnosti i boljeg snalaženja čitalaca, za teritorij Bosne i 
Hercegovine taj materijal je još podijeljen na regione: zapadnu, centralnu 
i istočnu Bosnu i na zapadnu i istočnu Hercegovinu, koji se samo djelo- 
mično približuju uobičajenim pojmovima tih regiona. U dosadašnjem par- 
cijalnom publiciranju materijala o stećcima nije bilo jedinstvenog krite- 
rija u tome pogledu. Neki lokaliteti su nazvani po planini, brdu Ш njivi, 
neki opet po zaseoku, a bilo je i sasvim drugačijih načina. Jedna nekro- 
pola u okolini Stoca nazvana je, npr., po imenu bunara (Vidoštak), što se 
donekle može i shvatiti, ako se ima u vidu da je za lokalno stanovništvo 
taj bunar od životnog značaja. Odlučili smo se za naselja i opštinska po- 
dručja zbog toga što nam se čini da je to ne samo najpreglednije, nego i 
zbog toga što bi izlaganje npr. po srednjovjekovnim župama, demograf- 
skim regionima, slivovima rijeka, Ш drugačije, bilo minogo teže i manje 
autentično. 

U okvirima opština nekropole su prikazane uz najbliža sela i nume- 
risane rednim brojevima, počevši od 1 u svakoj opštini posebno. Tekst 
prate topografske karte na kojima smo, radi bolje pregleđnosti, svaki lo- 
kalitet obilježili samo njegovim rednim brojem koji on nosi u tekstu. Iz- 
laganje teče od zapada na istok i od sjevera na jug, kako je to uobičajeno 
u sličnim publikacijama, zbog čega i parcijalne topografske karte nose svo- 
je brojeve tim redom. U cilju što bolje preglednosti, karte nismo pretrpa- 
vali raznovrsnim simbolima. Generalnom kartomi smo željeli da prikažemo 
plastičnost cjelokupnog rasprostiranja stećaka u Jugoslaviji. Zbog velike 
važnosti natpisa, smatrali smo da će biti korisno da posebnom kartom 
prikažemo rasprostiranje lokaliteta sa natpisima. Tekst prati i izvjestan 
broj fotosa i crteža važnijih i karakterističnijih oblika i ukrasa u pojedinim 
područjima (na ovome mjestu napominjemo da je karte i crteže crtao 
Nikola Badanković i time znatno pomogao autoru). 

Tekstualni i brojčani podaci o lokalitetima dati su pregnantno i sve- 
deni su na najnužnije: broj spomenika (broj osnovnih oblika), tehnička 
obrada i današnje stanje nekropole, orijentacija spomenika, broj ukrašenih 
primjeraka po osnovnim obhcima, vrste ukrasnih motiva i podaci o lite- 
raturi, ukoliko ona postoji. Smatrali smo da će to biti dovoljno obavješte- 
nje za stvaranje slike o najvažnijim osobinama stećaka i osnova koja će 
omogućiti i olakšati orijentaciju raznovrsnih institucija i pojedinaca u 
odnosu na preduzimanje akcija na proučavanju, čuvanju i korištenju ovih 
spomenika. Na nekim mjestima, prvenstveno tamo gdje smo se oslonili 
na literaturu i na saradnju nedovoljno stručnih Ijudi, podaci nisu sasvim 
potpuni, što je, po našem mišljenju, manjkavost ove knjige. 

Tabelarni pregled iza teksta trebalo bi da pomogne čitaocima da lakše 
sagledaju brojno stanje oblika, ukrasa i natpisa po opštinskim područjima, 
a onda i po republičkim teritorijima. 

Smatrali smo da je Registar u III dijelu knjige neophodan radi lakšeg 
snalaženja čitaoca u korištenju materijala. On je dat po naseljima i po hč- 
nostima koje se spominju u natpisima. Bilo bi korisno da smo dali i regi- 
star po zaseocima i po imenima lokaliteta, ali bi to bilo veliko opterećenje 
knjige. 


57 ! 


Na kraju su pruženi bibliografski podaci, istina samo u izboru, jer 
nam je to bilo u ovome momentu jedino rnoguće, ali se nadamo da je to, 
ipak, dovoljno za ovu svrhu. 

* * * 

Ako knjiga bude od koristi brojnim ustanovama, organizacijama i 
stručnjacima koji rade na zaštiti, proučavanju i prezentiranju kulturnog 
nasljeđa naših naroda, zatim ako pomogne prosvjetnim i turističkim usta- 
novama, organizacijama i pojedinim radnicima, kao i samim građanima, 
posebno omladini, da bolje upoznaju i koriste ovu vrstu naših autohtonih 
spomenika, trud autora i njegovih saradnika biće opravdan i najbolje 
nagrađen. 

U Sarajevu, 29. novembra 1969. g. 

Sefik Bešlagić 


i 


SKRACENICE 


Arkiv 

Slovinac 

Vienac 

Viestnik 

Starinar 

Starine 

GZM 

WM 

MAG 
Star. pr. 
Prilozi 
Srp. etn. zb. 
z — i 
s — j 
sz — ji 
si — jz 


— Arkiv za povjesnicu jugoslavensku — Zagreb 

— Slovinac, list za knjigu, umjetnost i obrtnost — Dubrovnik 

— Vienac zabavi i pouci — Zagreb 

— Viestnik hrvatskog arkeologičkoga družtva — Zagreb 

— Starinar, organ Arheološkog društva — Beograd 

— Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti — Zagreb 

— Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu — Sarajevo 

— Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegowine 

— Wien 

— Mittheiluengen der Anthripologischen Gesellschaft in Wien 

— Starohrvatska prosvjeta — Zagreb 

— Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor — Beograd 

— Srpski etnografski zbornik — Beograd 

— zapad — istok 

— sjever — jug 

— sjeverozapad — jugoistok 

— sjeveroistok — jugozapad 
II. POSEBNI DIO 

PREGLED NEKROPOLA STEĆAKA 

STECCI JUGOSLAVIJE 

ŠEMA VEZIVANJA CRTAOi 


HRVATSKA 


SLAVONSKI BROD 


Lovčić 

Selo koje je od Slavonskog Broda uđaljeno 
oko 20 km zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

1 — Uz rimokatoličko groblje i kapelicu, na 
brdu iznad sela, nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku tanjih ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Ovdje postoji tradicija da su ovi spomenici 
stari više od 300 g. U blizini se nalazi romanička 
crkvica Sv. Martina sa ranogotičkim freskama. 
Crkva se spominje 1660. g. 181 

Lit.: J. Barle, Popis župa u donjoj Slavoniji 
od god. 1660, Vjesnik zemaljskog arkiva, Zagreb 
1907, sv. IX, 1 i 2, str. 167; A. Horvat, Obilazak 
spomenika kulture na području kotara Slavonski 
Brod, Vjesnik Društva muzejsko-konzervatorskih 
radnika, br. 4, 104-106. 


SLAVONSKA POŽEGA 


Vrčindol 

Selo koje je od Slavonske Požege udaljeno 
oko 13 kih zračne linije na jugoistočnu stranu. 

У— U rimokatoličkoj kapelici Sv. Antuna 
Pađovanskog, u samome selu, nalaze se 2 osam- 
ljena stećka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. Iskorišteni su 
kao stepenice — jedan na ulazu, a drugi kod 
oltara. 

U XVII v. u blizini su bile dvije crkve, a god. 

Nemaju ukrasa. 

1702. ovdje su živjeli mještani sa prezimenom 
Bošnjak. 

Lit. : J. Barle, n. d., 168; J. Buturac, Pleter- 
nica i okolica — povj. prikaz o kretanju stanov- 
ništva, Hrvatska prošlost 5, Zagreb 1943, 171-172. 


ш Dr A. Horvat, naučni savjetnik Zavoda za 
zaštitu spomenika kulture SR Hrvatske, iz Za- 
greba, prikupila je i sredila podatke za 18 lokali- 
teta sa područja opština Slavonski Brod, Slavon- 
ska Požega, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška, 
Glina, Ogulin, Otočac, Titova Korenica i Gračac. 


Buk 

Selo koje je od Slavonske Požege udaljeno 
oko 15 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — U istočnom dijelu sela, pokraj rimokato- 
ličke župne crkve iz XIX v., nalazi se osamljen 
stećak u obliku ploČe. 

Spomenik je dobro obrađen, dislociran je. 

Ranije se na vodoravnoj strani spomenika vi- 
djelo pravougaono udubljenje. 

Na ovome mjestu je bila srednjovjekovna 
crkva Sv. Đurđa, koja se spominje u XIV i XV v., 
a i za vrijeme Turaka 1613. g. Kasnije su tu isko- 
pane neke ploče. 

Lit.: Dr A. Horvat, O stećcima u Slavoniji, 
Buletin Zavoda za likovne umjetnosti JAZU, Za- 
greb 1965, 114-116 i 136-137. 


DARUVAR 


Srednji Borki 

Selo koje je od Daruvara udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — Na pošumljenom zaravanku iznad sela, 
pokraj ceste, na lokalitetu Tursko groblje, nalazi 
se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je podugačak i nije baš pravilnog 
oblika, danas je oštećen i smanjen. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Mještani ovaj kamen zovu »džebrak« i »si- 
drac«. Godine 1928. ovdje je bilo oko 100 spome- 
nika ali su kasnije razneseni. Nije isključeno da 
su to biii muslimanski spomenici. 

Lit.: A. Horvat, O stećcima na području 
Hrvatske, Historijski zbornik IV, Zagreb 1951, 
160-162; Ista, O stećcima u Slavoniji, Buletin Za- 
voda za likovne umjetnosti JAZU, Zagreb 1965, 
112-114 i 134-138. 


PAKRAC 


Seovica 

Selo koje je od Pakraca udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — Na brežuijku nedaleko od naselja, po- 
kraj lokalne ceste, na mjestu gdje je i savre- 
meno pravoslavno groblje, nalaze se 2 osamljena 
stećka u obliku stubova. 


69 Jedan je gotovo u obliku kvadera, dosta \d- 
sok, a drugi je paralelopipeđ i dosta je nizak. 
Inače su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Obadva spomenika imaju ukrase i natpise. 
Ukrasni motivi su krstovi (jedan sa zasječenim 
prečkama). Natpis većeg stuba spominje starca 
Rađmila, a drugi natpis je oštećen i nečitljiv. 

Lit.: Dr A. Horvat, O stećcima u Slavoniji . . ., 
117-119 i 137. 


Branešci - 

Šelo koje je od Pakraca uđaljeno oko 16 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 . — Na kosi Draganac, oko 6 km zračne li- 
nije daleko na sjever od sela, na širem lokalitetu 
koji se zove Dragano groblje, na Ravnoj gori, 
nalazi se osamljen stećak u obliku stuba. 

Spomenik je relativno manjih đimenzija, 
osrednje obrade. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

Ovdje se nalazi još oko 250 grobova koji su 
obilježeni sasvim malim, grubo obrađenim spo- 
menicima. 

I na položaju Tursko groblje, sjeverozapađno 
od sela, uz šumski put za Gornje Grahovljane, 
nalazi se slična nekropola. Nije isključeno da se 
radi o muslimanskim grobovima. 

Lit.: Dr A. Horvat, n. d., 120 — 125. 


NOVA GRADIŠKA 


Vrbovljani 

Selo koje je od Nove Gradiške udaljeno oko 
20 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

.1 — Na lokalitetu Mramorsko polje, na dr- 
^žavnom imanju zapadno od sela, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sanđuka. 

Spomenik je, izgleđa, bio dobro obrađen, a 
sađa je razbijen na nekoliko komada. 

Na jednom ulomku se nazire uklesan profil. 

Narod ovaj spomenik naziva mramorom a lo- 
kalitet Tursko groblje. 

Lit.: Isto tamo, 116 — 117 i 135 — 137. 


Adžamovci 

Selo koje je od Nove Gradiške uđaljeno oko 
10 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — U zaseoku Zapolje, pokraj rimokatolič- 
ke crkve Sv. Nikole, nalaze se fragmenti triju 
stećaka u obliku sanđuka. 

Obrada gruba, kamen mrk i tvrd. 

Ne zapažaju se ukrasi. 


Zabilježeno je da su ovdje 1910. g. bile »zapo- 
ljačke kamenite ploče sa nepoznatim napisom . , .« 
Narođ misli da su to »turski« grobovi. Današnja 
crkva je vjerovatno građena na sređnjovjekov- 
nim temeljima. 

Lit.: Isto tamo, 125 — 127. 


GLINA 


Dragotina 

Selo u Baniji, uđaljeno od Gline oko 11 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — U brežuljkastom kraju uz dolinu potoka 
Maje, uz noviju pravoslavnu crkvu Sv. Gospe, 
blizu sastava cesta koje vode od Maloga Grade- 
ca i Klasnića, nalazi se nekropolica sa 3 stećka 
(2 ploče i 1 sanduk). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni, danas 
su djelomično utonuli u zemlju. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Prilikom rušenja stare crkve oko 1900. g. na- 
đeni su rimski miljokaz, cigla i nadgrobni spo- 
menik sa dva poprsja, te fragmenat kamena sa 
ćirilskim slovima i rozetama, što je, navodno, 
ugrađeno u sađašnju crkvu. 

Lit.: Dr A. Horvat, Prikaz rasprostiranja ste- 
ćaka u Liki i Baniji, Prilozi za povijest umjet- 
nosti u Dalmaciji 15, Split 1963, 31 — 34. 


OGULIN 


Plaški 


Selo koje je od Ogulina uđaljeno oko 23 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — Prilikom regulisanja ponornice Dretulje 
nađen je stećak u obliku sanđuka. 

Spomenik je dobro obrađen, iako je ponešto 
nepravilan, danas je napukao i oštećen. Prenesen 
je u Povjesni muzej u Zagrebu. 

Ukrašen je. Njegovi reljefni motivi su slje- 
deći: polumjesec, zvijezde, srcoliki štit, mač iz- 
među dviju željeznih rukavica, kaciga i sunce. 

Neđaleko su ruševine sređnjovjekovnog gra- 
da, a u njegovom podnožju je nekada bilo mjesto 
Plasi, u kome se u XV v. spominju dvor plemića 
Zebića, zatim samostan i đvije crkve. 

Lit.: Dr J. Brunšmid, Kameni spomenici hr- 
vatskog narodnog muzeja u Zagrebu, Vjesnik 
HAD, N. s. XII, Zagreb 1912, 177—178; Dr. A. 
Horvat, O stećcima na području Hrvatske, Histo- 
rijski zbornik IV, Zagreb 1951, 159 — 160; Ista, 
Prilog rasprostranjenju stećaka u Liki i Baniji, 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 15, Split 
1963, 33—34. 


70 
2 — Ukrašeni sanduk sa nekropole u Plaškom, opština Ogulin, Hrvatska — sada u Povjesnom muzeju u Zagrebu. 


71 

ОТОСАС 


Tužević 

Selo u Liki, udaljeno oko 25 кш zračne linije 
na sjeverozapadnu stranu od Otočca. 

1 — Na lokalitetu Crkvina, nedaleko od Os- 
novne škole, uz savremeno mjesno groblje, leži 
osamljen stećak u obliku ploče. 

Spomenik je grubo obrađen, dislociran je i 
zarastao u grmlje. 

Orijentacija nije poznata. 

Nema ukrasa. 

Navodno je ovdje nekada bila nekropola čiji 
su neki primjerci imali ukrase mjeseca, sunca i 
»nekih životinja«. Danas postoje ruševine neke 
stare crkve. 

Lit.: Dr. A. Horvat, n. d., 15 i 29, 


Podum 

Selo u Gackome polju, udaljeno od Otočca 
oko 5 km zračne linije na istočnu stranu. 

2 — Podno glavice Um (Hum), uz cestu Oto- 
čac — Plitvička jezera, na lokalitetu Crkvina, na- 
lazi se osamljen stećak u obliku ploče. Uz to se 
ovdje vidi i nekoliko fragmenata ploča. 

Spomenik je grubo obrađen, danas je ošte- 

ćen. 

Orijentacija nije poznata. 

Nema ukrasa. 

Tu je bila srednjovjekovna crkva Sv. Marka 
od koje je do danas preostao mali dio ziđa, a 
nadena je i naušnica iz starohrvatskog doba 
(IX— X v.). 

Lit.: Dr J. Brunšmid, Hrvatske razvaline, 
Vjesnik HAD, N. s. V, Zagreb 1901, 44 — 49; Dr 
Horvat, n. d., 27 — 28. 


. TITOVA KORENICA 

/ 

У 

/ 


Čanak 

Selo u Liki, udaljeno od Titove Korenice oko 
18 km zračne linije na zapadnu stranu. 

1 — U sjeveroistočnom dijelu kraškog polja, 
zapadno od brda Gradac, na lokalitetu Crkvica, 
poviše kuće Blaža Lulića, nalaze se 2 osamljena 
stećka (1 ploča i 1 sanduk). Mještani ovaj loka- 
litet zovu još i Tursko groblje. 

Spomenici su dobro obrađeni, sada se na- 
laze u zidovima obližnjih zgrada. 

Ne zapažaju se ukrasi. 

Nekropola je donedavno bila brojnija. Na 
ovome mjestu je bila stara crkva. 

Lit.: A. Horvat, n. d., 30 — 31. 


Debelo Brdo 

Selo uz rub Krbavskog polja, udaljeno od 
Titove Korenice oko 10 km zračne linije na juž- 
nu stranu. 

2 — Na lokalitetu Crkvina, gdje su ustano- 
vljeni temelji neke stare crkve, nađen je i 1 ste- 
ćak u obliku sanduka. 

Spomenik je osrednje obrađen. 

Nije poznata orijentacija. 

Ukrašen je motivima 3 kruga (»konjske plo- 
če«). 

Lit.: Dr A. Horvat, O stećcima na području 
Hrvatske, Historijski zbornik IV, Zagreb 1951, 
159 


Grabušić 

Selo koje je od Titove Korenice udaljeno oko 
8 km zračne linije na južnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Crkvina, zapadno od se- 
oskih kuća, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (6 
ploča i 1 sanduk). 

Obrada je uglavnom slaba, spomenici su 
utonuli i pomicani, a neki primjerci su ugrađe- 
ni u suhozid. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena je 1 ploča motivom uklesanog kr- 
sta. 

Navodno je ovdje ranije bila nekropola sa 
50 stećaka. 

Lit.: Isto tamo. 


Pećane 

Selo koje je od Titove Korenice udaljeno 
oko 13 km zračne liniie na južnu stranu. 

4 — Južno od sela, a zapadno od brda či- 
čibor (kota 955 m) i ceste ka Udbini, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sanduka; zapravo je 
to danas samo fragmenat stećka. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Istočno od stećka, samo preko ceste, nalazi 
se savremeno kršćansko groblje. U blizini je pre- 
istorijska gradina. 


GRAČAC 


Gračac 

Varoš u kojoj je i sjedište opštine. 

1 — Sjeveroistočno od mjesta, blizu rijeke 
Otuče, zajedno sa savremenim grobljem sela 
Dukića, nalazi se osamljena krstača. 

Spomenik je relativno velikih dimenzija (vi- 
sina je 3 m), dobro je obrađen i očuvan. 
Orijentacija nije zabilježena. 


72 Ukrašen je i ima natpis. Ukrasni motivi su 
mu okvir od cikcak vrpce, rozete, kružići i sti- 
lizovani krstovi (krakovi mu se spiralno povijaju 
na obadvije strane). Natpis nam kaže da tu. leži 
Ivan Balenović, sin Mihovilov. Natpis je oštećen. 

Lit.: I. Kukuljević, Natpisi sredovječni i no- 
vovjeki . . . u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb 1891, 
44. 


Kom 

Selo u đolini Zrmanje, udaljeno od Gračaca 
oko 20 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — Poviše ceste Gračac — Knin, uz ruševine 
pravoslavne crkve Sv. Nikole i savremeno pra- 
voslavno i rimokatoličko groblje, nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku ploča. Lokalitet se 
zove Grčko groblje. 

Spomenici su dobro obrađeni, jedan je is- 
korišten za kasniji grob. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ploča u sekundarnom položaju ima urezan 
krst. 

Lit.: Dr A. Horvat, n. d., 159. 


KNIN 


Biovičino Selo 

Selo koje je od Knina udaljeno oko 21 km 
zračne linije na zapadnu stranu (10 km sjeve- 
rozapadno od Kistanja). 

1 — Uz cestu Ervenik — Kistanje, oko 350 m 
daleko od Osnovne škole i Zadružnog doma, na- 
lazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima krsta i po- 
lumjeseca. 

Navodno, stećaka ima i na starom groblju, uz 
ostatke romaničke crkve, pred selom Karin. 

(Podaci po literaturi.) 

/ Lit.: Dr S. Gunjača, Trogodišnji rad Muzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika, Starohrvat- 
ska prosvjeta, III serija, sv. 7, Zagreb 1960, 278. 


Biskupija 

Selo koje je od Knina udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — Na poznatom položaju Crkvina i na ob- 
ližnjem lokalitetu Mramor (kod kuće Špire Ru- 
sića) nalazi se ukupno 128 stećaka u obliku san- 
duka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

Prema starijoj literaturi, tu na groblju Sv. 
Luke ili Na crkvinama, nekada je bilo mnogo 
stećaka od kojih su neki imali ukrase mača, šti- 
ta, krsta i dr. 


(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Dr S. Gunjača, n. đ., 233; Viestnik, 
1886, 78, 1891, 95 i 1892, 31; Starohrvatska pros- 
vjeta, 1896, 40. 


Podglavaš 

Seoce koje je od Knina udaljeno oko 18 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu, ispod Di- 
nare. 

3 — Na položaju Ukrepa, u vinogradu Mar- 
tina Gojevića, nalazi se osamljen stećak u ob- 
liku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Dr S. Gunjača, Rad Muzeja hrvatskih 
starina u god. 1952, Starohrvatska prosvjeta, III 
serija, sv. 4, Zagreb 1955, 232. 


Riđane 

Selo u jugoistočnom kraju Kosova polja, 
udaljeno od Knina oko 12 km zračne linije na 
jugoistočnu stranu. 

4 — Zajedno sa aktivnim pravoslavnim 
grobljem kod crkve Sv. Ilije nalazi se nekropo- 
lica sa 3 stećka u obliku sanđuka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježeni. 

Na jednom primjerku koji je ugrađen u 
crkvu vidi se ukras mača. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit. : Dr S. Gunjača, n. d., 233. 


DRNIŠ 


Badanj 

Seoce koje se nalazi u neposrednoj blizini 
Drniša. 

1 — Uz rimokatoličku crkvu Sv. Ivana i sa- 
vremeno groblje oko nje nalazi se nekropola sa 
30 stećaka u obliku sanđuka (?). 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: F. Radić, Starohrvatska prosvjeta, 
1895, 135. 


TROGIR 


Labin 

Selo koje je od Trogira udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Zajeđno sa seoskim rimokatoličkim 
grobljem nalazi se skupina sa 20 stećaka u ob- 
liku sanduka (?). 


73 Obrada i orijentacija nisU poznati. 

Ukrašeno je 6 primjeraka. Njihovi ukrasni 
motivi su rozeta, štit i mač. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Starohrvatska prosvjeta, 1949, 288. 


Seget 

Selo koje je od Trogira udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — Uz rimokatoličku crkvu Sv. Vida nala- 
zi se nekropola sa oko 35 stećaka (oko 20 ploča i 
oko 15 sanduka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašeno je oko 10 ploča. Zastupljeni su sli- 
jedeći ukrasni motivi: polumjesec, zvijezda, krst, 
štit sa mačem i bordura od cikcak linija. 

Navodno, u okolini Trogira ima stećaka još 
na nekoliko mjesta. 

(Podaci po liteuraturi.) 

Lit.: R. S. Šilović, Stećci u okolini Trogira, 
Strena Buliciana, 689 — 693. 


SPLIT 


Nisk o 

Selo u zaleđu Kaštela, udaljeno od Splita oko 
18 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — U seoskom rimokatoličkom groblju pos- 
toji 1 stećak u obliku sanduka koji je iskorišten 
za oltarsku menzu. 

Dobro je obrađen. 

Ukrašen je motivima mača, štita, polumjese- 
ca, rozete i ruke. Osim toga, na njemu je arap- 
skim ciframa urezana god. 1460. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Starohrvatska prosvjeta, 1949. 288. 


Brštanovo 

Selo u zaleđu Kaštela, uđaljeno od Splita oko 
16 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — Kod zaseoka Tešija, pokraj puta za Ko- 
rušce, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sanduka (?). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Obadva primjerka su ukrašena. Njihovi ukra- 
sni motivi su krst, krug i mač. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 

3 — Na lokalitetu Krstače, iza Starog vrila, 
nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku san- 
duka (?). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašena su 3 primjerka motivima polumje- 
seca, krsta i rozete. 


Navodno, i kod rimokatoličke župne crkve 
postoji nekoliko stećaka, od kojih su neki sa 
ukrasima. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Split 

Glavni grad Dalmacije i sjedište opštine. 

4 — U vrtu privremeno smještenog Muzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika, na obali ispod 
Marjana, nalazi se skupina od 8 stećaka (3 san- 
duka, 4 sljemenjaka i 1 krstača), prenesenih u ne- 
koliko zadnjih godina sa područja oko Sinja i 
Imotskog. 

Spomenici su vrlo lijepo klesani i dobro su 
očuvani. 

Svi primjerci su ukrašeni. Evo njihovih ukra- 
snih motiva: vrpca od cikcak linija, bordura od 
povijene lozice sa spiralicama, polumjesec, rozeta, 
krst, stilizovan krst, štit sa mačem, ruka s mačem, 
stilizovan ljiljan, scene kola i lova na jelena, te 
figura jelena i nekoliko ljudskih figura. 

Na krovnoj plohi jednog sljemenjaka nalazi 
se natpis u kome se spominje neki Blagoje (?). 
Sljemenjak sa natpisom je prenesen iz Lo- 
vreča (?). 

Lit.: L. Katić, Stećci u Imotskoj Krajini, Sta- 
rohrvatska prosvjeta, III serija, sv. 3, Zagreb 
1954, 131—167. 


OMIŠ 


Donji Dolac 

Selo u kraju Poljica, udaljeno od Omiša oko 
10 km zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — U blizini naselja nalazi se nekropola sa 
5 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas oštećeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom štita u 
obliku nepravilnog peterougaonika. 

Lokalitet se spominje u srednjovjekovnim iz- 
vorima, a tu su nađeni i ostaci građevinskog 
materijala iz rimskog doba. 

(Podaci Nevenke Božanić-Bezić.) 192 


Gata 

Selo koje je od Omiša udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 


192 N. Božanić-Bezić, konzervator Zavoda za 
zaštitu spomenika kulture za Dalmaciju u Splitu, 
prikupila je i sredila podatke za lokalitete od 1 
do 5 opštine Omiš. 


14 2 — Zajedno sa savremenim rimokatoličkim 
grobljem, uz župnu crkvu, nalazi se nekropolica 
sa 3 stećka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, pomicani su, a 
jedan primjerak je iskorišten kao mostić preko 
kanala. 

Orijentacija nije sigurna. 

Ukrašena su sva tri primjerka. Zastupljeni su 
ovi ukrasni motivi: polumjesec, rozeta, štit i 
scena kola u kome su samo ženske figure. 

Na ovome mjestu su nađeni ostaci građevin- 
skog materijala iz rimskog perioda. 


Trnbusi 

Selo koje je od Omiša udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

3 — U ogradnom zidu rimokatoličke crkve u 
selu nalaze se 2 stećka u obliku sanduka. 

Obadva primjerka su ukrašena. Njihovi 
ukrasni motivi su cikcak vrpca, polumjesec, го- 
zeta, krst i štit sa mačem. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Crkva je iz XV v. 


Omiš 

Gradić na obali Jadranskog mora, sjedište 
opštine. 

4 — Na mjestu gdje je današnje rimokatoli- 
čko groblje, uz crkvu Sv. Petra na Priku, nalazi 
se skupina sa 10 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, samo 
su iskorišteni za novije nadgrobnike. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima mača i 
štita. 

Ovdje je bilo naselje u rimsko doba a i u 
srednjem vijeku. 


Katuni 

Selo koje je od Omiša udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

/ / ' 5 — Pred rimokatoličkom župnom crkvom 

nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je iskorišten 
kao vanjski oltar. 

Ukrašen je motivom tordirane vrpce i sce- 
nom u kojoj se vide dva konjanika i pas. 


SINJ 


Kijevo 

Selo pokraj ceste Vrlika — Knin, udaljeno od 
Vrlike oko 8 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 


1 — Zajedno sa aktivnim rimokatoličkim gro- 
bljem, uz crkvu Sv. Mihovila i kod Bačića vino- 
grada nalazi se ukupno 11 stećaka (10 sanduka 
i 1 krstača). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa, ali krstača ima 
vrlo oštećen natpis, od koga se vidi samo neko- 
liko početnih slova. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, Rad Muzeja hrvatskih sta- 
rina u god. 1952, Starohrvatska prosvjeta, III 
serija, sv. 4, Zagreb 1955, 233. 


Kotluša 

Seoce pokraj ceste Vrlika — Knin, uđaljeno od 
Vrlike oko 10 km zračne linije na sjevernu 
stranu. 

2 — Na lokalitetu Metaljke, između kuća i 
ceste, nalazi se nekropola sa 19 stećaka u obliku 
sanduka (?). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Vinalić 


Selo nedaleko od Vrlike, udaljeno od Sinja 
oko 30 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Uz seoski put ka Bakovića glavici na- 
lazi se nekropola sa 14 stećaka u obliku san- 
duka (?). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Cetina 

Selo kod glavnog vrela rijeke Cetine, uda- 
ljeno od Vrlike oko 8 km zračne linije na sjeve- 
roistočnu stranu. 

4 — U polju ispod sela, zajedno sa starim i 
novim rimokatoličkim grobljem, uz ruševine crk- 
ve Sv. Spasa, nalazi se naša najveća nekropola sa 
stećcima. Tu smo nabrojali oko 700 primjeraka, 
i to oko 499 ploča, oko 200 sanduka i 1 ogroman 
sljemenjak. 

Spomenici su nejednako obrađeni, znatan 
broj je vrlo slabo klesan, đosta je amorfnih 
primjeraka, a manji broj, naročito u istočnom 
dijelu nekropole je dobro i vrlo dobro obrađen. 
Neki primjerci su utonuli u zemlju, a neki isko- 
rišteni kao noviji nadgrobnici. Nekoliko primje- 
raka imaju relativno vrlo velike dimenzije, a 3 
sanđuka su neobično oblikovana — imaju velike 
polukružne ispuste na čeonim stranama. 

Orijentacija je pretežno po pravcu z — i, ali 
ima i primjeraka koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 27 primjeraka, i to 3 ploče i 24 
sanduka. Najčešće se javljaju motivi krstova 


75 (običnih i stilizovanih), a ima nešto i motiva ro- 
zeta i lukova sa strelama. 

Prije 15 godina ovdje je bilo preko 720, a 
prema starim podacima spominjan je i broj od 
900 stećaka. Oko 500 m sjeveroistočno nalazi se 
vrelo Cetine i na brijegu uz njega novija pravo- 
slavna crkva Sv. Spasoja, a oko 3 km sjevero- 
istočno, na lokalitetu Plazaljke, ustanovljeno je 
postojanje kamenoloma za stećke. 

Lit.: Fra Lujo Marun, Starohvratsko groblje 
sa crkvom Sv. Spasa u Cetini, Starohvratska 
prosvjeta I, br. 3 (1895), 183 — 187; L. Katić, n. d., 
153; S. Gunjača, n. d., 232. 

5 — Na pravoslavnom groblju zaseoka Pre- 
očani i u njegovoj blizini nalaze se ukupno 43 
stećka (38 sanduka, 1 sljemenjak i 4 krstače). 
Spomenici su, izgleda, bili dobro obrađeni, ali 
su u Pločasti most preko Cetine ugrađena 33 
sanduka, a sljemenjak je osamljen u polju. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Na 2 sanduka u mostu vide se ukrasi krstova. 

U blizini tzv. Cetnikovog vrela nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sanduka. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, istotamo. 

6 — Na rukavu Milaševa vrela, kod tzv. Vu- 
kovića mosta, nalazi se skupina sa 27 stećaka 
u obliku sanđuka (?). 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Vrlika 

Varošica u kojoj je sjedište mjesnog ureda, 
udaljena od Sinja oko 30 km zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Trepetljike, blizu rimoka- 
toličke crkve Sv. Petra, uz put za Vinaliće, na- 
lazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku san- 
duka (?). 

Bliži podaci nedostaju. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Pođaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, n. d., 233. 

/ 

,У 


Maovice 


Selo u blizini Vrlike, udaljeno od Sinja oko 
30 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

8 — Na lokalitetu Ždanj, na granici opština 
Sinj i Knin, raspoređena u dvije skupine, nalazi 
se nekropola sa 20 stećaka u obliku sanđuka, od 
kojih polovina u fragmentima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

U Ercegovoj ogradi nalazi se osamljena 
krstača. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 

9 — Na lokalitetu Grebljice, kod Petkovića 
kuća, nalazi se nekropola sa 57 stećaka u obliku 
sanduka (?). 


Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Kod seoskog rimokatoličkog groblja nalazi se 
osamljena stara krstača. Jugozapadno i iznad 
Donjih Maovica pruža se kosa zvana Mašat. 
(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo; Viestnik, 1890, 11. 


Podosoje 

Selo u okolini Vrlike, udaljeno od Sinja oko 
27 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

10 — Na humci ispod Gabrića kuća, a u pra- 
vcu Stražina, nalazi se skupina sa 3 stećka u 
obliku sanduka (?). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nedostaju. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, isto tamo. 

11 — Na lokalitetu Crkvina, kod Ratića kuća, 
uz ruševine stare crkvice, nalazi se nekropola sa 
6 stećaka u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Viestnik 1890, 10; S. Gunjača, n. d., 233. 


Koljane 

Selo u okolini Vrlike, uđaljeno od Sinja oko 
24 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

12 — Na Marinkovoj kosi u Gornjim Kolja- 
nima, a na lokalitetu Crkvina, gdje se nalazi 
pravoslavno groblje i crkvica, smještena je sku- 
pina sa 22 stećka u obliku sanduka (?). 

Bliži pođaci o spomenicima nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Viestnik, 1890, 11; S. Gunjača, Kratak 
osvrt na prilike i rad Muzeja u Kninu, Staro- 
hrvatska prosvjeta, III serija 1, Zagreb 1949, 284; 
Isti, Rad Muzeja hrvatskih starina u god. 1952, 
Starohrvatska prosvjeta, III serija, sv. 4, Zagreb 
1955, 233. 

13 — U Donjim Koljanima, na brežuljku kod 
kuće Vase Zagorca, gdje su pravoslavno groblje 
i ruševine stare crkve, postoji nekropola sa 37 
stećaka u obliku sanduka (?). 

Navodno je ovdje ranije bilo više spomenika, 
a neki i sa ukrasima, pa su odneseni u manastir 
Dragović i tamo korišteni. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Vidi kod prethodne nekropole. 


Satrić 

Selo koje je od Sinja udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

14 — Kod kapelice s desne strane puta ka 
Potravlju nalazi se nekropola sa 20 stećaka u 
obliku sanduka (?). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Starohrvatska prosvjeta, III serija, sv. 
1, Zagreb 1949, 284. 


76 Bitelić 


Selo koje je od Sinja udaljeno oko П km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

15 — Na lokalitetu Todorovača, s lijeve 
strane rijeke Cetine, nalaze se 2 osamljena stećka 
u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašeni su, ali njihovi ukrasni motivi nisu 
zabilježeni. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Hrvace 

Selo uz cestu ka Kninu, udaljeno od Sinja 
oko 6 km zračne linije na sjevernu stranu. 

16 — Na Krinju, oko rimokatoličke župne 
crkve i ostataka stare crkvice, nalazi se skupina 
sa 10 stećaka u obliku sanduka (?). 

Spomenici su dobro obrađeni, pomicani su. 

Nemaju ukrasa. 

U predjelu Panja, na Pačinoj ili Bošnjakovoj 
glavici, navodno je bilo mnogo stećaka koji su 
između 1918. i 1941. g. upotrijebljeni za izgradnju 
mosta na Panju. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, n. d., 285. 


Vučipolje 

Selo koje je od Sinja udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

17 — U šumici zvanoj Liovića greblje, kod 
Bandića kuća i zapadno od toga, prema izvoru 
Dabra, nalazi se nekropola sa 50 stećaka u obli- 
ku sanduka (?). 

Obrada i orijentacija spomenika nisu zabi- 
lježene. 

Nema ukrasa. 

Ranije je na ovome mjestu bilo više spo- 
menika. 

(Podaci po literaturi.) 

.Lit.: S. Gunjača, n. d., 284. 

/ 

/ 

Sinj 

Varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

18 — Na Miletinu, ispod Perića kuća, na 
lokalitetu Cemer, nalazi se nekropolica sa 3 steć- 
ka u obliku sanduka (?). 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, n. d., 286. 


Glavice 

Selo odmah sjeveroistočno od Sinja. 

19 — Kod Poljakovih kuća nalazi se skupina 
sa 6 stećaka u obliku sanduka (?). 


Bliži podaci nisu poznati. 

I u Bajagiću kod Sinja, nedaleko kuća Jurela, 
također postoji nekoliko stećaka (?). 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, n. d., 285. 


Gala 

Selo koje je od Sinja udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

20 — Kod Krenice, oko seoske crkve i na 
putu između te crkve i Dedića kuća, nalazi se 
skupina sa 8 stećaka u obliku sanduka (?). 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, n. d., 287. 


Gljev 

Selo koje je od Sinja udaljeno oko 11 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

21 — Na preistorijskom tumulu kod crkve 
Sv. Jere postoji nekropola sa 8 stećaka u obliku 
sanduka (?). 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Pođaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Otok 

Selo koje je od Sinja udaljeno oko 15 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

22 — Pod Rotnjačom kod Kapelice, na ras- 
kršću puta za Rudu, zatim nedaleko od seoske 
crkve i s desne strane puta od Ovrlje ka Rudi, 
nalazi se ukupno 15 stećaka u obliku sanduka (?). 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Velić 

Selo koje je od Sinja udaljeno oko 15 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

23 — U zaseoku Pudari neđaleko od ceste 
ka Trilju, na humčici blizu rimokatoličke župne 
crkve, nalazi se nekropola sa 40 stećaka u oblku 
ploča. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Ksenije Cicarelli.) 


Grab 

Selo koje je od Sinja uđaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

24 — U seoskom groblju i uz put prema za- 
seoku Vrabač nalazi se skupina sa 12 stećaka u 
obliku sanduka (?). 


77 Neki spomenici su u ogradi. 

Ostali podaci nedostaju. 

I uz put prema Udovičiću nalazi se nekoliko 
stećaka. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Gunjača, n. d., 286. 


Trilj 

Veće naselje koje je od Sinja uđaljeno oko 
12 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

25 — Na položaju Berinovac nalazi se ne- 
kropola sa 10 stećaka u obliku sanduka (?). 

Bliži podaci o spomenicima nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 

26 — U neposrednoj blizini naselja, uz ce- 
stu prema Vedrinama, na preistorijskom tumu- 
lu, nalazi se osamljen stećak u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je djelo- 
mično oštećen i prevaljen 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 


Medići 

Selo koje je od Sinja udaljeno oko 19 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

27 — Oko 800 m zapadno od naselja, na lo- 
kalitetu Međuša, uz seoski put ka Vrpolju, na- 
lazi se nekropola sa 5 stećaka (3 ploče, 1 slje- 
menjak i 1 krstača). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su okr- 
njeni a sljemenjak je u ogradi. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je sljemenjak. Na jednoj njegovoj 
bočnoj strani predstavljena je scena lova na je- 
lena. 


Vrpolje 

/ 

У 

Selo koje je od Sinja udaljeno oko 18 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

28 — Na položaju Grabčine, ispod rimoka- 
toličke župne crkve, nalazi se nekropola sa 10 
stećaka u obliku ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Strizire p 

Selo koje je od Sinja uđaljeno oko 21 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

29 — U samome naselju, kod Osnovne ško- 
le, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku 
sljemenjaka. 

Spomenici su vrlo lijepo klesani i dobro su 
očuvani. 


Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak. Evo njegovih uk- 
rasnih motiva: polumjesec, rozeta, biljna stiliza- 
cija i scena lova na jelena. 


Budimir 

Selo sa više zaselaka na granici između 
Sinjske i Imotske krajine, udaljeno od Sinja oko 
20 — 22 km zračne linije na jugoistočnoj strani. 

30 — Na humku Pisak, desno od ceste ka 
Sinju, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku 
ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, slabo su oču- 
vani (ima ulomaka, grobovi su kopani itd.) 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak predstavom žene 
koja jednom rukom drži krst čiji su krakovi uk- 
rašeni u vidu riblje kosti (kose crtice na obad- 
vije strane). 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, Stećci u Imotskoj Krajini, 
Starohrvatska prosvjeta, III serija, sv. 3, Zagreb 
1949, 131—132. 

31 — Na lokalitetu Steljci, nešto istočno od 
prethođne nekropole, s obje strane ceste, nalazi 
se nekropola sa 48 stećaka (11 ploča, 30 sandu- 
ka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali je dana- 
šnje stanje veoma slabo; neki primjerci su oš- 
tećeni i prevaljeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašeno je 10 primjeraka, i to 1 ploča, 2 
sanduka i 7 sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi 
su sljedeći: polumjesec, rozeta, krst, »svastika«, 
mač, štap, luk sa strijelom, vrpca od kosih para- 
lelica, predstava viteza na konju, zatim nekoli- 
ko vitezova u jahanju, predstava košuta i psa, 
te scene kola i lova na jelena. 

Sljemenjak sa kolom, konjanikom, figurom 
oranta i kukastim krstom prenesen je u Sara- 
jevo i uključen u pokretnu izložbu Zemaljskog 
muzeja, 

(Pođaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. đ., 132 — 133. 

32 — Na lokalitetu Pištet, oko 300 m istoč- 
no od prethođne nekropole, na humku lijevo od 
puta ka Sinju, nalazi se nekropola sa 43 stećka 
(41 sanđuk i 2 sljemenjaka). 

Obrada spomenika je bila dobra, ali je da- 
našnje stanje vrlo slabo (oštećeno, prevaljeno, 
prekopavano). 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 sljemenjak predstavom kola 
sa 3 figure. 

Neki sanđuci ove nekropole imaju' iisađene 
prizme kod čela glave. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 

33 — Kod Milađinovih kuća nalazi se nek- 
ropola sa 4 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena, 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 133. 


78 34 — Kod Cubića kuća nalazi se nekropola 
sa 10 stećaka (б ploča i 4 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


; Voštane 

Selo koje je od Sirija udaljeno oko 22 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

35 — Na lokalitetu Mašeti, nedaleko kote 
1127 m, koji pripada Gornjim Voštanima, nala- 
zi se nekropola sa 40 stećaka (38 ploča i 2 slje- 
menjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i dobro 
očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi ukras- 
ni motivi su scene kola i lova na jelena. 

Lit.: Dr S. Gunjača, Starohrvatska prosvje- 
ta, III serija, sv. 1, Zagreb 1949, 286. 


IMOTSKI 


Biorine 

Selo odmah do Budimira, udaljeno od Imot- 
skog oko 35 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

1 — Na humčici desno od ceste ka Sinju, 
na lokalitetu Lazine, oko 250 m istočno od ne- 
kropole br. 32, koja pripada Budimiru, nalazi 
se skupina sa 12 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pri- 
lično zarasli u korov. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

. (Podaci po literaturi.) 
х"' Lit. : Isto tamo. 

2 — Kod Šuškovih kuća nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Spomenik nema ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Cista 

Selo koje je od Imotskog udaljeno oko 26 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Uz rimokatoličku župnu crkvu i savre- 
meno groblje, u samome naselju, nalazi se sku- 
pina sa 5 stećaka (4 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
3 primjerka u ogradnom zidu, a 1 u zidu crkve; 
oštećeni su. 


Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanđuk i 1 
sljemenjak. Zastupljeni su sljedeći ukrasni mo- 
tivi: arkade, predstave psa i ptica, te scena lova 
na jelena. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit. : L. Katić, n. d., 134. 

4 — Na lokalitetu Velika gomila (širi loka- 
litet Crljivica), pokraj ceste ka Imotskom, nalazi 
se nekropola sa 87 stećaka (15 ploča, 56 sandu- 
ka i 16 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pre- 
težno ugrađeni u ogradu, zatim, oštećeni i pre- 
valjeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 32 primjerka, i to 3 ploče, 17 
sanduka i 12 sljemenjaka. Najčešći ukrasni mo- 
tivi su krstovi i scene lova na jelena, a zatim 
se javljaju predstave konjanika, čovjeka koji 
drži krst, scene kola i turnira, ima i motiva po- 
lumjeseca, štita i mača, rozeta, biljnih stilizaci- 
ja, običnih i tordiranih vrpci, krugova i vjen- 
čića, a vidimo i predstavu zmije i štapa. Po 
svemu je ova nekropola jedna od najukrašenijih 
u Hrvatskoj. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d.., 136—138. 

5 — Na lokalitetu Zadužbina, oko 500 m 
južno od nekropole br. 3, u suhozidinama buna- 
ra nalazi se 7 stećaka (6 sanduka i 1 sljeme- 
njak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su nešto 
pomicani. 3 — Motiv stilizovanog Ijiljana na sljemenjaku 
iz Ciste, opština Sinj, Hrvatska. 


19 
4 — Ukrašeni sljemenjak iz Lovreča, opština Imotski, Hrvatska — sada u Muzeju hrvatskih starina 

u Splitu. 


Ukrašena su 4 primjerka, i to 3 sanduka i 1 
sljemenjak. Evo njihovih ukrasnih motiva: po- 
vijena lozica sa listićima, rozeta, stilizovan 
ljiljan, arkade i u njima scena lova na jelena, te 
predstava dviju zmija. 

Oko 500 m daleko je lokalitet Crkvina na 
kome je nađeno starokršćansko groblje. 

(Podaci po literturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 134—135. 

6 — Na položaju Crljivica, a na lokalitetu 
Mala gomila, pokraj ceste, nalazi se nekropola 
sa 11 stećaka (1 ploča, 4 sanduka i 6 sljemenja- 
ka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su neki 
primjerci okrnjeni i prevaljeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašeno je 7 primjeraka, i to 1 ploča i 6 
sljemenjaka. Zastupljeni su ovi ukrasni motivi: 
povijena lozica sa spiralicama, polumjesec, ro- 
zeta, tordirana vrpca, arkade, stilizovani krst, 
stilizovano stablo, predstave ljudskih figura i 
scene kola i lova na jelene. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d, 135—136. 


Lovreč 

Veće naselje koje je od Imotskog udaljeno 
oko 23 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

7 — Na lokalitetu Mramori, poviše zaseoka 
Bekavci, pokraj ceste, leži nekropola sa 35 ste- 
ćaka (4 ploče, 18 sanduka i 13 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su neki 
primjerci oštećeni i prevaljeni. Skupina od 6 spo- 
menika je nešto odvojena. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašeno je 11 primjeraka, i to 8 sanduka 
i 3 sljemenjaka. Najčešći ukrasi su scene lova 
na jelena, zatim stilizovana stabla, dvostruke 
spirale, stilizovani ljiljani, a onda polumjeseci, 
rozete i krstovi. Tu vidimo i motiv bordure od 
povijene lozice sa trolistovima i spiralicama, za- 
tim arkade i neku ubijenu životinju, te origina- 
lan. motiv visećih jajolikih predmeta. 

. Na krovnoj plohi jednog sljemenjaka nalazi 
se oštećen natpis u kome se spominje neki Bla- 


80 

goje. Izgleda da je ovaj stećak prenesen u Muzej 
hrvatskih starina u Splitu. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: S. Milinović, Arkiv V (1859), 209; L. Ka- 
tić, n. d., 139—142. 

8 — Kod stare rimokatoličke župne crkve i 
groblja uz nju nalazi se skupina sa 43 stećka 
(36 sanduka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
u vrlo neuglednom položaju jer su uglavnom 
ugrađeni u kapelicu, u ogradne zidove i čatrnju, 
a mnogo je razbijenih. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 1 sanduk i 3 
sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih motiva: po- 
lumjesec, krst, krug, stilizovan ljiljan i scene 
kola i lova na jelena. 

(Podaci po literaturi.) 

L. Katić, n. d., 139. 


Studenci 

Selo koje je od Imotskog udaljeno oko 14 
km zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

9 — Kod vode Zvizda nalazi se nekropola sa 
21 stećkom (20 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su oš- 
tećeni i uzidani u ogradne zidove. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Na vodoravnoj strani sanduka na- 
lazi se veliki plastičan krst, a na sljemenjaku je 
predstavljena scena lova na jelena. 

Ranije je ovdje bilo mnogo više spomenika. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 142. 

10 — Kod žive vode Grivac, na putu prema 
zaseoku Šakići, nalazi se nekropola sa 8 steća- 
ka u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Grabovac 

У 

Selo koje je od Imotskog udaljeno oko 19 
km zračne linije na jugozapadnu (skoro zapad- 
nu) stranu. 

11 — Kod rimokatoličke župne crkve nala- 
zi se nekropola sa 6 stećaka u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni i većina ih je ugrađena u sakristiju i 
dvorišni zid. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su: cikcak vrpca, krst, scena kola i lova 
na jelena. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 152. 

12 — Južno od lokaliteta Orasi nalazi se 
skupina sa 50 stećaka u obliku sanduka. 

Većina primjeraka je uzidana u poljske og- 
rade. 


Ne primjećuju se ukrasi. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit. : Isto tamo. 

13 — Na položaju Ričice, a na lokalitetu 
Pratrova glavica, leži nekropola sa 15 stećaka 
(10 ploča i 5 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 
Spomenici nemaju ukrasa. 

Navodno, stećaka ima i kod Parlovih kuća. 
(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Medov Dolac 

Selo koje je od Imotskog uđaljeno oko 14 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

14 — Na Mustapića glavici, zapadno od na- 
selja, nalazi se skupina sa 30 stećaka (24 ploče, 
3 sanduka i 3 sljemenjaka). Od toga broja 18 pri- 
mjeraka je ugrađeno u zidove ograda. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, danas su 
oštećeni i razbacani. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašeno je 7 primjeraka, i to 1 ploča, 3 
sanduka i 3 sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih 
motiva: polumjesec, rozeta, povijena lozica sa 
trolistovima, krst, »vodenica«, stilizovano stab- 
lo i scene kola i lova na jelena. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 151 — 152. 


Lokvičići 

Selo koje je od Imotskog udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjeverozapadnu (skoro za- 
padnu) stranu. 

15 — U zaseoku Berinovac, na lokalitetima 
Grebašriik," Novine' i na okolnim njivama, iznad 
ceste, raspoređena u tri skupine, nalazi se ne- 
kropola sa ukupno 55 stećaka (18 ploča, 22 san- 
duka i 15 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su znat- 
no oštećeni. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 1 ploča i 7 
sljemenjaka. Zastupljeni su sljedeći ukrasni 
motivi: friz od povijene lozice sa trolistovima 
(jedan listić je izvijen), polumjesec, rozeta, krug, 
krst, »svastika«, stilizovana biljka, arkade, 
predstava jelena i konja i scene kola i lova na 
jelena. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 146—147. 

16 — Kod Pezinih kuća nalazi se nekropola 
sa 23 stećka (4 ploče, 13 sanduka i 6 sljemenja- 
ka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni a neki i prevaljeni. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 2 sanduka i 
6 sljemenjaka. Zastupljeni su sljedeći ukrasni 
motivi: polumjesec, tordirana vrpca, rozeta, 


g S. Bešlagić: STECCI 


81 krst, stilizovano stablo, dvostruka spirala, sti- 
lizacija ljiljana, predstava kule, konja sa jaha- 
čem, ruke s mačem, arkade, scene kola, zatim 
lova na jelena i turnira u arkadama. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 145 — 146, 


Proložac 

Selo koje je od Imotskog udaljeno oko 5km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

17 — Kod Pirićeve kuće i kod potoka Suva- 
ja nalaze se 2 stećka (1 sanduk i 1 sljemenjak). 

Dobra obrada, stanje osrednje. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašen je sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su friz od S-spiralica, stilizacija Ijiljana 
i scena lova na jelena. 

Kod župne crkve ima stećak u obliku sandu- 
ka, a kod Meterovih kuća krstača sa ukrasom 
polumjeseca. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 142—143. 


Vinjani 

Selo koje je od Imotskog udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

18 — Na lokalitetu Glavica i kod potoka, 
pokraj puta ka Imotskom, raspoređena u dvije 
skupine, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u ob- 
liku sanđuka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima krsta, rozete 
i polumjeseca. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 143. 

19 — Kod Rudežovih kuća postoji nekropola 
sa 22 stećka (4 ploče, 17 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni i đosta đobro 
očuvani. 

Orijentacija nije poznata. 

-Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 7 sanđuka i 
L-^ljemenjak. Ovđje se javljaju sljeđeći ukrasni 
motivi: friz od cikcak linija, krst, rozeta, polu- 
mjesec, tordirana vrpca, stilizovano stablo, bor- 
dura od povijene lozice sa spiralicama, kružni 
vijenac, predstava žene u plesu, štit sa mačem, 
scena kola i scena lova na košutu. 

(Pođaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 143 — 144. 


Poljic a 

Selo koje je od Imotskog udaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugozapađnu stranu. 

20 — Na položaju Grebine, kod Kujunđžića 
kuća, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku slje- 
menjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije poznata. 


Ukrašen je 1 primjerak. Evo njegovih ukra- 
snih motiva: krst, »svastika«, jabuke, rozeta i 
pređstava konja. 

Ranije je ovdje bilo desetak spomenika. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: G. Wilkinson, Dalmatien und Monte- 
negro II, Leipzig 1849, 174 (po I. Renđeu); L. 
Katić, n. đ., 147. 


Zagvozd. 

Selo na raskrsnici cesta za Sinj i Metković, 
udaljeno od Imotskog oko 14 km zračne linije na 
jugozapadnu stranu. 

21 — Kod savremenog rimokatoličkog gro- 
blja i župne crkve Svih svetih nalazi se skupina 
sa 7 stećaka (2 ploče, 2 sanduka i 3 sljemenjaka), 
kao ostatak nekadašnje veće nekropole. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 ploča, 1 san- 
duk i 1 sljemenjak. Zastupljeni su ovi ukrasni 
motivi: polumjesec, rozeta, krst (jedan je tzv. 
krst sv. Andrije), bordura od cikcak linija i scena 
kola. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: P. Kaer, Bullettino d’archeologia e sto- 
ria dalmata, 1879, 48 i đalje; L. Katić, n. d., 
149—150. 

22 — Na lokalitetu Vukov greb, raspoređena 
na tri mjesta, nalazi se nekropola sa 10 stećaka 
(7 ploča, 2 sanđuka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pri- 
lično oštećeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 2 ploče, 2 
sanduka i 1 sljemenjak. Njihovi ukrasi su slje- 
deći: polumjesec, rozeta, krst, stilizovan krst (sa 
spiralama), mač, spirale, dvostruke spirale, pred- 
stave jelena i konja sa jahačem i scena ova na 
jelena (lovac je pješak, sa mačem). 

Sljemenjak sa ukrasima krsta, đvostruke spi- 
rale i scenom lova prenesen je u Sarajevo i 
uključen u pokretnu izložbu Zemaljskog muzeja. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 150—151. 

23 — Kod crkve Sv. Križa pod Biokovom, 
pred crkvicom Sv. Stjepana u Rastovcu, na Gracu 
kod Kristića kuća, na Gradini više Varkaševih 
kuća i ispod Deđića kuća nalazi se ukupno 9 ste- 
ćaka (3 ploče i 6 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Pođaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Zupa 

Veće selo ispod Biokova, udaljeno od Imot- 
skog oko 15 km zračne linije na jugozapađnu 
stranu. 

24 — Uz cestu prema Makarskoj i savremeno 
rimokatoličko groblje nalazi se nekropola sa 5 
stećaka (3 ploče i 2 sljemenjaka), a vide se i frag- 
menti ugrađeni u pločnik crkve koja se također 
tu nalazi. 


82 Spomenici su dobro obrađeni, danas su pri- 
lično oštećeni, a neki su i uzidani. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 3 ploče i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su polumjesec, 
rozeta, krst (i krst sv. Andrije), kružni vijenac, 
»vodenica«, povijena lozica sa trolistovima i ošte- 
ćena figura čovjeka. 

Navodno, stećaka ima i na lokalitetu Pližine, 
kod Luetića kuća. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Runović 

Selo koje se proteže ivicom Imotskog polja, 
uđaljeno od sjedišta opštine oko 6 — 8 km zračne 
linije na južnu stranu. 

25 — Na preistorijskoj gomili zvanoj Diko- 
vača, kod zaseoka Zmijavci, između Runovića i 
Podbablja, nalazi se skupina sa 9 stećaka (3 ploče, 
2 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a osrednje su 
očuvani. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Evo njegovih mo- 
tiva: polumjesec, rozeta, stilizacija ljiljana i scena 
kola. 

Ovdje je ranije bilo više spomenika, od kojih 
su neki imali ukrase. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: G. Wilkinson, n. d., 151; L. Katić, n. d., 

144. 


Slivno 

Selo koje je od Imotskog udaljeno oko 11 km 
zračne linije na južnu stranu. 

26 — Na lokalitetu Grebnik, kod Mrkonjića 
kuća, na preistorijskom tumulu i njegovoj okolini, 
nalaze se ukupno 54 stećka (20 ploča, 32 sanduka 
i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su veoma 
oštećeni. 

Svrstani su u nizove. 

/Ukrašena su 3 sanđuka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su povijena lozica sa spiralicama, rozeta, ruka 
s ispruženim prstima i scena kola. 

Više stećaka je upotrebljeno za gradnju rimo- 
katoličke crkve u Slivnu. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Katić, n. d., 148. 


MAKARSKA 


Donja Brela 

Selo ispod Jađranske magistrale, udaljeno od 
Makarske oko 13 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 


1 — Ispod rimokatoličke župne crkve i u su- 
sjednom groblju nalazi se ukupno 13 stećaka u 
obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, neki primjerci 
su danas djelomično utonuli, a 5 ih je iskorišteno 
za novije nadgrobnike. 

Spomenici in situ postavljeni su po pravcu 

z — i. 

Ukrašeno je 7 primjeraka. Njihovi ukrasni 
motivi su ovi: štit, mač, štit sa mačem, polumjesec 
i rozeta. 

Lit.: N. Božanić-Bezić, Stećci i nadgrobne 
ploče u Makarskom primorju, Starinar SAN 
XVII, Beograd 1967, 168. 


Bast 


Selo koje je od Makarske udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — U savremenom rimokatoličkom groblju 
kod župne crkve nalaze se 3 stećka u obliku 
ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas služe za 
prekrivanje novijih grobova. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeni su motivima štitova sa mačevima. 

(Podaci Nevenke Božanić-Bezić.) 163 

Lit.: Isto tamo. 


Krvavica 

Selo koje je od Makarske udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Na položaju Zakučje donedavno je bio 
stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je danas dje- 
lomično oštećen. 

Ukrašen je motivima tordirane vrpce, polu- 
mjeseca, rozete i scenom kola. 

Izgleda da je ovdje ranije bilo više spo- 
menika. 

Stećak je 1965. g. prenesen u Makarsku i 
postavljen u dvorište Franjevačkog samostana. 

Lit.: F. Bulić, Starinski nalazi u Promajni . . ., 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 
sv. XLIX, Split 1926 — 1927, 69; N. Božanić-Bezić, 
n. d„ 168. 


Makarska 

Grad na obali Jadranskog mora, sjedište 
opštine. 

4 — Na pošumljenom brdu Sv. Petar, na 
obali ispred varoši, u oltarskom đijelu ostataka 
stare crkve Sv. Petar, nalaze se 2 ploče. 

Spomenici su lijepo klesani, ali su okrnjeni 
a i raspukli. 


163 Podatke za lokalitete br. 2 — 3 i 7 — 8 op- 
štine Makarska prikupila i sređila N. Božanić- 
Bezić. 


Č3 Na jednoj ploči je predstavljen zmaj, a na 
drugoj zmaj na štitu. 

Izgleda da se radi o grobovima nekih članova 
porOdice Kačić. Crkva je vjerovatno iz XIV v. 

Lit.: P. Kaer, Makarska i Primorje, Rijeka 
1914, 43. 


Tučepi 

Selo na obali mora i Jadranskoj magistrali, 
udaljeno od Makarske oko 5 km zračne linije na 
jugoistočnu stranu. 

5 — Kod crkve Sv. Jurja nalaze se 4 stećka 
(2 ploče i 2 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali je jedna 
ploča u pločniku i kao da su sanduci pomicani i 
djelomično su oštećeni. 

Ukrašene su 2 ploče motivima polumjeseca 
i rozete i štita sa polumjesecom i rozetom. 

Na ovome mjestu pronađeni su rimski gro- 
bovi, a crkva je datirana u XIII — XIV v. 

Lit.: N. Božanić-Bezić, Isto tamo; N. Bezić, 
Crkva Sv. Jurja u Tučepima, Peristil 5, Zagreb 
1962, 7—10. 

6 — U današnjem seoskom rimokatoličkom 
groblju kod Gospine crkve na Kraju nalazi se 
6 stećaka u obliku ploča i uz to još nekoliko 
fragmenata. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ne- 
što oštećeni i nalaze se u sekundarnom položaju. 

Orijentacija im je poremećena. 

Ukrašena su 4 primjerka. Zastupljeni su ovi 
ukrasni motivi: srcoliki štit sa mačem (na štitu 
polumjesec i rozeta), srcoliki štit sa polumjesecom 
i jabučicom, pravougaon štit sa mačem i krst 
(gornja 3 kraka kao krugovi a donji dole proširen) 
u borduri od cikcak vrpce. 

Prilikom rušenja stare crkve u temeljima 
su nađene 2 ploče. Jedna ploča sa ukrasom polu- 
mjeseca iskorištena je kao noviji spomenik u 
groblju. 

Lit.: N. Božanić-Bezić, Stećci i nadgrobne 
ploče u Makarskom primorju, Starinar SAN 
XVII — 1966, Beograd 1967, 168—169; Ista, Arhe- 
/bloški nalaz na groblju u Tučepima, Prilozi povi- 
jesti umjetnosti u Dalmaciji 14, Split 1962, 12 — 22. 


Podgora 

Veće naselje na obali mora, udaljeno od 
Makarske oko 8 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

7 — Zajedno sa rimokatoličkim grobljem, na 
samoj obali, nalazi se skupina sa 5 ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su isko- 
rišteni kao novi nadgrobnici. 

Prvobitna orijentacija nije poznata. 

Ukrašene su 4 ploče motivima štita sa mačem. 

Lit.: N. Božanić-Bezić, Stećci i nadgrobne 
ploče u Makarskom primorju, Starinar SAN 
XVII— 1966, Beograd 1967, 169. 


Drašnice 


Selo pokraj Jadranske magistrale, uđaljeno 
od Makarske oko 11 km zračne linije na jugo- 
istočnu stranu. 

8 — Kod rimokatoličke crkve Sv. Jure i sa- 
vremenog groblja, uz nju, nalazi se skupina sa 
6 spomenika u obliku ploča. 

Dobra je obrada, 4 primjerka su u pločniku 
crkve, a 2 nad novijim grobovima. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašeni su svi primjerci. Njihovi ukrasni 
motivi su sljedeći: štit, štit sa mačem, krst i 
jabuke. 

Na ovome mjestu su otkriveni ostaci iz rim- 
skog perioda i crkva Sv. Stjepana iz doba gotike. 
Postojeća crkva je srušena u posljednjem zemljo- 
tresu. 

Lit.: Isto tamo. 


Igrane 

Selo na obali mora, udaljeno od Makarske 
oko 14 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

9 — Kod Zaline kule, u samome naselju, 
nalazi se ulomak stećka u obliku sanduka, koji 
je, navodno, donesen sa lokaliteta iznad sela na 
kome se nalazi preromanička crkva Sv. Mihovila. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenik nema ukrasa, ali ima natpis za koji 
se najprije pretpostavljalo da je glagoljski i 
nečitljiv, ali za koji je kasnije ustanovljeno da 
je ćirilski i uspješno je rekonstruiran. Natpis se 
odnosi na Pavla Nimičića, iz XVII — XVIII v. 

Lit.: N. Božanić-Bezić, n. d., 169; K. Jurišić, 
Stariji hrvatski natpisi Makarskog primorja, 
Starine JAZU, knj. 53, Zagreb 1966, 98. 


VRGORAC 


Humčani 


Selo koje je od Vrgorca udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — Na tumulu na Vrgorskom blatu nalazi 
se nekropola sa 15 stećaka u obliku ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašena su 3 primjerka motivima polumje- 
seca, rozete i ruke. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Starohrvatska prosvjeta II (1896), 66. 


Veliki Prolog 

Selo koje je od Vrgorca udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — Kod rimokatoličkog savremenog groblja 
i župne crkve nalazi se skupina sa 4 stećka (1 
ploča, 1 sanduk i 2 sljemenjaka). 


84 Spomenici su dobro obrađeni, danas su đje- 
lomično oštećeni, 3 primjerka su u stepeništu, a 
1 na novijem grobu. 

Orijentacija je poremećena. 

Sljemenjaci su ukrašeni običnom plastičnom 
vrpcom, 

(Pođaci N. Božanić-Bezić.) 


PLOCE 


Drvenik 

Selo na obali mora, udaljeno od Ploča oko 
18 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — U zaseoku Kostanjića, nedaleko od kule 
iz XVII v., nalazi se osamljen stećak u obliku 
sanduka. 

Spomenik je bio dobro obrađen, ali je sađa 
prilično oštećen. 

Postavljen j po pravcu z — i. 

Ukrašen je reljefom dvaju konjanika s kop- 
ljima, između kojih je djevojka, uokvirenom tor- 
diranom vrpcom. 

Nedaleko je gradina sa ostacima iz preisto- 
rijskog i rimskog perioda. 164 

Lit.: P. Peko Kadčić, Arhiv za povjesnicu 
jugoslavensku VII (1863), 95; N. Božanić-Bezić, 
n. d., 169. 

2 — Uz rimokatoličku crkvu Sv. Jurja i gro- 
blje nalaze se 2 osamljena stećka u obliku ploča. 

Jeđna ploča je uzidana u temelje crkve, a 
druga je preklesana za novi nadgrobnik. 

Obadva primjerka su ukrašena. Njihovi ukra- 
sni motivi su krst i luk sa strelom. 

Tu su nađeni ostaci iz rimskog perioda. Crkva 
je iz doba gotike, kasnije barokizirana. • 

Lit.: N. Božanić-Bezić, n. d., 169 — 170. 


Podaca 

^S'elo koje je od Ploča udaljeno oko 12 km 
zrsične linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Kod aktivnog rimokatoličkog groblja i 
crkve Sv. Ivana iz XII v. nalazi se osamljen 
stećak u obliku sljemenjaka. 

Dobro je obrađen i sačuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je tordiranom i cikcak vrpcom. 

Lit.: Isto tamo. 


Brist 

Selo na obali mora, udaljeno od Ploča oko 
11 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

4 — U samome naselju nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

■ Dobro je obrađen i sačuvan, samo je djelo- 
mično utonuo u zemlju. 


Postavljen je po pravcu si — jz. 

Ukrašen je motivima povijene lozice, polu- 
mjeseca i rozete. 

Ranije je na katoličkom groblju bilo više ste- 
ćaka-ploča, koje su do danas nestale. 

Lit.; Starohrvatska prosvjeta III (1896), 65; 
N. Božanić-Bezić, n. đ., 170. 


Gradac 

Selo na obali mora, udaljeno od Ploča oko 
8 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

5 — Na savremenom rimokatoličkom groblju 
nalaze se 2 stećka u obliku ploča koji su isko- 
rišteni za novije nadgrobnike. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Ukrašeni su. Njihovi ukrasni motivi su krst, 
rozeta i štit koji visi na petlji. 

Ovdje su nađeni ostaci iz rimskog doba. 

Lit.: Isto tamo. 


Pasičina 

Selo u župi Staševici, udaljeno od Ploča oko 
9 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Krvavac nalazi se skupina 
sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ugra- 
đeni u ograde vinograda. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Fra M. Jurišić, Staševica, Staševica 
1968. 26. 

7 — Na lokalitetu Grebine, nedaleko od Ku- 
žića kuća, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u 
obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 

8 — Na Grebinama, nedaleko od rimokato- 
ličke župne crkve, nalazi se osamljen stećak u 
obliku sanduka. 

Spomenik je relativno većih dimenzija, do- 
bro je obrađen i očuvan. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je motivom krsta. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. l: 


Bačina 

Selo koje je od Ploča udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

9 — U temelje crkve Sv. Luke uzidan je 1 
stećak u obliku sanduka, koji je lijepo obrađen 
i ukrašen motivima polumjeseca i rozete. 


184 Podatke za lokalitete 1 — 5’ opštine Ploče 
prikupila i sredila N. Božanić-Bezić. ri; r 


85 Crkva Sv. Luke je iz XV — XVI v. Na lokali- 
tetu Sladinac, kod ruševina stare crkve Sv. An- 
drije, bila je do 1937. g. nekropola sa oko 100 
stećaka u obliku sanduka i ploča, od kojih je 
znatan broj imao ukrase u vidu polumjeseca, 
rozete, krsta, mača sa štitom, scene kola i dr. 
Danas se tu vidi samo nekoliko primjeraka bez 
ukrasa, ugrađenih u podzid ceste i ogradni zid. 

Lit.: P. Peko Kadčić, Poviest okružja Makar- 
skog, Arkiv za povjesnicu jugoslavensku VII, 
Zagreb 1863, 102; N. Božanić-Bezić, n. d., 170. 


Brista 

Selo u Župi Staševici, udaljeno od Ploča oko 
7 km zračne linije na sjevernu stranu. 

10 — U zaseoku Crnoča, na lokalitetu Gre- 
bine, nalazi se nekropola sa 30 stećaka u obliku 
sanduka (?). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašeno je 5 primjeraka (nije sasvim po- 
uzdan podatak) motivima krstova i krugova. 

Narod ovoga kraja priča da je ovdje nekada 
bila crkva. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Fra M. Jurišić, n. d., 24. 

11 — Na Grebinama povrh Jezerca nalazi se 
nekropola sa 22 stećka u obliku sanduka (?). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašeno je 12 primjeraka (podatak nije sa- 
svim pouzdan) motivima krstova. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit. : Isto tamo. 

12 — Kod rimokatoličkog groblja i crkve 
Svih svetih nalazi se nekropola sa 6 stećaka u 
obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Fra M. Jurišić, n. d., 25. 


Plina 

Selo koje je od Ploča udaljeno oko 4km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

13 — U zaseoku Zavala, kod rimokatoličke 
tirkve Sv. Ivana i više Čevaljuše, nalazi se sku- 
pina sa 17 stećaka u obliku ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Starohrvatska prosvjeta II (1896), 65. 


METKOVIĆ 


Desne 

Selo koje je od Metkovića udaljeno oko 10 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

1 — Kod seoske rimokatoličke crkve nalazi 
se skupina sa 4 stećka u obliku sanduka. 


Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni, a jedan je u ogradnom zidu 
crkvenog dvorišta. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima mača (2 
mača). 105 

Lit.: N. Božanić-Bezić, Prilog evidenciji spo- 
menika Donje Neretve, Vijesti muzealaca i kon- 
zervatora Hrvatske, br. 6, Zagreb 1965, 173. 


Slivno Ravno 

Selo koje je od Metkovića udaljeno oko 13 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Greblje, sjeverno od za- 
seoka Prović, u kamenjaru na obronku Orlovca, 
nalazi se nekropola sa 87 stećaka (36 ploča, 49 
sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
veoma oštećeni, mnogo primjeraka je u ogradi 
i ispreturanih. 

Orijentacija nije označena. 

Ukrašena su 33 primjerka, i to 16 ploča, 15 
sanduka i 2 sljemenjaka (podaci o oblicima nisu 
sasvim sigurni). Najčešće su zastupljeni motivi 
krstova, zatim polumjeseca i rozete, a onda se 
javljaju štit sa mačem, ruka sa mačem ili štitom, 
vrpce od kosih i cikcak linija, a na jednom slje- 
menjaku vidi se predstava konja i zmije. 

U blizini je Glavica na kojoj je nekada bila 
crkva. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: A. Benac, Srednjovjekovni stećci od 
Slivna do Čepikuća, Anali Historijskog instituta 
JAZU, Dubrovnik 1953, 60—64. 


KORČULA 


Zukovac 

Selo na poluotoku Pelješcu, nedaleko od 
Orebića. 

1 — Kod rimokatoličke crkve Sv. Lovra 
nalazi se skupina sa 4 stećka u obliku ploča. Tu 
su još i 4 manja stuba sa motivima krstova. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije poznata. 

Nema ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: N. Z. Bjelovučić, Povijest poluotoka 
Rata (Pelješca), Split 1921, 77; C. Fisković, Crkve 
na južnom dijelu Pelješca, Novo Doba, Split 
XVIII/1935, br. 94 od 21. IV, str. 11—15. 


105 Podatke ove nekropole ustupila N. Boža- 
nić-Bezić. 


86 PodvlaHica 

Selo na poluotoku Pelješcu, nedaleko od 
Orebića. 

2 — Kod rimokatoličke crkve Sv. Đurđa i 
savremenog groblja nalazi se skupina sa 6 ste- 
ćaka u obliku ploča. Na manjim pločama usađe- 
nim u dvorište crkve, uz njeno pročelje i oltar 
nalaze se motivi krstova i rozeta. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: N. Z. Bjelovučić, n. d.; C. Fisković, n. d. 


Orebići 


Naselje pri kraju poluotoka Pelješca, na- 
spram Korčule. 

3 — U Karmenu, kraj crkve Gospe od Kar- 
mena, iznad naselja, od nekadašnje nekropole 
preostale su još 4 ploče. Ukrašen je 1 primjerak 
ukrštenim mačevima, 1 strelicom i lukom, 1 šti- 
tom. 

Lit.: Isto tamo. 


Kućište 

Selo na poluotoku Pelješcu, neđaleko od 
Orebića. 

4 — U grobišnoj rimokatoličkoj crkvi Sv. 
Luke nalazi se 1 ploča ukrašena štitom. 

Lit.: C. Fisković, isto tamo. 


DUBROVNIK 


Vrućica 

Selo nedaleko od Trpnja, na sjevernoj strani 
poluotoka Pelješca. 

1 — U Gornjoj Vrućici se nalaze 3 stećka 
џ obliku ploča, od kojih je jedna pred crkvom 
Sv. Jurja, a dvije su u fragmentima ugrađene u 
zvonik crkve Gospe od milosrđa. 

Ranije je ovdje bilo 5 ploča. 

Bliži podaci nedostaju. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: N. Z. Bjelovučić, n. d., 77. 


Kuna 

Selo u sjeverozapadnom kraju poluotoka 
Pelješca, udaljeno od Trpnja oko 8 km zračne 
linije na jugoistočnu stranu. 

2 — Kod rimokatoličke župne crkve nalazi 
se skupina sa 5 stećaka u obliku ploča (broj nije 
precizan). 


Spomenici su dobro obrađeni. 
Orijentadja nije poznata. 
Nema ukrasa. 

(Podaći po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 76. 


Potomje 

Selo na poluotoku Pelješcu, udaljeno od 
Janjine oko 8 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

3 — Uz staru rimokatoličku crkvu Sv. Petra 
i sađašnje groblje nalazi se osamljen stećak u 
obliku ploče. 

Spomenik je relativno većih dimenzija, do- 
bro je obrađen. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašen je motivom štita sa mačem. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 76—77. 


Pijavičino 

Selo u sjeverozapadnoj polovini poluotoka 
Pelješca, udaijeno od Trpnja oko 11 km zračne 
linije na jugoistočnu stranu, u pređjelu Župa. 

4 — Kod rimokatoličke crkve Sv. Vida u 
Pijavičinom polju, postoji nekropola sa 10 ste- 
ćaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni i utonuli u zemlju. 

Orijentacija nije poznata. 

Nema ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

(Pođaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 76. 


Osobljava 

Selo na poluotoku Pelješcu, nedaleko od Ja- 
njine. 

5 — Na brijegu uz crkvicu Sv. Martina i 
staro rimokatoličko groblje nalazi se osamljen 
stećak u obliku ploče. 

Spomenik je vrlo dobro klesan, nešto većih 
je dimenzija, dobro očuvan. 

Ukrašen je motivima štita sa mačem. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Janjina 

Veće naselje u centru poluotoka Pelješca. 

6 — Na brežuljku Sućurcu, uz staru crkvu 
Sv. Jurja i rimokatoličko groblje, nalazi se sku- 
pina sa 50 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni i djelomično utonuli u zemlju. 


87 Orijentacija nije zabilježena. 
Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Zuljana 

Selo na poluotoku Pelješcu, nedaleko od Ja- 
njine, na obali. 

7 — Na samoj morskoj obali, kod crkve Sv. 
Julijana, nalazi se skupina sa 4 stećka u obliku 
ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 

8 — Na brežuljku kod rimokatoličke crkve 
Sv. Martina nalazi se skupina sa 3 stećka u ob- 
liku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije poznata 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Putnikovići 

Selo i predio na poluotoku Pelješcu, oko 15 
km zračne linije sjeverozapadno od Stona. 

9 — Ispod brda Čarovića, zajedno sa savre- 
menim rimokatoličkim grobljem, uz crkvu Gos- 
pe od Rozarija, nalazi se skupina sa oko 60 ste- 
ćaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali je danas 
više primjeraka razbijeno i ugrađeno u klupe. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su polumjesec, rozeta, mač i obična bor- 
dura. 

Uz jednu ukrašenu ploču usađena je krs- 
tača. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 75. 

10 — Pred rimokatoličkom župnom crkvom 
nalazi se skupina sa 3 stećka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

/Orijentacija nije poznata. 

Nemaju ukrasa, ali se na jednoj ploči vidi 
ostatak od 2 slova nekadašnjeg natpisa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 76. 


Brijesta 

Selo na sjevernoj obali poluotoka Pelješca, 
udaljeno od Stona oko 15 km zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. 

11 — Kod mjesnog rimokatoličkog groblja i 
crkve uz njega nalazi se nekropola sa 5 stećaka 
u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Nema ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Zabrđe 

Selo na poluotoku Pelješcu. udaljeno od Sto- 
na oko 9 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

12 — Kod novije rimokatoličke crkvice Sv. 
Marka, ispod Gaja, nalazi se skupina sa 4 steć- 
ka u obliku ploča. 

Dobro je klesano, ali je 1 ploča u zidu crk- 
vice. 

Orijentacija nije poznata. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 75.. 


Sparagovići 

Selo u predjelu Ponikve, udaljeno od Stona 
oko 5 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

13 — Kod aktivnog rimokatoličkog groblja 
i stare crkvice Sv. Jurja, uz njega, nalazi se 
skupina sa 5 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije poznata. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit. : Isti, n. d., 74 — 75. 


Boljenovići 

Selo u predjelu Ponikve, udaljeno od Stona 
oko 5 km zračne linije na zapadnu stranu. 

14 — Na mjestu gdje je današnje rimokato- 
ličko groblje nalazi se skupina sa 4 stećka u ob- 
liku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 74. 


Ston 

Varošica na početku poluotoka Pelješca, do- 
nedavno sjedište opštine. 

15 — U Stonskom polju, ispod starog grada, 
gdje je današnje rimokatoličko groblje, nalazi 
se skupina od 25 stećaka u obliku ploča, kao os- 
tatak nekadašnje nekropole koja je do prije 70 
g. brojala oko 500 stećaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali danas su 
gotovo svi primjerci u ogradi do puta i međi is- 
pod groblja. 

Nemaju ukrasa. 

Izgleda da poneka ploča postoji i kod crkve 
Sv. Mihajla, zatim kod crkve Gospe od Lužine, 
te kod crkve Sv. Nikole. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


88 Mali Ston 

Naselje na početku poluotoka Pelješca, od- 
mah do Stona. 

16 — U samome naselju nalazi se skupina sa 
5 stećaka u obliku ploča. 

Bliži podaci nedostaju. 

Navodno i u susjednom malom naselju Bro- 
cama nalaze se 2 ploče. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Stupa 

Selo u zaleđu Pelješca, udaljeno od Stona 
oko 7 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

17 — Uz crkvu Sv. Petra i rimokatoličko 
groblje, na brežuljku ka selu Ošlju, nalazi se 
skupina od 38 stećaka (29 ploča i 9 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
u vrlo slabom stanju — više primjeraka je oš- 
tećeno, ugrađeno u međe i korišteno za novije 
spomenike. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 4 ploče i 1 
sanduk. Njihovi ukrasni motivi su sljedeći: po- 
lumjesec, krst, štit sa mačem i scena kola. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit: A. Benac, n. d., 71 — 72. 

18 — U maslinjaku Vlaha Cikata, oko 1,5 km 
jugozapadno i nizbrdo od sela, prema zalivu Bi- 
strini, nedaleko od obale, nalazi se nekropola sa 
4 stećka u obliku sanduka (?). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 2 primjerka. Ovdje se javljaju 
sljedeći ukrasni motivi: štit sa mačem, štit, krst 
u »vodenici«, stilizovane zmije i scena lova na 
jelena. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit: Isti, n. d., 72—73. 


Topolo 

/ Selo visoko iznad zaliva Bistrine, sjeverno od 
stare ceste ka Metkoviću, uđaljeno od Stona oko 
8 km zračne linije na sjevernu stranu. 

19 — Uz rimokatoličku crkvu Male gospe u 
istočnom kraju sela nalazi se nekropola sa 38 
stećaka (32 ploče, 4 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas u 
vrlo slabom stanju — više primjeraka je ošteće- 
no, pomicano i ugrađeno u ogradne zidove. 

Ukrašeno je 16 primjeraka, i to 6 ploča, 8 
sanduka i 2 sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih 
motiva: povijena lozica sa trolistovima, polu- 
mjesec, krst, torđirani vijenac, štit sa mačem i 
sa dvije ptice, arkade i scena kola. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 70— 71. 

20 — Oko 200 m južno od prethodne nekro- 
pole, uz kapelu Sv. Luje, nalaze se 2 osamljena 
stećka (1 sanduk i 1 sljemenjak). 


Spomenici su dobro obrađeni, sljemenjak je 
oštećen i prevaljen. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašen je sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su arkade i cikcak vrpca. 

Lit.: Isti, n. d., 69 — 70. 


Točionik 

Selo koje je od Stona udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

21 — Uz crkvu Sv. Kuzme i Damjana na- 
lazi se skupina sa 12 stećaka u obliku ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašene su 2 ploče. Njihovi ukrasni motivi 
su bordura od cikcak crtica, kružni vijenac i 
»vodenica«. 

Lijevo od ulaza u crkveno dvorište nalazi se 
manja ploča sa oštećenim natpisom u kome se 
kaže da je to grob nekog vojvode Ivka. 

(Podaci Dubravke Beritić.) 166 


Visočani 

Selo koje je od Stona udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

22 — Kod rimokatoličke crkve Sv. Ivana 
nalazi se nekropola sa 4 stećka u obliku ploča 
i nekoliko fragmenata. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici su ukrašeni. Ovdje se javljaju 
sljedeći ukrasni motivi: polumjesec, krst, roze- 
ta, povijena lozica sa trolistovima i nešto dru- 
gačijim listićima, bordura od kosih crtica, cik- 
cak vrpca, štit sa mačem, čekić i ruka (šaka). 


Smokovljani 

Selo koje je od Stona udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

23 — Kod rimokatoličke župne crkve Sv. 
Vida nalazi se skupina sa 30 stećaka (10 ploča i 
20 sanduka). (Možda broj osnovnih oblika nije 
sasvim precizan?) 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 3 ploče i 1 
sanduk. Evo njihovih ukrasnih motiva: friz od 
povijene lozice sa trolistovima i rozeticama, 
bordura od kosih paralelica, štit sa mačem, 
pređstava konja sa jahačem i psa (?), scene lova 
na jelena i kola. 

24 — Na lokalitetu Vlaško groblje, oko 100 
m daleko od prethodne nekropole, nalazi se 
skupina sa 4 stećka (1 sanduk i 3 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. Neki 
primjerci su oštećeni. 


163 Podatke za lokalitete 21—28, 32 — 33, 36, 
41 — 43 i 45 — 47 prikupila i gregila Dubravka Beri- 
tić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kul- 
ture Dubrovnik. 


89 Ukrašena su 2 sljemenjaka. Evo njihovih 
ukrasnih motiva: friz od povijene lozice sa tro- 
listovima, okvir od kosih paralelica, stilizovan 
krst i arkade upotpunjene ljiljanima. 


Trnovica 

Selo koje je od Stona udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

25 — Uz rimokatoličku crkvu Sv. Ivana i 
groblje, uz nju, nalazi se skupina sa 10 spomeni- 
ka u obliku ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašena su 2 primjerka motivima bordura 
od povijene lozice sa trolistovima i od kosih 
paralelica. 


Lisac 

Selo koje je od Stona udaljeno oko 10 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

26 — Na brijegu uz crkvu Sv. Ivana nalazi 
se skupina sa 9 stećaka u obliku ploča. 

Neki primjerci su u fragmentima. Obrada i 
orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašena su 4 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su sljedeći: bordura od cikcak crtica, ro- 
zeta, štit sa mačem, luk sa strijelom i predstava 
ruke. 


Podimoć 

Selo koje je od Stona udaljeno oko 10 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

27 — Uz mjesnu rimokatoličku crkvu nalazi 
se skupina sa 7 stećaka (2 ploče i 5 sanduka). 

Nekoliko primjeraka je uzidano u crkvena 
vrata i dvorišni ulaz. Obrada i orijentacija nisu 
poznate. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 ploča i 1 
sanduk. Njihovi ukrasni motivi su sljedeći: po- 
lumjesec, rozeta, krst, štit sa mačem i bordura 
odjcosih paralelica 

" Na jednom primjerku se nalazi natpis koji 
je zbog oštećenosti danas nečitljiv. 


Doli 

Selo koje je od Stona udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

28 — Kod savremenog rimokatoličkog gro- 
blja i crkvu uz njega nalazi se skupina sa 10 
stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak. Motivi su: povije- 
na lozica sa trolistovima, krst, štit sa mačem (na 
štitu polumjesec i rozeta), grozd i ljiljan. 

Na jednoj drugoj ploči nalazi se natpis koji 
je toliko izlizan da je danas nečitljiv. 


Čepikuće 

Selo sjevemo od stare ceste ka Metkoviću, 
udaljeno od Stona oko 12 km zračne linije na 
sjeveroistočnu stranu. 

29 — Uz savremeno rimokatoličko groblje i 
župnu crkvu Sv. Martina nalazi se skupina sa 
34 stećka (10 ploča, 20 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su 
danas u vrlo slabom stanju — mnogo je primje- 
raka uzidano u crkvu i ogradu groblja, a ima i 
oštećenih i utonulih u zemlju. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašeno je 10 primjeraka, i to 5 ploča, 4 
sanduka i 1 sljemenjak (možda broj po osnov- 
nim oblicima nije sasvim tačan). Zastupljeni su 
ovi ukrasni motivi: vrpca od kosih paralelica, 
povijena lozica sa trolistovima, krst, ruka, štit 
sa mačem i predstava ljudske figure u obliku 
krsta. 

Ovdje je ranije bilo mnogo više spomenika. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: A Benac, n. d., 74. 

30 — Na lokalitetu Novakovo groblje nalazi 
se nekropola sa 6 stećaka (5 sanduka i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 4 sanduka 
i 1 sljemenjak. Zastupljeni su ovi ukrasni mo- 
tivi: tordirana vrpca, povijena lozica sa troli- 
stovima, štit sa mačem, arkade, predstava konja 
sa jahačem koji nosi koplje i pređstava dva je- 
lena. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Bosanska vila, 1898, br. 13, 200; A. Be- 
nac, n. d., 73 — 74. 

31 — Na lokalitetu Dobrštak, oko 150 m da- 
leko od prethodne nekropole, kod Zadružnog 
doma, postojala je nekropola sa 11 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Nekropola je danas upropaštena, jer su spo- 
menici razbijeni i iskorišteni za pravljenje klu- 
pa i neke vodenice. 

Ukrašena su 3 fragmenta. Vidljivi su ovi 
ukrasni motivi: tordirana vrpca, cikcak vrpca, 
povijena lozica sa trolistovima, krst i predsta- 
va jelena. 

Lit.: A Benac, n. d., 74, 


Mravinca 

Selo pokraj stare ceste ka Metkoviću, uda- 
ljeno od Dubrovnika oko 26 km zračne linije 
na sjeverozapadnu stranu (5 km sjeverozapad- 
no od Slanog). 

32 — Uz rimokatoličku crkvu Sv. Ivana, 
unutar aktivnog groblja, nalazi se skupina sa 
15 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali danas je 
više primjeraka oštećeno. 

Ukrašena je 1 ploča motivima bordure od 
cikcak crtica i unutar ove pravougaonim štitom 
sa mačem. 

Orijentacija spomenika nije ustanovljena. 


90 33 — U temeljima predvorja crkve Sv. Ni- 
kole nalazi se 1 stećak u obliku sanduka. 
Spomenik nema ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Prema staroj literaturi, na lokalitetu Mi- 
holj-krst, bile su 4 oštećene ali ukrašene ploče 
(štit sa mačem, mač i rozeta). 

Lit.: V. Vuletić-Vukasović, Viestnik, 1885, 

121 . 


Tmova 

Selo iznad stare ceste Slano — Metković, uda- 
ljeno od Dubrovnika oko 26 km zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. 

34 — Oko 1,5 km istočno od sela, pokraj 
konjskog puta za Orahov Do, nalazi se nekropo- 
la sa 7 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni. 

Fostavljeni su po pravcu sz — ji, u nizovima. 

Ukrašeno je 6 primjeraka. Njihovi ukrasni 
motivi su: bordura od kosih i cikcak crtica, po- 
lumjesec, krst, rozeta i štit sa mačem. 

Uz ploče se nalazi 6 krstača i 8 ograđenih 
grobova. Krstače su ukrašene motivima polumje- 
seca i bilja sa cvjetovima, a na jednoj je i ći- 
rilski natpis iz 1876. g. u kome se spominje Mi- 
hail Šušić, bjegunac iz Pustipuha. 

35 — Oko 800 m istočno od prethodne ne- 
kropole, raspoređena u dvije skupine, nalazi se 
nekropola sa 33 stećka (23 ploče i 10 sanduka). 

Spomenici su osrednje i slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 10 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s-j. 

Ukrašena je 1 ploča. Njeni ukrasni motivi 
su krst i »vodenica«. 

Ovdje smo otkrili temelje male crkve sa 
polukružnom apsidom na istočnoj strani, u bli- 
zini ima nekoliko kamenih tumula, a sjeverno 
od nekropole je lokalitet Selišta. 


Krućica 

Selo u blizini Slanog, uđaljeno od Dubrov- 
nika oko 26 km zračne linije na sjeverozapad- 
nu stranu. 

36 — Na Grčkom groblju, na platou ispod 
sela i Jadranske magistrale, nalaze se 2 osam- 
ljena stećka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu ustanovljene. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima bordure 
od kosih crtica i tordiranim vijencem. 


Slano 

Veće naselje na obali mora i Jadranskoj ma- 
gistrali, udaljeno od Dubrovnika oko 23 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

37 — Na lokalitetu Kovačev brijeg, oko 500 
m sjeverozapadno od centra naselja, na brijegu 
obraslom maslinama, nalazi se nekropola sa 6 
stećaka (2 ploče, 3 sanduka i 1 sljemenjak) 


Spomenici su vrlo dobro obrađeni, današnje 
stanje je slabo — spomenici su pomaknuti i pre- 
valjeni. 

Orijentacija je poremećena. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 2 ploče, 1 
sanduk i 1 sljemenjak. Evo njihovih ukrasnih 
motiva: polumjesec, krst, štit sa mačem, luk sa 
strijelom i vrpca od kosih paralelica. 

Izgleda da je ovdje nekada bila veća ne- 
kropola. 

U pločniku gotičke crkve u Slanom (zaduž- 
bina Ohmućevića iz XV v.) i u pločniku ispred 
nje, uz Franjevački samostan, nalazi se više 
grobnih ploča sa heraldičkim oznakama, od ko- 
jih su neke najstarije vjerovatno iz XV v. 

38 — Oko 2 km starom cestom ka Metkoviću, 
u blizini mjesta gdje se odvaja krak za Baniće, 
lijevo ođ ceste, nalazi se osamljena manja kr- 
stača. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je polumjesecom, krstom, jabukom, 
stilizovanom biljkom, sabljom (?) i bordurom od 
obične vrpce. 


Majkovi 

Selo nedaleko od Slanog, od Dubrovnika je 
udaljeno oko 21 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

39 — Uz crkvu Sv. Trojstva i savremeno ri- 
mokatoličko groblje nalazi se skupina sa 17 ste- 
ćaka (13 ploča i 4 sanduka). 

Obrada je nejednaka, 2 sanduka su iskori- 
štena kao dovraci dvorišne kapije, a neki pri- 
mjerci kao novi nadgrobnici. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 ploča i 1 
sanduk. Njihovi ukrasni motivi su bordure od 
kosih paralelica i rozete. 


Brsečine 

Selo pokraj Jadranske magistrale, udaljeno 
od Dubrovnika oko 15 km zračne linije na sje- 
verozapadnu stranu 

40 — Na kraju sela, pokraj Spasove crkve i 
kuće Miha Benka, nalazi se skupina sa 4 stećka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su oštećeni i ugrađeni u kuću 
i ogradu. 

Na 3 primjerka se vide ukrasi: štit sa ma- 
čem, kolo i predstava neke životinje. 

Ovdje je ranije bilo više spomenika, koji su 
još u XIX v. uništeni. 

Lit.: V. Vuletić-Vukasović, Viestnik IV 
(1882), 25; Starohrvatska prosvjeta, 1895, 157. 


Mrčevo 

Selo koje je od Dubrovnika udaljeno oko 15 
km zračne linije na sjeverozapađnu stranu, ne- 
daleko od Trstenog. 


91 41 — Uz rimokatoličku župnu crkvu i sa- 
vremeno groblje nalazi se skupina sa 4 stećka 
u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Nema ukrasa. 


Kliševo 

Selo nedaleko od Mrčeva, udaljeno od Du- 
brovnika oko 12 km zračne linije na sjevero- 
zapadnu stranu. 

42 — Na savremenom rimokatoličkom gro- 
blju uz župnu crkvu nalazi se skupina sa 16 
stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, iskorišteni su 
kao novi nadgrobnici. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Ukrašena su 4 primjerka. Zastupljeni su ovi 
ukrasni motivi: rozeta, krst u krugu i originalan 
motiv velike stilizovane rozete unutar koje se 
nalaze 2 para afrontiranih malih polumjeseca. 


Gromača 

Selo nedaleko od Orašca, udaljeno od Du- 
brovnika oko 11 km zračne linije na sjevero- 
zapadnu stranu 

43 — Uz savremeno rimokatoličko groblje sa 
crkvom nalazi se skupina sa 4 stećka (1 ploča 
i 3 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su 2 san- 
duka iskorištena kao dovraci i 1 fragmenat je u 
pragu crkve. 

Svi primjerci imaju ukrase. Njihovi motivi 
su povijena lozica sa trolistovima, bordura od 
kosih paralelica, običan krst i dvokraki krst sa 
spiralnim krakovima. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 


Trsteno 

Selo na Jadranskoj magistrali, udaljeno od 
Ditbrovnika oko 13 km zračne linije na sjevero- 
zapadnu stranu. 

44 — Kod župne rimokatoličke crkve, u sa- 
mome naseiju, nalazi se nekropola sa 5 stećaka 
u obliku sanduka koji više nisu u prvobitnom 
položaju. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
danas iskorišteni kao sjedišta ispred crkve i kao 
dovratak dvorišnih vrata. 

Ukrašeni su svi primjerci. Njihovi ukrasni 
motivi su povijena- lozica sa trolistovima, štit sa 
psom kao heraldičkom oznakom, predstava jelena 
i ležeće muške figure koja je naslonjena na žen- 
sku i scena lova na jelena. 

Sanduk sa scenom lova, štitom i drugim 
ukrasima prenesen je u Sarajevo i uključen u 
pokretnu izložbu Zemaljskog muzeja. S druge 
strane ceste nalazi se savremeno rimokatoličko 
groblje. ; 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 


Orašac 

Selo pokraj Jadranske magistrale, udaljeno 
od Dubrovnika oko 10 km zračne linije na sjeve- 
rozapadnu stranu. 

45 — Kod rimokatoličke crkve Sv. Đurđa i u 
groblju s druge strane ceste nalazi se skupina sa 
3 stećka u obliku ploča. 

Spomenici su iskorišteni kao novi nadgrob- 

nici. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom krsta. 

Ovdje je nekada bilo više stećaka. Stepenište 
pred crkvom je napravljeno od stećaka. Na je- 
dnom od njih se vidi ukras — srcoliki štit sa 
mačem. 

46 — Pločnik ljetnikovca Danović napravljen 
je od stećaka u obliku ploča. Danas se tu vide 
3 fragmenta ploča koji su ukrašeni motivima 
krsta sa sidrima u krugu, polumjeseca i ljudske 
figure sa zmijom. 

Nije poznato odakle su ovi stećci doneseni. 

47 — Kod crkve Sv. Nikole nalazi se skupina 
sa 4 stećka u obliku ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. Jedna 
ploča je u patosu crkve. 

Na jednom primjerku se vidi ukras u vidu 
štita. 


Zaton Veliki 

Veće naselje na obali mora, pokraj Jadran- 
ske magistrale, udaljeno od Dubrovnika oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

48 — Uz rimokatoličku župnu crkvu i malo 
groblje u samome naselju nalazi se skupina sa 
20 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro klesani i očuvani, neki 
primjerci su ponovno iskorišteni kao nadgrobnici. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka motivima srcolikog' 
štita. 

Tu se nalazi još desetak sličnih ali vremen- 
ski.kasnijih ploča. 


Prijevor 

Selo u Dubrovačkoj Rijeci, udaljeno od Du- 
brovnika oko 4 km zračne linije ћа sjeveroistočnu 
stranu. 

49 — Na Vrijesnom brdu, u blizini naselja, 
nalazi se nekropola sa 4 stećka (1 ploča i 3 san- 
duka). 

Obrada gruba, spomenici zarasli. 

Orijentacija je nejednaka; po obadva glavna 
pravca i po pravcu si — jz. 

Nema ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: J. Lučić, Stećci u Dubrovačkoj Rijeci 
i Brgatu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 
XIII, Split 1961, 177. 


92 Čajkovica 

Selo u Dubrovačkoj Rijeci, udaljeno od Du- 
brovnika oko 3 кш zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

50 — Iznad sela, neposredno ispod Crvenih 
stijena, na lokalitetu Mihajlova crkva, nalazi se 
nekropola sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, malo su nag- 
nuti, a jedan je nešto odvojen od ostalih. 

Orijentacija je dvojaka — po pravcu si — jz 
i po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Tu su ostaci nekadašnje crkve i stari grobovi 
oko nje. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n. d., 178. 


Gomji Brgat 

Selo. u predjelu Župe, pokraj ceste ka Tre- 
binju, udaljeno od Dubrovnika oko 4 km zračne 
linije na istočnu stranu. 

51 — Na zaravanku ispod vrha brda Sv. 
Barbare nalazi se nekropola sa 6 stećaka (4 ploče 
i 2 sanđuka). 

Spomenici su slabo obrađeni, oštećeni su 
i pomicani. 

Orijentacija im je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ovdje je ranije bilo 10 — 12 stećaka, ali su oni 
od strane Italijana u II svjetskom ratu uništeni. 
U groblju kod stare crkve Sv. Ane, u samome 
naselju, nalazi se manji stub koji je ukrašen po- 
lumjesecom, rozetom i stilizovanim krstom. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Dubac 

Seoce i brdo pokraj ceste ka Herceg-Novom 
i Trebinju, udaljeno od Dubrovnika oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

52 — Uz ostatke rimokatoličke crkvice i 
'groblja vidi se i osamljen stećak u obliku san- 
duka. 

Spomenik je relativno većih dimenzija, do- 
bro je obrađen, a danas je znatno nagnut i 
utonuo. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa na dijelovima koji su viđljivi. 


Buići 

Selo u Župi Dubrovačkoj, udaljeno od Du- 
brovnika oko 7 km zračne linije na istočnu 
stranu. 

53 — Kod stare crkvice Sv. Đurđa i izvora 
nalazi se nekropola sa 9 stećaka (6 ploča i 3 
sanduka u fragmentima). 


Spomenici su dobro obrađeni danas su ošte- 
ćeni i ugrađeni u međe, grobljanska vrata i oltar- 
sku trpezu. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 3 ploče i 3 
sanduka. Ovo su njihovi ukrasni motivi: tordi- 
rana vrpca, povijena lozica sa trolistovima, ro- 
zeta, srcoliki štit sa mačem, arkade, srp i uglo- 
mjer. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: C. Fisković, Stećci u Cavtatu i u Du- 
brovačkoj Župi, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji XIII, SpUt 1961, 151—161. 


Mlini 

Naselje u Dubrovačkoj Župi, udaljeno od 
Dubrovnika oko 9 km zračne linije na jugo- 
istočnu stranu. 

54 — Kod rimokatoličke crkve Sv. Ilara, na 
brežuljku iznad mora, nalazi se nekropola sa 5 
stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Svi primjerci su ukrašeni. Ovo su njihovi 
ukrasni motivi: pravougaona bordura od povijene 
lozice sa trolistovima, tordirana vrpca, polumje- 
sec, rozeta, rozeta u vijencu i srcoliki štit sa sa- 
bljom kao heraldičkom oznakom. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isti, n.d„ 161—165. 


Plat 


Naselje u Dubrovačkoj Župi, udaljeno od 
Dubrovnika oko 11 km zračne linije na jugo- 
istočnu stranu. 

55 — Uz rimokatoličku crkvu Velike gospe 
i groblje nalazi se nekropola sa 5 stećaka (2 ploče 
i 3 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni, a neki ugrađeni u ulaz groblja. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 ploča i 2 
sanduka. Ovo su njihovi ukrasni motivi: okvir od 
tordirane vrpce, friz od niza rozeta u vijencima, 
friz od mreže rombova i srcoliki štit sa mačem. 

Lit.: Isti, n. d„ 147 — 151. 


Obod 


Naselje nedaleko od Plata, udaljeno od Du- 
brovnika oko 12 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

56 — Uz ostatke rimokatoličke crkvice Sv. 
Ilije, u strani i kršu, nalazi se nekropola sa 10 
stećaka u obliku ploča 


93 Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 
Orijentacija nije ustanovljena. 

Nemaju ukrasa. 


Cavtat 


Varošica i poznato turističko mjesto na obali 
mora, udaljeno od Dubrovnika oko 11 km zračne 
linije na jugoistočnu stranu. 

57 — Na lokalitetu Petrača, uz rimokatoličko 
groblje i crkvu Sv. Đurđa, pokraj ceste, nalazi se 
skupina sa 15 stećaka (б ploča i 7 sanduka). 

Obrada dobra, današnje stanje vrlo slabo: 
većina ploča je ugrađena u stepenice i klupe, a 
sanduka u vrata i ogradu groblja. 

Orijentacija nepomicanih primjeraka je po 
pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 3 ploče i 1 
sanduk. Ovo su njihovi ukrasni motivi: polu- 
mjesec, rozeta, krst, krst u tordiranom vijencu, 
tordirani vijenac, predstava dviju životinja (psi?), 
niza životinja (pasa) i scena kola. 

Jedna ploča sa krstom širokih trouglastih 
krakova prenesena je u vrt Bogišićeve zbirke u 
Cavtatu. 

Lit.: V. Vuletić-Vukasović, Viestnik IX (1887), 
89 — 98; C. Fisković, n. d., 166 — 168. 


Mihanići 

Selo u Konavlima, udaljeno od Dubrovnika 
oko 21 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

58 — Kod rimokatoličkog groblja i crkve Sv. 
Mihajla nalazi se skupina sa 5 stećaka u obliku 
sanduka (možda nije sasvim siguran podatak?). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Na jednom primjerku je prikazano kolo. 

Prema starijim podacima, tu je bilo 30 san- 
duka od kojih su 7 ukrašeni motivima polumje- 
seca, rozete, mača, štita sa mačem, arkada i kola. 
х (Prema obavještenju mještana.) 

Lit.: V. Vuletić-Vukasović, Starohrvatska 
prosvjeta II (1896), 103. 


Popovići 

Selo koje je od Dubrovnika udaljeno oko 22 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

59 — Na Đurđevom brdu, uz rimokatoličko 
savremeno groblje i crkvicu Sv. Đurđa, nešto 
izvan naselja, nalazi se skupina sa 65 stećaka 
(64 ploče i 1 sanduk), te 10 fragmenata ploča. 

Spomenici su vrlo dobro klesani, veći dio je 
ponovno iskorišten za nadgrobne spomenike, a 
većina fragmenata je ugrađena u stepenište. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 8 primje- 
raka, koji leže po pravcu s — j. 


Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 7 ploča (2 
fragmenta) i 1 sanduk. Ovo su njihovi ukrasni 
motivi: bordura od povijene lozice sa trolisto- 
vima, srcoliki štit, krst-rozeta, stilizovan krst, 
scena sa ženom i konjima. 

Na 4 ploče se vide dijelovi natpisa iz kojih 
se danas ništa pouzdano ne može rekonstruirati. 
Međutim, jedan natpis je ranije objavljen. U nje- 
mu se spominje dobri Miotinić. Crkva se spo- 
minje 1429. g. 

Lit.: Viestnik XII (1890), 6 i XIV (1892), br. 1, 
5 — 7; V. Vuletić-Vukasović, Starohrvatska pro- 
svjeta I (1895), 237; Lj. Stojanović, Stari srpski 
zapisi i natpisi III, br. 4903. 


Ljuta 

Selo u Konavlima, oko izvora i gornjeg toka 
rječice Ljute, udaljeno od Dubrovnika oko 25 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

60 — Na pošumljenom brdu uz rimokatoličko 
savremeno groblje i crkvu Sv. Ivana, oko 1,5 km 
zračne linije južno od naselja, nalazi se skupina 
sa 27 stećaka (10 ploča i 17 sanduka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i dobro 
očuvani, a neki primjerci su ponovno korišteni. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Spomenici ne posjeduju ukrase. 


Dunave 


Selo u istočnoj strani Konavala, ispod sred- 
njovjekovnog grada Sokola, udaljeno od Dubrov- 
nika oko 26 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

61 — Na izbočenju iznad kuća, uz savremeno 
rimokatoličko groblje i crkvu Male gospe, nalazi 
se skupina sa 34 stećka (6 ploča i 28 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, samo 
su neki ponovno iskorišteni kao nadgrobnici. Ne- 
koliko primjeraka imaju relativno velike dužine 
i širine. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su bordura od povijene lozice sa trolistovima, 
stilizovan krst i rozeta. 

Utvrđeni grad Soko spominje se prvi puta 
u XIV v. 

Lit.: D. Živanović i D. Vuković, Soko-grad 
u Konavlima, Anali Historijskog instituta JAZU, 
Zagreb, 1954, 375 — 385; M. Vego, Naselja bosanske 
srednjovjekovne države, Sarajevo 1957, 105 — 106. 


Dubravka 

Selo povisoko na istočnoj strani Konavala, 
udaljeno od Dubrovnika oko 28 km zračne linije 
na jugoistočnu stranu. 


94 I 


I 


62 — Na Varinom brdu, iznad sela, gdje je 
staro rimokatoličko groblje, nalazi se skupina sa 
10 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Prema starijim podacima, na Mrčevcu po- 
stoji 1 sanduk na kome je isklesano 6 kopalja. 

(Prema obavještenju mještana.) 

Lit.: V. Vuletić- Vukasović, Viestnik IV (1882), 
25 ; Starohrvatska prosvjeta, 1895, 157. 


Vitaljina 

Selo u krajnjem jugoistočnom dijelu Kona- 
vala, udaljeno od Dubrovnika oko 30 km zračne 
linije na jugoistočnu stranu. 

63 — Uz staru i novu rimokatoličku crkvu 
Sv. Spasa i groblje oko njih nalazi se skupina sa 
40 stećaka (10 ploča i 30 sanduka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i dosta 
dobro očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 8 primje- 
raka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 5 sanduka. Ovo su njihovi ukra- 
sni motivi: povijena lozica sa trolistovima, bor- 
dura od kosih crtica, rozeta, srcoliki štit, pred- 
stava konja i scena kola. Na sanduku koji ima štit 
uklesana je arapskim ciframa godina 1461. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 


Duba 

Selo u Konavlima, udaljeno od Dubrovnika 
oko 20 km zračne linije na jugoistočnu stranu, 
visoko u strani, iza Brotnjica. 

64 — Kod crkve Sv. Roka nalazi se nekro- 
pola sa 20 stećaka u obliku ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom štita sa 
rpačem. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: V. Vuletić-Vukasović, Viestnik (1887), 
121—124. 


Brotnjice 

Selo visoko iznad Konavala, uđaljeno od Du- 
brovnika oko 17 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

65 — Nešto prije sela, dolazeći od Cavtata, 
uz savremeno rimokatoličko groblje i crkvicu Sv. 
Luke, nalazi se skupina sa 32 stećka (9 ploča, 22 
sanduka i 1' sljemenjak). 

Obrada vrio dobra, stanje osrednje — neki 
primjerci su u ogradi, a neki su utonuli ili pre- 
valjeni. 5 — Ukrašeni sljemenjak iz Brotnjica, opština 
Dubrovnik, Hrvatska. 


95 Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 1 ploča, 4 
sanduka i 1 sljemenjak. Ovdje ima 9 scena ili 
pojedinačnih ljudskih figura — konj sa jahačem, 
žena sa korpom na glavi, scena sa fantastičnim 
životinjama, scena kola, nizovi ptica i košuta 
i jelena. Od ostalih motiva zastupljene su rozete, 
polumjesec, krstovi (1 je stilizovan) i obična 
vrpca. 

Sljemenjak ima i natpis u kome se kaže da 
ga je pisao Katko Utješenić, unuk Druška Lju- 
bojevca. 

Lit.: L. Zore, Bosanski grobovi, Program c. k. 
Velikog gimnazija u Dubrovniku za škol. god. 
1880 — 81, Dubrovnik 1881, 1 — 20; S. Bešlagić, 
Stećci u Brotnjicama, Anali Historijskog instituta 
JAZU u Dubrovniku VIII — IX, Dubrovnik 1962, 
65—83. 


Dubrovnik 


66 — Kraj rimokatoličke crkve Sv. Đurđa na 
Pilama nalazi se stub ukrašen krstom. 

(Prema usmenom saopštenju dr C. Fiskovića.) 

Dodatak: 

Prilikom recenzije knjige, dr C. Fisković je 
pružio nekoliko novih pođataka o stećcima pod- 
ručja opština Korčula (Kućište) i Dubrovnik 
(Dubrovnik), koje smo uspjeli da naknadno une- 
semo u tekst i topografski pregled, ali ne i u 
tabelarne preglede o oblicima i ukrasima. Radi 
se samo o 2 nova stećka (1 ploča i 1 stub), te o 5 
ranije poznatih primjeraka (4 ploče i 1 stub) za 
koje nismo znali da imaju ukrase. Njihovi ukrasi 
su krst, mač, štit i luk. 


STECCI BOSNE I HERCEGOVINE CRTAO: 8AOANKOVIC NIKOLA , 1964 ■_ 
BOSNA I HERCEGOVINA 


ZAPADNA BOSNA 


CAZIN 


Stijena 

Selo koje je od Cazina udaljeno oko 7 кш 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — U ostacima zidova turskog utvrđenog 
grada nalaze se 2 fragmenta stećaka u obliku 
sanduka. 

Na jednom primjerku blizu ulaznih vrata 
vide se ukrasi: konj sa jahačem i ptice. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Lit.: H. Kreševljaković, Stari bosanski gra- 
dovi, Naše starine I, 32. 


BOSANSKA KRUPA 


Bužim 


Selo koje je od Bosanske Krupe udaljeno 
oko 22 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Oko 1 km južno izdiže se brdo sa osta- 
cima zidova srednjovjekovnog utvrđenog grada 
u kojima su uzidana 3 fragmenta stećaka u 
obliku sanduka, a u kući ispod grada još 1 frag- 
menat. Nekropola ispod samoga grada je davno 
uništena. 

Sva/4 primjerka su ukrašena. Njihovi re- 
Ijefni motivi su sljedeći: čovjek sa štapom, konj, 
konj sa jahačem, ptice, polumjesec i jabuka. 

Lit.: H. Kreševljaković, n. d., 35. 


BIHAĆ 


Doljani 

Selo na desnoj strani rijeke Une, udaljeno 
od Bihaća oko 17 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

1 — Na lokalitetu Crkvine, na raskršću 
puteva, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku 
ploča 


Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašen je 1 primjerak. Motiv nije zabi- 
lježen. 

(Podaci Osnovne škole iz Doljana.) 


Lipa 

Selo na cesti prema Bosanskom Petrovcu, 
udaljeno od Bihaća oko 20 km zračne linije na 
jugoistočnu stranu. 

2 — Zajeđno sa aktivnim pravoslavnim gro- 
bljem nalazi se osamljen stećak u obliku krstače. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Nema ukrasa. 

Po Radimskom, u kršćanskom groblju, oko 
1,5 km jugoistočno od sela, bilo je više stećaka, 
ukrašenih motivima polumjeseca, sunca i dr., a 
među njima i 2 natpisa. 

(Podaci Osnovne škole iz Lipe.) 


SANSKI MOST 


Dabar 


Selo koje je od Sanskog Mosta udaljeno oko 
6 — 8 km zračne linije na jugozapađnu stranu. 

1 — U zaseoku Crnomarkovići, zajedno sa 
aktivnim pravoslavnim grobljem, pod Gradinom, 
nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku ploča. 

Bliži podaci nisu poznati. 

Na lokalitetu Crkvine kod zaseoka Miljuši, 
iznad vrela Dabra, postoje ostaci temelja i zidova 
stare crkve. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 167 


Kljevci 

Selo koje je od Sanskog Mosta udaljeno oko 
7 km zračne linije na južnu stranu. 


187 Podatke za lokalitete 1 — 4 opštine San- 
ski Most prikupio Ivo Bojanovski, naučni sarad- 
nik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne 
i Hercegovine u Sarajevu. 


7 S. Bešlagić: STECCI 


97 2 — U predjelu Pilić, na lokalitetu Zidovsko 
groblje, pod Celić-kosom, nalazi se nekropola sa 
26 stećaka (20 ploča i 6 sanduka). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, danas su 
djelomično oštećeni, prekriveni i zarasli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je »grčki bunar«. 

3 — U zaseoku Kenjari, na lokalitetu Bre- 
žine, nalazi se nekropola sa 39 stećaka (33 ploče 
i 6 sanduka). Nekropola je uz kuću Nazifa Zukića. 
Zovu je Divsko groblje. 

Spomenici su samo pritesani, znatno su uto- 
nuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Usred nekropole primjećuju se ostaci temelja 
stare crkve. 

4 — U zaseoku Sanjani, na lokalitetu Mra- 
morje, gdje je i savremeno pravoslavno groblje, 
nalazi se skupina sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, veoma su uto- 
nuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


Koztca 

Selo koje je od Sanskog Mosta udaljeno oko 
14 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

5 — Na području sela nalazi se nekropola sa 
5 stećaka u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci Fazlije Muslinovića iz Ključa.) 


BANJA LUKA 


Pervan 

у' Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 15 
km zračne linije na zapadnu stranu (teže pristu- 
pačan kraj). 

1 — Na nekoliko mjesta u Gornjem i Donjem 
Pervanu nalazi se ukupno oko 120 stećaka u obli- 
ku ploča. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci Josipa Balena, učitelja iz Pervana.) 


Goleši 

Selo i kraj koji su od Banje Luke udaljeni 
oko 8 — 12 km zračne linije na zapađnu stranu 
(teže pristupačno). 

2 — U Gornjim i Donjim Golešima nalazi se 
ukupno oko 150 stećaka u obliku ploča. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Pođaci Josipa Balena, učitelja iz Pervana.) 


Vilusi 

Selo koje je od Banje Luke uđaljeno oko 
30 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Batorske doline (zemljište 
Rajka Milakovića) nalazi se nekropola sa 42 
stećka u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci Osnovne škole iz Vilusa.) 


Pavići 


Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 
25 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

4 — Na sjevemoj padini brda koje se zove 
Grčka gradina, pokraj puta ka Kočića Hanu, na- 
lazi se nekropola sa 70 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, 
samo su pritesani, oštećeni su i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

5 — Na Corića brdu (njiva Boška Majstoro- 
vića) nalazi se nekropola sa 26 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, pretežno 
su amorfni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 

6 — Kod Debelog brda, između Pavića, Vilusa 
i Radmanića, nalazi se nekropola sa 11 stećaka u 
obliku sanđuka. 

Spomenici su samo pritesani, oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Šljivno 

Selo koje je od Banjaluke udaljeno oko 20 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

7 — Na brijegu Bujadnica, pokraj puta koji 
spaja Gomje i Donje Šljivno, kod današnjeg рга- 
voslavnog groblja (Pavlovića groblje), nalazi se 
nekropola sa 12 stećaka (4 ploče, 7 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Pođaci Ivana Dragičevića, učitelja iz Šlji- 
vnog.) 


Azarići 


Seoce koje je od Banje Luke udaljeno oko 
30 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

8 — Na brdu Klisina, oko 1 km sjeverno od 
sela, gdje je i pravoslavna crkva, nalazi se nekro- 
pola sa 10 stećaka u obliku ploča. Tu ima i neko- 
liko fragmenata stećaka. 


98 


Spomenici su amorfni, prilično upali u zem- 
Iju, a fragmenti su u ogradi porte. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 


Dobrnja 

Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 25 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

9 — Na blagom uzvišenju blizu zaseoka Po- 
brđani, u blizini vojnog logora, nalazi se nekro- 
pola sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, slabo očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. 

10 — Kod zaseoka Cvijetići, na brežuljku, 
oko 1,5 km sjevemo od prethodne nekropole, na- 
lazi se skupina sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, slabo su oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ne posjeduju ukrase. 


Malo BlaŠko 


Selo koje je od Banje Luke uđaljeno oko 
12 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

11 — Na proplanku šumovite glavice Osoje, 
u zapadnom kraju sela, uz staru drvenu crkvu 
Sv. Bogorodice i aktivno groblje, nalazi se sku- 
pina sa 6 stećaka (4 ploče i 2 sanduka) kao osta- 
tak nekadašnje veće nekropole. Tu ima i frag- 
menata stećaka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, prilično su 
utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom krsta. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: P. Momirović, Dve drvene crkve u Bo- 
sanskoj krajini, Naše starine I, 152—156. Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 
11 km zračne linije na južnu stranu. 

12 — Na obronku Osmače planine, u blizini 
naselja, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku 
sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašen je 1 sanduk. Evo njegovih ukrasnih 
motiva: polumjesec, rozeta, krst i spirale. 

U blizini su ostaci starog utvrđenog grada 
Zvečaja, (na lijevoj strani Vrbasa) koji se pri- 
pisuje Hrvoju Vukčiću, a kasnije i Stjepanu 
Ostojiću. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: M. Mandić, Patarensko groblje pod Os- 
mačom planinom, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1902, 560 — 562; H. Kreševljaković, Stari 
bosanski gradovi, Naše starine I, 25; M. Vego, 
Naselja . . . , 142. 


Lusići 

Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 30 
km zračne linije na jugozapadnu stranu, ispod 
Manjače planine. 

13 — Na lokalitetu Mramorje, oko 1 km 
sjeverozapadno od naselja, pokraj puta ka Azari- 
ćima, nalazi se nekropola sa 88 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, djelomično su 
oštećeni i utonuli. Neki primjerci su relativno 
veliki. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Oko 2 km južno izdiže se pošumljeno brdo 
Grad, u čijem podnožju leži seoce Gradina. 


Han Kola 

Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 15- 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

14 — Na lokalitetu Cardačište, oko 1 km sje- 
verozapadno od zaseoka Jaćimovići, na zaravan- 
ku brijega, nalazi se nekropola sa 100 stećaka 
u obliku sanduka. (Susjedna obradiva parcela je 
vlasništvo Gospave Jaćimović.) 

Spomenici su veoma slabo obrađeni, većinom 
su amorfni, prilično utonuli i oštećeni. Neki pri- 
mjerci su relativno velikih dimenzija. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, a manji broj leži po pravcu s — j. Svrstani su 
u nizove. 

Nemaju ukrasa. 


Krupa 

Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 29 
km zračne Unije na južnu stranu, na lijevoj stra- 
ni Vrbasa. 

15 — U zaseoku Zidina, na brijegu pokraj 
pravoslavne crkve Sv. Ilije, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen, relativno- 
velikih dimenzija (220 X 140 X 55 cm) i dobro je 
očuvan. 

Postavljen je po pravcu sz — ji. 

Ukrašen je. Njegovi ukrasni motivi su polu- 
mjesec uokviren vijencem, rozeta i stilizovan 
krst. 

Ranije je ovdje bila nekropola sa mnogo 
stećaka. 

Na pošumljenom brdu, oko 800 m zračne linije 
na jugoistok, nalaze se ostaci srednjovjekovnog 
utvrđenog grada. 

Lit.: M. Karanović, Granice srednjovjekovne- 
bosanske župe Zemljanik, Glasnik Zemaljskog 
muzeja Sarajevo, 1936, 31 — 32. 


Dujakovci 

Selo koje je od Banje Luke uđaljeno oko 
35 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 


99 
б — Nekropola и Lusićima, opština Banja Luka, Bosna i Hercegovina. 


16 — Na lokalitetu Prodole, u Dujakovaćkom 
polju, nalazi se nekropola sa 181 stećkom (19 
ploča i 162 stuba). 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci Branka Momića, učitelja iz Lokvara.) 


Agino Selo 

Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 
20 km zračne linije na južnu stranu. 

17 — Na lokalitetu Babin greb, na padini 
brda Jasen, nedaleko od Gradine, nalazi se ne- 
kropola sa 8 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašena su 2 primjerka motivima polumje- 
seca i rozete. 

(Podaci Ante Martinovića, učitelja iz Aginog 
Sela.) 


Skrbidol 

Seoce neđaleko od Aginog Sela, udaljeno od 
Banje Luke oko 25 km zračne linije na južnu 
stranu. 


18 — Malo ispred sela, dolazeći od Bočca, 
pokraj ceste, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su skoro amorfni, u slabom stanju. 
Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Bočac 

Selo koje je od Banje Luke udaljeno oko 
30 km zračne linije na južnu stranu, na desnoj 
strani rijeke Vrbasa. 

19 — Na Gradini, koja pripada Donjem 
Bočcu, uz savremeno pravoslavno groblje, nalazi 
se skupina sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, slabo su oču- 
vani. (Nekoliko primjeraka je nedavno uni- 
šteno.) 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Ostaci srednjovjekovnog utvrđenog grada 
Bočca nalaze se na lijevoj strani Vrbasa, oko 
3 km južno odavde. 

Lit.: H. Kreševljaković, n. d., 25. 


wo LAKTAŠI 


Bakinci 

Selo koje je od Laktaša udaljeno oko 4 — 6 
km zračne Hnije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetima Orašje (zemljište Tede 
Marčića) i Vinogradi (zemljište Janka Mirjanića) 
nalazi se ukupno 20 stećaka (10 ploča i 10 san- 
duka). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Osnovne škole iz Laktaša.) 


SRBAC 


Lepenica 

Selo koje je od Srpca udaljeno oko 14 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Kraljev sto, južno od 
Gornje Lepenice, nalaze se 2 osamljena stećka 
u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci dr Krunoslava Draganovića dati 
prof. Ivanu Renđeu.) 


Zupski Razboj 

Selo koje je od Srpca udaljeno oko 20 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

2 — Nedaleko od sela nalazi se nekropola sa 
12 stećaka u obliku sanduka. (Ime lokaliteta nije 
zabilježeno, a ni brojno stanje spomenika nije 
precizno.) 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, gotovo su 
ampr'fni, slabo su i očuvani (utonuli su i za- 
trčani). 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


PRNJAVOR 


Palačkovci 

Selo koje je od Prnjavora udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — U pravoslavnom aktivnom groblju, kod 
stare drvene crkve, nalazi se skupina sa 5 frag- 
menata stećaka u obliku sanduka, vjerovatno 
kao ostatak nekadašnje brojnije nekropole. 


O obradi i orijentaciji ne može se ništa 
sigurnoga reći. 

Danas se ne primjećuju ukrasi. 

U šumici pokraj crkve nalazi se nekoliko 
manjih stubova koje ovdje nazivaju »grčkim 
spomenicima«. Na lokalitetu Mitrovište, oko 600 m 
istočno, nekada su bila 3 stećka. To su zvali 
»Džinovsko groblje«. 


DRVAR 


Očigrije 

Selo koje je od Drvara udaljeno oko 24 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Crkvina, pokraj Une (njiva 
Đurđa Dropca), nalazi se nekropolica sa 3 stećka 
u obliku ploča. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja Ahmeta Memiševića.) 


Trubar 

Selo koje je od Drvara uđaljeno oko 13 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Didovina, kod pravoslavne 
crkve, nalazi se nekropola sa 15 stećaka u obliku 
ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Gojka Štrpca, učitelja iz Drvara.) 


Drvar Selo 

Selo koje je uđaljeno od Drvara oko 3 km 
na jugozapad. 

3 — Na lokalitetu Tučić, gdje je savremeno 
pravoslavno groblje, nalazi se osamljen stećak u 
obliku sanduka. 

Obrada je dobra, spomenik pomaknut. 

Nema ukrasa. 

Navodno je ovdje ranije bilo više spomenika. 

4 — ■ Na Crkvenoj glavici, kod željezničke 
pruge i potoka Reduklija, nalazi se nekropola sa 
23 stećka (13 ploča i 10 sanduka). 

Spomenici su amorfni ili samo pritesani, okr- 
njeni su i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, ali i unaokolo 
glavice. 

Nemaju ukrasa. 

Ovdje je ranije bilo više spomenika, koji su, 
međutim, upotrijebljeni za gradnju kuća i novih 
nadgrobnika. 


101 BOSANSKI PETROVAC 


Vrtoče 

Selo pokraj ceste ka Bihaću, udaljeno od Bo- 
sanskog Petrovca oko 17 km zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na Gradini nalazi se nekropola sa 9 
stećaka (8 ploča i 1 sljemenjak). 

Vrlo slaba obrada. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena je 1 ploča predstavom ljudske 
figure. 

(Podaci Milana Mirkovića, učitelja iz Vrtoča.) 


Kolunić 

Selo pokraj ceste ka Drvaru, udaljeno od 
Bosanskog Petrovca oko 5 km zračne linije na 
jugozapadnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Crkvina, na ravničastom 
uzdignuću, uz ostatke stare crkve, nalazi se ne- 
kropola sa 50 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, danas su 
oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom ljiljana. 

Lit.: M. Vego, Naselja Bosanske srednjovje- 
kovne države, Sarajevo 1957, 57. 


KLJUC 


Kamičak 


Selo na lijevoj obali Sane, udaljeno od Ključa 
oko 14 km zračne linije na sjevemu stranu. 

1 — U samome naselju nalazi se nekropolica 
sa 4 stećka u obliku sanđuka. 

/ Bliži podaci nisu poznati. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Fazlije Muslinovića, nastavnika iz 
Ključa.) tee 


Peći 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 10 — 12 
km zračne linije na sjevernu stranu. 

2 — Na lokalitetu Kužno groblje, zapadno 
od seoskog puta uz Sanu, između njiva Zahiro- 


ш Podatke za lokalitete br. 1, 3 — 6, 8 — 9, 13, 
15—20, 25, 29, 34—35, 37, 39 i 41—50 opštine 
Ključ prikupio i ustupio Fazlija Muslinović, na- 
stavnik i povjerenik Zavoda za zaštitu spome- 
nika kulture BiH iz Ključa. 


vića i Grubora, nalazi se nekropola sa 6 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su skoro amorfnog izgleda, utonuli 
su i zarasli. Ranije ih je bilo više, pa su uništeni. 
Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci dr Zdravka Marića.) 198 


Sanica 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 12 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — U Donjoj Sanici, u samome naselju, na- 
lazi se nekropohca sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

4 — U Gornjoj Sanici, kod pravoslavne crk- 
ve, nalazi se пекгороИса sa 3 stećka u obliku 
sanduka, kao ostatak nekadašnje velike nekro- 
pole. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

5 — Kod Jokića kuća, u Gomjoj Sanici, na- 
laze se 2 osamljena stećka u obliku sanduka, kao 
ostatak nekadašnje veće nekropole. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju. ukrasa. 


Budelj 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 14 km 
zračne Unije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — U samome naselju nalazi se nekropolica 
sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici ne posjeduju ukrase. 


Prisjeka 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

7 — U podnožju glavice zvane Samarđžije 
(Kula), pored puta prema Laništu, nalazi se Staro 
groblje sa 40 stećaka u obliku sanduka. Nekada je 
bilo više spomenika. 

Veoma slaba obrada, obraslo šumicom. 

Orijentacija je po pravcu z — i i sa manjim 
otklonima od toga pravca. 

Spomenici ne posjeduju ukrase. 

8 — Kod zaseoka Lončari nalazi se nekro- 
polica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


ш Podatke za lokalitete br. 2, 7, 10—12, 14, 
21—23, 26 — 28, 30, 31 i 36 opštine Ključ na terenu 
sakupio dr Zdravko Marić, naučni sarađnik Ze- 
maljskog muzeja u Sarajevu. 


102 Kopjenica 


Humiči 


Selo koje je od Kijuča udaljeno oko 7кш 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

9 — U saraome naselju nalazi se nekropola sa 
5 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 


Ramići 

Selo које je od Ključa udaljeno oko 8km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

10 — Na lokalitetu Mramorje, u Gornjim 
Ramićima, na brijegu kod džamije, nalazi se ne- 
kropola sa 6 stećaka u obliku sanduka. Tu je 
ranije bilo više spomenika. 

Spomenici su samo pritesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 


Krasulje 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

11 — U zaseoku Husići, na mjestu Mašatluk, 
ispod Jamakovića glavice, nalazi se nekropola sa 
12 stećaka u obliku sanduka. Ranije je ovdje bilo 
više spomenika, pa su uništeni. 

Obrada primitivna, spomenici obrasli šu- 
micom. 

Orijentacija je po pravcu z — i, ali manji dio 
leži po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Hripavci 

.Selo koje je od Ključa udaljeno oko 7km 
ačne linije na sjevernu stranu. 

12 — Kod zaseoka Ahmedini, na lokalitetu 
Bašča, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su veoma slabo obrađeni. 
Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Velagići 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

13 — U samome naselju nalazi se nekropola 
sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 


Selo koje je od Ključa udaljeno oko 4km 
zračne linije na sjevemu stranu. 

14 — Na lokalitetu Sumarak, na brijegu 
iznad kuće Neđe Samardžića, uz put, nalazi se 
nekropola sa 50 stećaka u obliku sanduka. Ranije 
je ovdje bilo više spomenika. 

Spomenici su skoro amorfni, oštećeni i uto- 
nuli. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Tu je i lokalitet Crkvina, gdje su ustanovljeni 
srednjovjekovni grobovi sa prilozima (nakit). 

15 — Kod zaseoka Dragići nalazi se nekropo- 
lica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Plamenice 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

16 — Kod zaseoka Prhovo u Donjim Plame- 
nicama nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku 
sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Sokolovo 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 12 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

17 — U Donjem Sokolovu nalazi se nekro- 
pola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo oko 50 stećaka, od kojih 
su neki bili ukrašeni motivima polumjeseca i 
rozete. 

18 — U zaseoku Vujisići, u Donjem Sokolovu, 
pokraj puta prema Ratkovu, nalazi se nekropola 
sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

19 — Kod zaseoka Mrazovo u Gornjem Soko- 
lovu, na lokalitetu Crkvina, nalazi se nekropola 
sa 30 stećaka (27 sanđuka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su slabo obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 3 sanduka motivima polumje- 
seca i rozete. 

20 — Kod pravoslavne crkve u Gornjem 
Sokolovu nalazi se nekropola sa 6 stećaka u 
obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Crljeni 

Selo udaljeno od Ključa 5 km zračne linije na 
sjeveroistočnu stranu. 


103 21 — Na lokalitetu Mramorje, nedaieko od 
Osnovne škole, nalazi se nekropola sa 35 stećaka 
u obliku sanduka. Ovdje je bilo još spomenika 
koji su, međutim, uništeni. 

Obrada vrlo slaba, spomenici su zarasli u 
šikaru. 

Orijentacija je po obadva glavna pravca. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Ratkovo 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

22 — U zaseoku Tanasići u Donjem Ratkovu, 
na lokalitetu Poljane, iznad doline rječice Ba- 
njice, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su gotovo amorfni i slabo očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

23 — U zaseoku Dragojlovići u Donjem 
Ratkovu, zajedno sa savremenim pravoslavnim 
grobljem, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

24 — U Gornjem Ratkovu, nedaleko od Ko- 
čićeve glavice, raspoređena na nekoliko skupi- 
na, nalazi se nekropola sa 115 stećaka (111 plo- 
ča i 4 sanduka). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Branka Kaplaša, učitelja iz D. Rat- 
kova.) 


Ljubine 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

. 25 — Na padini Ljubinske glavice nalazi se 
^nekropola sa 7 stećaka u obliku sanduka. 
Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 


Želin 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 2 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

26 — Na prostranoj visoravni (zemljište 
Save Milojevića), na lokalitetu Mramorje, na- 
lazi se nekropola sa 19 stećaka u obliku san- 
duka. Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

Obrada je primitivna, spomenici su utonuli 
i zarasli. 

Postavljeni su po pravcu z-i. 

Nemaju ukrasa. 


Ključ 

To je varošica u kojoj je sjedište opštine. 

27 — Na lokalitetu Hair-bašča, na padini 
brda Ljubica, ispod starog grada Ključa, kod 
kuće Dade Vučkovića, nalazi se nekropola sa 13 
stećaka u obliku sanduka. Ranije je ovdje bilo 
više spomenika. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, današnje 
stanje je također vrlo slabo. 

Postavljeni su po pravcu z-i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Dr. C. Truhelka, Naši gradovi, Saraje- 
vo 1904, 59; H. Kreševljaković, n. d., 27 — 28. 


Dubočani 

Selo na lijevoj obali Sane, udaljeno od Klju- 
ča oko 4 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

28 — Na lokalitetu Zečeva njiva u Donjim 
Dubočanima, oko 100 m od obale Sane, pokraj 
puta ka Gornjim Dubočanima, nalazi se nekro- 
pola sa 25 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, zarasli su u 
šikaru. 

Postavljeni su po pravcu z-i. 

Nemaju ukrasa. 


Volaši 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

29 — U samome naselju nalazi se nekropo- 
lica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 

Tu su pronađeni temelji kasnoantičke bazi- 

like. 


Veličevo 


Selo uz rijeku Sanu, udaljeno od Ključa oko 
5 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

30 — Na malom uzvišenju nad Sanom, uz 
kuću Asima Lepirice, na lokalitetu Mramorje, 
nalazi se nekropola sa 11 stećaka u obliku san- 
duka. Ovdje je bilo još spomenika koji su, me- 
đutim, uništeni prilikom proširenja ceste. 

Spomenici su samo pritesani, relativno su 
dobro očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Sitnica 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 13 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

31 — Na lokalitetu Mramorje, na brijegu 
Kratelji, sjeverno od zaseoka Stojići, nalazi se 


104 osamljen stećak u obliku sanduka, kao ostatak 
nekadašnje nekropole. 

Spomenik je samo pritesan. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Čađavica 


Selo koje je od Ključa udaljeno oko 14 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

32 — Na lokalitetu Bukvice, desno od ceste 
ka Bosanskom Petrovcu, nedaleko od pravosla- 
vnog groblja sela Orahovljani, nalazi se nekro- 
pola sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, znatno su uto- 
nuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U susjednom pravoslavnom groblju ima ne- 
koliko velikih drvenih krstača sa ukrasima. 

33 — Na lokalitetu Bašča, kod Radakovih 
kuća, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, dobro su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka motivima krsta i 
polumjeseca. 


Zablaće 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

34 — U samome naselju nalazi se nekropo- 
lica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 


Previja 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

,-' 35 — U Gornjoj Previji nalazi se nekropola 
ka 20 stećaka (17 sanduka i 3 sljemenjaka). 
Spomenici su samo pritesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 


Vračari 


Selo koje je od Ključa udaljeno oko 10 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

36 — Na lokalitetu Mramorje, terasastoj 
prostranoj ravni nad lijevom obalom Sane, na- 
lazi se nekropola sa oko 100 stećaka u obliku 
sanduka. Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, danas su 
u relativno dobrom stanju, ali zarasli, 
Postavljeni su pretežno po pravcu s — j. 
Nemaju ukrasa. 


Rastoka 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

37 — U samome naselju nalazi se nekropo- 
la sa 50 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 


Crkveno 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 14 km 
zračne linije na južnu stranu. 

38 — Kraj šume izvan sela nalazi se nekro- 
pola sa 26 stećaka (21 ploča i 5 sanduka). 

Spomenici su slabo obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

(Pođaci Vladimira Blaha, učitelja iz Crkve- 
nog.) 


Ribnik 

Selo koje je od Ključa uđaljeno oko 15 km 
zračne linije na južnu stranu. 

39 — U zaseoku Kenjali, u Gornjem Ribni- 
ku, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku 
sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

40 — U zaseoku Šolići, u Gornjem Ribniku, 
na lokalitetu Vrelo, nalazi se nekropola sa 36 
stećaka u obliku ploča. To je uzvišenje na lije- 
voj obali potoka Ribnika. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci mještana.) 

41 — Kod Ercegovih kuća u Donjem Ribni- 
ku, pokraj Sane, nalazi se nekropola sa 10 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


Vrbljani 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 19 km 
zračne linije na južnu stranu. 

42 — Na lokalitetu Delibrdo nalazi se nekro- 
pola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

43 — Zajedno sa aktivnim pravoslavnin 
grobljem Gornjih Vrbljana nalazi se nekropola 
sa 8 stećaka (6 sanduka i 2 krstače). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

44 — Kod zaseoka Mijatovići, u Gornjim Vr- 
bljanima, nalazi se nekropola sa 15 stećaka u 
obliku sanduka. 


105 Spomenici su samo pritesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

45 — Na lokalitetu Crkvina u Gornjim Vr- 
bljanima nalazi se 10 stećaka u obliku sanduka, 
kao dio nekadašnje brojnije nekropole. 

Spomenici su samo pritesani, relativno većih 
dimenzija. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa 

46 — Zajedno sa savremenim pravoslavnim 
grobljem Donjih Vrbljana nalazi se skupina sa 
5 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

47 — Kod pravoslavne crkve zaseoka Ću- 
kovići, u Donjim Vrbljanima, nalazi se nekro- 
pola sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

48 — Kod zaseoka Berići, u Donjim Vrblja- 
nima, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku 
sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

49 — Kraj rijeke Sane u Donjim Vrbljani- 
ma nalazi se nekropola sa 50 stećaka u obliku 
sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Slatina 

Selo koje je od Ključa udaljeno oko 19 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

50 — U Gornjoj Slatini nalazi se nekropo- 
la sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Vrlo slaba obrada. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


MEKONJIĆ-GRAD 


Surjan 

Selo visoko iznad lijeve strane Vrbasa, uda- 
ljeno od Mrkonjić-Grada oko 15 km zračne li- 
nije na sjeveroistočnu stranu (zovu ga i Surjan- 
Bočac). 

1 — Kod kuće Nikole Iličića, lijevo od ceste 
ka Banjoj Luci, na njivi Trivuna Servela, nalazi 
se nekropola sa 16 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici osrednje klesani, znatno su uto- 
nuli. 

Orijentacija s — j. 

Bez ukrasa. 

2 — Oko 500 m južno od prethodne nekro- 
pole, na brežuljku Bagar, nalazi se nekropolica 
sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su nešto većih dimenzija, dobro 
su klesani i prilično očuvani. 


Orijentacija po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

3 — Oko 200 m južno od prethodne nekro- 
pole, na lokalitetu Otoka, između ceste i lijeve 
obale Vrbasa, nalazi se nekropola sa 10 steća- 
ka u obliku sanduka. 

Obrada osrednja, neki primjerci djelomično 
utonuli. 

Orijentacija po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

4 — Oko 800 m južno od prethodne nekro- 
pole, s jedne i druge strane puta, koji vodi na 
srednjovjekovni utvrđeni grad Вобас, nalazi se 
nekropola sa 7 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija s-j. 

Bez ukrasa. 

Ostaci srednjovjekovnog grada Bočca nalaze 
se na brdu oko 500 m zračne linije na jugoza- 
padnu stranu. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Kraljevski grad Jajce, 
Sarajevo 1904, 71 — 72; H. Kreševljaković, Stari 
bosanski gradovi, Naše starine I, 25. 


šehovci 

Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 8 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

5 — U zaseoku Jarići, u Gornjim Šehovci- 
ma, kod kuće Pere Jarića, a na lokalitetu Beg- 
luci, nalazi se nekropola sa 91 stećkom u obliku 
sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, neki su 
amorfni, oštećeni su i utonuli. 

Orijentacija po pravcu z-i. 

Nemaju ukrasa. 

6 — Na lokalitetu Pločice, u Gornjim Še- 
hovcima, oko 700 m južno od prethodne nekro- 
pole, na brijegu pokraj puta, nalaze se 2 osa- 
mljena stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni, djelomično ošte- 
ćeni. 

Bez ukrasa. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

7 — Na prevoju Hanovi, oko 1200 m sjever- 
no od nekropole br. 5, također u Gornjim Še- 
hovcima, uz savremeno pravoslavno groblje, na- 
lazi se skupina sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni, oštećeni. 

Orijentacija z — i. 

Bez ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 

8 — Na lokalitetu Omar, u Gomjim Šehov- 
cima, oko 1 km jugoistočno od nekropole br. 5, 
nalazi se nekropola sa 10 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su slabo obrađeni, oštećeni. 

Orijentacija z — i. 

Bez ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 

9 — Na Rožića gredi, oko 1 km jugoistočno 
od nekropole br. 5, nalazi se skupina sa 10 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


106 10 — Око 200 m južno od prethodne nekro- 
pole, na lokalitetu Pod gredom, na tzv. Batiniči- 
nom groblju (pravoslavno), također u Gor. Še- 
hovcima, nalazi se skupina sa 5 stećaka u obli- 
ku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 

11 — U Poljicu, oko 300 m zapadno od ne- 
kropole br. 5, nalazi se 15 stećaka u obliku san- 
duka, raspoređenih na nekoliko obližnjih mje- 
sta. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Staro Selo 

Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 3 km zračne linije na istočnu stranu. 

12 — U muslimanskom aktivnom groblju, 
oko 4 km cestom prema Banjoj Luci, nalazi se 
skupina sa 5 stećaka u obliku ploča, a u groblju 
kod porušene džamije, nedaleko odatle, još 2 
stećka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Nije zabilježena njihova orijentacija. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mehmeda Mujezinovića.) 


Baljvine 

Selo udaljeno od Mrkonjić-Grada oko 12 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu, visoko 
na desnoj strani Vrbasa. 

13 — U Polju, nedaleko od Osnovne škole, 
nalazi se nekropola sa 20 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su gotovo amorfni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima rozete i 
čekića. 

(Prema obavještenju mještana.) 

14 — Na njivi Krčevini Lazara Tešanovića, 
nedaleko od seoskih kuća, nalazi se nekropola 
sa l8 stećaka (15 ploča i 3 sanduka). 

/ Obrada nije zabilježena. 

Orijentacija je po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk nejasnom predstavom 
neke životinje. 

(Podaci Branka Kneževića, učitelja iz Balj- 
vina.) 


Gustovara 

Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 5 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

15 — Na Milića kosi, nedaleko od zaseoka 
Brđani, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, neki su 
amorfni. 

Orijentacija nije ustanovljena. 


Ukrašen je 1 primjerak predstavom konja 
sa jahačem. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Kotor 


Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 2 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

16 — Na zemljištu Jove Miloševića, s obje 
strane ceste, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, neki su 
amorfni. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mehmeda Mujezinovića.) 


Liskovica 

Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 8 km zračne linije na istočnu stranu. 

17 — Kod savremenog rimokatoličkog grob- 
lja u Donjoj Liskovici nalazi se skupina sa 10 
stećaka u obliku.sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni. 

Ostale osobine nisu poznate. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Bjelajci 

Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 5 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

18 — Kod zaseoka Vođevića D6, na lokalite- 
tu Dvorine, blagoj kosini oko 1 km južno od ce- 
ste prema Banjoj Luci, nalazi se nekropola sa 70 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su pretežno pravljeni od slabijeg 
kamena, najviše su samo pritesani, dosta su 
oštećeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

19 — U Gornjim Bjelajcima, na lokalitetu 
Stubo, u Magalj-dolu, nalazi se nekropola sa 15 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Graci 


Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 11 km zračne linije na sjeverozapadnu stra- 
nu. 

20 — Na brežuljku kod Zadružnih štala, bli- 
že Donjim Gracima, nalazi se skupina sa 6 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo klesani. 


107 Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Miloša Stupara, učitelja iz Podbrda.) 


Mračaj 

Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 8 km zračne linije na jugozapadnu stranu, 
nedaleko od ceste prema Baraćima. 

21 — Na lokalitetu Sajtovac, blagom izbo- 
čenju u blizini ceste, nedaleko od zaseoka Dže- 
verov Potok, nalazi se nekropola sa 13 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su uglavnom slabe obrade. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Podrašnica 

Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 10 km zračne linije na zapadnu stranu. 

22 — Na brijegu Mramorje, oko 1 km jugo- 
zapadno od zgrade Osnovne škole i ceste prema 
Baraćima, nalazi se nekropola sa 140 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni, djelomično 
okrnjeni i utonuli. 

Nemaju ukrasa. 

Do stećaka vidimo nekoliko novijih pravo- 
slavnih krstača. 

23 — Oko 500 m zapadno od prethodne ne- 
kropole, na glavici, nalazi se skupina sa 20 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lokalitet zovu Malo mramorje. 


Trnovo 

. Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
^oko 10 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

24 — Na lokalitetu Mramor, glavičastom 
brijegu na istočnom kraju sela, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sanduka. 

Vrlo slabo je obrađen i oštećen je. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 170 

25 — Na lokalitetu Trstovina, također u is- 
točnom kraju sela, nalazi se nekropola sa 80 
stećaka u obliku sanduka. 

Osim nekoliko primjeraka koji su samo prite- 
sani, svi ostali su vrlo slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 


170 Podatke za nekropole br. 24 — 28 opštine. 
Mrkonjić Grad sakupio na terenu Zdravko Kaj- 
maković, v. stručni saradnik Zavoda za zaštitu 
spomenika kulture BiH u Sarajevu. 


26 — Na tumulu, koji se nalazi oko 200 m 
zapadno od prethodne nekropole, smještena je 
skupina sa 6 stećaka u obliku amorfnih ploča. 
Orijentacija spomenika je po pravcu z— i. 
Nemaju ukrasa. 


Gerzovo 

Selo koje je od Mrkonjić-Grada udaljeno 
oko 14 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

27 — Na lokalitetu Velika njiva, zapadno od 
sela, nalazi se nekropola sa 52 stećka (7 ploča 
i 45 sanduka). 

Spomenici su dosta slabo obrađeni, a među 
njima ima i amorfnih primjeraka. Mnogi su 
znatno upali u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

28 — Na lokalitetu Ljutik, u južnom kraju 
naselja, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 5 
stećaka (4 amorfna sanduka i 1 amorfan stub). 

Orijentacija je po pravcu s — j. 

Nema ukrasa. 


KOTOR-VAROS 


Večići 

Selo koje je od Kotor-Varoša uđaljeno oko 
8 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — Na Glavici u blizini sela, na lokalitetu 
Trzan, nalazi se nekropola sa 80 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, većina 
primjeraka je amorfna, danas su djelomično u 
zemlji. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

U neposrednoj blizni je aktivno musliman- 
sko groblje. 

Lit. : S. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo 1967, 81. 


Šiprage 

Selo koje je od Kotor-Varoša udaljeno oko 
22 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — Na ušću potoka Crkvenice u Vrbanju, 
u samome naselju, od nekadašnje nekropole je 
do danas preostao samo 1 stećak u obliku slje- 
menjaka. U okolnim zgradama ugrađeno je ne- 
koliko spomenika 

Spomenik je od slabijeg kamena, znatno je 
oštećen. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 82. 


108 
SKENDER -V AKUF 


Baština 

Seoce koje je od Skenđer-Vakufa udaljeno 
oko 2 кш zračne linije na jugoistočnu stranu. 

1 — Na njivi Višnjik, u blizini kuća, nalazi 
se osamljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je vrlo visok, širina mu je veća 
nego dužina, dobro je obrađen, a danas je dje- 
lomično okrnjen. 

Postavljen je po pravcu si — jz. 

Ukrašen je. Njegovi ukrasni motivi su slje- 
deći: polumjesec, krug (sunce), krst, ruka sa 
štapom i predstava ptice. 


Lit.: J. Karanović, Jedan zanimljiv mra- 
mor . . ., Glasnik Zemaljskog muzeja u Saraje- 
vu, 1928, 135 — 139; Š. Bešlagić, n. đ., 80. 

2 — Oko 400 m jugozapadno od seoskih 
kuća, na šikarom obraslom zaravanku, nalazi se 
nekropola sa 27 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, a ima i 
amorfnih primjeraka. Znatno su oštećeni i uto- 
nuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 

3 — Na njivi Mirka Filipovića, oko 250 m 
južno od prethodne nekropole, nalazi se osam- 
Ijen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je danas ve- 
oma oštećen. 


109 


Postavljen je po pravcu si — jz. 

Na jednoj strani prikazana je ruka sa šta- 
pom. 

Lit.: Isto tamo. 


Solaji 

Selo koje je od Skender-Vakufa udaljeno 
oko 5 km zračne linije na zapadnu stranu, 

4 — U zaseoku Budići, na lokalitetu Vujina 
glavica, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sanđuka. 

Spomenici su dobro klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Na vodoravnoj strani jednoga predstavlje- 
ni su motivi polumjeseca i sunca. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 79. 

5 — U zaseoku Prodići, kod izvora Zvečak, 
nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su dobro klesani, ali je danas je- 
dan znatno okmjen. 

Postavljeni su po tri pravca: z — i, s — j i si — jz. 

Ukrašen je 1 primjerak. Zastupljeni su slje- 
deći motivi: polumjesec, 3 ljudske figure i još 
jedna oštećena scena sa ljudskim figurama. 

Lit. : Isto tamo. 


Čarići 

Selo koje je od Skender-Vakufa udaljeno 
3 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Poetište — Točak, ispod Fi- 
lipovića kuća, nalazi se nekropola sa 20 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su skoro nepravilnog oblika, slabo 
obrađeni, a osim toga su oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 80 — 81. 

7 — Na lokalitetu Omarčići-Prisoje, na ze- 
mljištu Vaskrsija Filipovića, nalazi se nekropo- 
la sa 30 stećaka u obliku sanđuka. 

/ Spomenici su dosta nepravilni i slabo su 
obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

8 — Na lokalitetu Glavičica-Prisoje, oko 150 
m južno od prethodne nekropole, nalazi se sku- 
pina sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

9 — Kod zaseoka Paunovići, na brdu Breki- 
nja, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 


Donji Borak 

Selo koje je od Skender-Vakufa udaljeno 
oko 3 km zračne linije na južnu stranu. 

10 — Na Glavici pokraj puta za Gomji Bo- 
rak nalazi se nekropola sa 37 stećaka (36 san- 
duka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su slabo obrađeni, oštećeni su i 
utonuli. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z— i, ali mali dio leži po pravcima s — j i drugačije 
(kao tetive kruga). 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Kobilja 

Selo koje od Skender-Vakufa udaljeno oko 
6 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

11 — Na blagoj humci kod zaseoka Miloje- 
vići, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 9 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi motivi su 
sunce, polumjesec i krst. 

Lit.: Isto tamo. 

12 — Kod savremenog pravoslavnog groblja, 
u blizini zaseoka Milojevići, nalazi se nekropo- 
la sa 7 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Vitovlje 

Selo u predjelu Vlašić-planine, udaljeno od 
Skender-Vakufa oko 20 km zračne linije na 
jugoistočnu stranu 

13 — U zaseoku Dukati (Donje Vitovlje), po- 
kraj savremenog pravoslavnog groblja sa crk- 
vom, nalazi se nekropola sa 25 stećaka (22 san- 
duka i 3 sljemenjaka. 

Spomenici su dosta slabo obrađeni, mnogi 
su oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima polu- 
mjeseca i jabuke. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 57. 

14 — U blizini kuća zaseoka Kajin Kamen, 
oko 3 km sjeverozapadno od Dukata, nalazi se 
nekropola sa 9 stećaka (4 sanduka i 5 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni i 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima polumjeseca 
i antropomorfnog krsta. 

Lit.: Isto tamo. 


110 BOSANSKO GRAHOVO 


Ugarci 

Selo koje je od Bosanskog Grahova udaljeno 
oko 2 km zračne linije na južnu stranu. 

1 — Na savremenom pravoslavnom groblju 
i do njega, s obje strane ceste ka Livnu, oko 1 
km daleko od Bosanskog Grahova, nalazi se ne- 
kropola sa oko 100 stećaka (79 ploča, 20 sandu- 
ka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su pretežno vrlo slabo obrađeni, 
oštećeni su, utonuli i pomicani. Ima i fragme- 
nata. Jedna ploča je neobično dugačka — 3 m. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim dvadese- 
tak primjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima dvaju krstova. 

Po starim podacima, ova nekropola je ima- 
la oko 1000 spomenika. Vidi se da je nekada, za- 
ista, bilo više spomenika. 

Lit.: S. M. Babić, O starim grobovima u oko- 
lini Grahova, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sa- 
rajevu, 1892, 273—274. 


Peulje 

Selo pokraj ceste ka Livnu, udaljeno od Bo- 
sanskog Grahova oko 13 km zračne linije na ju- 
goistočnu stranu. 

2 — Kod savremenog pravoslavnog groblja 
u Donjim Peuljama nalazi se skupina sa 50 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo malo pritesani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 


Grkovci 

Selo pokraj ceste ka Livnu, udaljeno od 
Bosanskog Grahova oko 19 km zračne linije na 
jugoistočnu stranu. 

y 3 — U pravoslavnom groblju i njegovoj 
Okolini, jugoistočno od naselja, nalazi se nekro- 
pola sa 90 stećaka u obliku sanđuka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, ima mno- 
go amorfnih primjeraka. Neki primjerci su rela- 
tivno velikih đimenzija. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Po starim podacima tu bi trebalo da bude 
mnogo više stećaka. 

Lit.: S. M. Babić, n. d., 275. 

4 — Na glavici pokraj ceste, oko 1,5 km sje- 
verozapadno od prethodne nekropole, na tzv. 
Grčkom groblju, nalazi se skupina sa 56 stećaka 
u obliku sanđuka. 

Spomenici su samo pritesani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Neinaju ukrasa. 


Nuglašice 

Selo u sjeverozapadnom kraju Livanjskog 
polja, uđaljeno od Bosanskog Grahova oko 21 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

5 — Kod zaseoka Citluk, na lokalitetu Crk- 
vina, nalazi se nekropola sa 50 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, u šumici, uto- 
nuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Bastasi 


Selo na sjeveroistočnoj ivici Livanjskog po- 
Ija, udaljeno od Bosanskog Grahova oko 25 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

6 — U zaseoku Šegrti, na njivi pokraj kol- 
skog puta, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u 
obliku ploča. 

Spomenici su vrlo slabo klesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mihajla Savića, učitelja iz Bastasa.) 

7 — Na lokalitetu Međa, pokraj kolskog pu- 
ta za Nuglašice, i na još dva obližnja mjesta 
(Vučkovac) u bhzini zaseoka Cvijani, nalazi se 
nekropola sa 7 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su samo pritesani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Fodaci Mihajla Savića, učitelja iz Bastasa.) 


Crni Lug 


Selo pokraj ceste ka Livnu, udaljeno od 
Bosanskog Grahova oko 20 — 23 km zračne linije 
na jugoistočnu stranu. 

8 — U pravoslavnom groblju, između sela i 
ceste, oko 800 m istočno od zgrade Osnovn’e 
škole, nalazi se nekropola sa oko 200 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 


Unište 


Selo zapadno i visoko od Crnog Luga, na Di- 
nari planini, udaljeno od Bosanskog Grahova oko 
17 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

9 — U blizini Bata na Klancu nalazi se ne- 
kropola sa 7 stećaka u obliku sanduka. 
Spomenici su samo pritesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Vojina Višekrune, učitelja iz Uni- 

šta.) 


111 Kazanci 

Selo pokraj ceste ka Livnu, udaljeno od 
Bosanskog Grahova oko 27 кш zračne linije na 
jugoistočnu stranu. 

10 — Kod zaseoka Zagrabež, na lokalitetu 
Ograda (zemljište Miloša Injca), nalazi se ne- 
kropola sa 39 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su samo pritesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Radomira Malinića, učitelja iz Ka- 
zanaca.) 

11 — Na lokalitetu Pržina (zovu ga i Mra- 
morje), na granici ovoga sela i Crnog Luga, na- 
lazi se nekropola sa 41 stećkom u obliku ploča. 

Spomenici su samo pritesani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom krsta. 

(Podaci Radomira Malinića, učitelja iz Ka- 
zanaca.) 


GLAMOČ 


Stekerovci 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 24 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — U zaseoku Remići, na lokalitetu Grob- 
nice, nedaleko od zgrade lugarnice, nalazi se ne- 
kropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Obrada osrednja. 

Orijentacija nepoznata. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Do stećaka je pravoslavna crkva. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 171 


Rore 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 24 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Mramorje, na izbočenju 
usred Rorskog polja, uz savremeno pravoslav- 
no groblje i crkvu, nalazi se nekropola sa 41 
stećkom (22 ploče i 19 sanduka). 

/ Obrada slaba, ima dosta amorfnih primje- 
Гака. Oštećeni su i utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 3 prim- 
jerka, koji leže po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Crkva je brvnara. Oko 1300 m južno nalaze 
se ostaci utvrđenog zdanja koje se zove Gradić. 


Rudići 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — U savremenom pravoslavnom groblju 
nalazi se skupina sa 9 stećaka (5 ploča, 3 san- 


171 Podatke za nekropole br. 1, 14—16, 22 i 26 
opštine Glamoč sakupio na terenu I. Bojanov- 
ski. 


duka i 1 stub). Kao sanduci iskorišteni su dije- 
lovi rimskih miljokaza. Ovdje ima i drugih 
rimskih fragmenata. 

Obrada dobra. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Ukrašen je 1 sanduk predstavom čovjeka 
koji drži krst i motivima krstova. 

Ovdje je bio rimski lokalitet. 


Perduhovo 

Selo pokraj ceste ka Jajcu, udaljeno od 
Glamoča oko 15 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

4 — Na lokalitetu Podadraga ili Mramorje, 
pokraj ceste, nalazi se nekropola sa 90 stećaka 
(oko 60 ploča i oko 30 sanduka). 

Osim nekoliko primjeraka, svi spomenici su 
samo pritesani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Južno od nekropole nalaze se pravoslavne 
krstače. 

5 — Oko 600 m južno od naselja, u polju, 
pokraj ceste, nalazi se nekropola sa 19 stećaka 
(17 sanduka i 2 krstače). 

Obrada vrlo slaba, primjerci pretežno amor- 
fni, oštećeni. 

Orijentacija po pravcu z — i i sz — ji. 

Ukrašena je 1 krstača motivima krsta i sab- 
Ije. 

Donji Vagan 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Mramor, blizu Ivića kuća, 
na terasi iznad polja, oko 1 km sjeverno od ce- 
ste za Rore, nalazi se nekropola sa 11 stećaka 
u obliku sanduka. 

Izrada slaba. 

Orijentacija sz — ji. 

Bez ukrasa. 

Oko 300 m istočno nalaze se ruševine pra- 
voslavne crkve. Uz crkvu je savremeno pravo- 
slavno groblje. 


Vaganj 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

7 — U zaseoku Maleševići, na lokalitetu Ma- 
leševića dolovi ili Mašeta, pokraj ceste za Rore, 
na brijegu, nalazi se nekropola sa 28 stećaka u 
obliku sanduka. 

Obrada dobra, spomenici su oštećeni i djelo- 
mično zatrpani. 

Orijentacija sz — ji. 

Bez ukrasa. 

8 — Oko 150 m južno od prethodne nekro- 
pole nalazi se skupina sa 22 stećka (5 ploča, 15 
sanduka i 2 krstače). 

Obrada osrednja i slaba, ima i amorfnih pri- 
mjeraka. 


112 Orijentacija z — i, osim 1 ploče, koja leži s — j. 
Ukrašena je 1 krstača motivima krsta, ko- 
nja i mača. 


Vaganj Mali 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 15 
km zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Mramor (njiva Boška 
Krndije), oko 300 m jugozapadno od seoskih ku- 
ća, nalaze se 2 osamljena sanduka. 

Obrada dobra. 

Orijentacija sz — ji. 

Ukrašena su obadva primjerka. Njihovi 
ukrasni motivi su sljedeći: polumjesec, »vodeni- 
ca«, paralelna rebra i gotički oblikovana niša, što 
je jedinstven slučaj. 


Podgradina 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

10 — Na lokalitetu Mramor, pokraj ceste ka 
Livnu, leži osamljen stećak u obliku velikog san- 
duka na postolju, poznat u ovome kraju pod 
imenom »kamen na tri piljka«. 

Dobro je obrađen, ali danas djelomično oš- 
tećen. 

Orijentacija z — i. 

Bez ukrasa. 


Reljino Selo 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 14 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

11 — U zaseoku Kula, na lokalitetu Mra- 
mor, oko 300 m zapadno od seoskih kuća, na 
livadi-terasi, leži nekropola sa 7 stećaka u ob- 
liku sanduka raspoređenih u 3 skupine. 

Obrada slaba, primjerci su oštećeni. 

Orijentacija z — i. 

Bez ukrasa. 

XDko 300 m zapadno su ruševine pravoslav- 
ne' crkve. 

Sumnjaci 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 13 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

12 — U aktivnom rimokatoličkom groblju 
nalazi se osamljen stećak u obliku stuba. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je ošte- 
ćen. Oblikovan je neobično — gornji završetak 
mu je širi i zaobljen, ali u formi 6 manjih udu- 
bljenja. 

Orijentacija z — i. 

Ima ukrase i natpis. Njegovi ukrasni motivi 
su sljedeći: polumjesec, štit, mač i figura mu- 
škarca. 

Natpis kaže da tu leži knez Prijan. 

Lit.: S. Bešlagić, Nekoliko novopronađenih 
natpisa na stećcima, Naše starine XI, 49 — 50. 


13 — U zaseoku Vrba, na njivi Petra Kozo- 
mare, oko 150 m jugoistočno od seoskih kuća, 
nalaze se 2 osamljena stećka u obliku sanduka. 

Obrada dobra, danas su oštećeni. 

Orijentacija sz — ji. 

Bez ukrasa. 

14 — U Maleševića dolovima, idući prenia 
Rorama, nalazi se nekropola sa 20 stećaka (19 
ploča i 1 stub). 

Obrada osrednja. 

Orijentacija z — i. 

Bez ukrasa. 


Podgreda 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 12 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

15 — U predjelu Podovi, na lokalitetu Mra- 
morje, na terasi između Podgrede i Prijana, na- 
lazi se nekropola sa 30 stećaka u obliku sanduka. 

Izrada vrlo gruba, spomenici su djelomično 
utonuli. 

Orijentacija z — i. 

Bez ukrasa. 


Hasanbegovci 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

16 — Na lokalitetu Pod, na visoravni između 
Hasanbegovaca i Prijana, nalazi se nekropola sa 
5 stećaka u obliku sanduka (3 su fragmenta). 
Spomenici su gotovo amorfni, vrlo oštećeni. 
Ostali podaci nisu poznati. 


Glavice 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

17 — U zaseoku Đekića Brdo, na lokalitetu 
Crkvine, gdje je savremeno pravoslavno groblje, 
nalazi se skupina sa 5 stećaka u obliku krstača. 
Tu su i 2 rimska fragmenta. 

Osrednja obrada i očuvanost. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen 1 primjerak motivom čekića, što je 
rijetka pojava. 

18 — U zaseoku Medena Selišta, na lokalitetu 
Suhi jast, blizu raskršća cesta za Banju Luku i 
Rore, nalazi se nekropola sa 23 stećka u obliku 
ploča. 

Obrada vrlo slaba, pretežno amorfni oblici. 

Orijentacija po pravcu s — j, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 


Dubrave 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 


g S, Bešlagić: STECCI 


113 19 — Usred sela, đesno i lijevo od puta, na- 
lazi se skupina sa 7 stećaka (3 sanđuka i 4 kr- 
stače). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentacija je po pravcu sz — ji. 

Na jednoj krstači nalaze se ukrasi u vidu 
rozete u kružnom vijencu i krsta kombinovanog 
sa krugovima. Ovaj spomenik ima i natpis s kraja 
XVI ili početka XVII v. 

Oko 500 m sjeverozapadno odavde, na loka- 
litetu Crkvina, zapažaju se temelji stare crkve. 
Tu je i novije pravoslavno groblje. 


Biličić 

Selo u Glamočkom polju, udaljeno od Gla- 
moča oko 30 km na sjevernu stranu. 

20 — U aktivnom pravoslavnom groblju, blizu 
sela, nalazi se nekropola sa 9 stećaka u obliku 
ploča 

Osrednja obrada i očuvanost. 

Orijentacija sz — ji, osim 1 primjerka, koji 
leži po pravcu si — jz. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ovuda je prolazio rimski, a valjda i srednjo- 
vjekovni put. 


Kovačevci 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 3km 
na sjevernu stranu. 

21 — Na lokalitetu Kobila, na manjem izbo- 
čenju u Suhom polju, nedaleko od sela, nalazi 
se nekropolica sa 4 stećka u obliku sanđuka. 

Spomenici su nešto većih dimenzija, dobro su 
klesani, danas su oštećeni od atmosferilija. 

Orijentacija po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa, osim što 2 primjerka imaju 
urezanu liniju sredinom po dužini (dvojni gro- 
bovi). 

Nekropola je situirana pokraj rimskog a i 
srednjovjekovnog puta, koji su išli u pravcu s — j. 


Rađaslije 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 2 km 
na zapadnu stranu. 

22 — Na lokalitetu Crkvina, gdje je i savre- 
meno pravoslavno groblje, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanđuka, kao ostatak nekadašnje 
nekropole. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

Tu su i 2 rimska fragmenta korištena za 
stećke. 

U blizini je staro muslimansko groblje. 


Glamoč 

To je varošica u kojoj je i sjedište opštine. 
23 — Na istočnoj periferiji varošice, na loka- 
litetu Kaprsko groblje, pokraj ceste, nalazi se ne- 


kropola sa 6 stećaka (5 ploča i 1 sanduk). Izgleđa 
da je ovdje nekada bilo više spomenika. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanđuk motivima krsta i »sva- 
stike«. 

Lit.: Dr M. Mandić, Tragovi prastare kulture 
oko Glamoča, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sa- 
rajevu, 1930, 115. 


Jakir 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 3km 
zračne linije na istočnu stranu. 

24 — U zaseoku Bašića Mahala, kod vrela 
Suhalj, nalazi se skupina sa 5 stećaka (4 ploče 
i 1 nerazvijena krstača). 

Obrada osrednja, krstača je prevaljena. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Ukrašena je krstača. U gornjem okruglastom 
dijelu ovaj spomenik ima 3 kruga, a oko sredine 
predstavu noža (mača?). 


Kamen 

Selo pokraj ceste ka Livnu, udaljeno od Gla- 
moča oko 3 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

25 — Oko 1 km istočno od sela, gdje je i 
savremeno pravoslavno groblje, nalazi se sku- 
pina sa 22 stećka (12 ploča i 10 stubova). 

Obrada nejednaka, stubovi su vrlo slabo 
klesani. 

Orijentacija z — i. 

Ukrašeno je 5 stubova motivima kruga (sun- 
ca) i sablje. 

Tu je i 1 starija krstača sa natpisom u kome 
se spominje neki Vranješ, a kaže se da je pisao 
pop Lazar. 

Na muslimanskom groblju, odmah do sela, 
vidimo i nekoliko starih nišana sa pređstavama 
ptice, sablje, topuza i mača. 

Lit.: D. Sergejevski, Putne bilješke iz Gla- 
moča, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 
1942, 150, 152 i 154. 


Rudine 

Selo pokraj ceste ka Livnu, uđaljeno od Gla- 
moča oko 5 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

26 — Ispod Peće (kamenjara), pokraj putine 
koja vodi u Goliju planinu, oko 800 m jugozapa- 
dno od sela Vrba, nalazi se nekropola sa 13 ste- 
ćaka (10 ploča, 2 stuba i 1 krstača). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašena su 2 stuba motivima krstova. 

Oko 300 m istočno, na lokalitetu Dočić, na- 
vodno postoji neko staro groblje obilježeno stu- 
bovima. 


Vrba 

Selo рокгај ceste ka Livnu, udaljeno od 
Glamoča oko 5 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

27 — Na lokalitetu Crkvine, oko 150 m isto- 
čno od ceste i Osnovne škole, nalazi se osamljen 
stećak u obliku oveće ploče. 

Dobro je obrađena. 

Orijentacija sz — ji. 

Bez ukrasa. 

Uz stećke vidimo i 3 rimska cipusa (1 sa pred- 
stavom čovjeka) koja su vjerovatno korištena i 
kao stećci. Tu se vide i ostaci temelja stare 
crkve, postavljene po pravcu sz — ji. 

Lit.: D. Sergejevski, n. d., 147. 

28 — Na lokalitetu Borak, oko 100 m sjeve- 
rozapadno od Osnovne škole i nešto dalje, uz 
cestu, nalazi se nekropola sa 47 stećaka (oko 30 
ploča, 11 sanduka i 6 stubova). 

Obrada vrlo slaba, ima i amorfnih komada, 
zaraslo u korov. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 stub. Njegovi reljefni motivi 
su sljeđeći: ruka sa pticom (rijedak motiv), krst, 
mač sa štitom i sablja. 

Istočno od stećaka širi se savremeno pravo- 
slavno groblje. 

29 — Na brežuljku u samome selu, koji je 
presječen cestom, kod štale Poljoprivrednog 
imanja, nalazi se nekropola sa 20 stećaka (oko 
8 ploča i 12 sanduka). 

Obrada spomenika je slaba, oštećeni su, za- 
rasli i nešto pomicani. 

Orijentacija sz — ji. 

Bez ukrasa. 

Izgleda da je ovdje ranije bilo više spome- 
nika. 


Skucani 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

30 — Oko 1 km daleko od sela, s druge stra- 
ne polja, uz pravoslavno Petrića groblje, na- 
lazi se skupina sa 28 stećaka (oko 20 ploča i 8 
sapduka). 

Spomenici su nejednako obrađeni, zarasli u 
grmlje. 

Orijentacija sz — ji. 

Bez ukrasa. 


Staro Selo 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 11 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

31 — Na lokalitetu Groblje, izbrešku ukraj 
polja, oko 300 m istočno od zaseoka Carevac, 
leži nekropola sa 96 stećaka (oko 50 ploča, 43 
sanduka i 3 krstače). 

Spomenici su slabo obrađeni, ima i amorf- 
nih primjeraka, dosta su oštećeni. 

Orijentacija je pretežno po pravcu sz — ji; 
primjećuju se odvojene skupine stećaka. 


Ukrašena su 4 primjerka, i to 1 sanduk i 3 
krstače. Ukrasi sanduka su pleterni ornamenat, 
rozete, tordirano uže i ljiljan, a ukrasi krstača: 
krst na sidru, polumjesec, jabuke, sablja, balta, 
luk, čovjek-muškarac sa mačem i 3 muške figu- 
re koje su originalno predstavljene. 

Ukrašeni sanduk ima natpis u kome se spo- 
minju Milutin Maroević i njegova žena Vladi- 
slava, s djecom. 

Uz stećke je situirano savremeno pravo- 
slavno groblje. Na obližnjoj kosi Tisovac leži 
»Maroevića grad« (2 km zapađno). 

Lit.: Dr C. Truhelka, Starobosanski pismeni 
spomenici, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sara- 
jevu, 1894, 782; Isti, Wissenschaftliche Mittei- 
lungen IV, 354; Dr M. Mandić, n. d., 116; D. Ser- 
gejevski, n. d., 153. Lj. Stojanović, Stari srpski 
zapisi i natpisi, knj. III, Beograđ 1905, br. 4793. 


Vidimlije 

Selo koje je od Glamoča udaljeno oko 13 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

32 — Na Glavici ispod sela, gdje je i savre- 
meno muslimansko groblje, nalazi se skupina sa 
3 stećka u obliku sanduka. 

Obrada vrlo slaba. 

Orijentacija sz — ji. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom »vodenice«. 

Među nišanima muslimanskog groblja ima 
primjeraka sa ukrasima, a 1 je originalno ob- 
likovan — kao neka vrsta minijaturnog mauzo- 
leja. 

33 — Na lokalitetu Brig, oko 200 m istočno 
od prethodne nekropole, ispod kuće Jusufa Vidi- 
mlića, nalazi se nekropola sa 12 stećaka u obliku 
sanduka. 

Obrada nejednaka. 

Orijentacija sz — ji. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Kopić 

Selo koje je od Glamoča uđaljeno oko 16 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

34 — Na lokalitetu Pločice, pokraj puta ko- 
jim se dolazi od Vidimlija, na preistorijskom 
tumulu i gredi, nalazi se nekropolica sa 4 steć- 
ka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas veo- 
ma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

35 — Na lokalitetu Liskuše, gdje je savre- 
meno rimokatoličko groblje, oko 500 m dalje od 
prethodne nekropole, prema selu, leže 4 stećka 
u obliku ploča. 

Obrada osrednja, spomenici su oštećeni. 

Orijentacija sz — ji. 

Bez ukrasa. 

Oko 200 m dalje, putem prema selu, nalazi 
se savremeno muslimansko groblje. 36 — Na lokalitetu Točilo, oko 250 m đaleko 
od sela, putem ргеша Docu, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Obrada dobra. 

Orijentacija z — i. 

Bez ukrasa. 

37 — U zaseoku Cacan-Han, na lokalitetu 
Crkvina (u Gornjem polju), nalazi se nekropola 
sa 20 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su grubo obradeni, dosta utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini se nalaze ostaci temelja stare crk- 
vice. Našli smo veći dio ploče menze ili рага- 
petne plcče sa ukrasima biljne stilizacije-krsta 
i geometrijskih ornamenata od lukova, kružića, 
cikcak vrpca i rombova (ploča je kasnije prene- 
sena u Zemaljski muzej u Sarajevu). 


Dolac 


Selo u jugoistočnom kraju Glamočkog po- 
lja, udaljeno od centra opštine oko 17 km zrač- 
ne linije na jugoistočnu stranu. 

38 — U zapadnom podnožju Siljka, oko 800 
m jugozapadno od sela, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 51 stećkom u obliku sanduka. 

Vrlo slaba obrada i očuvanost, ima amorfnih 
primjeraka. 

Spomenici su postavljeni po pravcu sz — ji, u 
nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Vrlo blizu su savremeno pravoslavno i sta- 
rije muslimansko groblje. Odmah iznad nekro- 
pole je bio kamenolom za stećke. 

Lit. : Dr M. Mandić, Tragovi prastare kul- 
ture oko Glamoča, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu, 1930, 110. 


ŠIPOVO 


Gorica 

Selo koje je od Sipova udaljeno oko 7 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Gaj ili Mramor, pokraj 
puta ka Mujdžićima, nalazi se nekropola sa 23 
stećka (1 ploča i 22 sanduka). 

Spomenici su gotovo sasvim amorfni kame- 
novi. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 172 


172 Podatak za nekropole br. 1 — 10 opštine 
Šipovo sakupio Z. Kajmaković. 


Ćifluk 

Selo koje je od Šipova udaljeno oko 2 km 
jugoistočno. 

2 — U samome selu, a na mjestu gdje je i 
aktivno pravoslavno groblje, smještena je nek- 
ropola sa 49 stećaka (19 ploća i 20 sanduka). 

Vrlo gruba obrada, osrednja oćuvanost. Ne- 
ki primjerci su iskorišteni za klesanje novijih 
krstača. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Podosoje 

Selo koje je od Šipova udaljeno oko 13 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

3 — U podnožju preistorijske gradine Rid, 
na mjestu gdje se od puta za Babin Dol odvaja 
krak za Strojice, nalazi se nekropola sa 148 ste- 
ćaka (146 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su samo pritesani, a dobro su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 5 primje- 
raka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u ni- 
zove. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima polumje- 
seca i rozete. 

4 — Na preistorijskoj gradini Rid nalazi se 
nekropola sa 6 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Babin Dol 


Selo koje je od Šipova udaljeno oko 13 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

5 — Na Kičelovu brdu, lijevo od puta ka 
Babićima, nalazi se nekropola sa 13 stećaka (12 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su sasvim slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

6 — U blizini mosta na rijeci Janj, lijevo od 
puta za Strojice, nalaze se 2 osamljena stećka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Babići 


Selo u području Janja, udaljeno od Šipova 
oko 14 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Nadvoda ili Podkuće, u is- 
točnom kraju sela, nalazi se nekropola sa 19 
stećaka (6 ploča, 10 sanduka i 3 amorfna ka- 
mena). 


116 Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i upali u zemlju. 

Postavljeni su pretežno po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 ploča i 1 
sanduk. Njihovi reljefni ukrasi su polumjesec, 
predstava jelena i scena lova na jelena. 

Odmah do stećaka je savremeno pravoslav- 
no groblje. 

8 — Na lokalitetu Mramorje, u polju iznad 
kuća, nalazi se nekropola sa 32 stećka (3 ploče, 
22 sanduka, 1 sljemenjak i 6 amorfnih komada). 

Spomenici su uglavnom dobro klesani i 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom polukruga. 

9 — U polju ispod sela, prema rijeci Vaga- 
njac, nalazi se nekropola sa 35 stećaka (33 san- 
duka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani — 
obrasli su šikarom pa im je otežan pristup. 

Postavljeni su pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 2 sanduka motivima polumje- 
seca, kruga (sunca) i ruke sa ispruženim prstima. 

10 — Na lokalitetu Raskršće, usred sela, na- 
lazi se nekropola sa 60 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, a slabo oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, sa malim ot- 
klonima. 

Nemaju ukrasa, 

Nekropola je ranije bila brojnija. 


KUPRES 


Novo Selo 

Selo u sjeveroistočnom kraju Kupreškog 
polja, udaljeno od Kupresa oko 16 km zračne 
linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na blagom uzvišenju pokraj pravoslav- 
ne crkve i groblja nalazi se nekropola sa 35 ste- 
сџкк (15 ploča, 15 sanduka, 4 sljemenjaka i 1 kr- 
stača). 

Obrada je neujednačena, ima vrlo slabo kle- 
sanih primjeraka, danas su znatna oštećenja od 
atmosferilija. 

Orijentaci ja je uglavnom po pra'vcu s — j. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 1 ploča, 2 
sljemenjaka i 1 krstača. Zastupljeni su sljedeći 
ukrasni motivi: polumjesec, krst, jabuka, povi- 
jena lozica sa trolistovima i nejasne povijene 
linije. 

Ovuda je prolazio rimski Solarski put pre- 
ma Janju. 

Lit.: S. Bešlagić, Kupres, Sarajevo 1954, 151. 

2 — Oko 800 m sie u erno od prethoane ne- 
kropole, па Glavici u Prosjeku, stoji osamljen 
stećak u obliku visokog sljemenjaka na postolju. 

Spomenik je vrlo dobro klesan, danas je pre- 
valjen. 

Postavljen je po pravcu s — j. 


Nema ukrasa. 

Ovuda je prolazio rimski Solarski put, a tu 
su i temelji stare turske karaule. 

Lit.: Isto tamo. 

3 — Oko 3 km jugozapadno od sela, kod 
jednog ponora Mrtvice, stoji osamljen stećak u 
obliku relativno velikog sljemenjaka na posto- 
lju. Zovu ga »Steljac«. 

Vrlo dobra obrada, danas je spomenik pre- 
valjen. 

Postavljen je po pravcu sz— ji. 

Ukrašen je velikim plastičnim motivima ro- 
zete i polumjeseca. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 153. 


Bajramovci 

Selo ispod Krbljine planine, udaljeno od Ku- 
presa oko 17 km zračne linije na sjeverozapad- 
nu stranu. 

4 — U polju kod sela nalazi se nekropola 
sa 20 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su slabo obrađeni, znatno su oš- 
tećeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Prema obavještenjima mještana.) 


Blagaj 

Selo u sjeveroistočnom kraju Kupreškog po- 
lja, udaljeno od Kupresa oko 11 km zračne li- 
nije na sjeverozapadnu stranu. 

5 — Oko 700 m zapadno od sela, na Glavici, 
nalazi se nekropola sa 8 stećaka u obliku ploča. 

Izgleda da su bili dobro obrađeni, sada su 
trošni i veoma utonuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 150 — 151. 


Rastičev o 


Selo u sjevernom dijelu Kupreškog polja, 
udaljeno od centra opštine oko 8 km zračne li- 
nije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Rastičevska mašeta, bla- 
goj humčici i ravnici do nje, oko 2,5 km jugo- 
zapadno od sela, smještena je nekropola sa 240 
stećaka (106 ploča, 48 sanduka, 11 sljemenjaka 
i 75 amorfnih primjeraka). 

Većina spomenika je dobro obrađena, danas 
su mnogi vrlo oštećeni, utonuli ili prevaljeni. 

Orijentacija je uglavnom po pravcu sz — ji. 

Ukrašeno je 13 primjeraka, i to 3 ploče, 4 
sanduka, 5 sljemenjaka i 1 amorfni. Najčešći 
ukrasni motivi su rozete, polumjeseci, krstovi i 
jabuke, a zatim dolaze vijenci, arkade, ruka, je- 
len, ljiljan i scena sa jahačem i pješakom. 

Kamenolom za stećke je mogao biti u velikoj 
vrtači Japagi, oko 400 m istočno. Nekropola je 


117 

сз 

D DO 
D§ /f 

^ q Q ® 


□ □GiB ^ ^ p °^ a S 
oO o^ <?o 
C? ^ 
с^С> 


WA I — 1 

^С 3 

Џ^О ° 


<7^ 9? 

0%у л ■<?■ ž> ^ 

^ f> o<? £?□ 
I иОл°0 f> 

o 


ocow 

<y o 


* f £><? 

f 

o °. f> 


o !? 


N 


118 


Plan nek.ropole u Rastičevu, opština Kupres, Bosna i Hercegovina. postavljena pokraj mjesta kuda je prolazio rim- 
ski Solarski put. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 133 — 145. 

7 — Na manjem zemljanom tumulu u polju, 
oko 2 — 3 km zapadno od sela, na lokalitetu Ma- 
la mašeta, nalazi se nekropola sa 14 stećaka (9 
ploča, 3 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Dobra obrada, današnje stanje slabo. 

Orijentacija sz — ji. 

Bez ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 145. 

8 — Na padini brda Seka nalazi se nekro- 
pola sa 22 stećka (8 ploča, 12 sanduka i 2 slje- 
menjaka). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, danas su 
znatno oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, u nizovima. 

Ukrašena su 4 sanduka. Zastupljeni su slje- 
deći ukrasni motivi: polumjesec, rozeta, krst i 
krug. 

Lit.: S. Bešlagić, n. đ., 146. 

9 — Između sela i brda Seka, na Glavici 
pokraj Jezera, nalazi se nekropola sa 11 stećaka 
(4 ploče i 7 sanduka). 

Obrada osrednja, današnje stanje slabo. Dva 
sanduka su u fragmentima. 

Orijentacija većine spomenika je po pravcu 
sz — ji. 

Ukrašena su 2 fragmenta sanduka. Njihovi 
ukrasni motivi su krst, rozeta, polumjesec, lji- 
ljan i predstave konja i kule od utvrđenog 
grada. 

Odmah sjeverozapadno je aktivno pravo- 
slavno, a 100 m dalje i aktivno rimokatoličko 
groblje. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 146 — 150. 

10 — Između pravoslavnog i rimokatoličkog 
groblja, nedaleko od Jezera i prethodne nekro- 
pole, nalazi se osamljen stećak u obliku visokog 
sljemenjaka na postolju. 

Vrlo dobro je klesan, sada je nešto oštećen 
i prevaljen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ima ukrase u vidu jabuke i većeg kruga. 

Neki stanovnici ovoga kraja vjeruju da je 
ovaj stećak ljekovit za stoku. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 150. 


Bili Potok 

Seoce koje je od Kupresa udaljeno oko 4 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

11 — Na blagoj uzvisini odmah na početku 
sela, pokraj puta kojim se izlazi na cestu Kup- 
res — Zlo Selo, stoji nekropola sa 35 stećaka (25 
ploča i 10 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali danas ve- 
oma oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su pretežno po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Oko 200 m sjeverozapadno nalazi se oveće 
staro i sadašnje muslimansko groblje. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 132. 


Zlo Selo 

Selo koje je udaljeno od Kupresa oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

12 — Kod Ponora (ponor rječice Mrtvice), 
oko 3 km zapadno od sela, na prostranoj terasi, 
leži nekropola sa 77 stećaka (54 ploče, 20 sandu- 
ka i 3 sljemenjaka). Osim toga, ovdje ima i frag- 
menata stećaka. Lokalitet se zove Nevino brdo. 

Obrada je bila dobra, danas su spomenici 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, u nizovima. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 ploče i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su rozete, 
polumjesec i nejasna fantastična životinja. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 129 — 132. 

13 — Na niskoj kosi, oko 1200 m sjeverno ođ 
sela, pokraj seoskog puta, smještena je nekro- 
pola sa 40 stećaka (20 ploča i 20 sanduka). 

Dobra obrada, danas je više primjeraka ošte- 
ćeno i utonulo. 

Postavljeni su po pravcu s — j, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

14 — Oko 200 m jugoistočno od prethodne 
nekropole, na istoj kosi, pokraj malog savreme- 
nog rimokatoličkog groblja, nalazi se skupina 
sa 8 stećaka (3 ploče, 3 sanduka i 2 sljemenja- 
ka). 

Spomenici su dobro klesani, ali danas do- 
sta oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 133. 


Osmanlije 

Seoce koje je od Kupresa udaljeno oko 2 
km cestom prema Zlom Selu. 

15 — Na lokalitetu Čobanovo groblje, kod 
Čolića kuća, nalazi se nekropolica sa 3 stećka 
u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pri- 
lično utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizu. 

Nemaju ukrasa. 

Neki stanovnici ovoga kraja vjeruju da su 
ovi stećci ljekoviti za oboljelu stoku. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 129. 

16 — Na lokalitetu Magarica, oko 1,5 km 
seoskim putem dalje od prethodne nekropole, 
nalazi se skupina sa 13 stećaka (6 ploča i 7 san- 
duka.) 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Kupres 

To je varošica u kojoj je i sjedište opštine. 
17 — Na blagoj uzvisini u sjeverozapađnom 
kraju naselja, gdje je i aktivno rimokatoličko 


119 groblje, nalazi se skupina sa 17 stećaka (10 plo- 
ča i 7 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, današnje sta- 
nje im je slabo. 

Postavljeni su različito, ali pretežno po 
pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Oko 1300 m sjeverozapađno od naselja iz- 
diže se brdo Grad. 

Lit.: б. Bešlagić, n. d., 128. 

18 — Nedaleko od prethodne nekropole, oko 
150 m udaljen od posljednjih kuća, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Obrada dobra, današnje stanje slabo. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Na jednoj bočnoj strani spomenika vidi se 
predstava konja. 

Neki stanovnici Kupresa i okoline ovaj spo- 
menik vežu za Berzelez Aliju, ličnost iz narod- 
nih pjesama, pa ga zbog toga i zovu Đerzele- 
zovim mašetom. 

Lit.: б. Bešlagić, n. d., 128—129. 


Goravci 

Selo koje je udaljeno od Kupresa oko 2 km 
cestom prema Botunu. 

19 — Na zemljanom tumulu ispod kuće Pe- 
ге Mrše, na mjestu koje se zove Tursko groblje, 
nalazi se nekropola sa 7 stećaka (4 ploče i 3 
sanđuka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su uokolo tumula, kao tetive 
kruga. 

Nemaju ukrasa. 

Odmah ispod nekropole nalazi se musliman- 
sko groblje sa nekoliko starih nišana. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 125. 


Otinovci 

Manje selo u uvalici između strmina Stožera, 
udaljeno od Kupresa oko 3 km zračne linije na 
jugoistočnu stranu. 

20 — Na lokalitetu Gornji mašeti, oko 500 
/m zapadno i ispod sela (kota 1209 m), nalazi se 

nekropola sa 15 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, vrlo slabo su 
očuvani. Za izradu nekih primjeraka korišten je 
i škriljevac. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

U ovome selu je bila »oveća rimska naseobi- 
na«. Pretpostavlja se da je sadašnja rimokato- 
lička crkva podignuta na temeljima stare crkve, 
koju je gradio kralj Stjepan Toma. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 125 i 156 — 157. 

21 — Na glavici Ledine, oko 900 m jugois- 
točno od prethodne nekropole, nalazi se skupina 
sa 3 stećka u obliku ploča. Lokalitet ovdje zovu 
još Donja mašeta. 

Spomenici su dobro obrađeni, slabo su oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu sz— ji. 


Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika, ali su 
oni iskorišteni za gradnju crkve u Otinovcima. 

Lit.: S. Bešlagić, n. đ., 125. 

22 — Oko 700 m jugoistočno od sela, u po- 
lju, nešto južno od nekropole br. 20, nalazi se 
skupina sa 15 stećaka (12 ploča i 3 sanduka). 

Kamen stećaka je različitog kvaliteta, obra- 
da je dobra, ali je više primjeraka oštećeno i 
utonulo. 

Orijentacija je uglavnom po pravcu si — jz. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Botun 

Selo na padini Stožera, u jugoistočnom kra- 
ju Kupreškog polja, udaljeno od opštinskog cen- 
tra oko 5 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

23 — Na lokalitetu Crveno groblje, na tumu- 
lu lijevo od ceste dolazeći od Kupresa, oko 1200 
m ispred sela, nalazi se nekropola sa 12 stećaka 
(4 ploče, 6 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Različita vrsta kamena korištena za stećke 
(vapnenac, sedra, škriljevac), obrada dobra, više 
primjeraka je znatno oštećeno. 

Orijentacija je nejednaka, ali uglavnom po 
pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima jabuka. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. đ., 124. 


Vrila 

Selo koje je od Kupresa uđaljeno oko 3 km 
zračne linije na južnu stranu. 

24 — Na lokalitetu Luke, oko 1 km sjevero- 
zapadno od sela, ispod Gradine, pokraj puta i 
potoka Miljača, nalazi se nekropola sa 5 steća- 
ka (2 ploče i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija je nejednaka: 3 primjerka po 
pravcu s — j, 1 z — i, a peti po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje biio više spomenika. Kame- 
nolom za stećke bio je u podnožju brda, oko 400 
m južno odavde. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 123 — 124. 


Brda 

Selo koje je od Kupresa udaljeno oko 4 km 
zračne linije na južnu stranu. 

25 — Na lokalitetu Tubulica na Smajlovači, 
kod Mešanovih kuća ispod brda na kome je 
selo, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku 
ploča. 

Spomeniici su dobro obrađeni, današnje sta- 
nje je slabo. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


120 Izgleda da je ranije ovdje bilo više spome- 
nika. Kamenolom za stećke bio je 350 m istočno 
odavde. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 122. 

26 — Na lokalitetu Bajrak, na blagom uzvi- 
šenju oko 200 m jugoistočno od prethodne ne- 
kropole, nalazi se skupina sa 13 stećaka (6 plo- 
ča, 4 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas veoma 
oštećeni. 

Orijentacija je različita: po pravcu z — i, za- 
tim si — jz, a neki još i drugačije stoje. 

Nemaju ukrasa. 

Do stećaka je aktivno muslimansko groblje. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 122—123. 

27 — Na blagoj padini Gajevina, oko 2 km 
zapadno od sela, a oko 150 m lijevo od ceste 
Kupres — Malovan, nalazi se osamljen stećak u 
obliku sljemenjaka. 

Obrađen je dobro, danas je oštećen i pre- 
valjen. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 122. 


Gomji Malovan 

Selo u sjeverozapadnom kraju Rilićkog po- 
lja, udaljeno od Kupresa oko 9 km zračne linije 
na jugozapadnu stranu. 

28 — Na Gornjoj Glavici, na koti 1130 m., 
nalazi se nekropola sa 6 stećaka (5 ploča i 1 
sljemenjak). To je 1200 m istočno od seoskih kuća. 

Spomenici su dobro obrađeni, današnje sta- 
nje je slabo. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 primjer- 
ka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su ovi: tordirana vrpca, polumjesec, bilj- 
na stilizacija kao ljiljan i scena turr.ira u kojoj 
su uz aktere na konjima angažovane još 3 figu- 
re (2 žene i 1 muškarac). 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 96 — 99. 

29 — Na izbrešku Malovan planine, u juž- 
nom kraju sela, nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku sanduka. 

Dobro su obrađeni, ali su danas oštećeni i 
utonuli. 

/■' Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 104. 

30 — Na mjestu gdje je aktivno rimokato- 
ličko groblje, pokraj ceste, nalazi se skupina sa 
12 stećaka (9 ploča, 2 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađer.i, cštećeni su od 
atmosferilija. 

Postavljeni su uglavnom po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

31 — Oko 300 m zapadno od prethodne ne- 
kropole, uz kuću Mirka Zjajića, nalazi se sku- 
pina sa 9 stećaka (8 sandui.a i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su znat- 
no oštećeni. 

Postavljeni su po obadva glavr.a pravca. 

Ukrašen je sljemenjak motivima rozete i 
pijetla. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 104 — 105. 


32 — Na tzv. Žuljevoj glavici, oko 800 m 
cestom prema Kupresu, pokraj ceste, nalazi se 
skupina sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Obrada dobra, današnje stanje slabo (veoma 
su utonuli). 

Orijentacija sz — ji. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Žuljevu glavicu je krajem prošlog vijeka 
prekopavao tršćanski arheolog Marchesetti. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 105. 

33 — Na Podjarmu (zaravanak padine pla- 
nine Jaram), kod košare Dragomira Duvnjaka, 
oko 2,5 km sjeverno od sela, nalazi se nekropo- 
la sa 8 stećaka (3 ploče, 1 sanduk i 4 sljemenja- 
ka). 

Spomenici su dobro obrađeni a osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji i po pravcu 
si — jz. 

Ukrašena su 4 sljemenjaka. Najviše se jav- 
ljaju motivi jabuka, zatim polumjeseca, a onda 
i krstova, rozeta i kružnih vijenaca. Osim toga, 
ovdje vidimo motiv T krsta i ruku u oklopu, 
što su rijetke pojave. 

Ovuda je prolazio rimski Solarski put. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 111 — 115. 

34 — U blizini prethodne nekropole, neda- 
leko od vrela Carevac, na blagom prostranom uz- 
višenju, nalazi se skupina sa 34 stećka (21 ploča, 
7 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ispu- 
cali i utonuli. 

Većina spomenika je postavljena po prav- 
cu z — i, a manji broj leži po pravcu sz — ji. 

Ukrašeno je 8 primjeraka. i to 4 ploče, 2 
sanduka i 2 sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih 
motiva: polumjesec, rozeta, jabuka. krst, tordi- 
rani vijenac, obična i cikcak bordura, ruka u 
oklopu, ruka s mačem, jelen i pas. 

Kamenolom za stećke bio je 80 m jugoza- 
padno od nekropole. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 115 — 122. 


Donji Malovan 

Selo u jugozapadnom kraju Rilićkog polja, 
udaljeno od Kupresa oko 14 km zračne linije na 
jugozapadnu stranu. 

35 — Na Donjoj glavici, oko 800 m sjeverois- 
točno od Osnovne škole i ceste, nalazi se nekro- 
pola sa 30 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, a danas 
su znatno oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su pretežno po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak originalnim moti- 
vom — veoma stilizovanom biljkom sa krstom, 
u što su još ukomponovani polumjesec i krug. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 95. 

36 — Na Velikoj Smiljevači, oko 1,5 km is- 
točno od sela, a oko 400 m južno od ponora Mi- 
ljača, nalazi se nekropola sa 25 sanduka. 

Spomenici su slabo i osrednje obrađeni, ima 
i amorfnih primjeraka; većina spomenika je oš- 
tećena 

Orijentacija je po pravcu sz — ji. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 105. 


121 37 — Na Maloj Smiljevači, oko 500 m jugo- 
istočno od ponora Miljača, nalazi se nekropola 
sa 11 stećaka u obliku sanduka, raspoređena na 
dvije skupine. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su u 
vrlo slabom stanju. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Oko 2,5 km južno od ponora Miljača, gdje 
ovaj ponovno izvire kao rijeka Šuica, nalaze se 
ostaci utvrđenog grada Stržnja. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 105 — 106. 


Rilić 

Selo u jugoistočnom kraju Rilićkog polja, 
udaljeno od Kupresa oko 9 km zračne linije na 
jugoistočnu stranu. 

38 — Oko 1200 m zapadno i nešto sjeverno, 
na tzv. Uzur-glavici (preistorijski tumul), nalazi 
se nekropola sa 16 stećaka (4 ploče, 5 sanduka, 
2 sljemenjaka i 5 fragmenata ploča). 

Upotrijebljen je slabiji kvalitet kamena, ob- 
rada je osređnja a današnje stanje slabo. 

Orijentacija je nejednaka: 5 primjeraka leži 
po pravcu z — i a ostali kao tetive kruga, tj. una- 
okolo tumula. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Evo njegovih uk- 
rasnih motiva: scena lova na jelena sa krugom. 
kružnim vijencem i krstom, te biljna stilizacija 
sa krstom i sa 2 ljudske figure. 

Sjeverno od„ nekropole, na brijegu Debelja- 
či, nalazi se više malih tumula. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 99 — 101. 

39 — Na Perinoj glavici, oko 1,5 km sjeve- 
rozapadno od prethodne nekropole i oko 100 m 
lijevo od ceste ka Kupresu, nalazi se skupina sa 
20 stećaka (17 ploča, 1 sanduk i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni i utonuli. 

Orijentacija je nejednaka: 9 primjeraka leže 
po pravcu z — i, 4 s — j, a ostali kao tetive kruga. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 102. 

40 — Na izbrešku Dugog dola, na koti 1140 
m, desno od ceste ka Kupresu, nalazi se nekro- 
polica sa 4 stećka (1 ploča, 1 sanduk i 2 slje- 
mienjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, slabo su oču- 
vani. 

Orijentacija je po pravcu sz — ji, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 102 — 103. 


Vukovsko 

Selo u Vukovskom polju, uđaljeno od Ku- 
presa oko 10 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

41 — Na glavici Jeljan, oko 2 km jugoza- 
padno od Donjeg Vukovskog (kota 1190 m), na- 
lazi se nekropola sa 6 stećaka (2 ploče, 3 san- 
duka i 1 krstača). 9 — Krstača sa nekropole br. 41 u Vukovskom, 
opština Kupres , Bosna i Hercegovina. 


Spomenici su vrlo dobro klesani, ali su da- 
nas prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašena je krstača. Na njoj vidimo figuru 
čovjeka, štit sa 2 kružića, baltu, sablju i tordi- 
ranu vrpcu. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 38 — 41. 

42 — Na lokalitetu Crkvina, između Donjeg 
i Gornjeg Vukovskog, oko 2 km sjeveroistočno 
od prethodne nekropole, nalazi se osamljen ste- 
ćak u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu zabilježeni. 


Mušići 

Selo u Ravanjskom polju, udaljeno oko 15 
km zračne linije južno od Kupresa. 

43 — Oko 400 m južno od sela, na lokalitetu 
Gornja mašeta, nalazi se nekropolica sa 4 stećka 
(2 ploče i 2 sanduka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima tordiranog 
vijenca i krsta. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 11. 

44 — Na lokalitetu Donja mašeta, oko 600 
m jugoistočno od sela, nalazi se nekropola sa 
19 stećaka (16 ploča i 3 sanduka). 


122 
10 — Sanduk sa nekropole br. 46 u Mušićima, opština Kupres, Bosna i Hercegovina. 


Spomenici su nešto većih dimenzija, osred- 
nje su obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

/ Ukrašen je 1 sanduk motivima rozete i tor- 
diranog kružnog vijenca. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 13 — 14. 

45 — Na mjestu koje se zove Trišića njiva, 
oko 800 m istočno od sela, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 53 stećka (47 ploča i 6 sanduka), 
od čega 5 fragmenata ploča. Ima još i drugih 
fragmenata. 

Upotrijebljen je relativno slabiji kamen, zbog 
čega su mnogi spomenici danas vrlo oštećeni. 
Osim toga, mnogi su utonuli. Inače su osrednje 
obrađeni. Dvije ploče su dugačke po 265 cm. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Izgleda da je ranije ovdje bilo više spo- 
menika. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 42 — 44. 

46 — Na lokalitetu Ravanjska vrata (prolaz 
iz Vukovskog u Ravanjsko polje), oko 800 m sje- 
verno od prethodne nekropole, nalazi se skupina 


sa 43 stećka (20 ploča, 20 sanduka i 3 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni. 

Postavljeni su uglavnom po pravcu sz — ji. 

Ukrašeno je 18 primjeraka, i to 5 ploča, 10 
sanduka i 3 sljemenjaka. Najčešći motivi su 
vrpce i bordure od kosih ili cikcak linija, zatim 
rozete, krstovi i polumjeseci, a onda se javljaju 
biljne stilizacije u vidu ljiljana, scene lova i kola, 
ruka s mačem, štit sa mačem, 2 žene, čovjek sa 
konjem, povijena lozica sa trolistovima i tordiran 
kružni vijenac. 

Kamenolom za stećke je bio u neposrednoj 
blizini. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 45 — 63. 

47 — Na Ravanjskim vratima, odmah zapa- 
dno od prethodne nekropole, na blagoj padini 
Crljenca, nalazi se skupina sa 25 stećaka (10 
ploča, 8 sanduka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, današnje stanje 
je slabo. 

Orijentacija je po obadva glavna pravca. 


123 

11 — Dio nekropole br. 47 u Mušićima, opština Kupres, Bosna i Hercegovina. 


Ukrašeno je 15 primjeraka, i to 5 ploča, 5 
sanduka i 5 sljemenjaka. Najbrojniji ukrasni 
motivi su u vidu rozeta, polumjeseca, kružnih 
vijenaca i krstova, ali se svojom obradom ističu 
turniri u arkadama i stilizovani Ijiljani. Tu su još 
povijene lozice sa trolistovima, ruka, štit sa ma- 
čem, štap, bordure od običnih i cikcak vrpca, 
predstava jelena i scena sa 2 ljudske figure u 
arkadama. 

Na Crljencu je preistorijska gradina, kroz 
Ravanjska vrata je prolazio rimski, a i srednjo- 
vjekovni put, a oko 150 m jugozapadno je aktivno 
pravoslavno groblje sela Mušića. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 64 — 84. 

48 — Oko 800 m sjeverno od Ravanjskih 
vrata, na lokalitetu Konopi, nalazi se nekropola 
sa 35 stećaka (26 ploča, 8 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su pretežno slabo obrađeni, a i da- 
nas su u slabom stanju. 

124 


Postavljeni su po pravcu sz — ji, u nizovima. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 2 sanđuka i 3 
sljemenjaka. Najčešći ukrasni motivi su rozete, 
polumjeseci, krstovi i okviri ođnosno bordure od 
kosih crtica, a onda se javljaju štit sa mačem, 
ruka s mačem, scena lova i scena sa 3 ljudske 
figure od kojih je jedna na konju. Na jednom pri- 
mjerku su kutomjer i luk kao simboli »kovača«. 

Lit.: б. Bešlagić, n. d., 84 — 92. 


Ravno 

Selo u Ravanjskom polju, udaljeno od Ku- 
presa oko 15 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

49 — Na lokalitetu Krša, oko 1,5 km južno od 
sela, na seoskom putu ka Zvirnjači, nalazi se ne- 
kropola sa 26 stećaka (18 ploča i 8 sanduka). 
1 


Spomenici su dobro ili osrednje obrađeni, a 
danas su u slabom stanju. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 5 ploča i 3 
sanduka. Ističu se motivi bordura sa kosim ili 
cikcak linijama, stilizovane zvijezde, stilizovana 
stabla, a zatim su tu 2 ruke sa rozetom, srna sa 
»vodenicom«, krst i turnir sa ženom kao arbi- 
trom. 

Lit. : S. Bešlagić, n. d., 25 — 35. 

50 — Na blagom uzvišenju usred polja, oko 
1,5 km zapaano od prethodne nekropole, па 1ока- 
litetu Mašeta u polju, nalazi se skupina sa 14 
stećaka (13 ploča i 1 sanduk). 

Osrednje su obrađeni, a danas su dosta ošte- 
ćeni. 

Orijentacija je uglavnom po pravcu sz — ji. 

Ne primjećuju se ukrasi. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 35. 

51 — U današnjem pravoslavnom groblju, 
južno od posljednjih seoskih kuća, nalazi se 
nekropola sa 5 stećaka (1 ploča i 4 sanduka). 
Jedan sanduk je nešto izdvojen. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su u 
slabom stanju. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 

52 — Na lokalitetu Musića megdani, između 
sela i pravoslavnog groblja, nalazi se nekropola 
sa 7 stećaka (6 ploča i 1 sanduk). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentacija je po obadva glavna pravca. 

Sanduk je ukrašen vrpcom i bordurom od 
cikcak linija. Inače je originalno oblikovan — ima 
stepenik sa jedne čeone strane. 

Lit. : S. Bešlagić, n. d., 35—36. 


Z virnjača 

Seoce u jugoistočnom kraju Ravanjskog 
polja. 

53 — Na lokalitetu Dvorišta, oko 1,5 km sje- 
verno od sela, nalazi se nekropola sa 35 stećaka 


(16 ploča, 18 sanduka i 1 sljemenjak), raspore- 
đenih na više mjesta. 

Obrada je bila dobra, današnje stanje je 
veoma slabo. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 3 sanduka i 3 
sljemenjaka. Ukrasni motivi su sljedeći: krst, 
rozeta, polumjesec, tordirani vijenac, tordirans 
vrpca, stilizacija ljiljana, čovjek sa štitom i 
mačem, turnir u arkadama, luk i scena kola. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 14 — 24. 


JAJCE 


Donj i Bešpelj 

Selo koje je od Jajca udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — Na lokalitetu Jasen, pokraj puta, nalazi 
se nekropolica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni, danas su pri- 
lično zasuti zemljom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : S. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo 1967, 79. 


Gornji Bešpelj 

Selo koje je od Jajca udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 — Oko 500 m jugozapadno i ispod sela, blizu 
Osnovne škole i izvora Studenac, nalazi se nekro- 
pola sa 29 stećaka (26 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni, da- 
nas su oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 12 — Neobičan oblik sanduka sa nekropole br. 52 u Ravnom, opčiina 
Kupres, Bosna i Hercegovina. 


125 Око 500 m sjeverozapadno izdiže se Glavica 
na kojoj je, prema predanju, nekada bila crkva. 
Oko 2 km južno nalaze se ostaci srednjovjekovnog 
grada Komotina. 

Lit.: Napretkova povijest Bosne i Hercegovi- 
ne, Sarajevo 1942, 488; Dr H. Sabanović, Bosanski 
pašaluk, Sarajevo 1959, 42, 55 i 186; S. Bešlagić, 
n. d., 79. 

3 — Na glavici Žavnjak, oko 1 km zapadno od 
prethodne nekropole, nalazi se nekropola sa 33 
stećka (10 ploča i 23 sanduka). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s — j, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 

4 — Na lokalitetu Grabež, na istočnoj peri- 
feriji sela, nalazi se osamljen stećak u obliku 
sanduka. 

Spomenik je slabo obrađen, oštećen je. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Divičani 

Selo koje je od Jajca udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

5 — Lijevo od ceste ka Bešpelju nalazi se 
nekropola sa 9 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pri- 
lično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Na bočnim stranama 5 primjeraka nalaze se 
velika pravougaona udubljenja, a na čeonim po- 
lukružna, slično interkolumniji arkada. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 78. 

6 — Oko 100 m đalje od prethodne nekropole, 
također pokraj ceste, nalazi se osamljen stećak 
u obliku velikog sanduka. 

Spomenik je, izgleđa, bio dobro obrađen, ali 
je danas veoma oštećen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Na uspravnim stranama ovaj spomenik ima 
pravougaona udubljenja. 

Lit.: Isto tamo. 


Vinac 

Selo pokraj ceste ka Travniku, udaljeno od 
Jajca oko 8 km zračne linije na južnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Sitnica, na lijevoj strani 
Vrbasa, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (8 san- 
duka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

8 — Na lokalitetu Busija, u blizini starog 
utvrđenog grada, nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su osređnje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — I. 

Nemaju ukrasa. 


Lit.: Đ. Mazalić, Vinac i Doboj, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja u Sarajevu (Arheologija), 1958, 
233 — 237; H. Kreševljaković, n. d., 23; Š. Bešlagić, 
n. d., 78. 

9 — Na lokalitetu Kamenica, na lijevoj strani 
Vrbasa, nalazi se nekropola sa 31 stećkom (28 
ploča i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


DONJI VAKUF 


Staro Selo 

Selo koje je od Donjeg Vakufa udaljeno oko 
12 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu, po- 
visoko na desnoj strani Vrbasa. 

1 — U samome selu, zajedno sa aktivnim 
pravoslavnim grobljem, nalazi se nekropola sa 83 
stećka (79 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su nejednako obrađeni, danas zna- 
tno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 sanduka 
i 2 sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih motiva: 
polumjesec, krst, krug, stilizovana biljka, pred- 
stava ruke i scena sa ljudima, konjem i psom. 

Na jednom sljemenjaku je dugačak natpis iz 
koga vidimo da tu leži Rađojica Bilić a da je 
natpis pisao Veseoko Kukulamović. 

Lit.: K. Herman, Starobosanski natpis iz XV 
v., Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1891, 
48 — 53 ; Isti, Epigraphische Denkmaler . . ., Wis- 
senschaftliche Mitteilungen II, 488; Lj. Stojano- 
vić, Stari srpski zapisi i natpisi, knj. III, Beo 
grad 1905, br. 4791; Š. Bešlagić, Stećci centralne 
Bosne, Sarajevo 1967, 76 — 77. 


Oborci 

Selo na cesti ka Travniku, udaljeno od Do- 
njeg Vakufa oko 10 km zračne linije na sjever- 
nu stranu. 

2 — Kod Alispahića kuća, u samome selu, 
nalazi se nekropola sa 80 stećaka (79 sanduka i 
1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
veoma oštećeni, utonuli su i zarasli u šikaru. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Primjećuju se ostaci temelja neke stare 
zgrade, vjerovatno crkve. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 74. 

3 — Oko 100 m jugoistočno od prethodne 
nekropole nalazi se skupina sa 71 stećkom u ob- 
liku sanduka. 


126 


Spomenici su od različitog materijala, ne- 
jednako su obrađeni, a danas su u veoma neu- 
glednom stanju — na putu, u zidovima zgrada, 
dvorištima, utonuli i pomicani. 

Izgleda da je orijentacija bila po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

4 — Na lokalitetu Gumno, nešto sjeverois- 
točno od prethodne nekropole, u strani, nalazi 
se skupina sa 33 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su uglavnom od slabijeg materi- 
jala, osrednje su klesani, danas su znatno ošte- 
ćeni, a neki i pomicani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 74 — 76. 

б — Oko 150 m putem prema Seherdžiku, u 
šumici, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obli- 
ku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, slabo su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 76. 

6 — Na brežuljku nešto sjeveroistočno od 
nekropole br. 4, na lokalitetu Krst, nalazi se 
skupina sa 7 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni a osrednje 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

7 — Na lokalitetu Luke, nešto dalje od ne- 
kropole br. 5, na putu prema Seherdžiku, gdje 
je i staro muslimansko groblje, nalazi se sku- 
pina sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada osrednja. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Bez ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

8 — Na okruglastom brijegu Glavici iznad 
željezničke stanice i ceste, a na lokalitetu Crkvi- 
na, nalazi se nekropola sa 7 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

, Tu su otkriveni ostaci temelja kasnoantičke 
Aiazilike koji su i konzervirani. 

Lit.: Dj. Basler, Bazilika u Oborcima, Naše 
starine VII (Sarajevo 1960), 59 — 72; S. Bešlagić, 
n. d., 76. 


Orahovljani 

Selo koje je od Donjeg Vakufa udaljeno oko 
7 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu, 
pokraj ceste ka Jajcu. 

9 — Na lokalitetu Grčko groblje (njiva Pet- 
ra Vujića), nalazi se nekropolica sa 4 stećka (3 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, slabo su oču- 
vani. 

Orijentacija nije poznata. Neki primjerci su 
pomicani. 


Ukrašen je 1 sanuuk motivima ruke, mača 
i polumjeseca. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 78. 


Jablan 

Selo u području planine Komar, udaljeno 
od Donjeg Vakufa oko 10 km zračne linije na 
sjeveroistočnu stranu. 

10 — Na lokalitetu Trebanovac, pokraj ce- 
ste, nalazi se nekropola sa 27 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 76. 


BUGOJNO 


Drvetine 

Selo koje je od Bugojna udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — Na lokalitetu Zlatarica, na humčici, na- 
laze se 2 osamljena stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su grubo obrađeni i slabo oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je staro muslimansko groblje. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 73. 


Rovne 

Selo koje je od Bugojna udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 — U zaseoku Ćurići, na lokalitetu Briži- 
ne, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (5 sanduka 
i 1 sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
djelomično okrnjeni. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polumje- 
seca. 

Oko 1 km sjeveoistočno nalazi se aktivno 
muslimansko groblje. 

Lit.: Isto tamo. 


' Rosulje 

Selo koje je od Bugojna uđaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

3 — U zaseoku Močarnica, na lokalitetu Lo- 
zića šikara, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (2 
sanduka i 5 sljemenjaka). 


127 Spomenici su uglavnom dobro obrađeni, 
osrednje su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Na krovnim plo- 
hama ovaj spomenik ima motive polumjeseca, 
rozete i kružnog vijenca. 

Lit.: Isto tamo. 

4 — Nešto dalje od Lozića šikare u zaseoku 
Močarnica, pokraj puta ka Drvetini, nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su gotovo amorfnog oblika. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

Lit.: Isto tamo. 


Kalin 

Seoce koje je od Bugojna udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

5 — U samome selu, na mjestu koje se zove 
Djevojačka stijena, nalazi se nekropola sa 8 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su grubo klesani, a osrednje cču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo mnogo više spomenika. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 173 


Čelepirova Kula 

Seoce koje je od Bugojna udaljeno oko 2 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

6 — U Nebića šumi nalazi se nekropola sa 
50 stećaka (19 ploča, 30 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su samo pritesani ili su amorf- 
ni, veoma su zarasli u šikaru. 

Postavljeni su uglavnom po pravcu z — i. 

Nemaju ukrase. 

Lit.: Isto tamo. 

7 — Na lokalitetu Nebića njive nalazi se 
^osamljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan, samo 
je djelomično zasut kamenjem. 

Ne nalazi se u prvobitnom pcložaju. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Bristovi 

Seoce koje je od Bugojna udaljeno oko 3 
km zračne linije na sjeveroistočnu strar.u. 

8 — U njivama ispod seoskih kuća, koje se 
zovu Bare, nalazi se skupina sa oko 50 stećaka 
u obliku sanduka. 


173 Podatke za nekropole br. 5 — 7 1 9 — 10 op- 
štine Bugojno sakupio Z. Kajmaković. 


Spomenici su uglavnom izrazbijani i posta- 
vljeni u međe njiva, danas su još i zarasli u 
džbunje. 

Orijentacija se nije mogla ustanoviti. 

Ne vide se ukrasi. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 73 — 74. 


Čipuljić 

Selo uz cestu ka Kupresu, udaljeno od Bu- 
gojna oko 2 km zračne linije na zapadnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Gradina nalazi se nekro- 
polica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su grubo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

Na ovome mjestu je otkopana rimska ba- 
zilika. 

Lit.: Isto tamo. 

10 — Na lokalitetu Markovina, u blizini se- 
la, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Vesela 

Selo koje je od Bugojna udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Kućerine, u predjelu 
Seona. oko 2 km jugozapadno od naselja, nalazi 
se nekropola sa 18 stećaka (10 sanduka i 8 slje- 
menjaka). 

Spomenici su nešto većih dimenzija, dobro 
su obrađeni, danas djelomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Neđaleko je bio srednjovjekovni utvrđeni 
grad Vesela Straža. 

Lit.: M. Vego, Naselja . . , 124; Dr H. Saba- 
nović, Bosanski pašaluk, Sarajevo 1959, 129; S. 
Bešlagić, n. d, 74. 


Goruša 

Selo koje je od Bugojna udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistcčnu stranu. 

12 — Na brežuljku Grahovište, u samoms 
selu, r.alazi se osamljen stećak u obliku slje- 
mer.jaka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je ošte- 

ćen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d,. 74. 


128 GORNJI VAKUF 


Donja Ričica 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa uđaljeno 
oko 7 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

1 — Na izbrešku blizu kuća koji se zove 
Raskovača nalazi se nekropola sa 58 stećaka 
(54 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Obrada je bila dobra, ali je materijal slab 
(konglomerat), pa su spomenici danas veoma 
oštećeni, a i utonuli. 

Orijentacija je po obadva glavna pravca, u 
nizovima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 70. 

2 — Oko 500 m južno od sela, na lokalitetu 
Dragani, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 8 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Hrasnica 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa uđaljeno 
oko 5 km zračne Iinije na sjeverozapadnu 
stranu. 

3 — Na raskršću ispod sela, na lokalitetu 
Mašeti, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani, sada su zatr- 
pani i zarasli. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

4 — Na lokalitetu Rustovac, oko 200 m sje- 
verno od prethodne nekropole, nalazi se skupi- 
na sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su prilično razmaknuti, dobro su 
obrađeni a danas su zarasli korovom. 

/'Postavljeni su po pravcu z — i. 

' Nemaju ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 

5 — Oko 400 m istočno od prethodne nek- 
ropole, na njivi koja se zove Račvulja, nalaze se 
2 osamljena stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

6 — Oko 300 m daleko od nekropole br. 4, 
pokraj puta prema Ričici, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Dobro je obrađen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 

7 — Oko 200 m dalje na sjever od prethod- 
ne nekropole nalazi se osamljen stećak u obliku 
sanduka. 


Spomenik je osrednje obrađen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

8 — Oko 500 m sjeverno od prethodne ne- 
kropole, na njivi Zgoni, nalazi se nekropola sa 
4 stećka (3 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su okr- 
njeni i zarasli u korov. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit,: Isto tamo. 


Bistrica 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 3 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

9 — Na brežuljku Crkvine, oko 500 m is- 
točno od sela, nalazi se nekropola sa 140 steća- 
ka u obliku sanduka. 

Spomenici su raspoređeni po humčicama, 
osrednje su obrađeni, danas su znatno ošte- 
ćeni. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, a manji broj po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa, osim jednoga koji preko 
vodoravne strane (sređnjicom) ima običnu vrp- 
cu (dvostruki grob). 

Primjećuju se ostaci materijala nekih sta- 
rih zgrađa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 69 — 70. 

10 — Nešto sjeverno od prethodne nekro- 
pole nalazi se skupina sa 20 stećaka (19 sandu- 
ka i 1 stub). 

Spomenici su slabo obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je stub motivom krsta. 

Uz stećke je savremeno rimokatoličko gro- 
blje a oko 100 m sjeveroistočno je i musliman- 
sko groblje. 

Lit.: Isto tamo. 


Podgrade 

Seio koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 2 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

11 — Na lokalitetu Trešnja, oko 300 m is- 
točno od kuća, nalazi se nekropola sa 12 steća- 
ka u obliku sanduka. 

Spomenici su osređnje obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Krupa 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 2 km zračne linije na sjevernu stranu. 

12 — Na vrlo istaknutom mjestu iznad vre- 
la rijeke Krupe i istoimenog sela, pokraj puta 


g S. Bešlagić: STEĆCI 


129 za Vrse, nalazi se nekropola sa 4 stećka u obli- 
ku sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su obrađeni, danas oštećeni a 2 su i preva- 
ljena. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizu. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 71. 


Paloč 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 2 km zračne linije na zapadnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Kamen, sjeveroistočno 
od sela, pokraj ceste ka Bugojnu, nalazi se ne- 
kropola sa 7 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su postavljeni na tumul, relativ- 
no su većih dimenzija i dobro obrađeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : S. Bešlagićš, n. d., 70. 


Gornji Vakuf 

To je varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

14 — Prilikom izgradnje vodovoda u centru 
varošice je iskopano 10 stećaka (5 ploča i 5 san- 
duka) relativno manjih dimenzija. Tom prili- 
kom grobovi nisu nađeni. 

Spomenici su dobro klesani. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 69. 

15 — U zapađnom kraju varošice, u blizini 
savremenog rimokatoličkog groblja, nalazi se 
skupina sa 10 stećaka (3 ploče i 7 sanduka). 

Slab materijal i obrada, spomenici utonuli 
i zarasli. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca 

Nemaju ukrasa 

Lit.: Isto tamo. 

16 — Neđaleko od prethodne nekropole, za- 
jedno sa savremenim rimokatoličkim grobljem, 
nalazi se skupina sa 11 stećaka (9 ploča i 2 
sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su uto- 
nuli i oštećeni. 

Orijentacija je po pravcu s — j, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Uz stećke vidimo i nekoliko starijih krstača, 
od kojih je jedna ukrašena krstom. 


Vrse 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 2 km zračne linije na istočnu stranu. 

17 — Zajedno sa aktivnim rimokatoličkim 
grobljem nalazi se skupina sa 5 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su relativno nešto većih dimenzi- 
ja, dobro su obrađeni, ali danas zarasli džbu- 
njem. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 


Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 71. 

18 — Oko 100 m istočno od prethodne ne- 
kropole, na lokalitetu Dolac, kod Osnovne ško- 
le, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku san- 
duka. 

Obrada osrednja, materijal stećaka slabog 
kvaliteta. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika pa su 
upotrijebljeni za gradnju škole. 

Lit.: Isto tamo. 

19 — Oko 100 m sjeveroistočno od pret- 
hodne nekropole, na njivi zvanoj Komarevac, 
nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je vrlo visok, dobro obrađen ali 
je sada okrnjen i prevaljen. 

Postavljen je po pravcu s — j. 

Ukrašen je. Njegovi reljefni motivi su ovi: 
scena lova i kola, scena sa 2 konjanika, pred- 
stava čovjeka sa konjem i originalna tordirana 
vrpca (dvaput upletena). 

Lit.: Isto tamo. 

20 — Oko 1,5 km zapadno od prethodne ne- 
kropole, na lokalitetu Potočine, blizu kuće Ni- 
kole Milića, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u 
obliku sanduka. 

Materijal slab, pa iako je obrada dobra, spo- 
menici su oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Prvobitno je ovdje bilo više spomenika. 

Lit.: Isto tamo. 


Ždrimci 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 4 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

21 — U zaseoku Čauševići, na lokalitetu 
Kamenica, nalazi se nekropola sa 65 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
oštećeni i veoma zarasli. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 72. 

22 — U zaseoku Čauševići, na lokalitetu 
Okuč, nalazi se nekropola sa 31 stećkom u obli- 
ku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, a danas 
su oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 73. 

23 — U zaseoku Zuljevići, na lokalitetu Gaj, 
pokraj puta ka Crnom Dolu, nalazi se nekropola 
sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 

24 — U zaseoku Žuljevići, na lokalitetu Se- 
lišća, kod kuće Ante i Ivice Zuljević, nalazi se 
nekropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


130 Voljice 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 2 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

25 — U zaseoku Gaj, usred naselja, u dvo- 
rištima i na putu, nalazi se nekropola sa 20 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su relativno visoki, dobro obra- 
đeni, a slabo su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ne posjeduju ukrase. 

Izgleda da je ranije ovdje bilo više spo- 
menika. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 70 — 71. 

26 — Na lokalitetu Luka, oko 100 m sjever- 
no od prethodne nekropole, nalazi se skupina sa 
7 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, os- 
rednje obrađeni i slabo su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

27 — U Barama, na putu ka selu Kuti, na 
lokalitetu Zgoni, nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, sada se 
preko njih prelazi. 

Pomicani su. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

28 — Kod zaseoka Jagnjid, na mjestu Vuč- 
je vrelo. pokraj puta i vode, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka i uz njega još nekoliko 
fragmenata. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je danas u 
podzidu. 

Orijentacija nesigurna. 

Ne vide se ukrasi. 

Lit.: Isto tamo. 


Pidriš 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 6 km zračne linije na južnu stranu. 

29 — Kod savremenog rimokatoličkog grob- 
lja, na lokalitetu koji se zove Borovac, nalazi se 
-škupina sa 25 stećaka u obliku sanduka, raspo- 
ređena na tri mjesta. 

Obrada je dobra, ali zbog slabog materijala 
spomenici su znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Dobrošin 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 7 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

30 — Na lokalitetu Kužno groblje, u dvori- 
štu Osnovne škole, nalazi se nekropola sa 26 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 


Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 72. 


Voljevac 

Selo koje je od Gomjeg Vakufa udaljeno oko 
12 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

31 — Na lokalitetu Selište nalazi se nekro- 
polica sa 3 stećka (2 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dosta visoki, dobro su obra- 
đeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Evo njihovih ukrasnih motiva: po- 
vijena lozica sa trolistovima, kružni vijenac, po- 
lumjesec, rozeta, krst i vrpca od kosih parale- 
lica. 

Lit.: Isto tamo. 

32 — Na lokalitetu Makljen, pokraj puta za 
Pridvorice, nalazi se nekropola sa 8 stećaka u 
obliku sanduka i nekoliko fragmenata. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas je više 
primjeraka razbijeno. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Pridvorci 

Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 17 km zraćne linije na jugoistočnu stranu. 

33 — Na lokalitetu Parać, ispod brda Kik. 
nalazi se nekropola sa 83 stećka (70 sanduka i 
13 sljemenjaka). 

Spomenici su pretežno pravljeni od sedre, 
osrednje su obrađeni a današnje stanje im je 
vrlo slabo. 

Postavljeni su po pravcu s — j, u nizovima. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka. Njihovi ukras- 
ni motivi su polumjesec, rozeta, jabuka i krug. 

Do nekropole se nalaze staro i novo musli- 
mansko groblje, oko 800 m sjeveroistočno se iz- 
diže Gradina a ispod ove je lokalitet Lađe. 

Lit.: Isto tamo. 


Volari 


Selo koje je od Gornjeg Vakufa udaljeno 
oko 4 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

34 — Usred sela, kod kuće Nike Škerije, na 
mjestu zvanom Podkućnica, nalaze se 2 osam- 
ljena stećka u obliku sanduka i 1 fragment san- 
duka. 

Spomenici su dobro obrađeni a danas su 
ugrađeni u temelje štala. 

Orijentacija nije poznata. 

Ukrašen je 1 primjerak. Na jednoj njegovoj 
vidljivoj strani predstavljen je konj. 

Navodno je ovdje ranije bilo više spome- 
nika. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 70. 


131 CENTRALNA BOSNA 


DERVENTA 


Dubočac 

Varošica na obali Save, udaljena od Der- 
vente oko 7 km zračne linije na sjeverozapađnu 
stranu. 

1 — Na savremenom rimokatoličkom grob- 
lju Banica, oko 1 km od naselja niz Savu, nalazi 
se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je lijepo klesan i dobro očuvan. 

Ukrašen je motivom krsta i ima natpis u 
starobosanskoj ćirilici koji nam kaže da je taj 
spomenik postavio fra Andrija Dubočanin svo- 
joj materi 1684. g. 

Lit.: M. Nedić, Spomenici bosanski, Arkiv za 
povjesnicu jugoslavensku IV, 1857, 149. 


Kalenderovci 

Selo koje je od Dervente udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

2 — U dvorištu Pašage Ibrišagića i u blizini 
nalazi se nekropola sa 12 stećaka (8 ploča i 4 
sljemenjaka). 

Sa ove nekropole je više primjeraka iskori- 
šteno za izgradnju susjednih kuća. Bliži podaci 
nisu poznati. 

(Podaci V. Radimskog.) 


Velika Sočanica 

Selo koje je od Dervente udaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugoistočnu (skoro južnu) stranu. 

5 — Na lokalitetu Svatovsko groblje, na 

brijegu, gdje se nalazi savremeno pravoslavno 
groblje, smještena su 2 osamljena stećka u obli- 
ku stubova. 

Spomenici su đobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima sablje, 
balte i kame. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


Mišinci 

Selo koje je od Dervente udaljeno oko 14 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Svatovsko groblje, blizu 
kuće Ilije Đekića, pokraj puta, nalazi se nekro- 
polica sa 4 stećka u obliku stubova. 

Spomenici su osrednje klesani, danas su sla- 
bo očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima kružnih 
udubljenja. 

Jedan spomenik ima oštećen natpis u kome 
se kaže da tu leži neki Vučenović za vrijeme ca- 
ra Sulimana. 

Do nekropole su savremeni pravoslavni 
grobovi. 

Lit. : M. Nedič. n. đ.. 148. 


Detlak 

Selo koje je od Dervente udaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugozapađnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Markovac, na zemljištu 
Blaža Dujakovića, pokraj puta ka Kalenderov- 
cima, nalazi se osamljen stećak u obliku sandu- 
.-ka, kao ostatak nekropole sa nekoliko spome- 
nika. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


Drijen 

Selo koje je od Dervente udaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugozapađnu stranu. 

4 — U aktivnom pravoslavnom groblju na 
Džigerovcu, oko 2 km daleko od Donje Ukrine, 
nalaze se 2 osamljena stećka u obliku stubova i 
nekoliko fragmenata. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom krsta. 
(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


ODŽAK 


Vrbovac 

Selo koje je od Odžaka udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — Na lokalitetu Grabik (Mađarsko grob- 
lje), kod kuće Marka Kovačevića, nalazi se ne- 
kropola sa 15 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su pretežno samo pritesani, re- 
lativno manjih dimenzija. Nalaze se u vrlo sla- 
bom stanju. 

Pomicani su, pa im orijentacija nije si- 
gurna. 

Ukrašena su 2 primjerka motivima plastič- 
nog krsta. 


Veliki Drenovac 

Selo koje je od Odžaka udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 


132 


t 


1 

— > 

олв • 

• teSanj f 

{ 
J*~\ \ > ч 

V 


° ° 17 .. ОП 

’"!?»« “ O, "oo « *"°°" .r 

^TRAVNIK ;e« 

°- V " EZ o, / Г " 

х * 


*° 0, °» v°S^, 

> ‘ v — BV o «» < — ■ 

°o« uooo e« \ 

019 лт W 1 


100 \brezaSm &<?* v, ‘V 

\ ,0 °* У<”' л 09 TiN>- 

^ \ VISOKO Л\..ГС Г°’ ? s =„ 

/<° =.V 4 \ 4Si 4 — «"r 

\ KIS£ U^°l •) Juli,-' % / Г, 

v *9% ° L >\ »<> ° ! > o ( V\ . ' ■* 


> ° L .^ „о »■< o ! \7\ . . 

» ' / ^voodSc /у у 

Л oo Л ' л ЛГ'^-*ч, \ Y 
STECCI BOSNE I HERCEGOVINE 


£>*чЛ °у Ч ч / \ 

ао/ г (Ј đf' 01 ^ \ ] 

/ ноо£&1 ° о1 \ »LiDŽA . 

r,2 "" os 60 A’ \ f* 1 r 

O °o 040 l c 


sarSuevcj \ ■ ’i 


ч \ v>* 4 

°’ ) SARAJEVO 


n 04 / 


''--'1 f семтлл \ 

* (02 ' > 097 \ 

i >8P 04 / 

°> *,oiM-. Вм'--,' 

.° Ц ’ ’\v? 4 ;» у 

ZJ ""'i' 
оооЗ / 
no , / 

?o7 


o NEKROPOLE. SA 1 DO 50 PR1MJERAKA STECAKA 
@ NEKROPOLE SA VIŠE OD 50 PRIMJERAKA STEĆAKA 

• NEKROPOLE SAl DO 50 PRIMJERAKA STEĆAKA N Д KOJIM 1MA NATPISA 
® NEKROPOLE SA VIŠE OD 50 PRIMJERAKA STEĆAKA NA KOJIM IMA NATPlSA 
ILIJAŠ • CENTAR OPŠTINE 

OPSTINSKA GRANICA 

— i REPUBLIĆKA GRANICA 


"fe?' S?* 7C 

0 7,” KALINOVIK 


CRTAO : BAD A NKOVlĆ^ N'KOL A, '969. 
2 — Na lokalitetu Selište, kosi koja se blago 
spušta prema kući Ivana Bosnića, nalazi se nekro- 
polica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo grubo obrađeni. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Navodno je ovdje bilo ranije oko 50 spome- 
nika. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


Potočanl 

Selo koje je od Odžaka udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

3 — Na pošumljenom brijegu iznad sela, 
gdje je savremeno rimokatoličko groblje, tzv. 
Madžarsko groblje na Lipi, nalazi se nekropola 
sa oko 100 stećaka u obliku stubova. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, pretežno 
su amorfni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašeno je oko 20 primjeraka. Njihovi uk- 
rasni motivi su krstovi. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


MODRIČA 


Modriča 

Varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

1 — U haremu Varoške džamije, u centru 
naselja, nalazi se osamljen stećak u obliku san- 
duka. 

Spomenik je dobro obrađen, a sađa je okr- 
njen. Dimenzije su mu relativno nešto manje. 

Izgleda da je pomican. 

Ukrašen je motivom krsta. 

2 — Uz Vakuf džamiju, u samoj varošici, 
nalazi se osamljen stećak u obliku ploče. 

Spomenik je pravljen od sedre, dobro je ob- 
rađ^ri, ali je danas djelomično oštećen. 

/ Ne nalazi se u prvobitnom položaju. Danas 
služi kao meit-taš (kamen na koji se postavlja 
mrtvac za vrijeme vjerske ceremonije neposred- 
no prije sahrane). 

Nema ukrasa. 


GRADAČAC 


Ledenice 

Selo koje je od Gradačca udaljeno oko 6km 
zračne linije na sjevemu stranu. 

1 — Na lokalitetu Kamenje na Ražljevima, 
na zemljištu Ismeta Omanovića, uz rječicu Gra- 


dašnicu, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (2 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro klesani, danas su oite- 
ćeni i utonuli. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Navodno je ovdje ranije bilo više stećaka. 
(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


Srnice 

Selo koje je od Gradačca udaljeno oko 10 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — U Donjim (Srpskim) Srnicama, kod No- 
vakovića kuća, na lokalitetu Kamenovi, nalaze 
se 2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 sljemenjak). 

Spomenici su nešto većih dimenzija, vrlo 
dobro su obrađeni, danas su oštećeni i prevalje- 
ni (nalaze se na znatnom odstojanju). 

Postavljeni su po pravcu z-i. 

Nemaju ukrasa. 

Navodno je na ovome mjestu ranije bilo više 
stećaka. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


DOBOJ 


Brestovo 

Selo koje je od Doboja udaljeno oko 26 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Kamenje ili Grčko grob- 
lje, uz današnje pravoslavno groblje, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani, danas su znat- 
no oštećeni i utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 174 


Dragalovct 

Selo koje je od Doboja udaljeno oko 25 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Kamen, blagom uzvišenju 
nedaleko od rijeke Ukrine, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je osrednje obrađen i očuvan. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 


174 Podatke za nekropole br. 1 — 3, 5—7, 11 i 
15 opštine Doboj ustupio Zavičajni muzej iz Do- 
boja. Donja Ostruznja 

Selo koje je od Doboja udaljeno oko 19 km 
zračne linije na zapađnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Klupe u Donjoj Ostruž- 
njoj, u đolini potoka Vranjaka, nedaleko od nje- 
govog ušća, nalaze se 2 osamljena stećka u obli- 
ku sanđuka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, gotovo su 
sasvim amorfni. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Osredak 

Selo koje je od Doboja uđaljeno oko 25 km 
zračne linije na zapađnu stranu. 

4 — U seoskom groblju nađen je stećak ne- 
određenog oblika koji pođsjeća na nepravilnu 
kupu. 

Spomenik je glačan, ali je oštećen. 

Ima urezan natpis koji spominje dijaka 
kneza Hrvatina. 

Spomenik je 1962. g. prenesen u Zavičajni 
muzej u Doboju. 


Cerovica 

Selo koje je od Doboja udaljeno oko 17 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

5 — Na lokalitetu Kamenje, iznad Dakića 
kuća, na padini brežuljka, nalazi se nekropoli- 
ca sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

6 — Na brežuljku iznad kuće Jove Vasilje- 
vića, a na lokalitetu Obli kamen, nalazi se osa- 
mljen stećak u obliku sljemenjaka na 4 vode. 

Bliži podaci nisu poznati. 

Ranije je na ovome mjestu bilo više spome- 
nika. 


Donja Radnja 

Selo koje je od Doboja uđaljeno oko 20 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Kamanje, oko 3 km đale- 
ko od ušća potoka Vranjaka u rječicu Radnju, 
na putu uz brdo Vijenac, nalazi se osamljen ste- 
ćak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen, a danas je uto- 

nuo. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 


Prisade 

Selo koje je od Doboja udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 


8 — Južno od sela, uz cestu Doboj — Stano- 
vi, blizu lokaliteta Glavica, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

(Podaci Skupštine opštine Doboj.) 175 


Stanić Rijeka 

Selo koje je od Doboja udaljeno oko 4 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

9 — Na brdu, na raskršću puteva, pokraj 
savremenog pravoslavnog groblja, nalazi se ne- 
kropola sa 8 stećaka u obliku ploča. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

(Podaei Radojke Lazić, učiteljice iz Stanić- 
Rijeke.) 


Ularice 

Selo koje je od Doboja uđaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

10 — Pokraj puta ka Omanjskoj, na zemlji- 
štu porodice Rajkovača, nalazi se nekropola sa 
23 stećka (2 ploče, 10 sanduka i 11 sljemenjaka). 

Obrada spomenika nije zabilježena. 

Orijentacija je po pravcu sz — ji. 

Nema ukrasa. 

11 — Na lokalitetu Zabrdo, zemljištu Luke 
Brkovića, u samome selu, nalazi se nekropola sa 
20 stećaka (8 ploča i 12 sanduka). 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


Alibegovci 

Selo koje je od Doboja uđaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

12 — Kod kuće Ante Paukovića, pokraj ce- 
ste ka Tešanjci, nalazi se nekropola sa 10 steća- 
ka (7 ploča, 2 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Ostali podaci nisu poznati. 

U blizini je savremeno muslimansko grob- 
Ije. 

13 — Na kosici između rijeke Usore i Ula- 
ričkog potoka, na zemljištu porodice Spalina, 
nalazi se nekropola sa 14 stećaka (12 sanduka, 1 
sljemenjak i 1 stub). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

14 — Na lokalitetu Cašička, oko 300 m sje- 
verno od nekropole br. 12, na brijegu, nalaze se 
2 osamljena stećka u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Dokč Mazalića.) 


175 Podatke za nekropole br. 8, 10 i 12 — 13 
prikupila Skupština opštine Doboj. 


134 Mravići 

Selo koje je od Doboja udaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

15 — Zajedno sa aktivnim pravoslavnim 
grobljem na Gradini, neđaleko lijeve obale rije- 
ke Bosne, nalazi se nekropola sa 11 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, uglavnom 
su amorfni. 

Ostali podaci msu poznati. 

Primjećuju se tragovi manje srednjovjekov- 
ne tvrđave. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 


TESLIĆ 


Ukrinica 

Selo koje je od Teslića uđaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Krčevine, platou blizu 

Osnovne škole, nalazi se nekropola sa 5 stećaka 
u obliku sanđuka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa 

Ranije je na ovome mjestu bilo više spo- 
menika. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 176 


Gornja Radnja 

Selo koje je od Teslića uđaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

2 — Na lokalitetu Paljike, brijegu iznad 
Hadžijine vode, nalazi se nekropola sa 18 steća- 
ka u obliku sanđuka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Spomenici su nedavno uništeni za gradnju 
ceste. 

3 — Oko 600 m sjeveroistočno od prethodne 
nekropole, na lokalitetu Brdo (njiva Mirka Pu- 
ljića), nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku 
sanduka. 

Bliži pođaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Barići 

Selo koje je od Teslića udaljeno oko 2 km 
zračne linije na južnu stranu. 


176 Podatke za nekropole br. 1 i 11 — 12 op- 
štine Teslić prikupio Zavičajni muzej iz Doboja. 


4 — Na mjestu gdje je današnje musliman- 
sko groblje nalaze se 3 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su nešto većih dimenzija, dobro 
su obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo 1967, 82. 

5 — Oko 500 m zapađno od prethodne ne- 
kropole, na lokalitetu Kamenje, nalazi se nekro- 
pola sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

6 — Oko 300 m južno od prethodne nekro- 
pole, na lokalitetu Rasađnici, u šumici, nalaze se 
2 osamljena stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, danas su 
utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Rudnik Polje 

Selo koje je od Teslića udaljeno oko 2,5 km 
južno. 

7 — Na lijevoj obali Usore, pokraj ceste, na 
lokalitetu Stupe, ili Kužno groblje, nalazi se ne- 
kropola sa 5 amorfnih stećaka. 

Spomenici su postavljeni po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ovdje je bilo više spomenika, pa su uni- 
šteni. 

Lit.: Isto tamo. 


Vrućica 

Selo koje je od Teslića udaljeno oko 4 km 
na jugoistočnu stranu, nadaleko poznate radio- 
aktivne banje Vrućica. 

8 — Na padini Stražbenice, a na lokalitetu 
Momčilov grob, nedaleko od naselja, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka u obliku sljemenjaka sa 
postoljima. 

Spomenici su nešto neobičnih oblika — to 
su gotovo kubusi sa četverovodnim krovovima, 
koji pođsjećaju na kupole, sa kuglom na vrhu. 
Inače su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su plastične vrpce i predstava ruke sa 
buzdovanom. 

Iznađ nekropole je Gradina na kojoj se za- 
pažaju ostaci zidova. 

Ove spomenike narod pripisuje vojvodi 
Momčilu, ličnosti iz narodnih pjesama. 

Lit.: P. Bogunović, Stari nadgrobni spome- 
nici u selu Vrućici, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu, 1930, 177 — 182; Isti, Iz Usorskog 
kraja i okoline, Sarajevo 1937, 44 — 48; S. Be- 
šlagić, Isto tamo. 


135 Gomionica 

Selo koje je od Teslića udaljeno oko 3 кш 
na južnu stranu. 

9 — Uz kuću Milana Vujovića bila je nekro- 
pola od koje je do danas preostao samo frag- 
ment jedne ploče. 

Bliži podaci nisu poznati. 


Gomja Vrućica 

Selo koje je od Teslića udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

10 — U samome selu, pokraj ceste, na njivi 
Nika Kulaševića, ispod Gradine, nalazi se nek- 
ropola sa 10 stećaka u obliku amorfnih sanduka. 

Spomenici su veoma slabo obrađeni, veoma 
su oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 


Očauš 

Selo koje je od Teslića udaljeno oko 18 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Grčko groblje, u predje- 
lu Debelo brdo, između kuća Jankovića i Pena- 
va, nalazi se nekropola sa 17 stećaka u obliku 
ploča. 

Spomenici su amorfni ili samo pritesani. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Bijelo Bučje 

Selo koje je od Teslića udaljeno oko 18 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

12 — Na lokalitetu Grčko groblje kod Krsta, 
visoko u brdima, sjeverno od puta za Brič, na- 
lazi se 27 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su amorfni ili samo malo prite- 
sani. 

^ Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 2 primjerka motivima krstova. 


TEŠANJ 


Gornji Vitkovci 

Selo koje je od Tešnja udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na brdu Vis nalazi se nekropola sa 5 
stećaka u obliku sanduka. 

Obrada im je osrednja, danas su veoma uto- 
nuli. 


Orijentacija po obadva glavna pravca. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 177 

2 — Na ulazu u selo od strane sela Vrela, 
blizu kuće Prodića, nalazi se osamljen stećak u 
obliku stuba. 

Na stećku je predstavljena scena lova na 
jelena, ali u kojoj je lovac s puškom, a s druge 
strane je motiv krsta. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Ovaj spomenik narod zove Judin grob. 

3 — Kod Đekića kuća nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

4 — Kod kuća Delića nalazi se osamljen 
stećak u obliku ploče. 

Ostali podaci nisu poznati. 

5 — Na njivi Pijeskovi, na lokalitetu Mra- 
morje, između Vitkovaca i Vrela, nalazi se ne- 
kropola sa 13 stećaka (4 ploče, 7 sanduka i 2 
amorfna primjerka). 

Spomenici su veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Donji Vitkovc i 

Selo koje je od Tešnja udaljeno oko 14 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — Kod savremenog pravoslavnog groblja 
nalazi se skupina sa 4 stećka (3 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i veoma 
su oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

7 — Na lokalitetu Laništa, na zemljištu Sto- 
jana Kokića, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, oštećeni 
su i utonuli. 

Nije bilo moguće sigurno odrediti orijenta- 

ciju. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je aktivno pravoslavno groblje. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 83. 

8 — Oko 500 m zapadno od prethodne nek- 
ropole, ispod pravoslavnog groblja, nalaze se 2 
osamljena stećka amorfnih oblika. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Piljužići 

Selo koje je od Tešnja udaljeno oko 15 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Obli kamen, brežuljku 
iznad kuće Jove Vasiljevića, pokraj puta, nalazi 
se nekropola sa 7 stećaka (5 sanduka i 2 sljeme- 
njaka). 


177 Podatke za nekropole br. 1 — 5 opštine Te- 
šanj sakupio Z. Kajmaković. 


136 Spomenici su osrednje obrađeni, a danas su 
veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Bobare 

Selo koje je od Tešnja udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

10 — Na lokalitetu Staro greblje, oko 1 km 
južno od sela, nalazi se nekropola sa 4 stećka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je savremeno muslimansko grob- 
lje. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 178 


Kaloševići 

Selo koje je od Tešnja udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Ograde ili Svatovsko 

groblje, na njivi Sulje Numića, pokraj puta, na- 
lazi se nekropolica sa 4 stećka (3 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Kraševo 

Selo koje je od Tešnja udaljeno oko 8 km 
zračne Iinije na sjeveroistočnu stranu. 

12 — Na lokalitetu Orašje, koji pripada za- 
seoku Donja Mahala, na brežuljku među samim 
kijćama, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
Sanduka i 3 fragmenta sanduka. 

Spomenici su bili dobro klesani, danas su 
neki razbijeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

13 — Na lokalitetu Groblje, uzvišenju izme- 
đu rijeka Usore i Tešanjke, nalazi se nekropola 
sa 17 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su amorfni ili malo pritesani, za- 
trpani su i zarasli u korov. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


178 Podatke za nekropole br. 10, 13, 15 i 17 
opštine Tešanj prikupio Zavičajni muzej iz Do- 
boja. 


Zabljak 

Selo koje je od Tešnja uđaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

14 — Na lokalitetu Mramorje ili Suma, br- 
du u blizini seoskih kuća, рокгај ceste za Te- 
šanj, nalazi se nekropola sa 18 stećaka u obliku 
gotovo amorfnih sanduka. 

Obrada vrlo slaba. 

Orijentacija im je po pravcu z — i, u nizo- 
vima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Vukovo 

Selo koje je od Tešnja uđaljeno oko 3 km 
na sjevernu stranu. 

15 — Na padini brijega koji se zove Bajina 
glava, na lokalitetu Kapela, nalazi se nekropo- 
la sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, sada su 
znatno oštećeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Na ovome mjestu je ranije bilo više spome- 
nika. 

16 — Na lokalitetu Logobare nalazi se nek- 
ropola sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Ranije je na ovome mjestu bilo više stećaka. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 


Šije 

Selo koje je od Tešnja udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

17 — Na Omića brijegu, zemljištu Redže 
Mešića, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obli- 
ku sanduka, 

Obrada slaba. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Ranije je na ovome mjestu bilo više spome- 
nika. 


Trepče 

Selo koje je od Tešnja udaljeno oko 4 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

18 — Na pošumljenom brdu, oko 2 km sje- 
verno od naselja, na lokalitetu Hrastić ili Div- 
sko groblje, nalazi se nekropola sa 5 stećaka 
amorfnih oblika. 

Orijentacija nije sigurna. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


137 MAGLAJ 


Osojnica 

Selo koje je od Maglaja udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — Na pošumljenom brijegu iznad zgrađe 
Osnovne škole nalazi se nekropolica sa 4 stećka 
u obliku amorfnih sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. Jedan primje- 
rak je odmaknut oko 100 m. 

Nemaju ukrasa. 

2 — Oko 2 km cestom ka Preslici, uz kuću 
Stanoja Ilića, nalaze se 2 osamljena stećka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, os- 
rednje su obrađeni, danas su prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo 1967, 85. 


Donja Paklenica 

Selo koje je od Maglaja udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

3 — Nešto prije sela, dolazeći od Maglaja, 
pokraj ceste i željezničke pruge, nalazi se ne- 
kropola sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u dva niza. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

4 — U dvorištu Milivoja Devića i u susjed- 
nom dvorištu Bogdana Lazarevića nalazi se ne- 
kropola sa 6 stećaka (1 ploča, 2 sanduka i 3 slje- 
menjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, 1 
sljemenjak relativno vrlo velikih dimenzija je 
prevaljen. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

,- '5 — Na lokalitetu Todorovića brijeg, oko 
-300 m istočno od seoskih kuća, nalazi se nekro- 
pola sa 5 stećaka u obliku amorfnih sanduka. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Nekropola je ranije imala više spomenika. 

Lit.: Isto tamo. 


Gornja Paklenica 

Selo koje je od Maglaja udaljeno oko 12 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

6 — Na njivi Bjelobor (vlasništvo Spasoja 
Lazarevića), između Krčmarice i Okolišta, nala- 
zi se nekropola sa 11 stećaka u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci Alije Delibegovića, učitelja iz Mag- 
laja.) 


7 — Na njivi Ravan (vlasništvo Đoke Sta- 
nojevića), istočno od kote Dukin krst, nalazi se 
nekropola sa 19 stećaka (11 ploča, 5 sanduka i 3 
sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
znatno oštećeni i utonuli. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Lit.: Isto tamo. 


Rakovac 

Selo koje je od Maglaja udaljeno oko 10 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

8 — U samome selu, iznad kuće Simeona 
Lekića, nalazi se osamljen stećak u obliku slje- 
menjaka. 

Spomenik je osrednje obrađen i očuvan. 
Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 86. 


Bakotić 

Selo koje je od Maglaja udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Krčevine, na zemljištu 
Čede Močića, nalazi se nekropola sa 12 stećaka 
(10 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su veoma utonuli i zarasli u 
džbunje. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Krsno Polje 

Selo koje je od Maglaja uđaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

10 — Na lokalitetu Crkvina, na livadi pok- 
raj ceste, u samome naselju, nalazi se nekropo- 
lica sa 4 stećka (3 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, ali su neki pri- 
mjerci pomicani. 

Nemaju ukrasa. 

Nekada je ova nekropola imala više spome- 
nika. 

Lit.: Š. Bešlagić, Isto tamo. 


Gornj a Boćinja 

Selo koje je od Maglaja udaljeno oko 10 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Porez, na seoskom putu, 
nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. 
Bliži podaci nisu poznati. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 85. 


138 12 — Na njivi zvanoj Keduša, blizu pravo- 
slavnog groblja na čelaru, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Bliži pođaci nisu poznati. 

Lit.: Isto tamo. 


Donja Bočinja 

Selo koje je od Maglaja uđaljeno oko 10 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Jošavac nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenik je ukrašen tordiranom vrpcom. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 

Lit.: Glasnik Zemaljskog muzeja u Saraje- 
vu, 1899, 60. 


Komšići 

Selo koje je od Maglaja uđaljeno oko 5 km 
zračne linije na južnu stranu. 

14 — Na brežuljku Pazarić, iznad sela Liješ- 
nice, nalazi se nekropola sa 35 stećaka (30 ploča, 
4 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

U blizini je savremeno rimokatoličko gro- 
blje. 

(Podaci Skupštine opštine Maglaj.) 


ZAVIDOVIČI 


Karačići 

Selo koje je od Zavidovića uđaljeno oko 6 
km zračne linije na istočnu stranu. 

/ 1 — Na lokalitetu Zdjele, u neposrednoj bli- 
zini sela, nalazi se nekropola sa 27 stećaka (8 
ploča i 19 sanđuka). 

Spomenici su slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Odmah do nekropole je preistorijski tumul. 

Lit.: Š. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo 1967, 84. 

2 — U zaseoku Nenići, na imanju Krste i 
Miloja Nakrića, na lokalitetu Mramorje, ispod 
kose Pocijelovo, nalazi se nekropola sa 15 steća- 
ka (10 sanduka i 5 sljemenjaka). 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 

Lit.: R. Odžečkić, Zavidovići i okolica . . ., 
iZavidovići 1963, 47. 


Pašin Konak 

Selo koje je od Zaviđovića udaljeno oko 9 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Kamenje, u blizini Os- 
novne škole, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u 
obliku sanđuka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani, 
a osim toga su pomicani. 

Orijentacija je, izgleđa, bila po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca i rozete. 

Na ovome mjestu je ranije bilo više spome- 
nika. 

Lit.: Š. Bešlagić, Isto tamo. 


Hajdarovići 

Selo koje je od Zavidovića udaljeno oko 8 
km zračne linije na istočnu stranu. 

4 — Na lokalitetu Mramor, pokraj puta, na- 
lazi se nekropola sa 13 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 

5 — U blizini šume Kuvelj i pećine Popov 
stan, na polovini puta ka Zaviđovićima, nalazi 
se nekropola sa 17 stećaka (6 ploča i 11 san.- 
duka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizoyima. 

Ukrašena su 3 sanduka. Njihovi reljefni 
motivi su polumjesec i biljna stilizacija — dvo- 
struka spirala. 

Lit.: Isto tamo. 

6 — Oko 300 m sjeverno od zaseoka Kulja- 
ni nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku 
ploča. 

Nema bližih podataka. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Kovači 

Seoce koje je od Zavidovića uđaljeno oko 
4 km na istočnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Kamen, na njivi Mustafe 
Ibrića, u blizini željezničke stanice, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je malo 
oštećen i pomaknut. 

Nema drugih podataka. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Dragovići 

Selo koje je od Zavidovića udaljeno oko 4 
km zračne linije na istočnu stranu. 

8 — Na lokalitetu Potoci zaseoka Avdagin 
Han smještena je nekropola sa 6 stećaka (2 plo- 
če, 3 sanduka i 1 sljemenjak). 


139 Spomenici su vrlo slabo obrađeni, danas su 
oštećeni i utonuli. Sljemenjak ima krov na 4 
vode. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Zavičajnog muzeja u Doboju.) 179 


Svinjašnica 

Selo koje je od Zaviđovića udaljeno oko 12 
km zračne linije na istočnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Mramor, na zemljištu 
Bogdana Mijatovića, na području Donje Svi- 
njašnice, uz željezničku prugu, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sanđuka. 

Stećak je pomican. Vjerovatno se radi o os- 
tatku nekadašnje nekropole. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Lovnica 

Seoce koje je od Zavidovića udaljeno oko 6 
km zračne linije na jugozapadnu (skoro južnu) 
stranu. 

10 — U zaseoku Huremi, na lokalitetu Oka- 
menjeni svatovi, na pošumljenoj kosi, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su veoma oštećeni i pomicani su. 

Nemaju ukrasa. 

11 — U zaseoku Kučice, na lokalitetu Mra- 
morovi, podnožju brežuljka na lijevoj obali ri- 
jeke Gostović (njiva Andrije Stankovića), nala- 
ze se 2 osamljena stećka (1 ploča i 1 sljemenjak 
na 4 vode). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
veoma oštećeni. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Gostović 

Selo koje je od Zavidovića uđaljeno oko 5 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

12 — U zaseoku Grabovnici, u Gornjem Go- 
stoviću, na lokalitetu Svatovac (vlasništvo Mir- 
ka Bistića), nedaleko od zgrade Osnovne škole, 
nalazi se nekropola sa 4 stećka (2 ploče i 2 san- 
duka). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, a danas 
su oštećeni, pomaknuti i prevaljeni. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Beše 

Seoce koje je od Zavidovića uđaljeno oko 6 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 


179 Podatke za nekropole br. 8 i 10 — 12 op- 
štine Zaviđovići prikupio Zavičajni muzej iz Do- 
boja. 


13 — Na lokalitetu Igrište nalazi se nekro- 
pola sa 10 stećaka (3 ploče, 4 sanđuka i 3 slje- 
menjaka). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Na ovome mjestu je ranije bilo više spome- 
nika. 

Lit. : Isto tamo. 

14 — Na njivi Mustafe Aličkovića, oko 400 
m ispod kuće Saliha Aličkovića, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Dobro je obrađen, ali je prevaljen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 

15 — U šikari Aličković Huseina, ispod na- 
selja, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (5 ploča 
i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su veoma oštećeni. 

Drugi podaci nedostaju. 

(Prema obavještenju mještana.) 

16 — U šumi Kamenjak, između Beša i Si- 
nanovića, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (2 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada je dobra, ali su sanduci veoma ošte- 
ćeni. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Šehići 

Seoce koje je od Zavidovića uđaljeno oko 8' 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

17 — Na njivi Redžić Himze, na desnoj stra- 
ni rijeke Gostović, nalazi se osamljen stećak u 
obliku sljemenjaka. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. Oblikovan je tako da ima 
krov na 4 vode. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana. 


Čardak 

Selo koje je od Zaviđovića uđaljeno oko 7 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

18 — U blizini kuće Marka Tripića nalazi se- 
nekropola sa 7 stećaka (4 sanduka i 3 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

19 — Uz kuću Miloša Tripića, na lijevoj 
strani rijeke Gostović, nalazi se nekropolica sa. 
3 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su djelo- 
mično oštećeni. 

Orijentacija nije poznata. 

Nemaju ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 


140 Mahoje 

Selo koje je od Zavidovića udaljeno oko 10 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

20 — Kod zaseoka Brdo, na Bukvića njivi, 
pokraj puta, nalaze se 2 osamljena stećka u ob- 
liku sanduka. Lokalitet se zove Mramorje. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Lit.: R. Odžečkić, n. d., 47; Š. Bešlagić, n. d., 
84. 


Miljevići 

Selo koje je od Zaviđovića udaljeno oko 
15 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

21 — Na lokalitetu Stupac, na zemljištu Lu- 
ke Lukića iz Miljevića, nalazi se osamljen ste- 
ćak u obliku sanduka. 

Spomenik je utonuo u zemlju. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


TRAVNIK 


Cosići 

Selo koje je od Turbeta udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Brijeg ili Mramorje na- 
lazi se nekropola sa 27 stećaka (3 ploče, 20 san- 
duka i 4 sljemenjaka), od čega 7 amorfnih san- 
duka. Nekropola je raspoređena na tri skupine. 

Spomenici su pretežno dobro klesani, ali su 
neki primjerci danas znatno oštećeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka. Evo njihovih 
reljefnih motiva: polumjesec, sunce, rozeta i 

biljna stilizacija. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 59. 

2 — Na lokalitetu Bašak, blizu prethodne 
nekropole, nalazi se skupina sa 32 stećka (11 
ploča, 11 sanduka i 10 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni i ugroženi. 

Pretežno su postavljeni po pravcu z — i, ali 
dobar dio leži po pravcu s — j. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk i 2 
sljemenjaka. Reljefni motivi su im polumjesec i 
sunce. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 59 — 60. 

3 — Na lokalitetu Livada, uz samu rijeku, 
nalazi se nekropola sa 7 stećaka (3 ploče i 4 
sanduka). 

Obrada je vrlo slaba, spomenici su gotovo 
-amorfni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 60. 


4 — Na samom ulazu u selo, na brijegu de- 
sno i na livadi lijevo od puta, nalaze se 2 osa- 
mljena stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentacija im nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

5 — Na glavici s lijeve strane puta, na sa- 
mome ulazu u selo, nalazi se nekropolica sa 3 
stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentacija im nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Fazlići 

Selo koje je od Travnika udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

6 — U blizini sela, na lokalitetu Mašeti, po- 
kraj puta, nalazi se nekropola sa 27 stećaka (23 
sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, znatno su 
oštećeni i utonuli, a ima i prevaljenih primje- 
raka. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 sljemenjaka. Na čeonim stra- 
nama imaju velika uđubljenja koja su vrlo slič- 
na nišama. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 62. 

7 — Oko 300 m zapadno od prethodne ne- 
kropole, na zaravanku, nalazi se nekropola sa 
24 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
veoma utonuli. 13 — Vrsta sljemenjaka iz okoline Travnika, Bo- 
sna i Hercegovina. 


141 Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa, osim što 1 primjerak ima 
na čeonim stranama veliko udubljenje slično ar- 
kadnoj niši. 

Lit. : Isto tamo. 

8 — Oko 200 m ispod prethodne nekropole, 
iz strane prosjeka inđustrijskog željezničkog ko- 
losijeka vire 2 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su, izgleđa, dobro obrađeni. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

Lit.: Isto tamo. 


Đelilovac 

Selo koje je od Turbeta uđaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

9 — Na njivi Selište zaseoka Didići nalazi 
se nekropolica sa 4 stećka u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenici su vrlo dobro klesani, a danas su 
djelomično okrnjeni i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi reljefni 
motivi su: polumjesec, sunce, rozeta, antropo- 
morfni krst i pređstava čovjeka sa uzđignutim 
rukama. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 58. 


Potkraj 

Selo koje je od Turbeta uđaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

10 — Na brežuljku blizu rimokatoličke crk- 
ve, na lokalitetu Mramorje, nalazi se nekropo- 
la sa 16 stećaka (14 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje klesani i očuvani; 
neki primjerci su utonuli ili prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

, Ukrašen je 1 sanduk. Njegov motiv je polu- 
^mjesec. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 57. 

11 — Na Glavici, sjeverno od rimokatoličke 
crkve, bila je nekropola od koje je do danas os- 
tao 1 sljemenjak koji je snesen pred crkvu. 

Spomenik je đobro obrađen, ali je znatno 
oštećen. 

Ukrašen je. Njegovi ukrasni motivi su bilj- 
na stilizacija, polumjesec i predstava viteza na 
konju. 

U Tisovcu i nešto đalje, ispod stijena Vlašić 
planine, neđaleko od Potkraja, nalaze se 2 steć- 
ka, i to 1 sanduk i 1 sljemenjak, o kojima nedo- 
staju potrebni podaci. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 57 — 58; P. Korošec, 
Srednjovjekovne nekropole okoline Travnika, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1952, 
381. 


Varošluk 

Selo koje je od Travnika udaljeno oko 9 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

12 — Na lokalitetu Luka nalazi se nekropo- 
lica sa 4 stećka (3 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada i očuvanost dobre, samo je sljeme- 
njak prevaljen u potok. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 56; Đ. Mazalić, Kon- 
zervatorski zahvat na Batalovoj grobnici . . ., 
Naše starine VI, 240. 

13 — Na lokalitetu Jažva nalazi se nekropo- 
polica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija nejednaka. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca i jabuke. 

Lit.: Š. Bešlagić, Isto tamo. 

14 — Na lokalitetu Brežuljak, u šumici, na- 
lazi se nekropola sa 18 stećaka u obliku san- 
duka.. 

Obrada slaba, spomenici utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

15 — Na lokalitetu Vrelo Ljubica, na zara- 
vanku, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sanđuka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija im je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Turbe 

Veliko selo koje je od Travnika udaljeno 
oko 8 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

16 — U sređini naselja, pokraj ceste ka Jaj- 
cu, nalazi se nekropola sa 38 stećaka (33 sandu- 
ka i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su od slabijeg materijala, dobro 
su klesani, ali su veoma istrošeni. 

Postavljeni su pretežno po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 56—57. 

17 — Na lokalitetu Bregovi, u sjevernom 
kraju sela, nalazi se nekropola sa 12 stećaka (1 
ploča, 10 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su slabo klesani, nekoliko pri- 
mjeraka su gotovo amorfni, djelomično su ošte- 
ćeni. 

Postavljeni su pretežno po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

18 — Na brijegu pokraj ceste ka Jajcu, ne- 
đaleko od naselja, nalaze se ostaci srednjovje- 
kovne nekropole sa 3 stećka (2 sanduka i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
djelomično oštećeni i pomicani su. Nekropola je 
ranije imala veći broj stećaka. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk. Motiv mu je polumje- 
sec. 


142 Ozidanom grobu ispod sljemenjaka pripada- 
la je manja ploča sa natpisom koji kaže da je tu 
sahranjen velikaš Batalo, tepčija bosanskog 
dvora s kraja XIV v. Ploča je sada u Zemalj- 
skom muzeju u Sarajevu. 

Nekropola je situirana na rimskom lokalite- 
tu, u srednjem vijeku je tu bila crkva koja da- 
nas ne postoji. 

Lit.: Dr C. Truhelka, Grobnica bosanskog 
tepčije Batala, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1915, 365; Đ. Mazalić, Konzervatorski 
zahvat na Batalovoj grobnici . . ., Naše starine 
VI, Sarajevo 1959, 239—242; S. Bešlagić, n. d., 57 
i 105. 


Maline 

Selo koje je od Travnika uđaljeno oko 5km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

19 — Zajedno sa rimokatoličkim savreme- 
nim grobljem nalazi se nekropolica sa 5 stećaka 
(2 ploče i 3 sanduka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, današnje 
stanje je slabo. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa, osim što se na 
vodoravnoj strani jednog sanduka nalazi četve- 
rouglasto udubljenje. 

Lit.: P. Korošec, n. d., 387; Š. Bešlagić, n. d., 
65. 


Guča Gora 

Selo koje je od Travnika udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

20 — Ispod savremenog rimokatoličkog gro- 
blja nalazi se skupina sa 6 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni a danas su ve- 
oma oštećeni — okrnjeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je do prije nekoliko godina bilo još 
stećaka koji su uništeni radi izgradnje susjednih 
zgrada. Tu je nađen i kameni sarkofag sa po- 
"klopcem koji je pripadao ovoj nekropoli. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 60. 

21 — Na brijegu iznad Doma kulture, za- 
jedno sa aktivnim rimokatoličkim grobljem, po- 
stoji i 10 velikih starih krstača koje možemo 
ubrojati u stećke. 

Spomenici su dobro obrađeni. Imaju velike 
i okruglaste gornje uspravne krakove a malene 
ili tek naznačene poprečne krakove. 

Postavljene su po pravcu z — i. 

Ukrašene su. Njihovi motivi su krstovi, sti- 
lizovani krstovi, krugovi i polumjeseci. 

Lit.: Isto tamo. 

22 — Na Ravni, iznad rimokatoličkog samo- 
stana, u samome naselju, nalazi se osamljen 
stećak u obliku krstače. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je djelo- 
mično oštećen. Oblikovan je slično krstačama 
prethodne nekropole. 


Orijentacija je po pravcu z — i. 

Na jednoj široj strani ima motiv krsta. 
Lit.: Isto tamo. 


Ovčarevo 

Selo koje je od Travnika udaljeno oko 5 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

23 — Na Vlahovića brijegu, kod zgrade Os- 
novne škole, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (1 
ploča i 2 sanduka), kao ostatak nekadašnje veće 
nekropole koja je uništena prilikom izgradnje 
škole i susjednih privatnih zgrada. 

Spomenici su pomicani. 

Obrada im je osrednja. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 56. 


Trebeuša 


Selo koje je od Travnika udaljeno oko 11 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

24 — U Donjoj Trebeuši, oko 100 m daleko 
od željezničke stanice Goleš, na desnoj obali La- 
šve, a na lokalitetu Grčko groblje, nalazi se ne- 
kropola sa 32 stećka u obliku ploča. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
veoma utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ne postoje ukrasi. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 60. 

25 — Na lokalitetu Lisičje groblje, oko 500 
m sjeverno od prethodne nekropole, na lijevoj 
strani Lašve, nalazi se nekropola sa 34 stećka 
(22 sanduka i 12 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni, prevaljeni i zarasli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka. Ukrasi su im 
sljeđeći: polumjesec, jabuka, krst-rozeta i аг- 
kadne niše na čeonim stranama jednog pri- 
mjerka. 

Lit.: Isto tamo. 


Travnik 

Grad u kome je sjeđište opštine. 

26 — U lapidariju Zavičajnog muzeja u 

Travniku nalaze se 4 stećka (3 ploče i 1 krstača) 
koji su preneseni sa raznih lokaliteta okoline 
Travnika, i to: 

prepukla ploča (nekada sanduk) koja je do- 
nesena iz sela Pojska (danas u opštini Zenica), 
sa natpisom koji se odnosi na nekog Bogdana i 
pisara Vukašina; 

ploča u dva dijela koja je prenesena iz Tur- 
beta (kod Paklarskog potoka), sa natpisom koji 
govori o tome da je spomenik dovučen još za 
života odnosne iičnosti, čije ime ne znamo, jer je 
natpis baš na tome mjestu oštećen; 

manja ploča sa mauzoleja u Malom Mošu- 
nju, sa natpisom koji se ođnosi na kneza Vuka; i 


143 
14 — Vrsta krstača iz okoline Travnika, Bosna i Hercegovina. 


krstača iz Guče Gore (lokalitet Klisa), sa 
natpisom koji spominje Petra Kušetića. 

Lit. : Dr C. Truhelka, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu, 1891, knj. I, 94 — 95; 1894, 
779 — 781; i 1899, sv. 4, 80; A. Knežević, Bosan- 
ski prijatelj IV, 109; Lj. Stojanović, n. d., III, br. 
4783, 4784 i 4790; J. Krajinović, Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu, 1943, 227 — 232; Š. Bešla- 
/ gić, n. d., 61 i 100 — 105. 


Brajkovići 

Selo које je od Travnika udaljeno oko 10 
km zračne linije na istočnu stranu. 

27 — Zajedno sa savremenim rimokatolič- 
kim grobljem koje se zove Bogduša nalazi se 
skupina sa 9 stećaka (4 sanduka, 1 sljemenjak 
i 4 krstače). 

Spomenici su dobro klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 6 primjeraka (1 sljemenjak i 5 
krstača), a 3 krstače imaju natpise. Njihovi uk- 
rasni motivi su sljedeći: arkade, krst u vijencu, 
krug u vijencu, krst, kružići, stilizovani krst. 

U natpisima se spominju ove ličnosti: Tomo 
Bjelovčić, Luka Plavičić i Pavao Plavičić. Rani- 


je je ovdje postojao još jedan natpis u kome se 
spominje neki Žarko, ali on sada nije pronađen, 
Prekoputa je staro muslimansko groblje. 
Lit.: Dr Ć. Truhelka, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu, 1894, 782; Isti, Wissenschaft- 
liche Mitteilungen IV, 353; Lj. Stojanović, n. d., 
III, br. 4786 — 4889; Dj. Mazalić, n. d., 108 — 109; 
Š. Bešlagić, n. d., 62 — 63 i 102 — 103. 


Grahovčići 


Selo koje je od Travnika udaljeno oko 11 
km zračne linije na istočnu stranu, 

28 — U današnjem rimokatoličkom groblju, 
pokraj puta za Konjeviće, nalazi se skupina sa 
12 stećaka (1 sanduk, 6 sljemenjaka i 5 krstača). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
danas znatno oštećeni i đjelomično utonuli. 

Orijentacija je po pravcu s — j, ali i 5 primje- 
raka po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 3 sljemenja- 
ka i 5 krstača. Njihovi ukrasni motivi su: krst, 
polumjesec, rozeta, tordirani krst u krugu, krug 
u vijencu, arkade i predstava noža. 

Na jednoj krstači je natpis u kome se spo- 
minje Mihovil Grahovčić. 


144 
Lit.: Dr. Ć. Truhelka, Wissenschaftliche 
Mitteilungen IV, 352 — 353; Lj. Stojanović, n. d., 
III, br. 4785; Dj. Mazalić, n. d., 109; P. Korošec, 
n. d., 405; S. Bešlagić, n. d., 63—67 i 101—102. 

29 — Oko 1 km južno od prethodne nekro- 
pole, na rimokatoličkom Šikalovom groblju, na- 
lazi se 6 stećaka u obliku krstača. 

Spomenici imaju oblik krstača ovoga kraja 
— gornji uspravni krak okrugao i velik a rame- 
na su jedva naznačena. Inače su dobro obra- 
đeni, samo su veoma nagnuti. 

Svi primjerci su ukrašeni. Evo njihovih mo- 
tiva: kružni vijenac, krst, jabuka, tordirani vi- 
jenac i cikcak vrpca. 

Na jednom primjerku se nalazi vrlo sitan i 
nečitak natpis. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 65; P. Korošec, n. d., 

387. 


Goleš 

Selo koje je od Travnika udaljeno oko 12 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

30 — Na lokalitetu Megara, u neposrednoj 
blizini aktivnog pravoslavnog groblja, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija po pravcu s — j. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 56. 


Pećine 

Selo koje je od Travnika udaljeno oko 12 
km zračne linije, na jugozapadnu stranu. 

31 — • U šumi, na lokalitetu Šuplja stijena, 
između Goleša i Pećina, nalazi se nekropola sa 
40 stećaka u obliku amorfnih sanduka. 
Orijentacija nije ustanovljena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


У' 

ZENICA 


Pojska 

Selo koje je od Zenice udaljeno oko 7 km 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Kozice, više Mandića ku- 
ća, nalaze se 2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 
krstača). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo, 1967, 54. 


2 — Oko 800 m sjeverno od prethodne nek- 
ropole, na lokalitetu Podvinica, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku krstače. 

Dobro je obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

U neposrednoj blizini, u usjeku puta, vidi 
se da je ovdje bila brojnija nekropola. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 54. 


Kozarci 

Selo koje je od Zenice udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Na grebenu iznad Lazića kuća, oko 1,5 
km istočno od ceste, nalazi se nekropolica sa 3 
stećka u obliku krstača. Lokalitet se zove Kri- 
ževi. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas je 1 
primjerak prilično oštećen, a 1 oboren. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi motivi su 
polumjesec i krug (sunce). 

Ranije je nekropola imala više stećaka. 

Lit.: Isto tamo. 


Grm 

Selo koje je od Zenice udaljeno oko 3 km 
na zapadnu stranu. ,v 

4 — Ispod sela, na brežuljku oko 150 m sje- 
verno od ceste ka Pojskoj, nalaze se 2 osamlje- 
na stećka (1 stub i 1 krstača). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena je krstača. Motivi su mu kružni 
vijenac i stilizovan krst. 

Lit.: Isto tamo. 


Vjetrenice 

Selo pokraj stare ceste Zenica — Travnik, 
udaljeno od Zenice oko 6 km zračne linije na 
jugozapadnu stranu. 

5 — Na lokalitetu Zvijezda, gdje je današ- 
nje rimokatoličko groblje, nalaze se 2 osamlje- 
na stećka u obliku krstača. 

Obrada spomenika je dobra. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su obadva primjerka stilizovanim 
krstovima. 


Rijeka 

Selo koje je od Zenice udaljeno oko 2 km 
na zapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Mramorje, kod kuće Kre- 
štalica, nalazi se nekropolica sa 4 stećka (3 san- 
duka i 1 sljemenjak). 


10 S. Bešlagić: STEĆCI 


145 Spomenici su dobro obrađeni, danas pri- 
lično utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je sljemenjak. Njegov motiv je po- 
lumjesec. 

Ranije je ovdje bilo više stećaka, koji su 
uništeni prilikom izgrađnje ceste. 

Lit.: Isto tamo. 


Puhovac 

Selo koje je od Zenice udaljeno oko 12 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

8 — U samome selu, u temelju porušenog 
mekteba (muslimanska dječja škola), nalazi se 
vrlo oštećen veliki stećak u obliku sljemenjaka. 

Na odlomljenom komadu ovoga stećka, koji 
je također u temelju zgrađe, nalazi se dio već 
poznatog natpisa u kome se spominje gost Mi- 
šljen. 

Izgleda da je ovaj stećak u svoje vrijeme 
prenesen sa obližnjeg tumula koji se zove Ka- 
men. 

Lit. Dr Ć. Truhelka, Starobosanski pisme- 
ni spomenici, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sa- 
rajevu, 1894, 778 — 779; Isti, Slavische Inschriften 
in Bosnien, Wissenschaftliche Mitteilungen IV, 
349; Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi, 
knj. III, Beograd. 1905, br. 4782; Š. Bešlagić, n. 
d., 54 i 99. 


Putovići 

Selo na desnoj obali rijeke Bosne, udaljeno 
od Zenice oko 5 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

9 — Na brijegu iznad osamljene kuće Sav- 
ke Bošković, gdje je savremeno pravoslavno 
groblje, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su klesani od mekšeg kamena 
(miljevina), relativno su većih dimenzija i osre- 
dnje su obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

^ Nemaju ukrasa. 

U ovome selu je krajem prošlog vijeka na- 
đena ploča sa ćirilskim natpisom, koja je posla- 
ta u Sarajevo, ali se ne zna njena dalja sud- 
bina. 

Lit. : D. Popović, Varoš Zenica sa okolinom, 
Bosanska Vila, 1892, 167; Š. Bešlagić, n. d., 53. 


Janjići 

Selo koje je od Zenice udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

10 — U blizini muslimanskog groblja, pok- 
raj ceste, nalazi se osamljen stećak u obliku kr- 
stače. 

Obrada je dobra, spomenik je nagnut i dje- 
lomično utonuo. 


Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je motivima polumjeseca, rozete i 
krsta. 


Lašva 

Selo koje je od Zenice uđaljeno oko 7 km 
zračne linije na južnu stranu. 

11 — U zaseoku Bišće, uz kuću Stipe Krište, 
nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku san- 
duka. 

Obrada i očuvanost osređnje. 

Orijentacija po pravcu s — j, u nizu. 

Nemaju ukrasa, ali je kao jedan stećak ko- 
rištena rimska ara, sa natpisom, koja je prene- 
sena u Zavičajni muzej u Zenicu. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. đ., 53. 


Dusina 

Selo koje je od Zenice uđaljeno oko 12 km 
zračne linije na južnu stranu. 

12 — Na njivi Dočić (vlasnik Đorđe Kalajd- 
žić) nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je djelo- 
mično oštećen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Na njegovoj vodoravnoj strani bio je natpis 
od koga su do danas preostala samo 3 slova. 

Lit.: Isto tamo. 

13 — U zaseoku Brdo, na lokalitetu Hrubi- 
ne, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 5 steća- 
ka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


KAKANJ 


Vukanovići 

Selo koje je od Kaknja udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — Zajedno sa aktivnim rimokatoličkim 
grobljem, u blizini sela, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 36 stećaka (26 sanduka i 10 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su veoma slabo obrađeni i oču- 
vani. 

Postavljeni su pretežno po pravcu z — i, u ni- 
zovima. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegov motiv je 
polumjesec. 


146 Zlokuće 

Selo koje je od Kaknja udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Kosa, pokraj puta prema 
Vukanovićima, nalazi se nekropolica sa 3 stećka 
u obliku ploča. 

Spomenici su vrlo slabo klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo 1967, 52. 

3 — Oko 600 m putem prema Vukanovićima 
(od prethodne nekropole) nalazi se skupina sa 7 
stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 53. 

4 — Na lokalitetu Njiva, oko 1 km sjevero- 
istočno od prethodne nekropole, nalazi se skupi- 
na sa 4 stećka u obliku ploča. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Lipnica 

Selo koje je od Kaknja udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

5 — U blizini kuće Ante Ivića, pokraj puta 
ka Nažbilju, nalazi se nekropola sa 17 stećaka 
(16 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 52. 


Nažbilj 

Selo koje je od Kaknja udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

' 6 — Na lokalitetu Jasikova, u blizini Osnov- 
ne škole, nalazi se nekropola sa 58 stećaka (55 
sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, a danas 
su i oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 prim- 
jerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegov ukras je 
polumjesec. 

Do nekropole se nalazi preistorijski tumul. 

Lit.: Isto tamo. 


Bilješevo 

Selo na desnoj obali rijeke Bosne, udaljeno 
od Kaknja oko 8 km zračne linije na zapadnu 
stranu. 


7 — Na Glavici, gdje se nalazi savremeno 
pravoslavno groblje, sa crkvom, smještena su 2 
stećka (1 ploča i 1 krstača) koji su ostatak ne- 
kadašnje brojne nekropole. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani; 
krstača je prevaljena. 

Orijentacija je nesigurna jer su spomenici 
pomicani. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 46. 


Jehovina Gornja 

Selo na lijevoj strani rijeke Bosne, udalje- 
no od Kaknja oko 10 km zračne linije na za- 
padnu stranu. 

8 — Na lokalitetu Karaula, blizu kuće Si- 
meune Kajtaz, nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Izgleda da je ranije ovdje bilo više stećaka. 


Tičići 

Selo na desnoj obali rijeke Bosne, uđaljeno 
od Kaknja oko 4 km zračne linije na zapadnu 
stranu. 

9 — U blizini izvora tople vode, koji se zove 
Banja, i kuće Mihajla Maleševića, u Gornjim 
Tičićima, nalazi se nekropolica sa 4 stećka (2 
ploče, 1 sanduk i 1 sljemenjak). 

Osim sljemenjaka, ostali spomenici su vrlo 
slabo obrađeni i očuvani. 

Izgleda da su spomenici pomicani. 

Nemaju ukrasa, ali se na krovnoj plohi slje- 
menjaka nalazi djelomično oštećen natpis u ko- 
me se spominje neki Pribićević. 

Lit.: Dr M. Filipović, Natpis na stećku u 
Tičićima, Glasnik Zemaljskog muzeja u Saraje- 
vu, 1926, 79 — 80; Š. Bešlagić, Isto tamo. 


Donja Zgošća 

Nekadašnje selo Donja Zgošća je danas sje- 
verna periferija varošice Kakanj. 

10 — Na lokalitetu Crkvina, na brijegu 

Križ, postojala je nekropola sa 14 stećaka (9 plo- 
ča, 4 sljemenjaka i 1 stub). 

Izgleda da su spomenici bili vrlo lijepo ob- 
rađeni. Jeđan veliki sljemenjak i stub prenese- 
ni su u Zemaljski muzej u Sarajevu prije nešto 
više od 50 god., dok su ostali primjerci u među- 
vremenu uništeni i upotrijebljeni za izgradnju 
ceste, a i ugrađivani u susjedne kuće. Danas na 
ovome mjestu nema stećaka. 

Preneseni primjerci pređstavljaju izvan- 
redno lijepo i originalno ukrašene stećke. Evo 
njihovih ukrasnih motiva: stilizovane rozete, 
stilizovane biljne vrpce, razni geometrijski stili- 
zovani ornamenti, biljne stilizacije, pređstave 


147 
15 — Jedna čeona strana sljemenjaka iz Donje Z gošće, opština Kakanj, Bosnai Hercegovina — 

sada u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. 


ljuđi i životinja i čitave scene i kompozicije: 
konji, psi, lovci, dvor, dvorjanici, lov, turnir, 
zmaj, leopard i dr. 

Obadva primjerka imala su i natpise, koji 
su veoma oštećeni i ne mogu se rekonstruirati. 
Po jednoj ranijoj rekonstrukciji, natpis na stu- 
bu spominje nekoliko ličnosti, kao bosanskog 
bana Stjepana i njegovu braću Bogdana i Dra- 
gišu, zatim knezove Bakulu, Stanka i Tvrtka i 
dr. Na sljemenjaku su se ranije mogla vidjeti 
samo đva slova, koja su upućivala na bana Stje- 
pana. 


Godine 1948. ekipa Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu vršila je arheološka istraživanja na 
ovome lokalitetu. Ustanovljeni su temelji crkvi- 
ce koja je bila postavljena prije stećaka. Po jed- 
nom nedavno nađenom fragmentu stećka, izgle- 
da da je na ovoj nekropoli bio još jeđan natpis 
na stećku. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Studije o podrijetlu, 
Zagreb 1941, 50 — 57; Đ. Stratimirović, Srednjo- 
vjekovno groblje kod Zgošće, Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu, 1891, 122—141; Isti, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1926, 


148 45 — 46; Dj. Mazalić, Kraći članci i rasprave, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1950, 
231—241; S. Bešlagić, n. đ., 46—51 i 97—98; Dr 
I. Cremošnik, Iskopavanje crkvine u Zgošći, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1950, 
411 — 416. 

11 — Oko 150 m sjeverno od prethodne ne- 
kropole, na brijegu, nalazi se skupina sa 10 ste- 
ćaka u obliku sanđuka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su zna- 
tno oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. đ., 51. 


Bukovlje 

Selo koje je od Kaknja uđaljeno oko 2 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

12 — Na lokalitetu Puhovac, pokraj puta, 
nalazi se nekropola sa 8 stećaka (6 sanduka i 2 
stuba). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, znatno 
su oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 


Nemaju ukrasa. 

Na brijegu Brus, ispod Puhovca, nalazi se 
staro i novo muslimansko groblje. 

Lit. : Isto tamo. 


Ratanj 

Selo koje je od Kaknja uđaljeno oko 8 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Grčko groblje, odmah 
iznad kuća, nalazi se nekropola sa 21 stećkom u 
obliku sanduka. 

Spomenici su veoma slabo obrađeni, ošteće- 
ni su i pomicani. 

Postavljeni su pretežno po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. đ., 52. 


Kovačići 

Seoce koje je od Kaknja udaljeno oko 9 km 
zračne linije na istočnu stranu. 15 a — Dio jedne bočne strane sljemenj aka iz Donje Z gošće, opština Kakanj, Bosna i 
Hercegovina — sada u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. 


149 


14 — Na lokalitetu Hrastovina, oko 500 m 
južno od naselja, nalazi se nekropola sa 21 steć- 
kom (20 sanduka i 1 sljemenjak). 

Materijal stećaka je slabijeg kvaliteta, ob- 
rada osrednja, današnje stanje slabo. 

Orijentacija spomenika je dvojaka: veći dio 
po pravcu s — j, a manji po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 53. 


Riječnjaci 

Seoce koje je od Kaknja udaljeno oko 9 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

15 — Na lijevoj strani potoka Bukovice, uz 
kuću Ilije i Marka Matića, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Kraljeva Sutjeska 

Veće selo koje je od Kaknja udaljeno oko 7 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

16 — Nedavno je u Franjevački samostan, u 
Kraljevoj Sutjesci, iz sela Ričice (između Kaknja 
i Kralj. Sutjeske) donesena ploča sa natpisom 
koji se odnosi na feudalca Radovana Pribilo- 
vića. 

Mislimo da ploča potječe sa mauzoleja koji 
je nekada bio u selu Ričici. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 51 i 98. 


Ričica 

Selo koje je od Kaknja udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

17 — Na Saračevom brdu, kod zaseoka Če- 
„likovina, nalazi se nekropola sa 14 stećaka u ob- 

liku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, dosta su 
oštećeni i utonuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu s — j, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 51. 

18 — Na lokalitetu Bijeli greb kod zaseoka 
Grmuša, postavljena u dvije skupine, nalazi se 
nekropola sa 70 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo klesani, znatno su 
utonuli i oštećeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim nekoliko 
primjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

19 — Na lokalitetu Hrašće, oko 500 m južno 
od prethodne nekropole, nalazi se skupina sa 50 
stećaka (47 sanduka i 3 sljemenjaka). 


Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 
Većina ih je znatno utonula i u gustu šumu za- 
rasla. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 prim- 
jerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Haljinići 

Selo koje je od Kaknja udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

20 — Pokraj ceste ispod lokaliteta Crkve- 
njak nalazi se skupina sa 3 stećka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Ne leže u prvobitnom položaju — vjerovat- 
no su donijeti sa brijega Crkvenjak, gdje su ne- 
kada bili nekropola i crkva. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 52. 


Hrasno 

Selo koje je od Kaknja udaljeno oko 2 km 
zračne linije na južnu stranu. 

21 — Oko 800 m jugozapadno od Spahića 
kuća nalaze se 2 osamljena stećka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentacija im nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Obre 

Selo pokraj ceste za Kraljevu Sutjesku uda- 
ljeno od Kaknja oko 2 km zračne linije na jugo- 
istočnu stranu. 

22 — Nedaleko od zaseoka Hrasno, oko 500 
m južno od Spahića kuća, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je pre- 
valjen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Seoce 

Malo selo koje je od Kaknja udaljeno oko 
7 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

23 — Na lokalitetu Rakovi, kod savremenog 
rimokatoličkog groblja, nalazi se skupina sa 9 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađenl i znatno- 
su oštećeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 


150 Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

24 — Na lokalitetu Letovište, na lijevoj 
strani rječice, nalazi se nekropola sa 17 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i znatno 
su oštećeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Slapnica 

Selo koje je od Kaknja udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

25 — Na lokalitetu Stup nalazi se nekropola 
sa 6 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Odmah do stećaka nalazi se aktivno rimo- 
katoličko groblje. 

Lit.: Isto tamo. 


VAREŠ 


Strica 

Selo koje od Vareša udaljeno oko 2 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — U Lukama ispod sela nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Borovica 


Selo koje je od Vareša udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

/ 2 — Žajedno sa aktivnim rimokatoličkim 
grobljem Donje Borovice nalazi se skupina sa 4 
stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu si — jz. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasi su 
tordirane vrpce koje ojačavaju bridove. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 30. 


Vareš Majdan 

Selo koje zapravo čini dio varošice Vareš. 

3 — Na ravničastom izbrešku zapadno od 
željezničke stanice Vareš — Majdan, nedaleko 
od seoca Sprečkići, pokraj puta, nalazi se ne- 
kropola sa 19 stećaka (13 sanduka i 6 sljeme- 
njaka). 


Spomenici su slabo obrađeni, djelomično su 
oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U neposrednoj blizini je aktivno rimokato- 
ličko groblje. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 26. 


Očevlja 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 10 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

4 — Ispod glavne skupine seoskih kuća, s li- 
jeve strane rječice Očevije, uz današnje rimo- 
katoličko groblje, nalazi se skupina sa 7 steća- 
ka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro klesani, ali su djelomi- 
čno oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su obična plastična vrpca, polumjesec i 
rozeta. 

Lit.: Isto tamo. 


Pržići 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

5 — Na lokalitetu Brezik, blizu kuće Mirčić 
Ive, nalazi se nekropola sa 9 stećaka (2 sanduka 
i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka. Njihovi ukrasni 
motivi su tordirane vrpce, dvostruke spirale i 
rozete. 

Do stećaka su savremeni rimokatolički gro- 
bovi. 

Lit.: Isto tamo. 


Višnjići 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

6 — Zajedno sa aktivnim rimokatoličkim 

grobljem, pokraj puta ka Daždanskom, nalazi se 
skupina sa 25 stećaka (20 sanduka i 5 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s — j, osim 4 prim- 
jerka, koji leže po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegov ukrasni 
motiv je dvostruka spirala. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 25 — 26. 


Grebci 

Seoce koje je od Vareša uđaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 


151 
7 — U blizini aktivnog rimokatoličkog gro- 
blja nalazi se skupina sa 18 stećaka (10 sanduka 
i 8 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 
Dva sanduka su u fragmentima. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi motivi 
^su dvostruka spirala. rczeta i tordirana vrpca. 

Lit.: Š. Bešlagić. n. d., 24. 


Šikulje 


Selo koje je od Vareša udaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

8 — Na lokalitetu Gaj, nedaleko od kuća, 
nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentacija im nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 25. 


Čanovine 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Mramorje nalazi se nc- 
kropola sa 6 stećaka (1 sanduk i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su oš- 
tećeni i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu s — j, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Evo njihovih 
ukrasnih motiva: tordirana vrpca, dvostruka 
spirala, rozeta u kružnom vijencu, mač, ruka 
s kopljem, štit i grozdovi. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 24 — 25. 


Radonjići 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 10 km 
zračne linije na južnu stranu. 

10 — Na zaravanku uzvišenja Brdo, oko 1 
km južno od sela, nalazi se nekropola sa 6 ste- 
ćaka (4 sanduka i 2 sljemenjaka). 


152 


Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
utonuli i zarasli u šumu, a 1 sljemenjak je veo- 
ma okmjen. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji i svrstani u 
nizove. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 29. 

11 — Druga nekropola ovoga sela nalazi se 
pokraj starog i novog pravoslavnog groblja, a 
broji 4 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro klesani i očuvani, samo 
što je 1 primjerak nešto okrnjen. 

Orijentacija im je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi motivi su 
tordirana vrpca, rozeta i dvostruka spirala. 

Lit.: Isto tamo. 

12 — Na njivi Vrbica, oko 500 m jugoistočno 
od naselja, nalazi se osamljen stećak u obliku 
sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je znatno 
utonuo u zemlju. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 30. 


Pajtov Han 

Seoce u đolini Stavnje, uđaljeno od Vareša 
oko 10 km zračne linije na južnu stranu. 

13 — Na gredi pokraj puta, nedaleko od sta- 
rog muslimanskog groblja i krševitog uzvišenja 
Smolin, nalazi se nekropola sa 32 stećka (30 
sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su zarasli u šikaru, slabo su ob- 
rađeni i veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi motivi su 
dvostruka spiraia i rozeta. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 26. 


Blaža 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

14 — Oko 1 km južno od sela, na lokalitetu 
Didorada, kod tzv. Velikog raskršća, nalazi se 
nekropoia sa 40 stećaka (20 sanduka i 20 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
mnogi prekriveni mahovinom i lišćem, zbog če- 
ga im možda ni broj nije apsolutno tačan. 

Postavljeni su uglavnom po pravcu s — j, ali 
ima primjeraka koji leže po pravcu z — i. Svrsta- 
ni su u nizove. 

Ukrašeno je 6 sljemenjaka. Evo njihovih 
ukrasnih motiva: tordirane vrpce, spirale, roze- 
te, ljiljan i ruka sa zastavom. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 27 — 28. 


Karačići 

Selo koje je od Vareša uđaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

15 — Pokraj puta, na jugozapadnoj strani 
naselja, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sanđuka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas je je- 
dan veoma oštećen. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Budoželj 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 10 km 
zračne linije na južnu stranu. 

16 — Na Glavici gotovo usred sela smješte- 
na je nekropola sa 37 stećaka (35 sanduka i 2 
sljemenjaka). 

Spomenici su bili uglavnom dobro obrađeni, 
ali su danas znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s— j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su polumjesec i predstave čovjeka i ko- 
nja. 

Oko 60 m sjeverno vidi se nekoliko starih 
muslimanskih nišana od kojih je jedan iikrašen 
motivima sablje i sunca. „ 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 26 — 27. 

17 — Oko 700 m istočno od prethodne ne- 
kropole, pokraj aktivnog muslimanskog groblja. 
nalazi se skupina sa 21 stećkom (16 sanduka i 5 
sljemenjaka). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas znatno oštećeni, utonuli i zarasli korovom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 27. 

18 — Oko 500 m istočno od prethodne nek- 
ropole, pokraj puta, nalazi se treća nekropola 
ovoga naselja, koja ima 13 stećaka (9 sanduka i 
4 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje klesani i očuvani. 

Većina je postavljena, po pravcu z — i, a ma- 
nji broj po pravcu s — j. Svrstani su u nizove. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima polumje- 
seca i ruke s mačem. 

Lit.: Isto tamo. 


Brda 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 10 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

19 — U samome naselju, pokraj puta, nalazi 
se nekropola sa 42 stećka (17 ploča, 13 sanduka i 
12 sljemenjaka). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni i 
očuvani. Neki primjerci su djelomično utonuli. 

Orijentacija je po pravcu s— j, osim 7 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu z — i. 


153 Ukrašen je 1 sljemenjak. Evo njegovih uk- 
rasa: spirale, spirale kombinovane sa krstom i 
rozetom, tordirana vrpca i ruka s mačem. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 28 — 29. 


Kokoščići 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 11 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

20 — Usred sela nalazi se osamljen stećak u 
obliku sljemenjaka, koji je, vjerovatno, preostao 
od nekadašnje nekropole. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan, samo 
je prevaljen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Dabravine 

Selo koje je od Vareša udaljeno oko 12 km 
zračne linije na južnu stranu. 

21 — Na lokalitetu Pod, na lijevoj obali 
Stavnje, nalazi se nekropola sa 9 stećaka (6 san- 
duka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
znatno oštećeni. 

Većina primjeraka je pomaknuta, pa im ori- 
jentacija nije sigurna. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


NOVI TRAVNIK 


Ranković i 

Selo koje je od Novog Travnika udaljeno 
oko 2 km na južnu stranu. 

1 — Na brežuljku kod rimokatoličke seoske 
crkve nalazi se skupina sa 3 stećka u obliku 
sanduka. 

Nekropolu je presjekla željeznička pruga i 
stećci su veoma oštećeni. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 68. 


Rastovci 

Selo koje je od Novog Travnika udaljeno 
oko 3 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — Pokraj savremenog rimokatoličkog gro- 
blja, jugoistočno od naselja, nalazi se nekro- 
pola sa 8 stećaka (2 ploče, 5 sanduka i 1 sljeme- 
njak). 


Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Opara 

Selo koje je od Novog Travnika uđaljeno 
oko 10 km zračne linije na južnu stranu. 

3 — U centru sela, lijevo od puta đolazeći 
od Rostova, nalazi se nekropola sa 46 stećaka (3 
ploče, 31 sanduk i 12 sljemenjaka). 

Spomenici su pretežno dobro obrađeni, ali 
izvjestan broj sanduka su gotovo amorfni ka- 
menovi. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima polu- 
mjeseca i ruke. 

Lit.: Isto tamo. 


Zagrlje 

Selo koje je od Novog Travnika udaljeno 
oko 13 km zračne linije na južnu stranu. 

4 — U sjeveroistočnom kraju sela smješte- 
na je nekropola sa 16 stećaka (9 sanduka, 2 slje- 
menjaka i 5 krstača). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni i 
očuvani. Nekoliko sanduka su gotovo amorfni 
kamenovi. 

Orijentacija je po pravcu si — jz. 

Ukrašeno je 5 krstača. Njihovi reljefni mo- 
tivi su krst, stilizovani krst, polumjesec i ja- 
buka. 

Lit.: S. Bešlagić, Isto tamo; Dj. Mazalić, 
Hrišćanski nišani u okolini Travnika, Naše sta- 
rine IV, 113—114. 


Rostovo 

Selo koje je od Novog Travnika udaljeno 
oko 15 km zračne linije na južnu stranu. 

5 — Na lokalitetu Mašeta nalazi se nekro- 
pola sa 115 stećaka (87 sanduka, 15 sljemenja- 
ka i 13 krstača). 

Spomenici su pretežno dobro obrađeni, a 
ima i vrlo slabih, gotovo amorfnih primjeraka. 

Postavljeni su po pravcu s — j, ali ima i pri- 
mjeraka koji su postavljeni po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 10 primjeraka, i to 1 sanduk, 
1 sljemenjak i 8 krstača. Njihovi ukrasni motivi 
su jabuke, polumjeseci i krstovi koji najčešće 
imaju postolja. 

U predjelu Jezera, na lokalitetu Maculja, 
evidentirana je prije 25 godina nekropola sa oko 
100 stećaka. 

Lit. : S. Bešlagić, n. d., 68 — 69; Dj. Mazalić, 
n. d., 114—115. 


154 VITEZ 


Zabilje 

Selo koje je od Viteza udaljeno oko 5 кш 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Kod zaseoka Ograde, na lokalitetu Bri- 
govi, na desnoj obali rijeke Bile, nalazi se ne- 
kropola sa 20 stećaka u obliku sanduka. 

Materijal stećaka je slabijeg kvaliteta (ug- 
lavnom konglomerat), obrada srednja, očuva- 
nost slaba. 

Orijentacija je po pravcu si — jz. 

Nema ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 55. 


Sadovača 

Selo koje je od Viteza udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — U blizini lokaliteta Kovačine, na zem- 
ljištu Joze Baje, nalazi se nekropola sa 5 steća- 
ka u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost su slabe. 

Orijentacija po pravcu s — j. 

Nema ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 56; P. Korošec, Sred- 
njovjekovne nekropole okoline Travnika, Glas- 
nik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1952, 386. 


Mošunj 

Selo u đolini Lašve, udaljeno od Viteza oko 
3 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Na brežuljku blizu savremenog rimo- 
katoličkog groblja i naselja nalaze se 2 osam- 
ljena stećka u obliku krstača. 

Obrada dobra, spomenici danas prilično oš- 
tećeni. 

/ Na jednom primjerku se zapaža motiv kr- 
sta. 


Počulica 

Selo koje je od Viteza udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

4 — Na lokalitetu Bogaz, iznad sela, blizu 
osamljene kuće Ilije Tomića, u šumici, nalazi 
se nekropola sa 7 stećaka (5 sanduka, 1 sljeme- 
njak i 1 amorfan stub). 

Materijal stećaka je slabog kvaliteta, obra- 
da dobra, današnje stanje slabo. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji su postavljeni po pravcu s — j. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, Isto tamo. 


Vitez 

Varošica u kojoj je i sjeđište opštine. 

5 — Na zemljištu Državnog poljoprivred- 
nog imanja, blizu auto-ceste i kuće Joze Franji- 
ća, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku 
sanduka. Lokalitet se zove Desove. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 55. 


Gačice 

Selo koje je od Viteza udaljeno oko 2 km 
na jugozapadnu stranu. 

6 — U podnožju brda, danas u krugu vojne 
tvornice, nalazi se osamljen stećak u obliku 
sljemenjaka sa postoljem. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen, ali je da- 
nas veoma izbušen i izglođan. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Ovaj spomenik je poznat pod imenom Sta- 
rac kamen. Neki okolni stanovnici vjeruju da 
je njegov prah ljekovit. 

Lit.: Isto tamo. 


Kratine 


Selo koje je od Viteza uđaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Guber, na brdu Gola ko- 
sa, sjeverno iznad sela, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 15 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su osređnje obrađeni, danas su 
znatno utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. đ., 56. 


Kremenik 


Selo koje je od Viteza udaljeno oko 2 km 
na sjeverozapađnu stranu. 

8 — Na Martinovoj glavici, oko 500 m istoč- 
no od sela, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (5 
sanduka i 2 fragmenta sanduka). 

Stećci su klesani od kamena slabijeg kva- 
liteta i slabo su obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 55. 


155 


BUSOVAČA 


Katići 

Selo koje je od Busovače udaljeno oko 4km 
zračne linije na sjevernu stranu, neđaleko od 
željezničke stanice Busovača. 

1 — Na lokalitetu Вогак, iznad sela, nalazi 
se nekropolica sa 4 stećka u obliku ploča. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 

Lit.: Š. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo, 1967, 45. 


Krčevine 

Selo koje je od Busovače udaljeno oko 2 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

2 — U južnom kraju sela nalazi se nekro- 
pola sa 24 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas dje- 
lomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Mihaljevići 

Selo koje je od Busovače udaljeno oko 5 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

3 — Ха lokalitelu Galjen, na putu između 
Mihaljevića i Hozanovića. nalazi se skupina sa 5 
stećaka u obliku sanduka. 

To je zapravo kamenolom gdje je, pored 
već oklesanih, započeto još 5 stećaka. Lokalitet 
je danas veoma zapušten. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Hozanovići 

Selo koje je od Busovače udaljeno oko 5 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

4 — Na mjestu Briješće (zovu ga i Ravan), 
ispod sela, nalazi se nekropola sa 27 stećaka u 
obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost su osređnje. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Dobraljevo 

Selo koje je od Busovače udaljeno oko 8 km 
zračne linije na istočnu stranu. 


5 — Na lokalitetu Kaursko groblje, kod Os- 
novne škole, nalaze se 2 osamljena stećka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ovdje je bila nekropola sa više stećaka, pa. 
su mnogi ugrađeni u školsku zgradu. 

Lit.: Isto tamo. 


Ravan 

Selo koje je od Busovače uđaljeno oko 2 km 
na jugozapadnu stranu. 

.6 — U samome selu, blizu rijeke i ceste za 
Tisovac, nalazi se nekropola sa 19 stećaka (17 
sanduka i 2 sljemenjaka). 

Obrada i očuvanost su osrednje. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 6 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Gusti Grab 

Selo koje je od Busovače udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Luke, pokraj ceste ka 
Sarajevu i potoka Oselište, nalazila se nekro- 
pola od koje su do danas preostala 2 stećka u 
obliku sanduka. 

Obrada i stanje slabi. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

8 — Blizu zaseoka Bašići i Nezirovići, oko 
600 m od ceste i Osnovne škole u Polju, na lo- 
kalitetu Maleničin gaj, nalazi se nekropola sa 36 
stećaka '(32 sanđuka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, a dobro 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Kamenolom za stećke bio je na lokalitetu 
Galjen, oko 1 km sjeveroistočno odavde. 

Lit.: Isto tamo. 


BREZA 


Orahovo 

Selo koje je od Breze udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — Na njivi zvanoj Krčevina, blizu sjever- 
nih kuća u selu, pokraj puta, nalazi se nekro- 
pola sa 11 stećaka (8 sanduka i 3 sljemenjaka). 


156 Spomcnici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 35. 

2 — Na lokalitetu Igrište, oko 400 m sever- 
no od prethodne nekropole, pokraj puta, nalazi 
se osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa po- 
stoljem. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 35. 


Subotići 

Seoce odmah do Breze Gornje. 

3 — Zajedno sa današnjim pravoslavnim 

grobljem nalazi se skupina sa 6 stećaka u obli- 
ku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 30. 


Breza 

Varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

4 — Na lokalitetu Brdo, u Gornjoj Brezi 
(zaselak Lopate), nalazi se nekropola sa 8 ste- 
ćaka (4 sanđuka i 4 sljemenjaka). 

Soomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

5 — U gradskom parku nalazi se osamljen 
stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem. 

Spomcnik je dobro obrađen, danas je okr- 
njen. 

Izgleda da nije na svom prvobitnom mjestu. 

Ukrašen je. Njegovi ukrasni motivi- su dvo- 
struke spirale. 

Vjerovatno je na ovome mjestu, ili u nepo- 
srednoj blizini, nekada bila nekropola sa steć- 
cima. 

Lit.: Isto tamo. 


Slivno 

Selo koje je od Breze udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Hrasno, pokraj puta i iz- 
vora, jugozapadno od seoskih kuća, nalazi se 
nekropola sa 9 stećaka (3 sanduka i 6 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su bili dobro obradeni, danas su 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima polumje- 
seca i rozeta. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 35. 


7 — Na lokalitetu Crkvine, nedaleko od se- 
la, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (6 sanduka 
i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini se primjećuju ostaci temelja stare 
crkvice sa polukružnom apsidom. 

Lit.: Isto tamo. 

8 — Treća nekropola ovoga sela smještena 
je na državnom zemljištu. Ima 6 stećaka (2 plo- 
če i 4 sanđuka). 

Ukrašen je 1 sanđuk. Njegovi ukrasni mo- 
tivi su polumjesec, sunce i rozete (zvijezde). 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Skupštine opštine Breza.) 


Koritnik 

Selo koje je od Breze udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

9 — Na prostranom zaravanku brijega u sa- 
mome naselju, na lokalitetu Kaursko groblje, 
nalazi se nekropola sa 114 stećaka (101 sanduk, 
11 sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su nejednako obrađeni, mnogi 
primjerci su oštećeni i utonuli. Na više mjesta 
je lokalitet oštećen — izgleda da su neki stećci 
odnijeti. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanđuk, 1 
sljemenjak i 1 stub. Njihovi ukrasni motivi su 
krst, polumjesec i predstava ruke. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 33 — 34. 


Zupča 

Selo koje je od Breze udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

10 — Na brdu Kaurin, iznad seoskih kuća, 
nalaze se 2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, a danas 
su znatno oštećeni. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 35. 


Hočevlje 

Selo koje je od Breze udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

11 — Na njivi Repuh, blizu kuće Blagoja 
Lakića, nalazi se nekropola sa 14 stećaka (2 plo- 
če, 3 sanduka i 9 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, a osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 ploča i 2 
sljemenjaka. Kao motivi njihovih reljefa javlja- 
ju se tordirane vrpce, dvostruke spirale sa ro- 
zetama i štap. 


157 Lit.: S. Bešlagić, n. d., 30 — 31. 

12 — Na njivi Zagoni, oko 700 ш istočno od 
kuća, nalazi se nekropola sa 4 stećka u obliku 
sljemenjaka. 

Spomenici su vrlo pažljivo obrađeni, ali su 
danas neki primjerci okrnjeni i prevaljeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašena su sva 4 primjerka. Evo njihovih 
motiva: tordirane vrpce, đvostruke spirale sa 
ljiljanima i rozete. Osim toga, ovdje se vide 2 
originalna motiva: predstava čovjeka koji sjedi 
na stolici, drži štap i čita knjigu. Iznad figure 
je polumjesec. To je sve prikazano u dvije ar- 
kadne niše. 

Do samih stećaka je savremeno pravoslav- 
no groblje. 

Lit.: Isto tamo. 

13 — Treća nekropola ovoga sela smještena 
je na lokalitetu Lješčar. Ima 13 stećaka u obliku 
sanduka. Udaljena je oko 50 m sjeverno od seo- 
skih kuća, pokraj puta. 

Spomenici su dosta dobro obrađeni i očuva- 
ni, nešto su zarasli i zasuti zemljom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 33. 


ILIJAS 


Ravne 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 25 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Mlinice — Stuparevac, bli- 
zu Todorovića kuća, nalazi se nekropola sa 7 
stećaka (5 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali su slabo 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: n. d., 24. 

2 — Oko 500 m istočno od prethodne nek- 
ropole, kod kuće Voje Mihajlovića, nalazi se ne- 

'■'"kropola sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su u 
vrlo slabom stanju (razbijeni). 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Kamenica 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 25 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Mandra, u zaseoku Zukići 
nalazi se nekropola sa 13 stećaka (7 sanduka i 6 
sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
okrnjeni i prilično utonuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 


Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su tordirana vrpca, polumjesec, rozeta, 
krst i dvostruka spirala. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 17. 

4 — U zaseoku Šehovići, na lokalitetu Ra- 
kov kamen, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 
16 stećaka (10 sanduka i 6 sljemenjaka). Tu su i 
nekoliko fragmenata stećaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas; 
znatno oštećeni. Jedan sljemenjak je dvostruk, 
sa postoljem. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su tordirana 
vrpca, polumjesec i stilizovan krst. 

Lit.: Isto tamo. 

5 — U zaseoku Nanići, blizu kuća, nalaze se 
2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Obrada i očuvanost ovih spomenika su os- 
rednje. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

6 — U zaseoku Odžak, na lokalitetu Založ- 
nica, nalaze se 3 stećka u obliku sljemenjaka,. 
koji danas služe kao temelji jedne štale. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Podlipnik 

Selo u blizini Ivančića, nedaleko od ceste 
Sarajevo — Olovo. 

7 — Sjeverno od sela, na brežuljku, u kraju 
koji se zove Luke, nalazi se nekropola sa 25 ste- 
ćaka (5 ploča, 8 sanđuka i 12 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, samo su da- 
nas nagnuti, utonuli ili prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 18. 


Ivančići 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 20 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

8 — Oko 300 m južno od naselja, pokraj 
rječice Ljubine, nalazi se nekropola sa 11 ste- 
ćaka (1 sanduk i 10 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuva- 
ni, samo su 2 primjerka djelomično utonula. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi motivi su bordura od kosih 
paralelica i dvostruka spirala. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 21. 

9 — Na lokalitetu Kaursko groblje, nedale- 
ko od zaseoka Gojanovići, pokraj puta, nalazi 
se nekropola sa 21 stećkom (6 ploča, 8 sanduka 
i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
okrnjeni, a neki primjerci su utonuli ili preva- 
ljeni. 


158 
17 — Dvostru ki sljemeniak sa nekropole br. 4 u Kamenic i, opština Ilijaš, 

Bosna i Hercegovina. 


у Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U neposrednoj blizini se nalaze staro i novo 
muslimansko groblje. 

Lit.: Isto tamo. 


Sudići 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 23 — 25 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

10 — Na brežuljku Brus, na raskršću pute- 
va, nedaleko od zaseoka Vruci, nalazi se nekro- 
pola sa 28 stećaka (6 ploča, 5 sanduka i 17 slje- 
menjaka). 

Vrlo dobra obrada i očuvanost. 

Orijentacija po pravcu z — i, osim 1 primjer- 
ka, koji leži po pravcu s— j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Neki sljemenjaci ove nekropole imaju 2, a 
jedan čak i 3 postolja, što je vrlo neobična po- 
java. 

U blizini je staro muslimansko groblje. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 16 — 17. 


Rakova Noga 

Se lo koje je od Ilijaša udaljeno oko 28 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Brdo nalazi se nekropo- 
la sa 26 stećaka (6 ploča, 10 sanduka i 10 slje- 
menjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
nagnuti, utonuli ili prevaljeni. 

Većina spomenika postavljena je po pravcu 
sz — ji, a manji dio po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 


159 


[ 1 ] 


I li 

\ j 

i.i 

И t 

in 

I" ' 

I ' 
19 — Sljemenjak 
sa 3 postolja iz Su- 
dića, opština Ilijaš, 
Bosna i Hercego- 
vina. 

ШИ i HMл'ш^WHTвrfЛЛH/W^THH)b’ЖHOмV 1 Иcл^BN0ГAГHлЛ^KflAЛA^' 
B°CAN(HHCH NABHCOKOAAbCtnOgOAH^iKS^bO • 

л4сдн1Донде<н внлнгв постав нгоспо^! &<4&*смо 
i »т »АРф’Р нлл н* н е Хм н n о сл^ЖАш снмр 6*л\нпосл&к 

f“7 ' --«— - - - -_ : ."т-г — - — — — - — —,,, '4>Д 

20 — Natpis па sljemenjaku и Kopošiću, opština Ilijaš, Bosna i Herce- 

govina. 


U neposrednoj blizini je staro muslimansko 
groblje. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 17. 

12 — Na brežuljku s lijeve strane puta ka 
Bjelosalićima, oko 500 m daleko od prethodne, 
nalazi se nekropola sa 50 stećaka (12 ploča, 28 
sanduka i 10 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasni 
motivi su stilizovan krst i 2 polumjeseca koja 
su kosim linijama povezana sa jednom usprav- 
nom linijom, što je jedinstvena pojava. 

Lit. : Isto tamo. 


Čevljanovići 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 20 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

13 — Sjeverno od naselja, pokraj auto-ceste 
Sarajevo — Olovo, nalazi se nekropola sa 41 steć- 
kom (9 sanduka i 32 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, manji 
broj je oštećen, a 3 primjerka poremetio je se- 
oski put. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 1 sanduk i 4 
sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih motiva: 
dvostruka spirala kombinovana sa grozdovima, 
krstom i ljiljanom, krst, S spirale, tordirana 
vrpca, djelomično povijena plastična rebra i ru- 
ka s kopljem. 

Nekropola je ranije bila oko 50 m istočnije, 
pa je 1959 g. prenesena zato što je upravo preko 
nje morala proći auto-cesta. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 18 — 19. 

14 — Na lokalitetu Drina, blizu kuće Strahi- 
la Đokića, u Donjim Ćevljanovićima, nalazi se 
nekropola sa 6 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su, izgleda, bili dobro obrađeni, 
ali su danas oštećeni i veoma utonuli. Pomicani 
su. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 19. 


Medojevići 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 19 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

15 — Na lokalitetu Runa stijena, nedaleko 
od zaseoka Kitoševići, pokraj puta, nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su veo- 
ma utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d.. 15 — 16. 

16 — Oko 800 m sjeverno od prethodne nekro- 
pole. pokraj puta. nalazi se nekropola sa 71 steć- 
kom (44 sanduka i 27 sljemenjaka). 

Većina spomenika je vrlo dobro obrađena, 
današnje stanje je dosta dobro, samo su neki 
primjerci nagnuti i djelomično utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 7 pri- 
mjeraka. koji lez.e po pravcu s — j, ili sa malim 
otklonom od toga pravca. 

Ukrašena su 4 sljemenjaka. Njihovi ukras- 
ni motivi su rozeta, dvostruka spirala sa ljilja- 
nom kao završetkom srednje stabljike i biljna 
stilizacija sa 2 grančice. 

Do stećaka su savremeni muslimanski gro- 
bovi. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 15. 


Kopošići 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko.10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

17 — Na brežuljku i ispod njega, u samome 
naselju, pokraj aktivnog rimokatoličkog grob- 
lja, nalazi se nekropola sa 15 stećaka (3 sanduka 
i 12 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo pažljivo klesani, neki pri- 
mjerci su danas djelomično oštećeni i utonuli. 

Orijentacija im je nejednaka, ali pretežno 
po pravcu s — j. Raspoređeni su u dvije skupine. 

Ukrašena su 4 sljemenjaka, a 1 od njih ima 
i natpis. Najbrojniji motivi su dvostruke spirale 
i tordirane vrpce, zatim slijede rozete, jabuke, 
cikcak vrpce i grozdovi kao elemenat u biljnoj 
stilizaciji sa spiralama i rozetama. Na krovu 
jednoga sljemenjaka je šindra kao prikaz krova 
kuće. 


22 Š. Bešlagić: STEĆCI 


161 
U natpisu se kaže da je tu sahranjen bo- 
sanski knez Batić. 

U blizini se nalaze ostaci srednjovjekovnog 
utvrđenog grada Dubrovnika. 

Lit.: K. Hormann, Nadgrobni spomenik 
kneza Batića, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sa- 
rajevu, 1891, 391; Isti, Epigraphische Denkmaler 
aus dem Mittelalter, Wissenschaftliche Mittei- 
lungen III, 483; Lj. Stojanović, n. đ., I, br. 231; 
K. Jireček, Die Handelstrassen . . ., 44; Dr C. 
Truhelka, Naši gradovi, Sarajevo 1904, 93 — 94; 
Dj. Mazalić, Starine po okolini Sarajeva, Glas- 
nik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1939, sv. I 
(Sarajevo 1940), 15—36; S. Bešlagić, n. đ., 21 — 23 
i 94—95. 

18 — U sjevernom kraju sela, oko 100 m da- 
leko od prethodne nekropole, pokraj puta i ku- 
će Marjana Ilića, nalazi se skupina sa 11 stećaka 
(8 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su đobro obrađeni, danas su oš- 
tećeni, utonuli i skliznuli. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 veoma utonuo sljemenjak. Na 
njegovom krovu vide se motivi polumjeseca i 
rozete. 

Lit.: S. Bešlagić. n. d.. 24. 


Višnjica 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 12 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

19 — Na lokaliietu Kaurlaš. na brijegu bli- 
zu naselja. pokraj puta. nalazi se nekropola sa 
28 stećaka (23 sanduka i 5 sljcmcnjaka). 

Spomcnici su dobro klesani. ali su znatno 
oštećeni. 

Posta\'ljeni su po pravcu ?. — i. osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d.. 21. 


Srednje 

Selo na auto-cesti Sarajevo — Olovo, udalje- 
no od Ilijaša oko 16 km zračne linije na sjeve- 
roistočnu stranu. 

20 — U samome naselju, blizu kuće Miloša 
Obrenovića, smještena je nekropola sa 19 steća- 
ka (9 sanđuka i 10 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuva- 
ni. Neki primjerci su zasuti zemljom. 

Postavljeni su po pravcu s — j, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu z — i. Svrstani su u 
nizove. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 19—21. 

21 — Oko 1 km sjeverno od sela i prethod- 
ne nekropole, zapadno od ceste, nalazi se sku- 
pina sa 6 stećaka (4 sanduka i 2 sljemenjaka). 
Lokalitet zovu Trlica, 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su djelo- 
mično utonuli. 


Postavljeni su po pravcu s — j. 
Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Solakovići 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 12 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 — U zaseoku Vlasenice, pokraj puta, na- 
lazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa 
postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je djelo- 
mično oštećen i pomaknut. 

Ukrašen je spiralama i rozetama. 

Lit.: Isto tamo. 


Ljubina 

Selo u donjem toku rječice Ljubine, udalje- 
no od Ilijaša oko 5 km zračne linije na jugois- 
točnu stranu. 

23 — Ispod zaselaka Cepiljače i Ulištovići, 
pokraj same rječice, nalazi se skupina sa 8 ste- 
ćaka (7 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su dobro klesani, ali su stradali 
prilikom gradnje željezničke pruge i ceste. Osim 
stuba, svi ostali su pomicani. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 1 stub koji je u vodi. Njihovi ukrasni motivi su 
sljedeći: tordirana vrpca, bordura od kosih para- 
lelica. cikcak vrpca, krst i polumjesec. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d. 13; Dj. Mazalić, n. d., 
29. 


Stupa 

Seoce pokraj ceste Sarajevo — Olovo, uđalje- 
no od Ilijaša oko 13 km zračne linije na sjevero- 
istočnu stranu. 

24 — Na lokalitetu Desava, gdje je i aktiv- 
no rimokatoličko groblje, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen, sada je pomak- 
nut sa svog prvobitnog mjesta. 

Nema ukrasa. 

Lit. : S. Bešlagić, n. đ., 14. 


Vidotina 

Selo koje je od Ilijaša uđaljeno oko 12 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

25 — Na lokalitetu Brdo (zovu ga i Dušino 
brdo), pokraj puta, blizu zaseoka Vidakovići, 
nalazi se skupina sa 3 stećka (1 fragment ploče 
i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 


162 Nemaju ukrasa. 

Prekoputa se nalazi staro muslimansko gro- 
blje sa nišanima. 

Lit.: Isto tamo. 


Klek 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 18 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

26 — Na lokalitetu Brijest, uz kuću Petra 
Ikanovića, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (3 
sanduka i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su znatno utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 sljemenjaka. Njihovi ukras- 
ni motivi su ovi: jabučaste rozete, kružni vije- 
nac, dvostruke spirale, krug, polumjesec i ro- 
zeta. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 14 — 15. 


Visojevica 

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 17 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

27 — Na lokalitetu Mandra, kod kuće Pro- 
dana Trifunovića. nalazi se nekropolica sa 3 
stećka (I ploča i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani i očuvani, 
samo su djelomično utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polumje- 
seca. 


Vitić 

Selo na području Ozren-planine, udaljeno 
od Ilijaša oko 19 km zračne linije na sjeverois- 
točnu stranu. 

28 — Na lokalitetu Jelica. blizu kuće Me- 
he Vilića, nalazi se nekropola sa 11 stećaka (3 
^sanduka i 8 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
djelomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 slje- 
menjaka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi ukrasni 
motivi su polumjesec, rozeta i predstava ruke 
do ramena. 

Lit.: Isto tamo. 


Vukinjaća 

Selo na području Ozren-planine, udaljeno 
od Ilijaša oko 18 km zračne linije na sjevero- 
istočnu stranu. 

29 — Na lokalitetu Veliko mramorje, na 
-brijegu oko 500 m sjeverno od seoskih kuća, na- 


lazi se skupina sa 3 stećka (2 sanduka i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su sla- 
bo očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ovdje je ranije bilo više stećaka. 

30 — Oko 150 m zapadno od prethodne ne- 
kropole, na pošumljenom brežuljku, na tzv. Ma- 
lom mramorju, nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku sljemenjaka sa postoljima. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i dobro 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom krsta. 

Ovdje je bilo više stećaka, pa su u među- 
vremenu odneseni. Južno do nekropole je staro 
muslimansko groblje. 


Ozren 

Seoce na istoimenoj planini, udaljeno od 
Ilijaša oko 21 km zračne linije na istočnu 
stranu. 

31 — Na lokalitetu Travnjak, pokraj puta i 
planinarskog doma, nalazi se nekropola sa 8 ste- 
ćaka (2 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su slabo očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Do stećaka se nalaze ostaci starog musli- 
manskog groblja sa nišanima. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 15. 

32 — Oko 1 km zapadno od prethodne nekro- 
pole, na zaravanku najvišeg dijela planine, na 
lokalitetu Bandijera, nalazi se nekropola sa 26 
stećaka (10 sanduka i 16 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani, a danas su 
prekriveni mahovinom i zarasli u šumu. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Ljubnići 

Seoce na lijevoj obali rijeke Bosne, udalje- 
no od Ilijaša oko 4 km zračne linije na sjevero- 
zapadnu stranu. 

33 — Na mjestu gdje je i savremeno pravo- 
slavno groblje, u južnom kraju sela, nalazi se 
skupina sa 9 stećaka u obliku sanđuka. 

Kamen za stećke je slabijeg kvaliteta, ina- 
če su spomenici dobro klesani, ali su danas 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 24. 


163 Podlugovi 

Naselje koje je od Ilijaša udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

34 — Na lokalitetu Glavica, oko 500 m dale- 
ko od željezničke stanice, nalazi se nekropola 
sa 17 stećaka u obliku sanduka. 

Kamen stećaka je slabijeg kvaliteta, obrada 
je također slaba. 

Orijentacija je po pravcu z— i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


FOJNICA 


Sćitovo 

Selo koje je od Fojnice udaljeno oko 9 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

1 — U blizini zaseoka Oglavak nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka u obliku ploča. 
Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Skupštine opštine Fojnica.) 


Ostružnica 

Selo koje je od Fojnice udaljeno oko 5 km 
na istočnu stranu. 

2 — Zajedno sa aktivnim rimokatoličkim 
grobljem, u samome selu, pokraj ceste ka Kise- 
ljaku, nalazi se nekropola sa 50 stećaka (40 plo- 
ča i 10 sanduka). 

Materijal stećaka slabog kvaliteta (ima i se- 
dre), obrada gruba, spomenici veoma utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je i savremeno muslimansko gro- 

blje. 

Lit.: S. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sa- 
rajevo 1967, 44. 


Lužine 

Selo u dolini rječice Železnice, udaljeno od 
Fojnice oko 6 km na jugoistočnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Dvorišta, na desnoj obali 
rječice, uz kuće, nalazi se skupina sa 2 stećka 
u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su relativno vrlo velikih dimen- 
zija, vrlo dobro su obrađeni, danas je 1 primje- 
rak raspuknut. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeni su. Njihovi reljefni motivi su го- 
zeta i krug. 

Lit.: Isto tamo. 


Gojevići 

Selo koje je od Fojnice udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

4 — Pokraj kuće Ilije Ivše nalazi se nekro- 
pola sa 6 stećaka (4 ploče i 2 sanduka). 

Obrada osrednja, spomenici veoma utonuli. 
Orijentacija nije poznata. 

Nema ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Fojnica.) 


Otigošće 

Selo koje je od Fojnice udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

5 — Na brdu gdje se eksploatiše pijesak, 
pokraj ceste prije dolaska u selo, nalazi se ne- 
kropola sa 46 stećaka u obliku sanđuka. 

Obrada spomenika je nejednaka, mnogi pri- 
mjerci su oštećeni, utonuli i potkopani. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Kopanje pijeska ugrožava grobove i stećke. 

Lit.: S. Bešlagić, n. đ., 45. 


Dusina 

Selo koje je od Fojnice udaljeno oko 13 km 
južno. 

6 — Kod zaseoka Vrtla, na lokalitetu Krče- 
vine, nalazi se osamljen stećak u obliku san- 
duka. 

Spomenik je slabo obrađen i oštećen je. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


KISELJAK 


Gomionica 

Selo koje je od Kiseljaka udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Široka šuma, blizu nase- 
lja, nalazi se nekropola sa 42 stećka u obiiku 
amorfnih sanduka. 

Obrada vrlo slaba, više primjeraka utonulo 
i zaraslo. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Nema ukrasa. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 41. 


164 Višnjica 


Kiseljak 


Selo koje je od Kiseljaka udaljeno oko 2 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Mravnjače (zemljište Sti- 
pa Drmača) nalazi se nekropolica sa 4 stećka (3 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada dobra, spomenici oštećeni. 

Orijentacija po pravcu z — i, u nizu. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima jabuke, 
polumjeseca i kruga u vijencu. 

Kod kuće Omera Begovića bilo je stećaka 
koji su uništeni. Tu je i danas kasnoantička 
grobna komora, a nađeno je i nekoliko fragme- 
nata rimskih nadgrobnih spomenika. 

Lit.: P. Anđelić, Arheološka ispitivanja, Le- 
penica, Sarajevo 1963, 178; Š. Bešlagić, n. d., 
40—41. 


Podastinje 

Selo koje je od Kiseljaka udaljeno oko 2 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

3 — Na glavici obrasloj šumom, na lokalite- 
tu Bunar, nalazi se nekropola sa 40 stećaka (39 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada osrednja, više primjeraka obraslo 
mahovinom. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 41. 

4 — Na njivi Mare Vučić, blizu prethodne 
nekropole, sa istočne strane, nalazi se skupina 
sa 25 stećaka (24 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada i materijal stećaka slabi. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

5 — Na pošumljenom brežuljku Vrbica na- 
lazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku sljeme- 
njaka sa postoljima. 

Obrada i očuvanost vrlo dobri. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

' Lit. : Isto tamo; P. Anđelić, n. d., 178. 


Pareževići 

Seoce koje je od Kiseljaka udaljeno oko 1,5 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

6 — Nedaleko od kuće Stipe Tuke nalazi se 
nekropola sa 5 stećaka (4 sanduka i 1 sljeme- 
njak). 

Ostali podaci nisu poznati. 

Na lokalitetu Crkvina, između Pareževića i 
Rotilja, vjerovatno je bila crkva Sv. Mihajla, 
koja se spominje u povelji Bele IV iz 1224. god. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: P. Anđelić, n. d., 177—178. 


Varošica u kojoj je sjedište opštine. 

7 — Na sjevernoj periferiji varošice, na nji- 
vi Ivana Lukića, nalazi se nekropola sa 99 ste- 
ćaka (5 ploča, 88 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Obrada spomenika je dobra, neki primjerci 
su oštećeni i utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 18 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su 
u nizove. 

Ukrašena su 4 sanduka. Njihovi reljefni 
motivi su ovi: »svastika«, pravougaonik (vjero- 
vatno štit) i još dva originalna motiva — čaša i 
čekić. 

Lit.: P. Anđelić, n. d., 179; Š. Bešlagić, n. d., 
38—40. 


Palež 

Selo koje je od Kiseljaka udaljeno oko 2 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

8 — U Donjem Paležu, u gaju Salkana Mu- 
jića, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku rela- 
tivno velikih sljemenjaka sa postoljima. Lokali- 
tet se zove Glavica. 

Obrada vrlo dobra, 1 primjerak nagnut i 
potkopan. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca i sunca. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 41. 

9 — U Donjem Paležu, zajedno sa savreme- 
nim rimokatoličkim grobljem, nalazi se skupina 
sa 15 stećaka (13 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Obrada i očuvanost osrednji. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

10 — U Gaju kod Paleške ćuprije i Muta- 
pova hana, u istočnom kraju sela, nalazi se ne- 
kropola sa 15 stećaka u obliku sanduka. 

Gruba obrada, očuvanost slaba. 

Bliži podaci nedostaju. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: P. Anđelić, n. d., 180. 


Duhri 

Selo koje je od Kiseljaka udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

11 — Na njivi Fate Saljević nalazi se nekro- 
pola sa 24 stećka u obliku sanđuka. 

Obrada slaba, goiovo svi primjerci sasvim 
utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ne zapažaju se ukrasi. 

(Podaci Mehmeda Mujezinovića.) 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 41. 


165 Brnjaci 

Selo pokraj ceste ka Sarajevu, udaljeno od 
Kiseljaka oko 5 кш zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

12 — U samome naselju nalazi se nekropola 
sa 22 stećka u obliku sanduka. 

Slab klesarski rad — spomenici su inače 
dobro očuvani. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

(Pođaci Skupštine opštine Kiseljak.) 


Kovači 

Seoce koje je od Kiseljaka udaljeno oko 8 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Babina voda nalazi se 
skupina sa 3 stećka u obliku ploča. 

Bliži podaci nedostaju. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: P. Anđelić, Isto tamo; Š. Bešlagić, n. d., 
43. 


Han Ploča 

Seio pokraj ceste Kiseljak — Sarajevo, uda- 
ljeno od centra opštine oko 8 km zračne lini- 
je na jugoistočnu stranu. 

14 — Uz seosku džamiju leži fragmenat 
stećka-sanđuka, a oko 100 m dalje, na njivi Sta- 
niše Bujaka. 1 osamljen sanduk. 

Obrada dosta dobra, ali je kamen slabijeg 
kvaliteta. 

Nepomicani primjerak leži po pravcu z — i. 

Na fragmentu je urezan natpis koji nam sa- 
opštava da tu leži neki Stojan. 

U blizini je ostatak starog muslimanskog 
groblja sa nišanima koji imaju ukrase jabuka i 
topuza. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 41 — 42 i 96; Isti, Ne- 

koliko novopronađenih natpisa Naše starine 

XI, 49. 


Boljkovići 

Selo koje je od Kiseljaka udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

15 — Kod vrela Kiseljak nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Bliži podaci nedostaju. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: P. Anđelić, n. d., 180. 


Han Ivica 

Selo koje je od Kiseljaka udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 


16 — Pred kućom Miletić-Kašiković nalazi 
se nekropola sa 6 stećaka (1 ploča, 3 sanduka i 
2 sljemenjaka). 

Obrada dobra, današnje stanje vrlo slabo. 
Spomenici su pomicani. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Kuliješ 

Selo u području Lepenice, udaljeno od Ki- 
seljaka oko 10 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

17 — Kod Homoljske ćuprije, u vodi rijeke 
Lepenice, nalaze se 2 stećka u obliku sanduka. 

Izgleda da su dobro obrađeni. 

Ne vidi se da imaju ukrase. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 42. 

18 — Na lokalitetu Bobovik, na putu ka Za- 
brđu, nalazi se nekropola sa 12 stećaka u obli- 
ku sanduka. 

Obrada i očuvanost slabe. 

Orijentacija i po pravcu z — i i po pravcu 

s— j- 

Nema ukrasa. 

Izgleda da je i u predjeiu OcrKavka, nu ru- 
ševinama antičks vile, bila nekropola sa tride- 
setak stećaka, kojih danas više nema. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., Isto tamo; P. Ande- 
lić, n. d., Isto tamo. 


Zeželevo 

Selo u području Lepenice udaljeno od Kise- 
ljaka oko 10 km zračne linije na južnu stranu. 

19 — U polju ispod Donjeg Žeželeva nalazi 
se nekropola sa 15 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada gruba, više primjeraka je oštećeno. 

Na vodoravnoj strani jednoga spomenika 
nalazi se motiv krsta. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: P. Anđelić, n. d., 180 — 181. 

20 — Kod muslimanskog aktivnog groblja 
u Gornjem Žeželevu, pokraj puta za Han-Ivicu, 
nalazi se nekropolica sa 3 stećka (2 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Materijal stećaka je konglomerat. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Bukvica 

Selo u dolini rijeke Lepenice, udaljeno od 
Kiseljaka oko 11 km zračne linije na jugoistoč- 
nu stranu. 

21 — U samome selu, nedaleko od Bašića 
džamije, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 25 
stećaka (24 sanduka i 1 sljemenjak). 


166 Obrada dobra, materijal stećaka slab, više 
primjeraka oštećeno. 

Orijentacija po pravcu z — i, osim 1 primjer- 
ka, koji leži po pravcu s — j. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 42. 

22 — U temeljima mosta preko Lepenice 
uzidano je 7 stećaka u obliku sanduka, bez oso- 
bitosti, koji su vjerovatno bili u neposrednoj 
blizini mosta. 

Prema Radimskom, trebalo bi da se na lo- 
kalitetu Gusti grab, iznad sela, nalazi nekropo- 
la sa 45 stećaka, ali to nije ustanovljeno. 

Lit.: Š. Bešlagić, Isto tamo; P. Anđelić, Isto 
tamo. 


Zabrđe 

Selo u dolini rijeke Lepenice, udaljeno od 
Kiseljaka oko 12 km zračne linije na južnu 
stranu. 

23 — Odmah iznad sela, na lokalitetu Brda- 
njak, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 13 ste- 
ćaka (8 sanduka i 5 sljemenjaka). 

Vrlo dobra obrada, neki primjerci su djelo- 
mično oštećeni, a neki utonuli i potkopani. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. Švrstani su u 
nizove okomito na tu orijentaciju. 

Ukrašen je 1 veliki sljemenjak sa posto- 
ljcm. Njegovi ukrasni motivi su obična i tordi- 
rana vrpca i grb koji se sastoji od vučje glave i 
ncšto prednjeg trupa sa prednjim nogama, ok- 
ružen vijugastom vrpcom iz koje ravnomjerno 
izlaze po tri listića. Osim toga, na spomeniku se 
nalazi nekoliko rozeta. 

Na jednoj bočnoj i jednoj čeonoj strani ure- 
zan je natpis koji kaže da je to spomenik veli- 
kog bosanskog kneza Radoja, koji je postavio 
njegov sin knez Radić. 

Do stećaka je savremeno rimokatoličko gro- 
blje. U muslimanskom groblju, nedaleko odatle, 
r.alaze se 2 stećka u obliku sanduka. 

Lit. : V. Vuletić-Vukasović, Starobosanski 

nadpisi u Bosni i Hercegovini, Viestnik, XI 
(1889), 44 — 45; Dr Ć. Truhelka, Dva heraldička 
spomenika iz Bosne, Glasnik Zemaljskog muze- 
-ja u Sarajevu, 1889, knj. II, 76; Isti, Wissen- 
schaftliche Mitteilungen III, 433; Lj. Stojanović, 
n. d. III. br. 4781; P. Anđelić, n. d., 181 — 182; Š. 
Bešlagić, n. d., 42 — 43 i 96 — 97. 


VISOKO 


Mladeš 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 16 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Zabuče, u blizini savre- 
menih grobalja pravoslavnog, rimokatoličkog i 


muslimanskog, pokraj puta, nalazi se nekropo- 
lica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. :Š. Bešlagić, n. d., 36. 


Džindići 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — Na pošumljenom brežuljku Grabošić, 
izvan sela, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u 
obliku sanduka. 

Drugi podaci nisu poznati. 

(Pođaci Mehmeda Mujezinovića.) 180 


Dobrinje 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Dobrinjac. pokraj puta 
ka Buzićima, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (4 
ploče i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani. ali su nešto oš- 
tećeni i zasuti zemljom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi motivi se 
sastoje od dvostrukih spirala, rozeta. tordira- 
nih vrpca i jabuka. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d.. 37. 


Poriječani 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

4 — U zaseoku Brdo, na njivama Maksima 
Aleksića i Boška Subotića, južno od seoskih ku- 
ća, nalazi se nekropolica sa 4 stećka (3 ploče i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

5 — Nedaleko od sela, oko 1.5 km od Porje- 
čana ka Kaknju, na lokalitetu Grebac, nalazi se 
nekropola sa 5 stećaka (1 sanduk i 4 sljemenja- 
ka). 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su obrađeni, 1 primjerak je skliznuo. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


iso podatke za nekropole br. 2, 7 — 9, 12, 14— 
19 i 22 — 23 opštine Visoko prikupio Mehmed Mu- 
jezinović, v. stručni saradnik Zavoda za zaštitu 
spomenika kulture B i H u Sarajevu. 


167 1 


Buzići 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

6 — Na desnoj strani rijeke Bosne, iznad 
seoskih kuća, nalazi se nekropola sa 27 stećaka 
(24 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni, ali 
su nešto oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo, 

7 — U zaseoku Mokronoge, na lijevoj obali 
rijeke Bosne, na lokalitetu Brijest, nalazi se ne- 
kropolica sa 3 stećka u obliku sanduka sa po- 
stoljima. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Maurovići 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

8 — Pokraj ceste ka Slatini. u blizini starog 
muslimanskog groblja, nalazi se skupina sa 13 
stećaka (3 ploče, 8 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Materijal i obrada slabi, spomenici su ošic- 
ćeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : S. Bcšlagić, n. d., 36. 

9 — Na njivi Strana, pokraj puta ka Mo- 
kronogama. nalazi se nekropola sa 5 siećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obradeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Malo Čajno 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

10 — Na lokalitetu Zgonovi, gdje je i sa- 
vremeno rimokatoličko groblje, nalazi se skupi- 
na sa 11 stećaka u obliku sanduka. 

Kamen za stećke je slabijeg kvaliteta, ob- 
rada je osrednja. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Na samoj nekropoli je 1946. g. iskopana iz 
zemlje ploča na kojoj je predstavljena scena 
borbe čovjeka sa veprom i uz to urezan natpis 
koji nam kaže da je tu sahranjen kaznac Nespi- 
na. Mislimo da se radi o ploči sa mauzoleja. 

U blizini se nalazi nekoliko starih musli- 
manskih nišana. Oko 1 km zapađno izdiže se 
brdo na kome su ostaci srednjovjekovnog utvr- 
đenog grada Čajana. 

Lit.: J. Vuković i A. Kućan, Jedan stari bo- 
sanski nadgrobni spomenik i natpis, Glasnik 


Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1947, 53; A. So- 
lovjev, O natpisu na grobu velikog kaznaca Ne- 
spine, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 
1948, 235 — 237; M. Budimir, Jedan stari balkan- 
ski nadgrobni spomenik i natpis, Istorijski ča- 
sopis 1 — 2, Beograd 1948, 261 — 263; J. Kovačević, 
Nadgrobni natpis i reljef kaznaca Nespine, Gla- 
snik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1961 (Ar- 
heologija), 317 — 322; H. Kreševljaković, Stari 
bosanski gradovi, Naše starine I, 17 — 18; Š. Be- 
šlagić, n. d., 37. 


Uvorići 

Selo u predjelu Gračanice, udaljeno od Vi- 
sokog 4 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

11 — Na lokalitetu Kadinjača, u Polju, oko 
600 m istočno od seoskih kuća, pokraj ceste, na- 
lazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Materijal i obrada slabi, spomenici oštećeni 
i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Bijele Vode 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 2 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

12 — Na lokalitetu Čakina njiva, pokraj 
cesie. nalazi se osamljen stećak u obliku sandu- 
ka. 

Spomenik je dobro obrađen, a danas je uto- 
nuo u zemiju. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Izgleda da je ovdje ranije bilo više stećaka. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 36. 


Visoko 

Varoš na rijeci Bosni u kojoj je i sjedište 
opštine. 

13 — Na lokalitetu Klisa, kod pravoslavne 
crkve, u samome gradu, nalazi se nekropola sa 
7 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, od nešto sla- 
bijeg kamena, ali relativno većih dimenzija, ve- 
oma su oštećeni i djelomično pomaknuti. 

Orijentacija im je poremećena. 

Nemaju ukrasa. 

Utvrđeni srednjovjekovni grad Visoki bio 
je na brđu oko 1 km daleko odavde. 

Lit.: Dr Č. Truhelka, Naši gradovi, Saraje- 
vo 1904. 92 — 96; H. Kreševljaković, n. d., 16; 
Dj. Mazalić, Visoki . . ., Glasnik Zemaljskog mu- 
zeja u Sarajevu, 1954, 227 — 253; Š. Bešlagić, n. 
d, 35. 


) 


168 v - 


{ 


Zbilje 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 2 km 
zračne linije na južnu stranu. 

14 — Zajedno sa savremenim pravoslavnim 
grobljem, na desnoj obali rijeke Fojnice, nalazi 
se nekropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su pravljeni od konglomerata, 
osrednje su obrađeni, a slabo očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini se nalazi muslimansko groblje iz 
XVIII v. 

Lit.: Isto tamo. 


Tušnjići 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

15 — U šumici Hamde Junuzovića nalazi se 
nekropola sa 69 stećaka (63 sanduka i 6 sljeme- 
njaka). 

Materijal, obrada i očuvanost slabi. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Gorani 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

16 — Kod savremenog pravoslavnop groblja 
nalazi se skupina sa 82 stećka u obliku sanduka. 

Pravljeni su od slabijeg materijala (konglo- 
merat). slabo su klesani, a prilično o.šteceni. 

Postavljeni su po pravcu z — i i rasporedeni 
u 4 skupine. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Ginje 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 5 km 
zračne linije na južnu stranu. 

17 — U zaseoku Gorašnica, na lokalitetu 
Glavica, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Materijal stećaka je konglomerat, obrađeni 
su slabo. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

18 — Na lokalitetu Polje, na pošumljenom 
ćuviku Šabana Džafića, nalaze se 2 osamljena 
stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija. os- 
rednje su obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 


19 — Na njivi Bajre Suđžuke, poviše tzv. 
Šabanovog mlina, pokraj puta, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je osrednje obrađen i očuvan. 
Postavljen je po pravcu z — i. 

Nije ukrašen. 

Lit.: Isto tamo. 


Dvor 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 6 km 
zračne linije na južnu stranu. 

20 — Na brežuljku Gorašnica, nedaleko od 
sela, nalazi se nekropola sa 20 stećaka u obliku 
sanduka, raspoređenih u dvije skupine. 

Materijal stećaka je konglomerat, obrada 
osrednja, današnje stanje vrlo slabo. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Skupštine opštine Visoko.) 

21 — Na Glavici ispod brežuljka Gorašnica, 
blizu kuća, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u 
obliku sanduka. 

Materijal stećaka je konglomerat, relativno 
su većih dimenzija, obrada osrednja, danas su 
utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Visoko.) 


Goduša 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

22 — U zaseoku Rajčići, na lokalitetu Gre- 
bljice, nalazi se nekropola sa 7 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, gra- 
đeni su od konglomerata i klesani dosta slabo. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Čifluk 

Selo koje je od Visokog udaljeno oko 8 km 
zračne linije na južnu stranu. 

23 — Zajedno s današnjim pravoslavnim 
grobljem nalazi se skupina sa 32 stećka u ob- 
liku sanđuka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani, 
zarasli su u korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


169 KREŠEVO 


Rakova Noga 

Selo koje je od Kreševa udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — Na lokalitetu Škarine, na brijegu ne- 
daleko od Osnovne škole, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 15 stećaka u obliku sanduka. 

Materijal stećaka je slabijeg kvaliteta, više 
primjeraka su oštećeni, utonuli i veoma zarasli 
korovom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 44. 

2 — Na njivi Lopata koja pripada zaseoku 
Tomić-Han, pokraj ceste ka Sarajevu, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Obrada dobra, spomenici znatno utonuli. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U neposrednoj blizini je aktivno musliman- 
sko groblje. 

Lit.: Isto tamo. 


Bjelovići 

Selo koje je od Kreševa udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Kaursko groblje, pokraj 
puta i savremenog muslimanskog groblja, nala- 
7i м- r.ikropolica sa 3 stećka (2 sanduka i 1 slje- 
mc-njaki. 

Ohrada je osrednja. a današnje stanje je 
vrio slabo. jer su spomenici oštećeni, pomicani 
na put pa se preko njih prelazi. 

Or'.jentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ovdje je bilo više stećaka koji su uništeni. 

Lit.: Isto tamo. 


Crkvenjak 

Se lo koje je od Kreševa udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

4 — Na lokalitetu Klupe, oko 1 km zapađ- 
no od sela. nalazi se nekropola sa 25 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje klesani, danas su 
znatno oštećeni, utonuli i zarasli korovom. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

U neposrednoj blizini je savremeno rimo- 
katoličko groblje. 

Lit. : Isto tamo. 


Polje 

Seoce blizu Crkvenjaka, udaljeno od Кге- 
ševa oko 4 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 


5 — Blizu Paškine kafane, pokraj ceste ka 
Sarajevu, nalazi se nekropola sa 25 stećaka u 
obliku sanduka, kao ostatak nekadašnje velike 
nekropole. 

Spomenici su slabo obrađeni, danas su veo- 
ma oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Po Radimskom, ovdje je bilo 300 stećaka. 

Lit.: Isto tamo. 


Mratinići 

Selo koje je od Kreševa udaljeno oko 2 km 
na istočnu stranu. 

6 — Na zaravanku Kamen, pokraj puta ka 
Kreševu, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (1 
sanduk i 2 sljemenjaka). 

Materijal stećaka je slabog kvaliteta, spo- 
menici su vrlo oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U neposrednoj blizini se nalaze musliman- 
sko i rimokatoličko savremeno groblje. 

Lit.: Isto tamo. 

7 — Kod Fatića vode, iznad sela, nalaze se 
2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i zatrpani. 

Nisu u svom prvobitnom položaju. 

Nemaju ukrasa. 

Sljemenjak je s jedne čeone strane niži, 
slično jevrejskim starim spomenicima. što je sa- 
svim neobičan slučaj. Izgleda da je ovdje bio 
kamenolom za stećke. pa su otuda ovi spomenici 
preostali. 

Lit.: Isto tamo. 


Pirin 

Selo koje je od Kreševa udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

8 — Na lokalitetu Tisovik, pokraj puta, iz- 
van sela, nalazi se nekropola sa 11 stećaka (10 
sanduka i 1 sljemenjakj. 

Spomenici su dobro obraaeni i cčuvani, sa- 
mo su 2 primjerka prevaljena. 

Orijentacija je po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Dežev ice 

Selo koje je od Kreševa udaljeno oko 7 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Križ, na brdu i putu ka 
selu Kamenik, oko 1.5 km sjeverno od sela. na- 
lazi se nekropola sa 58 stećaka (38 sanduka i 20 
sljemenjaka). 

Spomenici su nejednako obrađeni. uglav- 
nom dobro, ima mnogo oštećenih, utonulih ili 
nagnutih primjeraka. Jedan sljemenjak ima 
krov na 4 vode. 


170 Postavljeni su po pravcu si — jz, osim 5 pri- 
mjeraka, koji leže sz — ji. Svrstani su u nizove. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 2 sanduka i 
3 sljemenjaka. Njihovi ukrasi su polumjesec, 
rozeta i krst. 

Izgleda da je na ovome lokalitetu ranije bi- 
lo više stećaka. 


HADŽIĆI 


Drozgometva 

Selo koje je od Hadžića uđaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

1 — Na mjestu gdje je današnje pravoslav- 
no groblje nalazi se skupina sa 14 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, a osrednje su 
očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom krsta. 

(Podaci Nenada Banduke, učitelja iz Droz- 
gometve.) 


Bare 

Selo koje je od Hadžića udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — Zajedno sa pravoslavnim grobljem 
(Jerkića groblje) nalazi se skupina sa 5 stećaka 
<3 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
prilično oštećeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Nenada Banduke, učitelja iz Droz- 
gometve.) 


Hadžići 

Varošica u kojoj je sjedište opštine. 

3 — Uz savremeno pravoslavno groblje i 
crkvu Sv. Bogorodice, u centru naselja, nalazi 
se nekropola sa 34 stećka (33 sanduka i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su veo- 
ma oštećeni. 

Neki primjerci su relativno veliki. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Medvjedice 

Selo koje je od Hadžića uđaljeno oko 8 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 


4 — Na lokalitetu Lije (zemljište Stjepana 
Ljevaka) nalazi se nekropola sa 81 stećkom (25 
ploča i 56 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
djelomično okrnjeni i utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Ane Livanjušić, učiteljice iz Tar- 
čina.) 


Luke 

Selo u blizini Tarčina, uđaljeno od Hadžića 
oko 7 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

5 — Na lokalitetu Kamen, na raskršću seo- 
skih puteva, nalaze se 2 osamljena stećka u ob- 
liku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Ane Livanjušić, učiteljice iz Tar- 
čina.) 


Gradac 

Selo koje je od Hadžića udaljeno oko 2 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Orah, u neposrednoj bli- 
zini ostataka srednjovjekovnog utvrđenog gra- 
da, nalazi se nekropola sa 58 stećaka (55 sandu- 
ka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, danas su 
veoma oštećeni. zarasli i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su tordirana vrpca, polumjesec, jabuka 
i spirala. 

Na nekropoli ima i fragmenata stećaka. Tu 
je i 1 antička ага iskorištena kao stećak. Kame- 
nolom za stećke bio je odmah do nekropole. 
Srednjovjekovni grad se prvi puta spominje 
1335. g. Ispod stećaka je njiva koja se zove Kra- 
ljev sto. 

Lit.: Dj. Mazalić. Gradac kod Hadžića, Gla- 
snik hrvatskog Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 
1942, 193—206. 

7 — U centru naselja, vrtu pokraj kuće, 
nalazi se osamljen stećak u obliku ploče. 

Obrada je dobra, stećak je utonuo. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenik je ukrašen motivom »vodenice«. 

8 — Na lokalitetu Gomjenica, kod kuće Sej- 
fe Sehića, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (7 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu s — j. osim sljeme- 
njaka, koji leži po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Dj. Mazalić, n, d., 193 — 206. 

9 — Na lokalitetu Krst, na zaravanku za- 
padno i iznad sela, nalazi se nekropolica sa 4 
stećka (1 ploča i 3 sanduka). 


171 Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su 
danas ispucali i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima primitivno 
rađenih biljnih stilizacija i »svastike«. 

Lit.: Isto tamo. 


Kasatići 

Selo koje je od Hadžića udaljeno oko 2 km 
zračne linije na južnu stranu. 

10 — Na lokalitetu Ćorin do, oko 1 km juž- 
no i iznad sela, nalazi se skupina sa 3 stećka (1 
ploča i 2 sanduka). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas veoma oštećeni (okrnjeni, ispucani, utonuli). 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

11 — U zaseoku Brce, pokraj puta za seoce 
Lasac, gdje je i savremeno pravoslavno groblje, 
nalazi se skupina sa 74 stećka (69 sanduka i 5 
sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a osrednje 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 6 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Nemaju ukrasa. 


Grab 

Seoce u okolini Tarčina. udaljeno od Had- 
žića oko 10 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 

12 — Na njivi Danila Kovačevića, blizu ku- 
ća, nalazi se nekropolica sa 4 stećka (3 ploče i 1 
sljemenjak). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Ane Livanjušić, učiteljice iz Tar- 
čina.) 


Tarčin 

Selo pokraj ceste Sarajevo — Mostar, uda- 
ljeno od Hadžića oko 9 km zračne linije na ju- 
gozapadnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Borak (gaj Lazara Kos- 
tića) nalazi se nekropola sa 5 stećaka (2 ploče, 2 
sanđuka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Đurđice Stopić i Ane Livanjušić, 
učiteljica iz Tarčina.) 


Pazarić 

Selo pokraj ceste ka Mostaru, udaljeno od 
Hadžića oko 6 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 


14 — Na lokalitetu Vardište, kod željeznič- 
ke stanice, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomeniei su dobro obrađeni, danas su po- 
remećeni izgradnjom normalne željezničke pru- 
ge — 3 primjerka vire iz zemlje a 1 je preva- 
ljen. 

Izgleda da je orijentacija bila po pravcu 

z — i. 

Sada se vide 2 ukrašena sanduka. Njihovi 
reljefni motivi su friz od cikcak linija i polu- 
mjesec. 


Lokve 

Selo ispod Igman-planine, udaljeno od Had- 
žića oko 4 km zračne linije na južnu stranu. 

15 — Na lokalitetu Grepčine, oko 400 m sje- 
verozapadno od naselja, nalaži se nekropola sa 
40 stećaka (38 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su nejednako obrađeni, ima i 
amorfnih primjeraka, srednje su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s — j, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu z — i. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasi su 
dvostruke spirale, polumjesec i vijenac. 

Lit.: Bosanska Vila, 1887, 328; Viestnik, 
1891, 57; S. Trifković, Blažuj i okolina, 328. 

16 — Oko 150 m istočno od prethodne ne- 
kropole, zajedno sa pravoslavnim grobljem koje 
se zove Orašak, nalazi se skupina sa 20 stećaka 
(19 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada neujednačena, ima i amorfnih pri- 
mjeraka. Očuvanost osrednja. 

Orijentacija po pravcu s — j, osim 3 primjer- 
ka, koji leže po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasi su 
tordirana vrpca i jabučasta ispupčenja na hrp- 
tu. 

Oko 100 m istočno nalazi se aktivno musli- 
mansko groblje. 

17 — Oko 1 km sjeverno od prethodne ne- 
kropole, na lokalitetu Dubić, oko 700 m sjeve- 
rozapadno od zaseoka Crepljani, nalazi se ne- 
kropola sa 42 stećka (41 sanduk i 1 sljemenjak). 

Spomenici su slabo obrađeni, ima više 
amorfnih primjeraka. Očuvanost je osrednja. 

Postavljeni su po pravcu s — j, osim 10 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa, osim 1 sanduka, koji na vo- 
doravnoj strani ima urezanu liniju. 


Češće 

Selo koje je od Hadžića udaljeno oko 10 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Rogin potok, na zemlji- 
štu Mirka Andrića. Vase Njegovana i Dimitrija 
Magazina, nalazi se nekropola sa 35 stećaka (10 
ploča, 14 sanduka, 9 sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegov motiv je 
predstava čovjeka. 


172 (Podaci Đurđice Stopić i Ane Livanjušić, 
učiteljica iz Tarčina.) 

19 — Na lokalitetu Ravne i Greblje, gdje 
se nalaze i savremena muslimanska i pravosla- 
vna groblja, smještena je skupina sa 11 stećaka 
(5 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas pri- 
lično zarasli u korov. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Đurđice Stopić i Ane Livanjušić, 
učiteljica iz Tarčina.) 


VOGOŠĆA 


Ljetovik 

Selo na brijegu, dosta visoko od ceste i ri- 
jeke Ljubine, udaljeno od Vogošće oko 12 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na putu kod Nikolića kuća nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka (2 sanduka i 1 sljeme- 
njak). 

Obrada dobra, stanje osrednje, 1 primjerak 
prevaljen. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Krivače 

Selo sjeverno od Ljetovika, udaljeno od Vo- 
gošće oko 13 km zračne linije na sjeverozapad- 

nu stranu. 

2 — U samome selu, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 11 stećaka (9 sanduka i 2 sljeme- 
njaka). 

Materijal od koga su stećci klesani je kon- 
glomerat i slabiji vapnenac. pa su stećci ošte- 
ćeni, iako su bili dobro obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

/ Nemaju ukrasa. 


Gora 

Selo na brdu s đesne strane Ljubine, uda- 
ljeno od Vogošće oko 11 km zračne linije na sje- 
verozapadnu stranu. 

3 — Na blagoj kosini livade Vinište, ispod 
sela, a odmah iznad ceste ka Olovu, nalazi se 
nekropola sa 15 stećaka (7 sanduka i 8 sljeme- 
njaka). 

Neki primjerci su od mekanog kamena i 
slabije obrade, dok su ostali vrlo dobro obrađe- 
ni. Više primjeraka je utonulo ili je prevaljeno. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak sa postoljem. Nje- 
govi ukrasi su: rozeta, spirala (dvostruka), 2 sta- 
ibljičice, luk i predstava čovjeka na konju. 


4 — Na lokalitetu Podlipa, kod kuće nekog 
Alića, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (5 sandu- 
ka i 1 sljemenjak). 

Materijal slab, obrada osrednja, spomenici 
su utonuli i skliznuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Oko 400 m sjeverno je lokalitet Krst, gdje 
je, po predanju, bila stara crkva. 


Krč 

Selo visoko desno od Ljubine, udaljeno od 
Vogošće oko 9 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

5 — Pokraj kuće Alekse Nikolića nalaze se 
2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka sa po- 
stoljima. 

Vrlo dobra obrada, danas okrnjeni i potko- 
pani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima rozeta i 
dvostruke spirale kod koje se srednja stabljika 
završava kao ljiljan. 

Prekoputa je staro muslimansko groblje. 


Perca 

Seoce koje je od Vogošće udaljeno oko 8 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Prle, na lijevoj obali po- 
toka, nalazi se nekropola sa 11 stećaka (5 san- 
duka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci učiteljice Stefanije Osim iz Naho- 
reva.) 


SARAJEVO CENTAR 


L uka 

Seoce koje je od Sarajeva udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — U dolinici koju stvaraju Lešnica i Pe- 
rački potok, duboko ispod naselja, nalazi se ne- 
kropola sa 69 stećaka (49 ploča, 13 sanduka i 7 
sljemenjaka). 

Obrada spomenika je gruba, današnje sta- 
nje osrednje. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 2 ploče i 2 
sanduka. Njihovi ukrasni motivi su polumjesec, 
krug (sunce) i mač. 

Iznad nekropole izdiže se brdo na kome se 
primjećuju ostaci srednjovjekovnog utvrđenog 
grada. 

(Podaci Ljubice Mladenović.) 


173 Močioci 

Selo koje je od Sarajeva udaljeno oko 7 кш 
zračne linije na sjevernu stranu. 

2 — Na lokalitetu Grčko greblje u Donjim 
Močiocima, na brijegu blizu kuće sinova Mirka 
Petrovića, nalazi se nekropola sa 62 stećka (37 
sanduka i 25 sljemenjaka). 

Obrada spomenika je dobra, ali su danas 
mnogi primjerci okrnjeni i utonuli u zemlju. 
Ovdje se nalazi 1 sljemenjak koji ima 2 posto- 
lja, te 2 dvostruka sanduka, od kojih jedan ta- 
kođer ima 2 postolja. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 4 sanduka i 
4 sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su: polu- 
mjesec, rozeta, jabuka, mač, stilizovani krst, 
»svastika«, predstava psa i ruke u oklopu. 

Oko 200 m zapadno nalazi se staro musli- 
mansko groblje. 

3 — \J Donjim Močiocima, ispod brda Palež 
i Sokolina, oko 500 m zapadno od prethodne ne- 
kropole nalazi se osamljen stećak u obliku slje- 
menjaka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu si — jz. 

Ukrašen je. Njegovi motivi su: dvostruka 
spirala koja podsjeća na ljudsku figuru, biljna 
stilizacija sa 3 para spirala. niz kružnih vijena- 
ca na dršcima i motiv sličan ljudskoj figuri. 


Faletići 

Selo koje je udaljeno od periferije Saraje- 
va oko 3 km na sjeveroistočnu stranu. 

4 — Na platou ispod Savića brda, zapadno 
od naselja. zajedno sa aktivnim muslimanskim 
grobljem, nalazi se skupina sa 54 stećka (49 san- 
duka i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. ali na 4 sanduka vidimo 
velika pravougaona udubljenja. 

Među muslimanskim nišanima vidimo i ne- 
koliko starijih primjeraka sa ukrasima polu- 
mjeseca, rozete i ruke sa sabljom. 


Njemanica 

Selo koje je od Sarajeva udaljeno oko 7 km 
zračne Iinije na sjeveroistočnu stranu. 

5 — Na Iokalitetu Mramorje, gdje je i sa- 
vremeno pravoslavno groblje zaseoka Luke, na- 
lazi se skupina sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

6 — Oko 1 km zapadno od prethodne nek- 
ropole. kod kuće i košare Milenka Gašića, nala- 
zi se osamljen stećak u obliku dvostrukog san- 
duka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je danas 
prevaljen. 


Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

7 — Oko 600 m istočno od zaseoka Luke, is- 
pod krševitog brda Kobilja glava, nalazi se osa- 
mljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nije ukrašen. 

Izgleđa da je tu negdje bio kamenolom za 
stećke. 


Hreša 

Selo koje je od periferije Sarajeva udaljeno 
oko 3 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

8 — Na istaknutom brijegu u blizini zgrade 
Osnovne škole nalazi se nekropola sa 24 stećka 
(3 ploče, 8 sanduka i 13 sljemenjaka). 

Spomenici su relativno velikih dimenzija, 
dobro su klesani, ali danas znatno oštećeni i u- 
tonuli. Ranije je ovdje bilo mnogo više spome- 
nika. Jedan sljemenjak ima dva postolja. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji Ieže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašeno je 7 sljemenjaka. Ukrasni motivi 
su sljedeći: polumjcsec. krst, mač, biljne stiliza- 
cije i originalne antropomorfne predstave. 

Na jednoj strani nekropole nalaze se preis- 
torijski tumuli, a na drugoj stari muslimanski 
nišani. 

Lit.: P. Vračko-Korošec, La necropole de 
Hreša. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 
1940. 45—47; J. Petrović, Zanimljiva poviestna 
otkrića u Hrcši kod Sarajeva, Novi list III, Sa- 
rajevo 1943.. br. 570 (19. III), 5. 

9 — Na lokalitetu Siljevina, oko 1 km istoč- 
no od prethodne nekropole, iza zaseoka Kosmaj- 
ci, pokraj puta. nalazi se nekropola sa 16 ste- 
ćaka (11 sanduka i 5 sljemenjaka). Jedan san- 
duk je dvostruki. sa postoljem. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su prilično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Sarajevo 

10 — Zemaljski muzej u Sarajevu posjedu- 
je zbirku od 29 stećaka (9 sanduka, 14 sljeme- 
njaka, 5 stubova i 1 krstača sa pločom). Od to- 
ga broja, 12 stećaka (3 sanduka, 7 sljemenjaka 
i 2 stuba) sačinjavaju privremenu pokretnu iž- 
ložbu, a ostali primjerci predstavljaju stalnu iz- 
ložbu u vrtu Muzeja. 

Među eksponatima pokretne izložbe nalaze 
se 3 sljemenjaka sa teritorija SR Hrvatske (Tr- 
steno kod Dubrovnika, Budimir kod Sinja i Za- 
gvozd kod Imotskog). Svi ostali primjerci su u 
toku postojanja Zemaljskog muzeja postepeno 
dopremani sa raznih lokaliteta Bosne i Herce- 
govine (to smo naveli kod odnosnih lokaliteta). 
Svi primjerci imaju ukrase, a 11 i natpise. 


174 11 — U vrtu Muzeja grada Sarajeva nalazi 
se 1 dobro obrađen sljemenjak sa postoljem 
koji je ukrašen predstavom psa i scenom lova. 

Ovaj spomenik je 1954. g. prenesen sa jed- 
ne nekropole na području sela Bogovići, neda- 
leko od Prače (nekropola br. 12 opštine Pale). 


Čeljugovići 

Selo koje je od periferije Sarajeva udalje- 
no oko 4 km cestom na jugoistočnu stranu. 

12 — Iznad sela, ispod brda Gradišta, po- 
кгај starog puta ka Bulozima, nalazi se nekro- 
pola sa 12 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
utonuli i znatno oštećeni. 

Nisu ukrašeni. 

Uz stećke su situirani i noviji pravoslavni 
grobovi. 

Izgleda da je ovdje ranije bilo više stećaka. 
Oko 100 m sjeverno postojao je kamenolom za 
stećke, gdje se i danas nalazi 1 dobro klesan 
sanduk sa postoljem. 


Bulog 

Selo koje je od Sarajeva udaljeno oko 5 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

13 — Na njivi Živka Pejovića, blizu seoskih 
kuća i ceste ka Sokocu, nalazi se nekropola sa 
31 stećkom (29 sanđuka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani. ali su danas 
veoma oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ne posjeduju ukrase. 

14 — Oko 100 m sjeverno od savremenog 
pravoslavnog grobija nalazi se osamljen stećak 
u obliku sanduka. 

Dobra obrada i očuvanost. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

15 — Na lokalitetu Mlinarevac, uz savre- 
meno pravoslavno groblje, nalazi se skupina sa 
14 stećaka (13 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
danas utonuli ili zasuti zemljom. 

Postavljeni su po pravcu z- — i. 

Nemaju ukrasa. 

16 — Na lokalitetu Mramorje, kod kuće 
Branka Kosmajca, iznad ceste, nalazi se nekro- 
pola sa 14 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
nešto okrnjeni i upali u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 primjerak predstavom mača 
na vodoravnoj strani. Osim toga, sredinom dru- 
gog sanduka urezana je linija koja označava 
avojni grob. 


Dovlići 

Selo povisoko u strani, udaljeno od perife- 
rije Sarajeva oko 4 km zračne linije na jugo- 
istočnu stranu. 


17 — Na lokalitetu Kaursko groblje, na li- 
vadi iznad kuće Milana Kapora, blizu ceste ka 
Jahorini, nalazi se nekropola sa 9 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, sada su ošte- 
ćeni, a neki primjerci prevaljeni. Vidi se da je 
ranije nekropola bila brojnija. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Dj. Mazalić, Starine po okolini Sara- 
jeva, Glasnik Zemaljskog muzeja, 1939, 24. 


Mrkovići 

Selo koje je od periferije grada udaljeno 
oko 4 km zračne linije na sjevernu stranu. 

18 — Na brežuljku Periše Rađenovića, gdje 
je i staro muslimansko groblje, u sredini naselja, 
nalazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježeni. 

Nema ukrasa. 

Spomenik je poznat pod imenom Grčki 
mramor. 

(Podaci učiteljice Štefanije Osim, iz Naho- 
reva.) 

Dodatak: 

Prilikom izgradnje mosta kod Skenderije u 
koritu i obalama Miljacke nađeno je oko 60 
su-caka. Zb ug nepažnje izvođača radova spašeno 
je samo 12 primjeraka (9 sanduka i 3 sljemenja- 
kai. t.e/ ukrasa. 


NOVO SARAJEVO 


Novo Sarajevo 

1 — Na brežuljku kod zgrade Osnovne ško- 
le naselja Pavle Goranin nalaze se 2 osamljena 
stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, danas su 
veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Lukavica 

Selo odmah do južne periferije grada. 

2 — Na lokalitetu Vranješ, pokraj kuća Mo- 
ravaca, nalazi se skupina sa 5 stećaka u obliku 
sanduka (?). 

Spomenici su bili dobro klesani, ali su da- 
nas gotovo sasvim uništeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. 


175 Toplik 

Selo koje je od periferije grada udaljeno 
oko 4 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

3 — Na Katića brdu, nedaleko od sela, za- 
jedno sa aktivnim pravoslavnim grobljem, nala- 
zi se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, a danas znat- 
no oštećen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Kozarevići 

Selo koje je od periferije grada udaljeno 
oko 3 km zračne linije na južnu stranu, blizu 
vodovodnog rezervoara Tilava. 

4 — Na pošumljenom brdu Gaj, oko 1 km 
sjeverno od rezervoara, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 18 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su relativno nešto većih dimen- 
zija, dobro obrađeni. a danas su upali u zemlju 
i zarasli u korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. osim što 1 primjerak ima 
uzdužnu urezanu liniju na vodoravnoj strani. 


Petrovići 

Selo u predjelu Tilave. udaljeno od Novog 
Sarajeva oko 7 km zračne linije na južnu 
stranu. 

5 — Na !( .kah’.e'.u Paljike (nekada je to bilo 
Lalica grobl;c-i. na izduženom brijegu, рокгај 
puta za Kozareviće. blizu kuća. nalazi se ne- 
kropola sa 13 stecaka (10 sanduka i 3 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro obrađeni. ali su danas okrnjeni. utonuli i 
prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

6 — Na pošumljenom uzvišenju. koje se zo- 
уе Lastva, i u njegovoj blizini, oko 250 m sje- 
'verno i nizbrdo od prethodne nekropole, raspo- 
redena u dvi je skupir.e. nalazi se nekropola sa 
47 stećaka (41 sanduk i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su relativno većih dimenzija, 
vrlo dobro obrađeni. a danas su utonuli i zara- 
sli u korov i šumicu. 

Postavljeni su po pravcu z-—i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Klek 

Selo nedaleko od Kozarevića. udaljeno od 
Novog Sarajeva oko 6 km zračne linije na juž- 
nu stranu. 

7 — Na lokalitetu Fejzuša ili Brijeg, na pu- 
tu od Kozarevića ka Kleku, nalazi se nekropo- 
la sa 40 stećaka (39 sanduka i 1 sljemenjak). 


Obrada spomenika je dobra, mnogo primje- 
raka je utonulo i zaraslo šumom. Sljemenjak 
ima relativno vrlo velike dimenzije. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 8 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su 
u nizove. 

Na spomenicima se danas ne primjećuju 
ukrasi. 

Odmah do stećaka nastavlja se savremeno 
pravoslavno groblje. 

8 — Na vrlo istaknutom mjestu kod kuće 
Vlade Kuline, uz savremeno pravoslavno grob- 
lje, nalazi se skupina sa 38 stećaka (34 sanduka, 
3 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su nešto okmjeni, utonuli ili prekriveni maho- 
vinom. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 5 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su 
u nizove. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 4 sanduka i 
1 stub. Njihovi ukrasni motivi su mač, štit, ja- 
buke (na stubu) i stilizovan krst. 


ILIDŽA 


Vruci 

Selo ispod Igman-planine, udaljeno od Ilid- 
že oko 3 km na zapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Crkvina, oko 500 m istoč- 
no od vrela rijeke Bosne, oko 300 m sjeverno od 
seoskih kuća, na nešto uzdignutijem terenu po- 
kraj aleje Uidža — Vrelo Bosne, nalazi se nekro- 
pola sa 80 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali materijal 
lije najboljeg kvaliteta, pa su spomenici prilič- 
no oštećeni i veoma zarasli u šumicu i korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa, osim što je 1 primjerak iz- 
dubljen kao korito. 

Na Crkvini je 1960 — 1962. g. vršeno prob- 
no kopanje. Pronađeni su ostaci zida i arhitek- 
tonski fragmenti neke stare zgrade. Vjerovatno 
se radi o biskupskoj katoličkoj crkvi Sv. Stje- 
pana, koja se spominje 1244. g., a čija lokacija 
dosada nije ustanovljena. 

Lit.: Fermendžin, Acta Bosnae, 13. 


Lasica 

Selo koje je dio Hrasnice, udaljeno od Ilid- 
že oko 5 km na južnu stranu. 

2 — U krugu Fabrike motora nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani. a danas su dje- 
lomično oštećeni. Ovdje je ranije bilo više ste- 
ćaka. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


176 Kotorac 

Selo pokraj ceste Sarajevo — Trnovo, uda- 
Ijeno od centra opštine oko 5 km zračne linije 
na jugoistočnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Crnač, u neposrednoj 

blizini starog aerodroma na Butmirskom polju, 
nalazi se nekropola sa 59 stećaka (53 sanduka i 
6 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali danas su 
djelomično oštećeni i znatno utonuli u zemlju. 
Znatan broj spomenika ima relativno velike di- 
menzije. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa, ali se na krov- 
noj plohi velikog sljemenjaka nalazi urezan 
natpis iz koga vidimo da tu leži Bogčin, sin 
kneza Stipka Ugričića i da je natpis pisao Uga- 

Tcllt. 

Lit.: Slovinac, 1883, 29; V. Vuletić — Vu- 
kasović, Starobosanski natpisi u Bosni i Her- 
cegovini, Starohrvatska prosvjeta, 1896, 161 — 
162; Dr Ć. Truhelka, Sredovjeki natpis u Ko- 
torcu, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 
1896, 217 — 218; Lj. Stojanović, n. d., III, br. 
4780; 


Vojkovići 

Selo koje je od Ilidže udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

4 — Na lokalitetu Kamenovi, pokraj kuče 
Kokota. uz cestu ka Trnovu, nalazi se nekro- 
polica sa 3 stećka (2 sljemenjaka i 1 krstača). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično ošteceni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 1 krstača. N'jihovi ukrasni motivi su polumje- 
seci. 

5 — Na lokalitetu Bašča, uz kuću Ilije Ko- 
kota, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (6 san- 
duka i 2 sljemenjaka). 

Obrada i očuvanost osrednje, dosta su uto- 
nuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Ljubice Mladenović.) 181 
- 6 — Na lokalitetu Potkućnica, uz kuću Os- 

toje Kokota. nalazi se nekropolica sa 3 stećka 
(2 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni, znatno su 
utonuli. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 


Kasindo 

Selo koje je od centra opštine udaljeno oko 
7 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 


ш Podatke za nekropole br. 5 — 6 i 10 — 11 
opštine Ilidža prikupila i ustupila Ljubica Mla- 
denović, v. kustos Muzeja grada Sarajeva. 


7 — Na ivici šume Gaj, oko 600 m sjeverno 
od ceste i kuća, nalazi se nekropolica sa 4 steć- 
ka u obliku sanđuka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

8 — Na lokalitetu Mramor, oko 600 m sje- 
verno od prethodne nekropole, na starom putu 
ka Tvrdimićima, nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku sanduka. 

Spomeniei su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su prevaljeni i utonuli. Jedan primjerak je re- 
Iativno velikih dimenzija. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

9 — Na brdu Pavlovac, oko 700 m zapadno 
od prethodne nekropole, nalazi se skupina sa 28 
stećaka (22 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
đjelomično oštećeni, utonuli i obrasli šumom. 
Više primjeraka imaju relativno velike dimen- 
zije. Najveći primjerak se pripisuje velikašu 
Pavlu Radenoviću. Ovdje je i 1 sljemenjak sa 
krovom na 4 vode. 

Spomenici su orijentirani po pravcu z — i, 
osim 2 primjerka koji leže po pravcu s — j. 

Ne postoje ukrasi. 

10 — Na lokalitetu Brezik, gdje se i danas 
sahranjuju pravoslavni mještani, nalazi se ne- 
kropola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ne posjeduju ukrase. 


Krupac 

Selo pokraj ceste Sarajevo — Trnovo, uda- 
ljeno od Ilidže oko 9 km zračne linije na jugo- 
istočnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Kovačevina, gdje je i 
savremeno pravoslavno groblje, nalazi se ne- 
kropola sa 33 stećka (23 sanduka i 10 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su grubo klesani. 

Postavljeni su dvojako, po obadva glavna 
pravca. 

Nemaju ukrasa. 

U neposrednoj blizini je i staro musliman- 
sko groblje. 


TRNOVO 


Donja Presjenica 

Selo koje je od Trnova udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Kod zaseoka Odžak, na lokalitetu Ваге, 
pokraj puta, nalazi se nekropola sa 13 stećaka 
(1 ploča, 10 sanduka i 2 sljemenjaka). 


12 S. Bešlagić: STEĆCI 


177 Obrada vrlo dobra, današnje stanje slabo. 

Orijentacija dvojaka; veći broj po pravcu 
z — i, a manji po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegov ukrasni mo- 
tiv je »vodenica«. 

Lit.: S. Bešlagić, Trnovo, Naše starine XI 
(Sarajevo 1967), 113—116. 

2 — Na lokalitetu Otiješevo, blizu zaseoka 
Odžak i prethodne nekropole, nalaze se 2 osa- 
mljena stećka u obliku sljemenjaka sa posto- 
ljima. 

Vrlo dobro klesani spomenici, djelomično su 
oštećeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Jedan primjerak je ukrašen i ima natpis. 
Njegovi ukrasni motivi su friz od povijene lozi- 
ce sa trolistovima, obična vrpca i »svastika«. 
Natpis kaže da tu leži Hrelja, koji je mnoge ze- 
mlje obišao i došao domu da legne na svojoj 
baštini. 

Lit.: Dr Č. Truhelka, Starobosanski natpisi, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1894, 
192; Isti. Wissenschaftliche Mitteilungen III, 
466—467; S. Bešlagić, n. d., 113—116 i 132—133. 

3 — Na lokalitetu Križevac, kod zaseoka 
Filipovići, nalazi se nekropola sa 62 stećka (61 
sanduk i 1 sljemenjak). 

Obrada slaba, očuvanost dobra. 

Orijentacija po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegov reljefni motiv 
je običan krst. 

Lit.: S. Bešlagić, n. đ., 113 — 116. 

4 — Neđaleko od zaseoka Mošići, na lokali- 
tetu Greblje, pokraj puta, nalazi se nekropola 
sa 11 stećaka (1 ploča, 9 sanduka i 1 krstača). 

Osrednja obrada i očuvanost. 

Orijentacija po pravcu z — i, osim 1 primjer- 
ka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašena je krstača. Na njenim stranama 
prikazani su motivi polumjeseca, sunca. psa i 
jelena. 

Uz stećke se nalazi savremeno pravosiavno 

groblje. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 113 — 116. 

Oglavak 

Seoce koje je od Trnova udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. neda- 
.'Теко od ceste ka Sarajevu, u predjelu Graba. 

5 — Pokraj ceste, kod kuće Đorđa Bjelice. 
nalaze se 2 osamljena stećka (1 sanđuk i 1 slje- 
menjak). 

Dobro su obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Ljubice Mladenović.) 182 


Grab 

Selo koje je od Trnova udaljeno oko 7 km 
zračne iinije na sjevernu stranu, nedaleko od 
ceste ka Sarajevu. 


185 Podatke za nekropole br. 5 — 7. 20 — 25. 
29 — 33 i 35 opštine Trnovo prikupila i ustupila 
Lj. Mladenović. 


6 — Na ćuviku koji se zove Dželepska tori- 
na nalazi se nekropola sa 10 stećaka (5 ploča, 4 
sanđuka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su osrednje klesani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

7 — Na lokalitetu Kobiljača, također na ću- 
viku, neđaleko od prethodne nekropole, nalazi 
se skupina sa 24 stećka u obliku sanđuka. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali pođaci nisu poznati. 


Prečani 

Selo koje je od Trnova udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

8 — Nekropola je situirana kod kote 1016 
m, oko 1000 m jugozapadno od seoskih kuća, po- 
kraj puta. Tu su 184 stećka (175 sanđuka i 9 
sljemenjaka). 

Obrada je vrlo dobra, ali je današnje stanje 
slabo. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 10 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s— j. Svrstani su 
dosta gusto u nizove. 

Ukrašeno je 20 primjeraka, i to 16 sanduka 
i 4 sljemenjaka. Najčešće su zastupijeni motivi 
antropomorfnih. stilizovanih i običnih krstova, 
zatim motivi običnih bordura i vrpca, te štitova 
sa mačevima, rozeta, rozeta u kružnim vijenci- 
ma, kružnih vijenaca i predstava čovjeka. 

Na dvije strane jednoga sanduka urezan je 
natpis u kome se saopštava da tu leži neki Ivan 
na svojoj zemlji. 

Odmah do nekropole su stari muslimanski 
nišani na kojima vidimo ukrase buzdovana, sa- 
blje i luka sa strijelom. 

Lit. : Dr C. Truhelka. Glasnik Zemaljskog 
muzja u Sarajevu, 1894. 190 — 191; Isti, Wissen- 
schaftliche Mitteilungen III, 465; S. Bešlagić, n. 
d., 109—113 i 132. 


■Sabanci 

Selo koje je od Trnova uđaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

9 — Oko 500 m sjeveroistočno od kuća, na 
istaknutom mjestu i raskrsnici puteva, u blizini 
kote 1056 m, situirana je nekropola sa 50 steća- 
ka (39 sanđuka, 9 sljemenjaka i 2 krstače). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
djelomično oštećeni. 

Orijentacija je dvojaka — po obadva glav- 
na pravca. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su vrlo sti- 
lizovane arkade. štit sa mačem. topuz. jabuke i 
»svastika-'. 

Uz stećke je smješteno savremeno pravo- 
slavno groblje. a sasvim blizu je i stara musli- 
manska nekropoia sa nišanima koji su ukrašeni 
jabukama, sabijama, buzdovanima i lukovima. 

Lit.: S. Bešlagić. n. d., 107 — 109. 


178 Gornji Lukavac 

Selo pod Bjelašnicom planinom, udaljeno 
od Trnova oko 15 km zračne linije na zapadnu 
stranu. 

10 — Na lokalitetu Jezero, oko 1,5 km juž- 
no od sela, na putu za Šabiće, nalazi se nekro- 
pola sa 20 stećaka (9 ploča, 10 sanduka i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, djelomično su 
okrnjeni i znatno su upali u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — 1, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk. Na njegovoj vodorav- 
noj strani vidi se dio pravougaone bordure od 
obične vrpce. 


Umoljani 

Selo ispod Bjelašnice planine, udaljeno od 
Trnova oko 18 km zračne linije na zapadnu 
stranu. 

11 — Na lokalitetu Dolovi, na gredi koja se 
spušta ka Rakitnici, oko 1,5 km južno od sela, 
nalazi se nekropola sa 47 stećaka (б ploča, 37 
sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, djelo- 
mično su oštećeni. Ima i nekoliko primjeraka 
koji su slabo obrađeni. 

Orijentacija je po pravcu s — j, osim 8 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 9 primjeraka, i to 1 ploča, 6 
sanduka i 2 sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi 
su tordirana vrpca, obična urezana linija. friz 
od povijene lozice sa trolistovima ili sa spirali- 
cama, stilizovani krst, štit i scena kola sa 8 fi- 
gura. 

Na brežuljku oko 500 m zapadno nalazi se 
lokalitet Crkvina gdje su ustanovljeni temelji 
stare crkve. 

12 — Na brdu oko 500 m zapadno od pret- 
hodne nekropole nalazi se osamljen stećak u 
obliku sljemenjaka sa postoljem. 

Dobro je obrađen. 

Postavljen je po pravcu z— i. 

Ukrašen je dvostrukom cikcak vrpcom koja 
se proteže preko uspravnih strana. 


Sabići 

Selo na jugoistočnim padinama Bjelašnice 
planine, udaljeno od Trnova oko 15 km zračne 
linije na zapadnu stranu. 

13 — Na brežuljku u samome selu, pokraj 
puta, sasvim blizu rječice Rakitnice, nalazi se 
nekropola sa 58 stećaka (9 ploča, 41 sanduk i 8 
sljemenjaka). 

Obrada spomenika je vrlo dobra, materijal 
stećaka nejednak, ima znatnih oštećenja. zatim 
utonulih i prevaljenih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu s — j, osim 10 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu z — i. Svrstani su 
u nizove. 


Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 sanduka i 
2 sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su obič- 
na i tordirana vrpca, urezana linija i prikaz 
štapa. 

Sljemenjaci ove nekropole imaju strehe, a 
jedan ima krov na 4 vode. Do stećaka je sa- 
vremeno muslimansko groblje. 


Ledići 

Selo u sjevernom podnožju Treskavice pla- 
nine, udaljeno od Trnova oko 9 km zračne linije 
na zapadnu stranu. 

14 — Na golom istaknutom zemljištu pokraj 
puta za Dujmoviće, oko 1000 m jugoistočno od 
naselja, nalazi se nekropola sa 116 stećaka (101 
sanduk, 12 sljemenjaka i 3 krstače). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su djelomično oštećeni, neki primjerci su uto- 
nuli i skliznuli. Desetak primjeraka su relativ- 
no velikih dimenzija. 

Orijentacija je po pravcu z — i, ili sa manjim 
otklonom, osim 12 primjeraka. koji leže po 
pravcu s — j. Svrstani su u nizove. 

Ukrašeno je 13 primjeraka, i to 9 sanduka, 
1 sljemenjak i 3 krstače. Najbrojniji motivi nji- 
hovi su obični i stilizovani krstovi. a onda se 
javljaju biljne stilizacije, mačevi, sablje, topuzi, 
luk sa strijelom, polumjesee i obične vrpce. Je- 
dinstven je motiv triju Ijudskih glava na vo- 
doravnoj strani jednog sanduka. 

Uz stećke su situirani savremeni pravoslav- 
ni grobovi sa krstačama. U Osredcima, zapadno 
od sela, bio je kamenolom za stećke. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 102 — 105. 

15 — Oko 200 m sjeveroistočno od sela, na 
kosi Zlatarić, nalazi se nekropola sa 74 stećka 
(69 sanduka i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a današnje 
stanje im je slabo. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 14 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s— j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašena su 3 sanduka. Njihovi reljefni 
motivi su obični i stilizovani krstovi. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 105 — 107. 


Trebečaj 

Selo koje je od Trnova udaljeno oko 3 km 
na zapadnu stranu. 

16 — Ispred sela, dolazeći od Trnova, uz sa- 
vremeno pravoslavno groblje, nalazi se skupina 
sa 67 stećaka (65 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, današnje 
stanje im je slabo. 

Postavljeni su po pravcu s — j i svrstani u 
nizove. 

Nemaju ukrasa. 

Sasvim blizu je i staro muslimansko groblje 
sa nišanima koji su ukrašeni motivima topuza, 
sablje, luka i jabuka. 

Lit. : Š. Bešlagić, n, d., 101 — 102. 


179 17 — Na glavici oko 500 m istočno od seoskih 
kuća nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku 
sljemenjaka s postoljima. 

Obrada je vrlo dobra, današnje stanje tako- 
đer. Dva primjerka su relativno većih dimen- 
zija. 

Orijentacija je nejednaka, i po jednom i po 
drugom glavnom pravcu. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

18 — Oko 200 m sjeverno od krajnjih se- 
oskih kuća, također na glavici, nalazi se nekro- 
pola sa 12 stećaka (3 ploče, 8 sanduka i 1 slje- 
menjak). 

Dobra obrada, današnje stanje slabo. Jedan 
sanduk je relativno vrlo velikih dimenzija 
(260 X 140 X 140 cm). 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nisu ukrašeni. 

Lit.: Isto tamo. 

19 — Na gredi oko 150 m sjeverno od kraj- 
njih kuća, nalazi se nekropola sa 25 stećaka u 
obliku sanduka. 

Obrada je bila dobra, a današnje stanje je 
vrlo slabo. 

Orijentacija je po pravcu sz — ji. 

Ukrašena su 4 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su urezane linije sredinom vodoravnih 
strana, običan krst i predstava lava prema ko- 
me je uperena ruka sa mačem. 

Lit. : Isto tamo. 


Pendičići 

Seoce pokraj ceste ka Sarajevu. udaljeno od 
Trnova oko 2 km zračne linije na sjevernu 
stranu. 

20 — U malom savremenom pravoslavnom 
groblju i ispod njega, blizu kuće Milana Zviz- 
dana, nalazi se skupina sa 12 stećaka (9 ploča, 1 
sanduk i 2 sljemenjaka). 

Obrada je osrednja, a današnje stanje sla- 
bo. 

Orijentacija je po pravcu si — jz. 

Spomenici nisu ukrašeni. 


llovice 

Selo nedaleko od ceste ka Sarajevu, udalje- 
no od Trnova oko 4 km zračne linije na sjever- 
nu stranu. 

21 — Na lokalitetu Nišani, više kuće Mla- 
dena Simanića nalazi se nekropola sa 32 stećka 
(20 ploča i 12 sanduka). 

Obrada osređnja. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasi su 
krstovi. 

22 — Na lokalitetu Bradići, ćuviku između 
Ilovice i Graba, nalazi se nekropolica sa 4 steć- 
ka (3 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ob- 
rasli mahovinom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Slavljevići 

Selo u predjelu Crne rijeke, udaljeno od Tr- 
nova oko 5 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

23 — Na lokalitetu Svetosavlje, na glavici 
pokraj puta ka Ilovici i duž proplanka, nalazi 
se nekropola sa 82 stećka (36 ploča, 34 sanduka 
i 12 sljemenjaka). 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nisu ukrašeni. 


Govedovići 

Selo u predjelu Crna rijeka, udaljeno od Tr- 
nova oko 5 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

24 — Na lokalitetu Grebnice, kod Sarajkića 
pojata, na brežuljku pokraj puta ka Durakovi- 
ćima, nalazi se nekropola sa 21 stećkom (1 ploča, 
11 sanduka i 9 sljemenjaka). Uz stećke je i 1 
stara krstača. 

Obrada i orijentacija spomenika nisu poz- 
nate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više stećaka. U blizini 
se nalazi nekoliko starih nišana. a među njima 
1 u obliku stuba. sa scenom lova i nečitkim ći- 
rilskim natpisom. 


Durako rin 

Selo u Crnoj rijeci, udaljeno od Trnova oko 
6 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

25 — Na glavici Grebnice, iznad sela, nala- 
zi se nekropola sa 123 stećka (72 ploče, 40 san- 
duka i 11 sljemenjaka). 

Spomenici su relativno većih đimenzija. do- 
bro su klesani, a današnje stanje im je osred- 
nje. 

Postavljeni su po pravcu z— i, osim nekoli- 
ko primjeraka, koji leže po pravcu s— j. 

Nemaju ukrasa. 

Uz stećke vidimo i stare muslimanske ni- 
šane. 


Delijaš 

Selo u predjelu Crne rijeke, udaljeno od Tr- 
nova oko 8 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

26 — Pokraj puta prema Zabojskoj, na mje- 
stu zvanom Vitica ili Groblje. oko pola sata ho- 
da uzbrdo, nalazi se nekropola sa 243 stećka (215 
sanduka i 28 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni. ali su slabo 
očuvani — ima okrnjenih, popucanih i skliznu- 
tih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z — i, ili sa malim 
otklonom od toga pravca. 


180 Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 sanđuka i 2 
sljemenjaka. Njihovi reljefni motivi su ovi: kru- 
govi, jabuke, polumjeseci, predstava muškarca 
sa lukom i scene lova i kola. 

Zajeđno sa stećcima nalaze se pravoslavni 
savremeni grobovi sa krstačama. Oko 500 m is- 
točno izdiže se brdo Gradina. 

Lit.: V. Ćurčić, Novi list II, Sarajevo 1942, 
br. 206; S. Bešlagić, n. d., 116 — 120. 


Šišići 

Selo koje je od Trnova udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

27 — Oko 1 km zračne linije sjeverno od 
sela, pokraj starog puta Trnovo— Delijaš, nala- 
ze se 2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 sljeme- 
njak). 

Obrada spomenika je dobra, a današnje sta- 
nje slabo. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je sljemenjak. On ima scenu lova 
na jelena. 

Zanimljivi su oblici ovih stećaka. Sljeme- 
njak je kombinovan sa sanđukom, a sanduk je, 
opet, kombinovan sa nešto nižim sandukom, sve 
od jednog komada kamena. 

Sjeverno od nekropole je brdo koje se zove 
Grad. 

Lit.: S. Bešlagić, n. đ., 114—116. 

28 — Na duguljasto izbočenom zemljištu 
zapadno od seoskih kuća, na lokalitetu Mramor- 
je, nalazi se nekropola sa 45 stećaka (30 sandu- 
ka i 15 sljemenjaka). 

Obrada je vrlo dobra, danas su neki pri- 
mjerci oštećeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 9 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su 
u nizove. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 sanđuka i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su ovi: po- 
lumjesec, krug (sunce), bordura od cikcak linija 
i stilizacija od cikcak linija. 

Odmah zapadno od stećaka nalaze se stari- 
ji i noviji muslimanski grobovi sa nišanima. Na 
jednom starijem nišanu vidimo predstavu lika 
čovjeka i rozetu u vijencu. Oko 1 km zapadno 
izdiže se Gradina. 

Lit.: Isto tamo. 


Česina Strana 

Selo koje je od Trnova udaljeno oko 4 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

29 — Na lokalitetu Guvništa, na putu ispod 
sela. dolazeći od seia Bašci. nalazi se nekropo- 
la sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

30 — Na lokalitetu Ploče, zapađno od sela, 
nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku san- 
duka. 


Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su obrađeni, a danas zarasli u korov. 
Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


Bistročaj 

Selo koje je od Trnova udaljeno oko 1,5 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

31 — Na lokalitetu Kamen, na brežuljku 
blizu kuća Golijana, pokraj puta, nalazi se ne- 
kropola sa 20 stećaka (12 ploča i 8 sanđuka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su u 
slabom stanju (okrnjeni, utonuli). 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

32 — Na lokalitetu Gaj, na brdu iznad pret- 
hodne nekropole, nalazi se skupina sa 3 stećka 
u obliku ploča. 

Dobra obrada, današnje stanje slabo. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici ne posjeduju ukrase. 

33 — Ispod brdašca Vis, na visoravni sa pa- 
šnjacima koja se zove Rogoj, južno od sela, na- 
lazi se nekropola sa 9 stećaka (8 ploča i 1 san- 
duk). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
prilično utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Gukavac 

Seoce u istočnom dijclu Crne rijeke, udalje- 
no od Trnova oko 13 km zračne linije na istoč- 
nu stranu. 

34 — Na uskoj gredi zvanoj Mača-brdo, za- 
padno od naselja. nalazi se nekropola sa 69 ste- 
ćaka (68 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obradeni, a danas su u 
slabom stanju. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 16 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašena su 3 sanduka. Njihovi reljefni mo- 
tivi su sljedeći: polumjesec, običan krst, ruka sa 
šakom i prstima i plastična paralelna rebra ne 
samo na vodoravnoj nego i na uspravnim stra- 
nama. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 120. 


Zagor 

Seoce u Crnoj rijeci, udaljeno od Trnova 
oko 10 km zračne linije na sjeveroistočnu stra- 
nu. 

35 — Na lokalitetu Brezov rat, na glavici 
između Kacelja i Hamzića, nalazi se nekropola 
sa 56 stećaka (36 ploča i 20 sanduka). 

Spomenici su relativno većih dimenzija, vr- 
lo đobro su obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 


181 KALINOVIK 


Varoš 


Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 13 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — U samome naselju, na lokalitetu Vrat- 
nice, brijegu s druge strane rječice Troglav, na- 
lazi se nekropola sa 28 stećaka (26 sanduka i 2 
sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, sada znat- 
no oštećeni, a neki' su i skliznuli niza stranu. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašen je 1 sanduk koji ima običan krst i 
pehar kao reljefne motive. 

Oko 1200 m zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu izdiže se srednjovjekovni grad, zvani 
Stjepan-grad, a u njegovoj blizini je srednjo- 
vjekovna nekropola. 

Lit.: Š. Bešlagić, Trnovo, Naše starine XI 
(Sarajevo 1967), 120 — 121. 

2 — Nešto više od 1 km sjeveroistočno od 
Varoši je prostrano golo brdo Laćevine na kome 
se. raspoređena u dvije skupine. nalazi nekro- 
pola sa ukupno 33 stećka (20 sanduka i 13 slje- 
menjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni. ali su 
danas oštećeni. zatim, nagnuti ili prevaljeni. 

Postavljeni su uglavnom po pravcu z — i i 
svrstani u nizove. 

Ukrašeno je 6 primjeraka prve skupme. i to 
2 sanduka i 4 sljemenjaka. Najviše je moiiva 
tordiranih vrpca i frizova od pov:ion:h lozica 
sa trolistovima. zatim ro/.eta i kru/.nik viienaca. 
Ovdje ima više primjera bilinih stiiizacija sa 
spiralama. grozdovima i krstovima. a javljaju 
se i predstave muškaraca sa visuko izdignutom 
rukom, zatim scene lova. te motiv friza kombi- 
novan od rozeta, krstova i kružića, kao i motiv 
krst-rozete i »svastike«. Nekropola je bogato 
ukrašena. 

Oko 500 m zapadno nalazi se tzv. Stjepan- 
grad kome je ova nekropola pripadala. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 121—126 i 134: E. Ce- 
lebija, Putopis II (prevod dr H. Sabanovićaj. Sa- 
rajevo 1957, 176. 

3 — Preko Hadžića brda prelazi put od Va- 
roši ka Jabuci. Na mjestu gdje se dva puta kri- 
žaju smještena je nekropola sa 7 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 


Ruđice 

To je seoce nedaleko od Dobrog Polja, uda- 
ljeno od Kalinovika oko 14 km zračne linije na 
sjeveroistočnu stranu. 

4 — Pokraj puta između Ruđice i Previća 
nalazi se nekropola sa 3 stećka u obliku san- 
duka. 


Spomenici su osrednje obrađeni, a slabo su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi motivi su 
krst, polumjesec i rozeta. 


Prević 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 13 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

5 — Pokraj puta između sela Previća i Osi- 
je nalazi se nekropola sa 10 stećaka (7 sanduka 
i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obradeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Osija 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 13 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

6 — U blizini sela, pokraj puta kojim se do- 
lazi od Previća, nalazi se nekropola sa 115 ste- 
ćaka (20 ploča, 85 sanduka i 10 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, a danas su 
prilično ispucali i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 23 pri- 
mjerka koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašeno je 5 sanduka. Zastupljeni su slje- 
deći motivi: spirale, stilizovana biljka sa spira- 
lama i rozetom, rozeta, kružni vijenac, jabuka, 
stilizovan krst i 2 originalna motiva koja naj- 
više podsjećaju na pehare. 

Uz stećke je situirano savremeno pravosla- 
vno groblje, a sasvim blizu su i ostaci starog 
muslimanskog groblja. 


Zagoni 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 14 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

7 — Pokraj puta ka Jabuci, na lokalitetu 
koji se zove Vlahinja, nalazi se nekropola sa 6 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, a slabo 
očuvani — okrnjeni su i utonuli u zemlju. 

Nije evidentirana njihova orijentacija. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini nekropole nalaze se ilirski tumuli. 


Gornje Bare 

Ljetno naselje na Treskavici plani.ni, uda- 
ljeno od Kalinovika oko 12 km zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. 

8 — Kod Studenog vrela, na visini od oko 
1400 m, situirana je nekropola sa 52 stećka (22 
ploče, 28 sanduka i 2 sljemenjaka). 


182 
21 — Sljemevjak sa vekropole Gorvje Bare, op- 
ština Kalinoi'ik, Bosva i Hercegovina. 


Spomenici ove nekropole su osrednje obra- 
đeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. osim 7 pri- 
mjeraka, koji su nešto drugačije postavljeni. 

Ovdje ima 16 ukrašenih spomenika. od ko- 
jih 6 ploča. i) sanduka i 1 sljemenjak. Među 


raznovrsnim reljefnim motivima najviše su za- 
stupljeni stilizovani krstovi, od kojih su 2 origi- 
nalna. Tu su i motivi štitova sa mačevima, ar- 
kada, razni frizovi i bordure, »vodenica«, scene 
turnira, predstave konja, pasa i ptica, i dr. 

Lit.: Š. Bešlagić, Kalinovik, Sarajevo 1962, 

до— 66. 


Krbljine 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 9 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Grobnice, u blizini sela, 
nalazi se nekropola sa 15 stećaka (11 sanduka i 
4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali su slabo 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Oko 1500 m jugozapadno od nekropole pri- 
mjećuju se grobovi bez nadzemnih oznaka. To 
mjesto se ovdje zove Grčko groblje. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 32. 


Gvozno 

To je malo kraško polje sa ljetnim naseljem 
na Treskavici planini, udaljeno od Kalinovika 
oko 8 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

10 — U južnom dijelu polja, u podnožju br- 
da Gradac, smještena je nekropola sa 87 stećaka 
(27 ploča, 54 sanduka, 4 sljemenjaka i 2 krstače). 22 — Pogled iz ptičje perspektive na nekropolu u Gvoznu, opština Kalinovik, Bosna 

i Hercegovina. 


183 Stećci su dobro klesani, ali je danas znatan 
broj okrnjen, nagnut, ili đjelomično utonuo u 
zemlju. 

Orijentacija je po pravcu z — i ili sz — ji. Uo- 
čavaju se nizovi stećaka okomito na takvu ori- 
jentaciju. 

Ukrašeno je 14 primjeraka, od kojih 2 ploče, 
11 sanduka i 1 sljemenjak. Među ukrasima se 
ističu scene lova i plesa, a nekoliko puta se po- 
javljuje predstava psa. Jedinstvena je pojava 
fantastičnih životinja (krilatih zmajeva). 

Na ovoj nekropoli je istražen 1 grob, koji 
je na površini zemlje bio obilježen samo manjim 
neobrađenim kamenovima. Uz skelet nisu na- 
đeni nikakvi prilozi. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 33 — 38 i 103 — 104. 23 — Motiv zmaja na stećku nekropole u Gvoz- 
nu, opština Kalinovik, Bosna i Hercegovina. 


Vrhovina 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

11 — U samome selu, kod izvora Vrhovin- 
ske rijeke, smještena je nekropola sa 23 stećka 
(3 ploče, 16 sanduka i 4 sljemenjaka). 


Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi motivi su 
kružni vijenci, polujabuke i 4 ptice. 

12 — Na lokalitetu Jasen, oko 1000 m za- 
padno od prethodne nekropole, nalazi se sku- 
pina sa 4 stećka (1 ploča, 2 sanduka i 1 krstača). 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
krstača. Na prvome vidimo motive mača, kruž- 
nog vijenca i friza od povijene lozice sa troli- 
stovima, a na drugome više polujabuka. 

Između ove i prethodne nekropole nalazi se 
muslimansko groblje koje u starijem dijelu ima 
nišane sa ukrasima nastalim pod uticajem ste- 
ćaka. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 65. 


Vlahovlje 

Selo koje se nalazi oko 3 km zračne linije 
na sjevernu stranu od Kalinovika. 

13 — Na području sela postoji 6 skupina 
stećaka, i to na sljedećim lokalitetima: Grobni- 
ce, Karaula, Topalov kamen, savremeno pravo- 
slavno groblje, Pribilovo brdo i Stručina gla- 
vica. 

Na svih 6 lokaliteta postoje ukupno 92 steć- 
ka (10 ploča, 77 sanduka i 5 sljemenjaka). 

Većina spomenika je osrednje obrađena, a 
slabo očuvana. Znatan broj je okrnjen i djelo- 
mično utonuo u zemlju. 

Gotovo svi spomenici su postavljeni po 
pravcu z — i, a vide se i nizovi okomito na tu ori- 
jentaciju. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 2 ploče i 3 
sanduka. Njihovi ukrasni motivi su krstovi, 
obična linija i mač. 

Na jednome sanduku lokaliteta Grobnice 
nalazi se natpis koji se odnosi na sahranjenu 
krstjanicu Bjelku Kosaču i pisara natpisa Vu- 
kašina. 

Uz pomenuto pravoslavno groblje nalaze se 
i stari muslimanski grobovi sa nišanima. I ni- 
šani i krstače imaju ukrase koji su nastali pod 
direktnim uticajem ukrasa stećaka. 

Istraženo je 7 grobova. Rezultati nisu pru- 
žili nikakve naročite podatke. osim što su u ne- 
kim rakama nađeni ostaci drvenih sanduka, sa 
čavlima, a u grobu ispod stećka sa natpisom još 
komadići tekstila u blizini glave. 

Lit.: Š. Bešlagić, Glasnik Zemaljskog muze- 
ja u Sarajevu, 1959, 242 — 243; Isti, Kalinovik, 
Sarajevo 1962, 22—26 i 101—102; M. Vego, Gla- 
snik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1962 (Ar- 
heologija), 231 i 1964 (Arheologija), 201 — 202; Is- 
ti, Zbornik . . . III, br. 186. 


Šivolje 

Selo pokraj ceste ka Sarajevu, uđaljeno od 
Kalinovika oko 5 km zračne linije na sjevero- 
istočnu stranu. 


184 
14 — U blizini Kužnog brda, рокгај ceste, 
nalazi se nekropola sa 40 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, a znatno 
su utonuli u zemlju i zarasli u šipražje. 

Orijentacija po pravcu z — i, osim 8 primje- 
raka, koji su postavljeni na tumulu kao tetive 
kruga. 

Ukrašeno je 7 primjeraka motivima stilizo- 
vanih krstova, rozeta, polumjeseca, »svastike«, 
biljne stilizacije, cikcak friza i primitivnog ali 
originalnog prikaza figure čovjeka. 

Nedaleko je starije i savremeno pravoslav- 
no groblje na čijim krstačama se vide motivi 
koji podsjećaju na motive stećaka. U blizini 
ima više tumula. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 30 — 31. 


Bojići 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 8 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

15 — Pokraj puta, na lokalitetu Odaćine, is- 
pod sela, smještena je nekropola sa 83 stećka 
(13 ploča, 67 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su nejednako klesani i slabo 
očuvani. 

Imaju orijentaciju po liniji sz — ji, u nizo- 
vima. 

Ukrašeno je 5 sanduka motivima povijene 
lozice sa trolistovima, polumjeseca i dvaju sti- 
lizovanih krstova između kojih je predstavljena 
ruka do ramena. 

Na nekropoli se primjećuju ostaci temelja 
neke manje zgrade koja je, po predanju, bila 
crkva. U blizini je stara muslimanska nekropo- 
la. Nedaleko je i stari grad koji se pripisuje 
Hercegu Stjepanu. 

Lit . : S. Bešlagić, n. d., 62 — 64. 


Golubići 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 3 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

16 — Na maloj humci u blizini zaseoka Pr- 
goše, nedaleko od kamene stijene Božanova gla- 
va, nalazi se nekropola sa 68 stećaka (56 ploča, 
11 sanduka i 1 sijemenjak), bez ukrasa. 

Većina spomenika je slabo obrađena i oču- 
vana, a znatan broj ima amorfne obiike. 

Lit. : S. Bešlagić, n. d., 20. 


Božanovići 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 3 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

17 — Na brdu Komin, u blizini sela, nalazi 
se nekropola sa 22 stećka (21 sanduk i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su neki 
danas djeiomično oštećeni, nagnuti ili preva- 
ljeni. 


Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 7 sanduka. Tu se javljaju mo- 
tivi polumjeseca, kružnih vijenaca, povijene lo- 
zice sa trolistovima, arkada, stilizovanog krsta, 
biljne stilizacije i predstave dviju ženskih fi- 
gura. 

U neposrednoj blizini je aktivno pravoslav- 
no, a nešto dalje i staro muslimansko groblje. 
Na kamenim krstačama vide se motivi stilizo- 
vanih biljaka, slični onima na stećcima, a na 
nišanima se nalaze motivi sablje, luka sa strije- 
lom, sjekirice, jabuka, krugova i štita sa 5 ja- 
bučica. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 20 — 21. 


Bukvica 

Manje selo na putu ka Župi, uđaljeno od 
Kalinovika oko 4 km zračne linije na zapadnu 
stranu. 

18 — Zapadno od sela, na tzv. Kaurskoj gla- 
vici, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (4 ploče i 
3 sanduka). 

Nekropola je u osrednjem stanju očuvano- 
sti, 1 primjerak je prevaljen. 

Orijentacija spomenika je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom arkada. 

Desetak metara južno je manji kameni tu- 
mul, a blizu nekropole je aktivno pravoslavno 
groblje. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 20. 


Mjehovine 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 2 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

19 — Na humci pokraj puta za Golubiće, u 
predjelu Koriljeva. nalazi se nekropola sa 25 
stećaka (23 pioče i 2 sanduka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani, a 
ima i amorfnih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z— i, u nizovima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

20 — Na blagom uzvišenju koje se zove Po- 
ijana ili Grčko groblje, u blizini kuća zaseoka 
Selište, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (7 san- 
duka i 1 sljemenjak). 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su friz od 
povijene lozice sa trolistovima, tordirana vrpca, 
stilizovana biljka sa dva para spiralno povije- 
nih grančica, mač, rozeta, polumjesec i pred- 
stava jelena. 

Lit.: Š. Bešlagić. n. d., 18 — 19. 

21 — Oko 100 m južno od prethodne nekro- 
pole nalazi se skupina sa 7 stećaka (4 ploče i 3 
sanduka). 

Obrada i očuvanost osređnje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Ukrašene su 2 ploče motivima krsta i po- 
iumjeseca. 


185 U blizini је aktivno pravoslavno groblje sa 
krstačama na kojima se vide biljni motivi slič- 
ni onim na stećcima, a nedaleko je staro musli- 
mansko groblje sa više prevaljenih i polomlje- 
nih nišana na kojima se vide motivi luka, sab- 
lje, topuza i jabuke. 

Lit.: Isto tamo. 


Kalinovik 

Varošica u kojoj je sjedište opštine. 

22 — Na tumulu oko 200 m južno od ceste ka 
Foči, na predjelu Mirkova kosa, nalazi se ne- 
kropola sa 47 stećaka (10 ploča, 36 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su dobro klesani, ali je znatan 
broj danas nagnut ili utonuo u zemlju. 

Orijentacija je po pravcu z— i, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 2 ploče i 4 
sanduka. 

Dominiraju motivi stilizovanih krstova, za- 
tim tu vidimo povijenu lozicu sa trolistovima, 
koncentrične kružne vijence sa rozetom unutar 
njih, »vodenicu«. običan krst i figuru srne. 

Lit.: S. Bešiagić, n. d., 13 — 14. 

23 — Oko 500 m jugozapadno od prethodne 
nekropole nalazi se skupina sa 20 stećaka (8 
ploča, 11 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas oštećeni, nagnuti i djelomično u zemlju 
utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 sanduka. Na dva sanduka su 
motivi krsta. polumjeseca i rozete. a treći je vr- 
lo bogato i neobično ukrašen. Osim friza od povi- 
jene lozice sa trolistovima. tordiranih vrpca, sti- 
lizovanog krsta. štita i mača. tu se nalaze scene 
kola sa mnogo figura, zatim scene lova i turnira, 
a onda i grupe životinjskih figura — jelena i 
srna. 

Na jednom sanduku urezan je natpis koji 
je vrlo oštećen. ali iz kojega doznajemo za pisa- 
ra Vukašina. 

Lit.: S. Bešlagić. n. d., 14 — 17. 

24 — Na lokalitetu Ponori, oko 800 m jugo- 
.istočno od Kalinovika. raspoređena na 4 skupi- 
ne, nalazi se nekropola sa 119 stećaka (31 ploča, 
85 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Prva skupina, od 32 primjerka, leži na ze- 
mljanom tumulu pokraj same ceste, druga se 
nalazi odmah s druge strane ceste i ima 51 ste- 
ćak, treća, sa 22 spomenika, udaljena je oko 100 
m sjeverno, a četvrta, sa 14 stećaka, je 50 m za- 
padno. 

Spomenici su uglavnom slabo klesani; u sla- 
bom su stanju danas. Neki primjerci su pomi- 
cani, a i grobovi su oštećeni. Tako su na dru- 
goj skupini izvađena dva sarkofaga od izdubiie- 
nog drveta. 

Orijentacija spomenika je uglavnom po 
pravcu z— i. 

Ukrašeni su samo 1 sanđuk i 1 sljemenjak. 
Njihovi motivi su: povijena lozica sa troiisto- 
vima, antropomorfan krst i scena lova na jelena. 


Izvršeno je zaštitno kopanje dijela tumula 
na kome se nalazi prva skupina stećaka. Ispi- 
tano je 6 grobova ispod stećaka. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 18 i 99 — 101. 


Jažići 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 2 
km zračne linije na istočnu stranu. 

25 — U neposrednoj blizini sela, odmah do 
aktivnog pravoslavnog groblja i u blizini starog 
muslimanskog groblja, nalazi se nekropola sa 
19 stećaka (2 ploče, 16 sanđuka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas znatno oštećeni i utonuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 sanduka i 
1 sljemenjak. Zastupljeni su motivi polumjese- 
ca, rozete, stilizovanog krsta, povijene lozice sa 
trolistovima, luka, cikcak bordure i scene kola 
i lova na jelena. 

Dva velika sanduka ove nekropole su neš- 
to odvojena i postavljena na mjesto koje se zo- 
ve Katarin grob. 

U blizini je staro muslimansko groblje na 
čijim nišanima vidimo ukrase slične onim na 
stećcima. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 29. 


Vihovići 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 3 
km zračne linije na istočnu stranu. 

26 — Na području ovoga sela. a na lokali- 
tetima Rašće, Greda i kod Tošovića kuće nala- 
ze se ukupno 64 stećka (33 ploče. 30 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni. ali su slabo 
očuvani. 

Orijentacija im je po pravcu z — i. u nizovi- 
ma. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 ploče i 2 
sanduka. Pored stilizovanih krstova. kao naj- 
brojnijeg motiva, ovdje se javljaju i kružni vi- 
jenci, povijena lozica sa trolistovima i scena 
lova na jelena. 

U blizini se nalazi nekoliko ilirskih tumula. 
Na lokalitetu Rašće bio je sljemenjak sa lera- 
sastim krovom, na kojemu se nalazio vrlo ošte- 
ćen natpis. Sljemenjak je prenesen u park u 
Kalinoviku i M. Vego je pokušao da ga pročita. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 26 — 28; M. Vego. Gla- 
snik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1964 (Ar- 
heologija), 201; Isti, Zbornik . . . III, br. 184. 


Hotovlje 

Selo koje se nalazi oko 9 km zračne linije 
na jugozapadnu stranu od Kalinovika. 

27 — Pokraj puta, zapadno od sela, nalazi 
se nekropola sa 40 stećaka u obliku sanduka. 


186 Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 59. 


Luko 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

28 — U samome selu, pokraj puta i blizu 
starog muslimanskog groblja, naiazi se skupina 
sa 11 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani, ali su pomica- 
ni i prevrtani. 

Ukrašena su 2 primjerka motivima tordi- 
rane vrpce i povijene lozice sa trolistovima. 

Na preostalim nišanima starog musliman- 
skog groblja vidimo ukrase slične onim na steć- 
cima. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 59. 


Kutine 

Selo koje je od Kalinovika udaljeno oko 8 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

29 — U samome selu, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 38 stećaka (29 sanduka. 8 sljeme- 
njaka i 1 krstača sa sandukom). 

Spomenici su dobro klesani, a slabo su oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 7 primjeraka, od kojih 4 slje- 
menjaka i 3 sanduka. Njihovi ukrasni motivi 
su sljedcći: frizovi i bordure od cikcak vrpca, 
povijene lozice sa trolistovima. kružni vijenci i 
polumjescc. 

Do stećaka je situirana starija musliman- 
ska nekropola sa brojnim i lijepo klesanim ni- 
šanima. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d.. 57 — 61. 

30 — Oko 1000 m istočno od prethodne ne- 
kropole. na lokalitetu Pod crkvom. nalazi se 
druga nekropola ovoga sela sa 100 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su bili dobro klesani, ali su da- 
' nas prilično oštećeni i zarasli u šumu. 

Orijentacija im je po pravcu sz — ji. 

Na 2 primjerka ove nekropole prikazani su 
motivi stilizovanih krstova. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 60 — 61. 


Sočani 

Selo koje je od Kalinovika uđaljeno oko 8 
km zračne linije na iugozapadnu stranu. 

31 — Na lokalitetu Glavičine. pokraj seos- 
kog puta, nalazi se nekropola sa 26 stećaka (23 
sanđuka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Na 2 sanđuka prikazani su motivi polu- 
mjeseca. 


U blizini se nalazi staro muslimansko grob- 
lje sa nišanima na kojima se vide motivi ro- 
zete i topuza, a do ovoga se nalazi nekoliko 
ilirskih tumula. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 57. 


Ljusići 

Selo u predjelu Trešnjevice, udaljeno od 

Kalinovika oko 12 km zračne linije na jugoza- 
padnu stranu. 

32 — Na zaravanku blizu sela, pokraj puta, 
nalazi se nekropola sa 76 stećaka (30 ploča i 46 
sanduka) raspoređenih u dvije skupine. 

Spomenici su osređnje obrađeni, a slabo 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i i svrstani u 
nizove. 

Stećci nemaju ukrasa, ali na 1 sanduku je 
pronađen dobro sačuvan natpis koji nam kaže 
da je tu sahranjen Pribislav Petoivić. Natpis po- 
tječe između 1353. i 1377. g. 

Nekoliko stotina metara daleko od nekro- 
pole izdiže se vrletno zdanje srednjovjekovnog 
grada, koji dosada nije bio evidentiran. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d.. 86 i 95 — 96: Isti, Ne- 
koliko novopronađenih natpisa, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja u Saraievu (Arhcologija) 1959. 
242—243; M. Vego, Zbornik . . . III. br. 182. 


T rcšn jeviea 

Selo u dosta nepristupačnom kiuju. udaljc- 
no od Kalinovika oko 16 km zraćnc lini.ic na 
jugozapadnu stranu. 

33 — Na lokalitetu Trešnjin krst. kod sa- 
moga sela, nalazi se nekropola sa 19 stecaka tlT 
ploča, 1 sanduk i 1 krstača sa pločnm). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni. danas su 
đjelomično oštećeni. prevaljeni i zarasli. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Na bočnoj strani visokog sanduka. koja se 
ne vidi, nalazi se natpis koji nije pročitan (spo- 
menik je prevaljen). 

Ukrašene su 4 ploče motivima krsta i povi- 
jene lozice sa trolistovima. 


Obalj 

Selo pokraj ceste ka Ulogu, udaljeno od Ka- 
linovika oko 9 km zračne linije na jugozapad- 
nu stranu. 

34 — Na nekoliko humki ispod sela, pokraj 
ceste, nalazi se nekropola sa 34 stećka (33 san- 
duka i 1 sljemenjak). Lokalitet se zove Brdo. 

Spomenici su osređnje obrađeni t očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i i svrstani u 
nizove. 

Ukrašena su 4 sanduka. Kao njihovi moti- 
vi javljaju se povijene lozice sa trolistovima, 
štitovi sa mačevima, friz od niza ljiljana i pred- 
stava jelena. 


187 Uz nekropolu je pravoslavno aktivno grob- 
lje sa crkvom, a nedaleko je i staro musliman- 
sko groblje. Oko 1 km zračne linije jugozapad- 
no, nalazi se kameno okruglasto brdo na kome 
je bio utvrđeni srednjovjekovni grad Obalj. 

Lit.: Š. Bešlagić, Kalinovik, Sarajevo 1962, 
66 — 71; M. Dinić, Zemlje Hercega Svetoga Save, 
Glas SKA CLXXXII, Beograd 1940, 216—217. 

35 — Na lokalitetu Ravnica, pokraj ceste ka 
Kalinoviku, nalazi se skupina sa 5 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, loše su 
očuvani. 

Orijentirani su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, isto tamo. 

36 — Na humci Košutica, pokraj ceste, is- 
pod Brda, nalazi se nekropola sa 11 stećaka (6 
ploča i 5 sanduka). 

Obrada dobra, današnje stanje loše. 

Orijentacija po pravcu z — i, u nizovima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Suho Polje 

Visoko kraško polje i seoce nedaleko od Ob- 
lja. udaljeno od Kalinovika oko 10 km zračne 
linije na jugozapadnu stranu. 

37 — Pokraj puta, na samome polju, u bli- 
zini kuća. raspoređena na dvije skupine, nalazi 
se nekropola sa 46 stećaka u obliku sanduka. 

Soomenici su bili dobro obrađeni, a sada su 
r.mv.r.o oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i ili sa neznat- 
r.im otklonom od toga pravca. Svrstani su u ni- 
zove. 

Ukrašeno je 5 primjeraka. Evo njihovih uk- 
rasnih motiva: tordirana vrpca, povijena lozica 
sa trolistovima, polumjesec, rozeta, štit sa ma- 
čem. arkade. stilizovani ljiljani, predstava čo- 
vjeka sa jednom izdignutom rukom i scena lova 
i turnira. 

Lit. : Š. Bešlagić, n. d., 71 — 76. 


Kladovo P olje 

Visoko kraško polje, sa zadružnim planin- 
skim ljetnim naseljem, nedaleko od Suhog Po- 
lja, udaljeno od Kalinovika oko 10 km zračne 
linije na jugozapadnu stranu. 

38 — Na nešto izdignutom zemljištu u blizi- 
ni zgrada, raspoređena u dvije skupine, nalazi 
se nekropola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
prilično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi se sastoje od polumjeseca, rozete, cikcak 
vrpce i friza od povijene lozice sa trolistovima. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 77. 


Čengić Bara 

Visoko kraško polje i Ijetno naselje, udalje- 
no od Kalinovika oko 11 km zračne linije na 
jugozapadnu stranu. 

39 — Na nešto uzvišenijem zemljištu u sre- 
dini polja nalazi se nekropola sa 52 stećka (11 
ploča, 35 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su dosta pažljivo klesani, ali ne- 
ki su danas znatno oštećeni i nagnuti. 

Postavljeni su po pravcu z — i i svrstani u 
nizove. 

Ukrašeno je 19 primjeraka, i to 1 ploča, 12 
sanduka i 6 sijemenjaka. Spisak motiva je do- 
sta brojan i raznovrstan. Najviše je tordiranih 
vrpca i frizova od povijenih lozica sa trolisto- 
vima, zatim slijede motivi štita i mača, bilj- 
nih stilizacija, krstova u kružnim vijencima, pti- 
ca, jelena i scena lova na jelene, kola i turnira. 

Na jednom sanduku je natpis koji kaže da 
tu leži Stojan Opodinović. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 77 — 85; Isti, Glasnik 
Zemaljsokg muzeja u Sarajevu, 1959 (Arheolo- 
gija), 243; M. Vego, Zbornik . . . III, br. 183. 


Kovačići 

Selo koje se nalazi na području gornjeg 
toka Neretve, u Borču, udaljeno od Kalinovika 
oko 14 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

40 — Oko 500 m južno od zaseoka Milarevo, 
pokraj seoskog puta. nalazi se nekropola sa 35 
stećaka (33 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo lijepo klesani, danas su 
djelomično okrnjeni i obrasli šumicom, a sljeme- 
njak je prevaljen. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 4 pri- 
mjerka koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 5 sanduka i 
1 sljemenjak, a 2 imaju i natpise. Njihovi uk- 
rasni motivi se sastoje od povijene lozice sa 
trolistovima, polumjeseca i biljne stilizacije sa 
spiralama i grozdovima. Natpis na velikom pre- 
valjenom sljemenjaku odnosi se na Vukosava 
Širunovića, a drugi — na sanduku — spominje 
nekog Miogostovića, njegovu vladiku i sina Vu- 
kašina, koji mu je spomenik postavio. 

Kamenolom za stećke bio je sasvim blizu. 

Lit.: Š. Bešlagić, Novopronađeni natpisi na 
stećcima, Naše starine XII Sarajevo 1969. 134— 
135. 


Jablanići 

Selo u kraju koji se zove Borač. u gornjem 
toku Neretve, udaljeno od Kalinovika oko 15 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

41 — Odmah iznad sela nalazi se nekropola 
sa 15 stećaka (14 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk frizom od povijene 
lozice sa trolistovima. 


188 
24 — Ukrašeni sljemenjak sa Čengić Bare, opština Kalinovik, Bosna i 

Hercegovina. 


4 Klinja 

Seoce također u Borču, udaljeno od Kalino- 
vika oko 14 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 

42 — U blizini seoskih kuća. pokraj puta. 
nalazi se nekropola sa 85 stećaka (15 ploča i 70 
sanduka) raspoređenih na 4 skupine. 

Sve su to slabije obrađeni ili amorfni spo- 
menici, koji su još i dosta slabo očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z— i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom krsta. 


Trnavica 

Selo u kraju koji se zove Borač, udaljeno 
■od Kalinovika oko 20 km zračne linije na južnu 
5tranu. 


43 — Ispod sela, pokraj puta, raspoređena 
na 3 skupine, nalazi se nekropola sa 56 stećaka 
(51 sanduk i 5 sljemenjaka). Prva skupina je 
pred džamijom, druga oko Osnovne škole, a tre- 
ća na glavici, preko puta škole. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali nisu oču- 
vani — 16 primjeraka je užidano u džamiju. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk i 2 
sljemenjaka. Kao motivi njihovih reljefa javlja- 
ju se povijena lozica sa trolistovima, tordirana 
vrpca i stilizacija biljke sa grozdovima i krstom. 
Jedan sljemenjak je oblikovan tako da ima krov 
na 4 vode. što je vrlo rijedak slučaj u ovome 
kraju. 

44 — Na lokalitetu Musin grad, u samome 
selu. nalazi se nekropola sa 8 stećaka (7 sandu- 
ka i 1 sljemenjak). To je oko 300 m sjeverno od 
prethodne nekropole. 

Spomenici su brižljivo klesani i dobro oču- 
vani. 


189 


Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je sljemenjak. Njegovi motivi su 
povijena lozica sa trolistovima, kružni vijenci, 
»vodenica«, krst, stilizovana biljka sa krstom i 
grozdovima, a na jednoj strani je i natpis koji 
kaže da je to grob neke gospođe Stane. 

Lit.: S. Bešlagić, Novopronađeni natpisi na 
stećcima, Naše starine IX, 135 — 136; M. Vego, 
Zbornik . . . III, br. 180. 

45 — Nekoliko stotina metara zapadno od 
nekropole br. 43 nalazi se skupina sa 66 stećaka 
(61 sanduk i 5 sljemenjaka) raspoređenih na 3 
mjesta. 

Spomenici su osrednje i slabije obrade, do- 
sta su oštećeni i zarasli u korov. 


Postavljeni su po pravcu z — i, osim manjeg 
broja, koji je postavljen po pravcu s — j. Svrstani 
su u uobičajene nizove. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegovi motivi su po- 
vijena lozica sa trolistovima i tordiran kružni 
vijenac. 

46 — Oko 3 km zračne linije na sjevero- 
istočnu stranu od naselja, na visokom planin- 
skom predjelu koji se zove Vlaško polje, nalazi 
se nekropola sa 18 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost ovih spomenika je os- 
rednja. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Na 2 primjerka su ukrasi u vidu povijene- 
lozice sa trolistovima i rozete. STEĆCI BOSNE I HERCEGOVINE 

3 


ISTOCNA BOSNA 


BRČKO 


Bijela 

Selo koje je od Brčkog udaljeno oko 20 km 
zračne linije na jugozapađnu stranu. 

1 — Zajedno sa savremenim rimokatoličkim 
grobljem, na brijegu iznad sela, nalazi se 10 ste- 
ćaka u obliku stubova. 

Kamen je slabijeg kvaliteta, spomenici su 
dobro klesani, ali su oštećeni i većinom preva- 
ljeni. Pet primjeraka je oblikovano tako da su 
umjesto jedne šire strane prikazane dvije kose, 
zbog čega izgledaju kao uspravni sljemenjaci. 

Ukrašena su 4 primjerka motivima velikih 
krstova. 

Tu se vidi i desetak starijih krstača, od ko- 
jih neke imaju ukrase krstova, sjekira, kosa, sr- 
pa, polumjeseca i zvijezde. 


Skakava 

Selo koje je od Brčkog udaljeno oko 18 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — U Gornjoj Skakavi, na brdu južno od 
zaseoka Podarevac, na mjestu koje je poznato 
pod imenom Zidine, nalazi se 5 stećaka u obliku 
sanđuka. 

Kamen stećaka je slabijeg kvaliteta, obrada 
je bila dobra, ali su spomenici danas oštećeni i 
veoma zarasli u šumicu i korov. Po nađenim 
fragmentima vidi se da je nekropola ranije ima- 
la više stećaka. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Na ovome mjestu je postojala stara crkva 
Sv. Franje, koja je u XIX. v. srušena, materijal 
je raznesen, a sada je napravljena mala rimoka- 
tolička. drvena kapela. 


Štrijepci 

Selo koje je od Brčkog udaljeno oko 16 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

3 — Na istaknutom brdu iznad sela, na mje- 
stu koje zovu Staro ili Madžarsko groblje, nalazi 
se nekropola sa 6 stećaka (3 ploče i 3 sanduka) 
i nekoliko fragmenata, kao ostatak nekadašnje 
veće nekropole. 

Spomenici su danas veoma oštećeni, tako da 
djeluju više kao amorfni komadi. 

Kako izgleđa, orijentacija je bila po prav- 
cu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom kosog krsta. 

Na okrnjenom sanduku nalazi se oštećen 
natpis u kome se kaže da tu leži neki Sladimje 
i da mu spomenik podižu sinovi. 


Tu je drvena rimokatolička kapelica kod 
koje je za prag upotrijebljen stećak. 

Lit.: Arkiv IV (1857), 150; Starinar V (1888), 
86; Dr Ć. Truhelka, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu 1895, 354; Lj. Stojanović, Stari srpski 
zapisi i natpisi III, br. 4755. 


BIJELJINA 


Batković 


Selo koje je od Bijeljine udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — U zaseoku Klis, na lokalitetu Jazbine, 
uz kuću Sofije Lazarević, nađen je fragmenat 
stećka u obliku sanduka. 

Spomenik je manjih dimenzija; okrnjen je. 

Nije u prvobitnom položaju. 

Ima natpis u kome se kaže da tu leži gost 
Milorad. 

Lit.: S. Bešlagić, Novopronađeni natpisi na 
stećcima, Naše starine XII (u štampi). 


Čađavica 

Selo koje je od Bijeljine udaljeno oko 10 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

2 — U zaseoku Lipik, koji pripada Srednjoj 
Čađavici, među savremenim pravoslavnim gro- 
bovima, nalazi se osamljen stećak u obliku stu- 
ba. 

Spomenik je dobro klesan, ali je danas okr- 
njen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je i ima natpis. Ukrasni motivi su 
paralelna rebra. Natpis je veoma oštećen — 
uočljiva je samo riječ »biljeg«. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, n. d., 351; Lj. Stojanović, 
n. d., br. 4750. 

3 — Na lokalitetu Mramorje u zaseoku Mi- 
trići, koji pripada Gornjoj Čađavici, blizu Os- 
novne škole, nalazi se osamljen stećak u obliku 
sljemenjaka sa postoljem. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen, u dobrom 
je stanju. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Ovdje je bilo više stećaka, koji su, među- 
tim, uništeni. 


Gornja Bukovica 

Selo koje je od Bijeljine udaljeno oko 19 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 4 — Zajedno sa aktivnim pravoslavnim 
grobljem nalazi se skupina sa 5 stećaka (3 san- 
duka, 1 sljemenjak i 1 stub). 

Spomenici su znatno oštećeni i djeluju kao 
amorfni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa, ali je na 1 stubu bio natpis 
od koga je do danas preostalo samo jedno slo- 
vo — V. 

Izgleda da je ovdje ranije bilo više spome- 
nika. 


Gornji Dragaljevac 

Selo koje je od Bijeljine udaljeno oko 15 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

5 — U zaseoku Mitrovići, na lokalitetu Mra- 
morje, u blizini zgrade Osnovne škole, nalaze 
se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka sa 
postoljima. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, a danas 
su okmjeni i zatrpani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa, ali jedan ima natpis (ošte- 
ćen) koji nam kaže da je tu pokopan Mihalj 
Veselinović. 

Lit.: Viestnik XI (1889), 1, 10; Lj. Stojano- 
vić, n. ĆL, br. 4752. 

6 — Oko 800 m jugozapadno od prethodne 
nekropole, u potoku, kod vrela Sanduk, nađen 

je osamljen stećak u obliku stuba. 

Spomenik je vrlo dobro klesan, djelomično 
je' okrnjen. 

Nije na svom prvobitnom mjestu. 

Ukrašen je. Njegovi ukrasni motivi su bilj- 
na stilizacija — dvostruka spirala sa grozdovi- 
ma i predstava lava (?). 

Spomenik je prenesen pred zgradu Osnovne 
škole. 


Glavičice 

Selo pokraj ceste ka Zvorniku, udaljeno od 
Bijeljine oko 19 km zračne linije na južnu stra- 
pu. 

/ 7 — Na mjestu gdje je savremeno pravo- 

slavno groblje, pokraj ceste, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen, danas na 
više mjesta izdubljen (smatra se ljekovitim). 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Kojčinovac 

Selo pokraj ceste ka Zvorniku, udaljeno od 
Bijeljine oko 8 km zračne linije na južnu stra- 
nu. 

8 — Na lokalitetu Selo, na njivi Rašida 
Smajića, nalazi se osamljen stećak u obliku 
sljemenjaka sa postoljem. 


Spomenik je relativno većih dimenzija, vr- 
lo dobro je obrađen, dobro očuvan, samo je na- 
gnut i potkopan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Oko 150 m sjeveroistočno nalazi se savre- 
meno pravoslavno groblje Kojčinovca i Janje 
na kome je i 1 rimski cipus sa 2 ljudska lika. 


SREBRENIK 


Čehaje 

Selo koje je od Srebrenika udaljeno oko 3 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Ispod Metljike nalazi se osamljen ste- 
ćak u obliku sanduka. 

Spomenik nema ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 


Srebrenik 


Naselje u kome je i sjedište opštine. 

2 — U blizini lokaliteta Mećava nalazi se 
nekropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 
Obrada nije zabilježena. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Zđravka Kajmakovića.l 


LOPARE 


Koraj 

Varošica, sjedište mjesnog ureda, udaljena 
od Lopara oko 9 km zračne linije na sjeverois- 
točnu stranu. 

1 — U samom naselju, na Agića groblju 
(muslimansko savremeno groblje) nedavno je 
nađen stećak u obliku manjeg stuba. Spomenik 
je iskopan na brežuljku kod kuće Osme Agića, 
oko 150 m istočno od groblja, pa je upotrijebljen 
kao nišan. 

Dobro je obrađen i očuvan; danas je malo 
okrnjen. 

Na jednoj široj strani urezan je čitak nat- 
pis koji kaže da tu leži Petko Rajković na svojoj 
baštini. 

Lit. : Š. Bešlagić, Ase leži Petko Rajković, 
sarajevski dnevni list »Oslobođenje« od 10. XII 
1967, 7. 

2 — Oko 2 km sjeverozapadno od naselja, 
na lokalitetu Stanašnjik, na brdu sa glavicom, 
nalaze se 2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 slje- 
menjak). 


192 Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su okrnjeni, prevaljeni i potkopani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

3 — Na brijegu oko 2 km sjevemo od pret- 
hodne nekropole, na lokalitetu Stan Rifata Sa- 
lihovića iz Koraja, nalaze se 2 osamljena stećka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su obrađeni, ali danas djelomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa, ali se na vodoravnoj strani 
jednoga nalazi oštećen natpis iz koga se ne vidi 
ko je tu sahranjen, nego se saopštava da su biljeg 
postavila četiri sina — Miodrag, Ratko, Veseoko 
i Jakob. 

Lit.: M. Baum, Nekoliko interesantnih ste- 
ćaka sa područja istočne Bosne, Članci i gra- 
đa . . . II, Tuzla 1958, 56—57. 

4 — Iza mahale Kalac, na raskršću cesta, 
oko 1,5 km daleko od centra varošice, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa posto- 
ljem. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je pre- 
valjen. 

Orijentiran je po pravcu z — 1. 

Nema ukrasa. 

5 — Na blagom brijegu, oko 1200 m cestom 
ka Bijeljini, na lokalitetu Crkvina (ili Zidina), 
nalazi se nekropola sa 6 stećaka (5 sanduka i 1 
sljemenjak), raspoređena na dvije skupine. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — 1 i sz — ji. 

Nemaju ukrasa, ali na bočnoj strani jedno- 
ga sanduka nalazi se oštećen natpis koji spomi- 
nje nekog Dmitra i kaže da ga je pisao (natpis) 
dijak Radosav Juraj (?). 

Ima indicija koje upućuju na pretpostavku 
o postojanju stare crkve na ovome mjestu. 

Lit.: Dr Č. Truhelka, Natpisi iz sjeverne i 
istočne Bosne, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1895, 351; Lj. Stojanović, Stari srpski 
zapisi i natpisi, knjiga III, Beograd 1905, br. 
4749. 


Lukavica 

/^Selo ppkraj ceste Čelić — Šibošnica, udalje- 
no od Lopara oko 10 km zračne linije na sjeve- 
rozapadnu stranu. 

6 — Na brežuljku gdje je sada pravoslavno 
groblje, blizu zaseoka Kastel, nalazi se nekro- 
pola sa 21 stećkom (5 sanduka, 6 sljemenjaka i 
10 stubova). 

Materijal stećaka različit (ležeći spomenici 
su od boljeg kvaliteta), obrada nejednaka, neki 
primjerci su razbijeni i prevaljeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa, ali 1 razbijeni sljemenjak ima 
oštećen natpis iz koga se ne vidi ko je tu sa- 
hranjen, ali doznaje da spomenik podiže sin i 
da je pisao pop Pilip. 

Po predanju, ovdje je nekada bila crkva. 

Lit.: Š. Bešlagić, Novopronađeni natpisi na 
stećcima, Naše starine XII, Sarajevo 1969, 140 — 
—141. 

7 — Na lokalitetu Mađarsko groblje, kod 
zaseoka Filipovići, nalazi se osamljen stećak u 


obliku stuba, sa još nekoliko fragmenata, kao 
ostatak nekadašnje velike nekropole. 

Spomenik je osrednje obrađen i očuvan 
prevaljen je. 

Orijentacija mu je poremećena. 

Ukrašen je motivom krsta. 


Humci 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 14 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

8 — Kod zaseoka Sitari, na lokalitetu Crk- 
vice i Čitluk, oko 100 m južno od jezera, raspo- 
ređena na tri mjesta, nalazi se nekropola sa 7 
stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
znatno oštećeni, neki primjerci su prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Na njegovim stra- 
nama se jedva zapažaju ljudske figure. Spome- 
nik ima i natpis koji nije čitljiv. 


Puškov ac 

Selo nedaleko od Koraja, udaljeno od Lopa- 
ra oko 8 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

9 — Na uzvišenju iznad sela, na mjestu 
gdje je savremeno pravoslavno groblje, рокгај 
ceste, nalazi se skupina sa 4 stećka (1 sanduk, 2 
sljemenjaka i 1 stub). Vidi se i nekoliko fragme- 
nata. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas je san- 
duk razbijen. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanđuk i 1 
stub. Na stubu su urezani motivi krstova, a san- 
duk ima originalan ukras u vidu niza peteroHsto- 
va, sličnih akantusu. Na sanduku je i natpis u 
kome se spominje neki plemeniti Gostičanin i 
kaže da mu bilig podižu tri sina. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, n. d., 350; Lj. Stojano- 
vić, n. d. III, br. 4748. 


Nahvioci 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 11 km 
zračne Unije na sjeverozapadnu stranu. 

10 — Na brdu Nišan, južno iznad sela, po- 
kraj puta, nalazi se nekropola sa 50 stećaka u 
obliku stubova. Tu ima i nekoliko amorfnih plo- 
ča. 

Spomenici su pravljeni od kamena slabijeg 
kvaliteta, obrada je nejednaka, ima dosta pri- 
mjeraka koji su slabo klesani, zatim su preva- 
ljeni i utonuU. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su krstovi i polumjesec. 

Prekoputa su ostaci starog muslimanskog 
groblja. 


13 S. Bešlagić : STEĆCI 


193 Ši bošnica 

Selo i sjedište mjesnog ureda, udaljeno od 
Lopara oko 10 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Mramor, na brdu-njivi 
pokraj puta za Pipere, oko 1 km daleko od na- 
selja, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (6 san- 
duka i 2 sljemenjaka). Tu vidimo i 6 fragme- 
nata. 

Kamen slabijeg kvaliteta, obrada dobra, da- 
nas oštećeno, potkopano i prevaljeno. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Vakuf 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

12 — Na brdu Krčevine, uz kuću Živana 
Mićanovića, pokraj puta, kada se dolazi od Pi- 
pera, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (3 sandu- 
ka i 2 sljemenjaka). 

Obrada neujednačena, danas su spomenici 
oštećeni, utonuli i prevaljeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

13 — Zajedno sa pravoslavnim grobljem 
Vakufa i Pipera, oko 400 m sjeverno od pret- 
hodne nekropole, nalazi se skupina sa 4 stećka 
(3 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

14 — Na brežuljku Mramorje, oko 200 m 
sjeverno od prethodne nekropole, na ledini Ži- 
vana Ilića iz Pipera, nalazi se nekropola sa 16 
stećaka (6 sanduka, 2 sljemenjaka i 8 stubova). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i dobro 
su očuvani, samo su stubovi prevaljeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sljemenjak koji istovremeno 
ima i natpis. Ukrasni motivi su krstovi, a iz oš- 
tećenog natpisa doznajemo samo to da pokojnik 
leži. iia »plemenitoj na Vrhu mjestu« i da mu 
ј spomenik postavio sin Slavko. 

Lit.: M. Baum, n. d., 55. 


Drijenča 

Selo koje je od Lopara uđaljeno oko 14 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

15 — Oko 700 m južno od zaseoka Perivoj, 
na brežuljku Nišan i Grobljice, pokraj puta, na- 
lazi se nekropola sa 28 stećaka u obliku stu- 
bova. 

Obrada je uglavnom dobra, dimenzije rela- 
tivno manje, većina primjeraka okrnjena i pre- 
valjena. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 10 primjeraka. Zastupljeni su 
sljedeći ukrasni motivi: krst, polumjesec, krug, 
mač i spirala. 


U literaturi se spominje jedan natpis iz Dri- 
jenče koji se odnosi na nekog Ivana i pisara 
Mihajla, ali on do sad nije nađen. 

Lit.: Starinar V (1888), 86; Lj. Stojanović, n. 
d. III, br. 4754. 

16 — Na pošumljenom brdu Rakoč, iznad 
zaseoka Bučje, nalazi se nekropola sa 20 steća- 
ka u obliku stubova. 

Spomenici su pretežno manjih dimenzija, 
obrađeni su dobro, današnje stanje je osrednje. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak mbtivom krsta. 


Piperi 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

17 — U predjelu Cerici, kod zaseoka Jakov- 
ljevići, na njivi Neđe Stevanovića, nalazi se ne- 
kropola sa 6 stećaka (1 sanduk, 1 sljemenjak i 
4 stuba). 

Obrada je dobra, ali je današnje stanje sla- 
bo (spomenici su okmjeni i zasuti). 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa, ali sljemenjak ima vrlo oš- 
tećen natpis iz koga doznajemo jedino da po- 
kojnik leži »na plemenitoj na Visorah« i da su 
mu spomenik postavili brat i rodbina. 

Lit.: S. Bešlagić, Stećci Majevice, sarajev- 
ski dnevni list »Oslobođenje« od 7. I. 1968, 6. 

18 — Na lokalitetu Polja, također u pred- 
jelu Cerici, kod zaseoka Jakovljevići, oko 200 m 
južno od prethodne nekropole, pokraj puta, na- 
lazi se skupina sa 6 stećaka u obliku stubova. 

Spomenici su slabo obrađeni, okrnjeni su i 
prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

19 — Oko 300 m južno od prethodne nekro- 
pole, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 9 ste- 
ćaka (3 sanduka, 3 sljemenjaka i 3 stuba). 

Obrada spomenika je vrlo dobra, danas su 
okrnjeni, zatrpani i zarasli u šumicu. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji je pomaknut. 

Spomenici nemaju ukrasa, ali 5 primjeraka 
imaju natpise (1 sanduk, 3 sljemenjaka i 1 stub). 
U jednome natpisu se kaže da tu leži Mladin 
Aničić, u drugome neki Bratosalić, u trećem se 
spominje Miloš Bratosalić kao pokojnik, a četvrti 
se odnosi na nekog Ivana. Dva natpisa su znat- 
no, a ostali djelomično oštećeni. Tri natpisa go- 
vore o »plemenitom na Visorah«. Dosada je sa- 
mo 1 natpis bio objavljen, i to pogrešno. 

Selo Visori su svega 3 km jugozapadno o- 
đavde. Po njemu se zvala i srednjovjekovna 
župa koja se prostirala sve do Brčkog. 

Lit.: Starinar V (1888), 86; Lj. Stojanović, n. 
d. III, br. 4755; Š. Bešlagić, n. d. 


Pirkovci 


Selo koje je od Lopara udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 


194 . 20 — Kod kuće nekog Jovića, na tromeđi 
Pirkovaca, Mačkovca i Jablanice, nalazi se osa- 
mljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Drugi podaci nedostaju. 

(Prema obavještenju prof. Đoke Jovića iz 
Lopara.) 


Jablanica 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 4 — 6 
km na sjeverozapadnu stranu. 

21 — Zajedno sa pravoslavnim grobljem 
zaseoka Lozovina, oko 1,5 km putem ka Vaku- 
fu, nalazi se osamljen stećak u obliku sljeme- 
njaka sa postoljem. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen, danas je 
oštećen i prevaljen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Vukosavci 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 2 — 3 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

22 — Na brijegu Strana, sasvim blizu kuće 
Spasoja Sakotića, pokraj puta, nalazi se nekro- 
pola sa 33 stećka (4 sanduka, 15 sljemenjaka i 
14 stubova). Tu ima i nekoliko fragmenata. 

Obrada je neujednačena, ima znatan broj 
vrlo slabo klesanih i amorfnih primjeraka. Je- 
dan sljemenjak (sa natpisom) odmaknut je oko 
100 m. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka, a 2 od njih imaju 
i natpise. Ukrasni motivi se sastoje od krstova 
i vrpca koje čine niz pravougaonih polja. 

Natpisi su veoma oštećeni. Ne znamo ko je 
tu sahranjen. Spominje se ime Radun i kaže da 
su spomenik postavila dva brata. 

Lit.: Viestnik IV (1887), 113; Dr C. Truhel- 
ka, n. d., 346 — 347; Lj. Stojanović, n. d., br. 4742 
i 4743. 

23 — Na istaknutom brijegu Svjetlica, oko 
6QD m južno od prethodne nekropole, nalazi se 
^skupina sa 4 stećka u obliku sljemenjaka sa po- 
stoljima. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi ukrasni 
motivi su dvostruka spirala i krst-rozeta. 


Tobut 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 6 — 8 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

24 — Malo prije zaseoka Peljave, dolazeći 
putem od Triješnice, sasvim blizu današnjeg 
pravoslavnog groblja ovih zaselaka, na samome 
putu (susjedna njiva se zove Krčevina Bore Ba- 
jića), nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku 
sanduka. 


Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, sa- 
mo je 1 primjerak uronuo u put. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizu. 

Dva primjerka imaju natpise. Prvi nam sa- 
opštava da tu leži Dragoje Junotić Tupković, 
plemeniti Svibničanin. Drugi natpis je na uro- 
nulom primjerku, ali iz literature znamo da se 
ođnosi na Radmila Brajkovića, Boljeradovog 
unuka.. 

Lit.: V. Vuletić-Vukasović, Starobosan. nat- 
pisi...; Viestnik IX (1887), 12 i 40; Dr C. Tru- 
helka, n. d., 342 — 344; Lj. Stojanović, n. d., br. 
4739 i 4740. 

25 — U zaseoku Jovići, oko 2 km daleko od 
Priboja cestom prema Loparama, kod kuće Ra- 
divoja Mitrovića i Dušana Tomića, nalazi se 
nekropola sa 9 stećaka (3 sanduka, 5 sljeme- 
njaka i 1 stub). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
okrnjeni, utonuli i zarasli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka, a 1 od njih ima 
i natpis. Zastupljeni su ovi ukrasni motivi: po- 
lumjesec, mač i dvostruke spirale. 

Natpis je veoma oštećen i iz sadašnjeg sta- 
nja ne možemo doznati ko tu leži. 

26 — U zaseoku Triješnica, na putu i kod 
prve kuće, kada se dolazi od Vukosavaca, nalazi 
se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je dje- 
lomično oštećen. 

Nije na svom prvobitnom mjestu. 

Nema ukrasa. 

27 — U zaseoku Trnačko, na tzv. Hajduko- 
vom brdu, iznad sela, nedaleko od kuća, nalaze 
se 3 stećka u obliku stubova. 

Obrada i očuvanost osrednji, spomenici su 
prevaljeni. 

Ukrašena su sva tri primjerka. Njihovi uk- 
rasni motivi su jabuke i sablje. 

Tu je i aktivno pravoslavno groblje. Nije 
nađen natpis naveden u starijoj literaturi. 

Lit.: Viestnik, 1888, 72; Dr C. Truhelka, n. 
d., 349; Lj. Stojanović, n. d., br. 4746. 


Podgora 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu (doskora po- 
znato pod imenom Zlo Selo). 

28 — U zaseoku Petkovići, na brdu iznad 
kuća, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 38 
stećaka (13 sanduka, 4 sljemenjaka i 21 stub). 

Spomenici Su dobro obrađeni, danas je više 
primjeraka okrnjeno, utonulo, prevaljeno, a ne- 
ki primjerci su iskorišteni za kasnije nadgrob- 
nike. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 stuba. Evo njihovih ukrasnih 
motiva: polumjesec, jabuka, krst, dvostruka spi- 
rala i mač. 

Do stećaka je savremeno pravoslavno gro- 
blje. 


195 Priboj 

Selo i sjedište mjesnog ureda, udaljeno od 
Lopara oko 8 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

29 — U pređjelu Djeruša, koji pripada za- 
seoku Lukići, na brijegu pokraj puta za Pod- 
goru, nalazi se nekropola sa 30 stećaka (14 san- 
duka, 5 sljemenjaka i 11 stubova). 

Kamen slabijeg kvaliteta, izgleda da je ob- 
rada bila dobra, danas je većina primjeraka 
okrnjena, utonula i obrasla mahovinom i šika- 
rom. 

Orijentacija je po pravcu z— i. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk i 2 
stuba. Zastupljeni su sljedeći ukrasni motivi: 
krst, jabuka, spirala, štap, »svastika« i ljudska 
figura. 

Do stećaka nalaze se savremene pravoslav- 
ne krstače. 

30 — U zaseoku Hrust, na raskršću puteva 
nešto ispred sela, kada se đolazi od Priboja 
(oko 2 km do Priboja), na brdu i prevoju, na- 
lazi se skupina sa 3 stećka (2 sljemenjaka i 1 
stub) i 3 fragmenta. 

' Spomenici su dobro obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Tu je malo savremeno pravoslavno groblje 
porodice Petković. 


Lipovice 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

31 — Na blagom brdu blizu kuće Jovike Tošić 
i njive Jezero, pokraj puta, nalazi se nekropola 
sa 24 stećka (1 sljemenjak i 23 stuba). 

Kamen slabijeg kvaliteta, obrada dobra, sta- 
nje slabo — stubovi polegli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 stuba, a sljemenjak ima nat- 
pis. Ukrasni motivi su spirale i jabuke. 

/ / Natpis nam kaže da tu leži Hotin Bogosalić. 

Lit.: Viestnik X (1888), 50; Dr Č. Truhelka, 
n. d., 345; Lj. Stojanović, n. d., br. 4741. 


Brijest 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

32 — Na brdu Mramor, iznad zaseoka To- 
mići, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (9 san- 
duka i 1 stub). 

Obrada nejednaka, pretežno slaba, neki pri- 
mjerci su oštećeni i zarasli u šumicu a stub je 
prevaljen. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Obršine 

Selo koje je od Lopara udaljeno oko 11 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu (nedaleko od 
Rastošnice). 

33 — Visoko na brdu, zajedno sa aktivnim 
pravoslavnim grobljem, nalazi se nekropola sa 5 
stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Navodno, neki spomenici su ukrašeni, ali to 
nije provjereno. 

(Prema obavještenju mještana.) 


UGLJEVIK 


Gornje Zabrdje 

Selo koje je od Ugljevika uđaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Zajedno sa aktivnim pravoslavnim gro- 
bljem, kod Osnovne škole, nalazi se skupina od 
1 sljemenjaka i 3 amorfna kamena. 

Sljemenjak je vrlo dobro obrađen, djelo- 
mično je oštećen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Sljemenjak je ukrašen motivima dvostruke 
spirale sa rozetom iznad srednje stabljike. 


Tutnjevac 

Selo koje je od Ugljevika udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — U zaseoku Mitrovići, kod vrela Mi- 
šljenac, nalazi se kameno korito napravljeno 
od stećka oblika sanduka. 

Na jednoj bočnoj strani nalazi se oštećen 
natpis iz koga đoznajemo samo da tu leži neki 
Dragi . . . Lačanin i da su spomenik postavila 
njegova dva sina — Dragoje i Bogdan. 

Navodno, ovaj stećak je prenesen sa brda 
iznad Vidine vode. 

Lit.: T. Dragičević, Dva starobosanska nat- 
pisa, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 
1889, knj. 3, 24; Lj. Stojanović, n. đ., br. 4751. 


Maleševci 

Selo koje je od Ugljevika udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

3 — Na brijegu pokraj puta, na tromeđi se- 
la Maleševci — Zabrđe — Tutnjevac, nalazi se osa- 
mljen stećak u obliku stuba. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je ošte- 

ćen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je motivima krsta okruženog na- 
zubljenim vijencem. 


196 Bogutovo Selo 

Selo koje je od Ugljevika udaljeno oko 1 — 3 
km na zapadnu stranu. 

4 — U zaseoku Vučjak, na njivi Bocavača, 
blizu kuće Đoke Đukića, nalazi se nekropolica 
sa 4 stećka (2 sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su obrađeni, ali su danas prilično oštećeni 
i nagnuti ili utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašna su 2 stuba motivima polumjeseca 
i kršta. 

Jedan stub i jedan sljemenjak imaju nat- 
pise. Zbog njihove velike oštećenosti, ne znamo 
ko su sahranjeni, nego samo to da su spomenik 
podigli sinovi, odnosno sin i bratija — Ljuben, 
Medoš i Pribil. 

Lit.: Viestnik XII (1890), 42; Dr Ć. Truhel- 
ka, n. d., 348 — 349; Lj. Stojanović, n. đ., br. 4745 
i 4747. 

5 — U zaseoku Košarići, na lokalitetu Mra- 
morje, na brijegu visoko iznad željezničkog sta- 
jališta Pecka, oko 1,5 km sjeverozapađno od 
prethodne nekropole, nalazi se osamljen stećak 
u obliku stuba. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je znat- 
no oštećen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa, ali je imao natpis od koga je 
do danas preostalo samo nekoliko slova. Možda 
se radi o trećem natpisu, koji je zabilježila sta- 
rija literatura u ovom selu? 

Lit. : Vidi prethodnu napomenu. 

6 — U zaseoku Brđani, na lokalitetu Halu- 
ge, oko 1 km jugozapadno od željezničkog sta- 
jališta Pecka, nalazi se osamljen stećak u obli- 
ku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je pre- 
lomljen. 

Pomaknut je i stavljen u ogradu. 

Nema ukrasa. 


Krsta c 

/ ' Veće selo koje je od Ugljevika udaljeno oko 
-8 km zračne linije na južnu stranu. 

7 — U zaseoku Rudine, na lokalitetu Bje- 
iovnice, na veoma istaknutom položaju, oko 1 
km zapadno od kuća, nalazi se nekropola sa 19 
stećaka (5 sanduka, 13 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Nemaju ukrasa. 


Sniježnica 

Selo koje je od Ugljevika udaljeno oko 10 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

8 — U samome selu, na mjestu gdje je i 
aktivno muslimansko groblje, nalazi se nekro- 


pola sa 13 stećaka (6 sanduka, 6 sljemenjaka i 1 
stub). 

Spomenici su dobro obrađeni, a slabo sa- 
čuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji je postavljen po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom biljne sti- 
lizacije sa 3 spirale, sa grozdovima, u nazublje- 
nom okviru. 

Na dvije strane drugog sljemenjaka nalazi 
se natpis iz koga doznajemo da tu leži Veseoko 
Golubović i da su mu spomenik postavili nje- 
govih 7 sinova. 

Lit.: Dr Č. Truhelka, n. d., 344; Lj. Stoja- 
nović, n. d., br. 4738. 

9 — Oko 500 m sjevemo od prethodne ne- 
kropole nalazi se osamljen stećak u obliku san- 
duka. 

Dobro je obrađen, danas je oštećen. 

Izgleda da je pomaknut sa svoga mjesta. 

Nema ukrasa. 


LUKAVAC 


Brijesnica 

Selo koje je od Lukavca udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugozapađnu stranu. 

1 — U Gornjoj Brijesnici, na lokalitetu 

Mramor, oko 2 km jugozapadno od sela, nalazi 
se nekropola sa 15 stećaka (14 sanduka i 1 stub). 
Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Babice 

Selo koje je od Lukavca uđaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Mramor, oko 500 m jugo- 
zapadno od sela, nalazi se osamljen stećak u ob- 
liku stuba. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


TUZLA 


Donje Breške 

Selo koje je od Tuzle udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Oko 500 m sjeverno, na brdu, na loka- 
litetu Stare kuće, kod zaseoka Nikolići, nalazi 
se nekropola sa 15 stećaka u obliku stubova. 

Spomenici su dobro klesani, danas su ugla- 
vnom polegli. 


197 Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka. Motivi su slje- 
deći: krst, jabuka, spirala, đvostruka spirala, 
luk, polumjesec, sjekirica, sablja i više paralel- 
nih linija na krovu. 


Mramor 

Selo i željeznička stanica, udaljeno oko 10 
km zračne Jinije'iia sjeverozapadnu stranu od 
Tuzle. 

2 — Na lokalitetu Kaursko groblje, uz kuću 
Mihajla VukOvića, pokraj željezničke pruge, na- 
lazi se osamljen sljemenjak. 

Spomenik je relativno velikih đimenzija 
(210 X 120 X 110 cm), vrlo dobro je klesan, da- 
nas je okrnjen i prevaljen. 

Postavljen je po pravcu z — i. . 

Nema ukrasa. 


Dokanj 

Selo koje je od Tuzle udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

3 — Na brdu gdje je savremeno rimokato- 
ličko groblje sela Dokanj i Martinovići nalazi se 
nekropola sa 23 stećka (6 sljemenjaka i 17 stu- 
bova) i nekoliko amorfnih komada. 

Kamen slabijeg kvaliteta, obrada slaba, spo- 
menici djelomično oštećeni, prevaljeni. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 7 primjeraka, i to 4 sljemenja- 
ka i 3 stuba. Njihovi ukrasni motivi su: krst, 
polumjesec, jabuka i ruka sa makazama. 


Tetima 

Selo koje je od Tuzle udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

4 — Na lokalitetu Zanaga, kod kuće Ive 
Jurkića, nalazi se osamljen stećak u obliku plo- 
če. ■ 

/ Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu s — j. 

Nema ukrasa. 

5 — Na lokalitetu Brdo, oko 300 m sjeverno 
od prethodne nekropole, nalazi se osamljen ste- 
ćak u obliku sanduka. 

Dobro je obrađen, danas je skoro potpuno 
zasut zemljom. 

Postavljen je po pravcu s — j. 

Koliko se vidi, nema ukrasa. 

Tu i u okolini bilo je više stećaka koji su 
nedavno uništeni. 


Kovačica 

Selo u okolini Gor. Tuzle, udaljeno od Tuz- 
le oko 10 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 


6 — Na lokalitetu Mramorje, blizu kuće Mi- 
lorađa Tomića, nalazi se nekropola sa 7 stećaka 
(4 sanđuka i 3 sljemenjaka). Tu ima i nekoliko 
fragmenata stećaka. 

Obrada dobra, spomenici danas prilično oš- 
tećeni i utonuli. 

Orijentacija po pravcu sz-ji. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka. Njihovi ukras- 
ni motivi su paralelna rebra i plastične vrpce 
sredinom uspravnih strana. 


Donje Petrovice 

Selo koje je od Tuzle udaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu, pokraj ce- 
ste ka Zvomiku. 

7 — Oko 700 m zapadno od Cajtinovića ku- 
ća, pokraj puta, nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku sljemenjaka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 


KALESIJA 


Donje Hrasno 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Selište (njiva Ajke Jaša- 
rević), u samome selu, pokraj puta, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednji. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

2 — Na lokalitetu Brezačevina (njiva Cvi- 
jana Gujanovića), oko 2 km cestom prema Kika- 
čima, nalazi se osamljen stećak u obliku sljeme- 
njaka sa postoljem. 

Spomenik je relativno većih dimenzija, vr- 
lo dobro je obrađen, ali je danas djelomično oš- 
tećen i prevaljen. 

Nema ukrasa. 

3 — Na pošumljenom brijegu Orašje, oko 
500 m sjeveroistočno od seoskih kuća, pokraj 
puta, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (2 san- 
duka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su vrlo oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

4 — Na pošumljenom brdu Mramorak, oko 
1,5 km južno i visoko iznad sela, nalazi se ne- 
kropola sa 5 stećaka (1 sanduk, 2 sljemenjaka i 
2 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su neki 
primjerci utonuli ili prekriveni mahovinom. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u većim raz- 
macima. 

Ukrašen je 1 stub. Na njegovim uspravnim 
stranama su velika pravougaona uđubljenja. 


198 
25 — Ukrašeni sljemenjak iz Lipovica, opština Kalesija, Bosna i Нет- 

cegovina. 


Inače je neobično oblikovan — kratak je i u 
gornjem dijelu širi nego u donjem. 

5 — Oko 500 m istočno od prethodne nekro- 
pole, na raskršću puteva, na lokalitetu Konik, 
nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je znatno 
/oštcćen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Kikači 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Citluk, na brdu pokraj 
stare ceste, između Kikača i Čaklovića, starija 
literatura zabilježila je 1 sanduk sa natpisom, 
koji, međutim, sada nije pronađen. Navodno je 
uništen. 

Iz navedenog natpisa doznajemo da je tu sa- 
hranjen Branko Veković, a da je natpis pisao 
dijak Tvrđenović Prjerad. 


Lit.: Viestnik XI (1889), 49; Dr Ć. Truhelka, 
n. d., 352; Isti, Wissenschaftliche Mitteilungen 
III, 490; Lj. Stojanović, n. d., br. 4735. 


Lipovice 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

7 — U zaseoku Bukvarevo, na brijegu pok- 
raj puta, oko 150 m zapadno od Mešića kuća, 
nalazi se nekropola sa 13 stećaka (5 sanduka i 8 
sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
znatno oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka. Zastupljeni su 
sljedeći ukrasni motivi: tordirana vrpca, dvo- 
struka spirala sa rozetama, krst i imitacija po- 
krova od šindre. 

8 — U zaseoku Pilavdžije, u bašti Fehima 
Hasanovića, oko 800 m sjeverno od prethodne 
nekropole, nalazi se osamljen stećak u obliku. 
relativno kratkog i gore šireg stuba. 


199 


Dobro je obrađen i očuvan. 

Na njegovim uspravnim stranama su veliki 
udubljeni pravougaonici. 

9 — U zaseoku Ibralići nalaze se 2 osamlje- 
na stećka u obliku sljemenjaka sa postoljima, 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bre obrade i oćuvanosti. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašeni su motivima spirala. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 185 


Meškovići 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

10 — Na raskršću puteva, iznad seoskih ku- 
ća, oko 800 m južno od nekropole br. 5, nalaze 
se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom polumje- 
seca. 


Tojšići 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

11 — Na njivi Okrugla (vlasništvo Fehima 
Zulića), pokraj ceste ka Požarnici, nalazi se ne- 
kropola sa 8 stećaka (5 sanduka i 3 sljemenja- 
ka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, đarras su 
neki primjerci okmjeni i zatrpani zemljom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su tordirane vrpce, dvostruke spirale, ro- 
zeta i originalan motiv ruke sa čašom. 


Gornje Petrovice 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 7 km 
zračrie linije na sjeverozapadnu stranu. 

/ 12 — U zaseoku Svračići, na njivi Alje Bar- 
čića, nalazi se osamljen stećak u obliku stuba. 
Obrada i orijentacija nisu poznate. 
Spomenik nema ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Mešići 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Vrtovi (vlasništvo Fehi- 
ma Pilavdžića), na brežuljku, nalazi se nekro- 
pola sa 6 stećaka (5 sljemenjaka i 1 stub). 


i83 podatke za nekropole br. 9, 14, 18 i 20 — 
21 opštine Kalesija prikupio Z. Kajmaković. 


Spomenici su dobro obrađeni, a osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka koji leže po pravcu s — j. 

Stub je oblikovan i ukrašen kao i već spo- 
menuti primjerci kod nekropola br. 4 i 8 — 

relativno kratak, gore širi, sa pravougaonim 
udubljenjima na uspravnim stranama. 


Miljanovci 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

14 — U zaseoku Sarići nalazi se 5 stećaka 
(1 sanduk i 4 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Ukrašena su 2 sljemenjaka motivima polu- 
mjeseca i dvostrukih spirala. 


Dubnica 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

15 — Zajedno sa savremenim pravoslavnim 
grobljem, oko 350 m jugoistočno od crkve, ne- 
daleko od ceste, nalazi se skupina sa 16 stećaka 
(5 sanduka, 9 sljemenjaka i 2 stuba). 

Materijal stećaka nejednakog je kvaliteta, 
obrada također nejednaka, stanje osređnje — 
spomenici zarasli u korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su sljedeći: tordirana vrpca, biljna stili- 
zacija sa spiralama, krstom i ljiljanom, ruka sa 
mačem i ruka sa kopljem. 

16 — Oko 120 m sjeverno od prethodne ne- 
kropole, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (2 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Slabija obrada i očuvanost. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Bez ukrasa. - ■ 

Ovdje je bilo više stećaka koji su upotrije- 
bljeni za okolne građevine. 

17 — U zaseoku Rudine, zajedno sa aktiv- 
nim pravoslavnim grobljem (Brkića groblje), 
oko 2 km zračne linije sjeverno od Kalesije, po- 
kraj puta, nalazi se nekropola sa 30 stećaka (10 
sanduka i 20 stubova). 

Obrada i očuvanost osrednje, spomenici po- 
legli i zarasli. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom neuobičajeno 
povijene linije. 

Nisu nađena 2 natpisa koja se, prema sta- 
rijoj literaturi, spominju u Brkićima (u Kale- 
siji). 

Lit.: T. Dragičević i V. Vuletić — Vukasović, 
Starobosanski natpisi u Kalesiji, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja u Sarajevu, 1891, 193 — 194; Lj. 
Stojanović, n. d., br. 4733 i 4734. 


200 Palavre 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 2 km 
na sjeverozapadnu stranu. 

18 — U samome selu nalazi se osamljen 
stećak u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Zolje 

Seoce koje je od Kalesije udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

19 — Zajedno sa aktivnim pravoslavnim 
grobljem, u samome selu, nalaze se 2 osamljena 
stećka u obliku stubova. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pre- 
lomljeni i skliznuli niza stranu. 

Orijentacija im je poremećena. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom original- 
no stilizovane biljke — dvostruka spirala sa 
krst-rozeticama. 


Donji Rajinci 

Selo koje je od Kalesije udaljeno.oko 4 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

20 — U zaseoku Djedovo Polje nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sljemenjaka sa po- 
stoljima. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Kalesija 

Naselje u kome je sjedište opštine. 

21 — Na vrhu Vis nalaze se 2 osamljena 
stećka u obliku sanđuka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom polumje- 
seca. Brezik 

Seoce koje je od Kalesije uđaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

22 — U samome selu, na lokalitetu Vranduk, 
u mahali Dukići, na putu, nalazi se osamljen 
stećak u obliku stuba. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je ođlo- 
mljen i služi kao klupa za sjedenje. 

Nema ukrasa. 

Navedeni spomenik je snesen sa lokaliteta 
Molitvište, koji je oko 80 m zapadno odavde. 

23 — Na njivi Zagrdnici i susjeđnom loka- 
litetu Krstovi, oko 1,5 km sjeveroistočno od sela, 
nalazi se nekropola sa 8 stećaka (7 sljemenjaka 
i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su veo- 
ma utonuli i zarasli u šumu. 


Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 1 stub. Njihovi ukrasni motivi su đvostruke 
spirale i dvostruke spirale sa grozdovima. 


Bulatovci 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

24 — Na brdu iznad i sjeveroistočno od se- 
la, na lokalitetu Mramorje, nalazi se nekropo- 
la sa 11 stećaka u obliku sljemenjaka, raspore- 
đenih u dvije skupine. 

Spomenici su relativno velikih đimenzija, 
vrlo brižljivo obrađeni, ali su danas okrnjeni i 
zarasli džbunjem. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Evo njegovih ukra- 
snih motiva: cikcak vrpca sa dvostrukim spira- 
lama i rozetom između vrpce, biljna stilizacija 
sa spiralama (S-spirale), rozetama i grozđovima 
i pređstava krova sa šindrom. 


Zelina 

Selo koje je od Kalesije uđaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugozapađnu stranu. 

25 — U zaseoku Perići, na njivi Milje Peri- 
ća, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 14 steća- 
ka (3 sanđuka, 4 sljemenjaka i 7 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su is- 
krivljeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Neki sljemenjaci ove nekropole su kao san- 
đuci na kojima je samo naznačen hrbat. 

26 — Oko 1 km dalje od prethodne nekro- 
pole prema Kalesiji, na putu kod kuće Cvike 
Vukovića, nalazi se nekropola sa 28 stećaka (8 
sanđuka, 14 sljemenjaka i 6 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni, đanas su veo- 
ma oštećeni, nagnuti i zatrpani zemljom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk, 1 
sljemenjak i 1 stub. Evo njihovih ukrasnih mo- 
tiva: biljna stilizacija sa đvostrukom spiralom 
i grozđovima, plastična rebra, polumjesec i ori- 
ginalna predstava dviju ruku na krovu jednog 
sljemenjaka. 


Osmaci 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

27 — Na lokalitetu Mramorje u zaseoku 
Kakanj, na putu usred naselja, nalaze se 2 osa- 
mljena stećka u obliku sljemenjaka sa postolji- 
ma. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 


201 28 — U dvorištu Mitra Popovića i Ratka 
Lazića, također u zaseoku Kakanj, oko 200 m 
jugoistočno. od prethodne nekropole, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka (2 sanduka i 1 sljeme- 
njak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su zna- 
tno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Šeher Srpski 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

29 — Uz kuću Jovana Stojanovića, pokraj 
puta, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku 
sljemenjaka. 

Spomenici su relativno velikih dimenzija, 
dobro obrađeni, danas su znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Evo njegovih uk- 
rasnih motiva: obične plastične vrpce, biljne 
stilizacije sa dvostrukim spiralama i dvostru- 
kim S spiralama sa grozdovima i rozetama, ro- 
zete i ljUjani. 

Lit.: D. Vidović, Srednjovjekovni nadgrob- 
ni spomenici u okolini Zvornika, Naše starine 
III (Sarajevo 1956), 236. 

30 — Oko 250 m južno od prethodne nekro- 
pole, u bašti Vladimira Pelemiša, pokraj puta, 
nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je ošte- 

ćen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Tu sasvim blizu je džamija, a do nje je na- 
selje Muslimanski Šeher. 


Rakino Brdo 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

31 — Na Mokrom polju, u gaju Abida Sal- 
kanovića, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
stubova. 

, Špomenici su dobro obrađeni, a osrednje 
^ečuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Sajtovići 

Selo koje je od Kalesije udaljeno oko 6 km 
zračne linije na južnu stranu. 

32 — Uz kuću Janjić Jove, pokraj puta, na- 
laze se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka 
sa postoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

33 — Na lokalitetu Žarkulja, oko 1 km za- 
padno od prethodne nekropole, pokraj puta, ne- 
daleko od kuće Jovana Ribića, nalazi se nekro- 


pola sa 70 stećaka (17 sanduka, 19 sljemenjaka 
i 34 stuba). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
djelomično okrnjeni i veoma zarasli u šikaru. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 5 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 sljemenja- 
ka i 2 stuba. Evo njihovih ukrasnih motiva: 
biljna stilizacija sa dvostrukom spiralom kom- 
binovanom sa krstom, zatim, biljna stilizacija 
sa dvostrukom S spiralom kombinovanom sa 
krstom (vrlo rijetka pojava), tordirana vrpca, 
spirale, polumjesec, krst i originalna predstava 
krova sa šindrom. 

Lit.: D. Vidović, n. d., 236. 


ZVORNIK 


Rastošnica 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 22 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — U zaseoku Herići, pokraj ceste, u dvo- 
rištu jedne kuće, nalazi se nekropola sa 6 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Obrada slaba, očuvanost također. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

2 — U zaseoku Here (neki ga zovu Brzava), 
na lokalitetu Krčevina, oko 200 m sjevemo od 
kuća, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u obliku 
sljemenjaka. 

Vrlo dobra obrada, neki primjerci zasuti ze- 
mljom. 

Orijentacija z — i. 

Nema ukrasa. 

3 — U zaseoku Here, na brdu Mramor, oko 
1 km sjeverno od kuća, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 38 stećaka (12 sanduka, 10 stubo- 
va i 16 okrnjenih-fragmenata stubova). 

Obrada slaba, više primjeraka okrnjeno, 
nagnuto ili utonulo. 

Orijentacija z — i. 

Nema ukrasa. 


Jasenica 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 17 
km zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

4 — Na njivi Voje Miloševića, s lijeve stra- 
ne ceste ka Bijeljini, nalazi se nekropola sa 10 
stećaka (7 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi ukras- 
ni motivi su arkade i biljna stilizacija sa groz- 
dovima. 

(Podaci dr Smaila Tihića.) 184 


184 Podatke za nekropole br. 4 — 5, 11 — 12 i 
25 — 27 prikupio dr Smail Tihić, v. naučni sarad- 
nik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bffl 
u Sarajevu. 


202 

i 


i 


Pađine 

Selo које je od Zvornika udaljeno oko 17 
km zračne linije na sjevemu stranu. 

5 — Desno od puta Branjevo — Kozluk nala- 
ze se 2 osamljena stećka (1 sljemenjak i 1 stub). 
Obrada osrednja, stanje slabo. 

Orijentacija nije zabilježena, 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Jusići 


Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 15 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Begova njiva, pokraj pu- 
ta prema Malešićima, ispod sela, nalaze se 2 
stećka (1 sanduk i 1 stub), kao ostatak nekada- 
šnje nekropole. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Drage Vidovića.) 185 

Lit.: D. Vidović, Srednjovjekovni nadgrobni 
spomenici u okolini Zvornika, Naše starine III 
(Sarajevo 1956), 223. 

7 — Na lokalitetu Glavica, oko 500 m ispod 
sela, bila je nekropola sa 201 stećkom (11 slje- 
menjaka i 190 stubova) od kojih danas postoji 
kao čitav 1 veliki sljemenjak sa postoljem, dok 
su svi ostali izlomljeni i uzidani u okolne ograde 
njiva. 

Sačuvani sljemenjak je dobro obrađen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je tordiranim kružnim vijencem i 
dvostrukom spiralom sa rozetom. 

Lit. : Isto tamo. 


Skočić 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 14 
km zračne linije na sjevernu stranu. 

8 — Pokraj ceste ka Bijeljini, na zemljištu 
Joke Miloševića, nalazi se nekropola sa 12 ste- 
ćaka (7 sanduka, 4 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
dahas djelomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi motivi 
su biljne stilizacije sa spiralama i rozetama. 

Lit.: Isti, n. đ., 221. 

9 — U zaseoku Buložani, na lokalitetu Mu- 
jevina, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (3 san- 
duka, 2 sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 stub. Njegovi ukrasni motivi 
su dvostruke spirale kombinovane sa rozetama 
i grozdovima. 

Lit.: Isti, n. d., 221 — 222. 


i85 podatke za nekropole br. 6 — 7, 13 — 23 i 
28 — 54 opštine Zvornik prikupio Drago Vidović, 
konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kul- 
ture BiH u Sarajevu. 


10 — U zaseoku Buložani, necjaleko od pret- 
hodne nekropole, nalazi še nekropola sa 6 ste- 
ćaka u obliku stubova. 

Obrada dobra, današnje stanje slabo. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi motivi su 
spirale. 

Lit.: Isto tamo. 

11 — U kućnom dvorištu Maksima Radića 
nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka, vje- 
rovatno ostatak nekadašnje nekropole. 

Obrada i očuvanost dobre. 

Orijentacija nije poznata. 

Nema ukrasa. 

12 — U dvorištu Milana Radića nalazi se 
nekropolica sa 4 stećka u obliku ploča. 

Obrada dobra, stanje slabo. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena 1 ploča motivima spirala. 


Sapna 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 16 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Zagrobnica nalazi se ne- 
kropola sa 22 stećka (3 ploče, 12 sljemenjaka i 
7 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
znatno oštećeni, utonuli i prevaljeni. Ovdje ima 
ostataka drugih stećaka, što govori o tome da je 
nekada nekropola bila brojnija. 

Orijentacija je po pravcu z— i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 226. 


Boškovići 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 13 
km zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

14 — Na lokalitetu Mramorje nalazi se ne- 
kropola sa 6 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su osrednje klesani, sada su zna- 
tno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 224. 

15 — Pokraj puta ka Anđelićima, oko 2 km 
daleko od sela, također na lokalitetu Mramor- 
je, nalazi se nekropola sa 42 stećka (4 ploče, 6 
sanduka, 14 sljemenjaka, 14 stubova i 4 amorf- 
na kamena). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
okrnjeni, utonuli i isprevrtani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 2 stuba. Njihovi ukrasni motivi su tordirana 
vrpca i biljna stilizacija sa spiralama i grozdo- 
vima. 

Lit.: Isto tamo. 

16 — U Polju, južno od seoskih kuća, na- 
lazi se nekropola sa 39 stećaka (13 ploča, 24 
sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni (slab kvalitet kamena). 


203 II 


Veći dio je postavljen po pravcu z — i, a ma- 
nji po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 stub motivom polumjeseca. 
Lit.: Isto tamo. 


1 


ii 

i j 

'j 

I 


i 


Šetići 


Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

17 — Zajedno sa savremenim pravoslavnim 
grobljem nalazi se skupina sa 4 stećka (1 slje- 
menjak i 3 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
prevaljeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 stub motivom stilizovane bilj- 
ke sa spiralama i grozdovima. 

Lit.: Isti, n. d., 225. 

18 — Zajedno sa savremenim muslimanskim 
grobljem nalaze se 2 stećka u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su jače 
oštećeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom stilizova- 
ne biljke sa spiralama i rozetom. 

Lit.: Isto tamo. 


Malešići 


Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 12 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

19 — Južno od seoskih kuća nalazi se ne- 
kropolica sa 4 stećka (2 sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su, izgleda, bili dobro obrađeni, 
ali su danas razbijeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjrka, i to 1 sljemenjak 
i 2 stuba. Njihovi reljefni motivi su biljne stili- 
zacije sa spiralama, grozdovima i rozetama. 

Lit.: Isti, n. d., 223. 

20 — Na lokalitetu Ubjenac, na sjevernoj 
periferiji sela, nalazi se nekropolica sa 3 stećka 
(2 sanduka i 1 stub). Ovdje vidimo i nekoliko 

^fragmenata stećaka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa, ali je na stubu urezan nat- 
pis koji spominje nekog Boljka. 

Uz stećke se nastavlja savremeno pravo- 
slavno groblje. 

Lit.: Lj. Stojanović, n. d. III, br. 5963; D. 
Vidović, n. d., 222 — 223 i 237. 

21 — Pokraj puta ka Jusićima nalazi se ne- 
kropolica sa 3 stećka u obliku stubova. 

Spomenici su osrednje obrade, danas su 
oboreni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: D. Vidović, n. d., 223. 

22 — U šumi ispod sela nalazi se nekropo- 
la sa 12 stećaka (4 sljemenjaka i 8 stubova). 

Spomenici su dobro klesani, od slabijeg ka- 
mena, danas su veoma oštećeni. 


Kozluk 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 12 
km zračne linije na sjevernu stranu. 

23 — ■ Na lokalitetu Rimsko groblje, u juž- 
nom kraju sela, nalazi se nekropolica sa 3 steć- 
ka (1 ploča i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma utonuli u zemlju. Izgleda da je ovdje ra- 
nije bilo više spomenika. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegov ukrasni 
motiv nije zabilježen. 

Lit.: Isti, n. d., 221. 

24 — U dvorištu Ibre Memišagića nalazi se 
osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa posto- 
ljem. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je danas 
oštećen i prevaljen. Izgleda da je ovdje ranije 
bilo više stećaka. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je motivima arkada i spirala sa 
grozdovima. 

(Podaci Drage Vidovića i dr Smaila Tihića.) 

Lit.: Isto tamo. 

25 — Na njivi Milorada Jovića nalazi se ne- 
kropola sa 8 stećaka u obliku sanduka, raspo- 
ređenih u dvije skupine. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

26 — U dvorištu Hase Mešanagića nalazi se 
osamljen stećak u obliku ploče, vjerovatno kao 
ostatak nekadašnje nekropole. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan, samo 
je utonuo. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

27 — Na lokalitetu Lugovi, oko 1 km dale- 
ko od sela, pokraj ceste ka Zvorniku, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka (1 sanduk i 2 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, sa- 
mo su djelomično utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 sljemenjak, ali su njegovi uk- 
rasi nejasni. 


Kaludrani 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 11 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

28 — Na glavici iznad sela nalaze se 2 osa- 
mljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 222. 

29 — Pokraj puta ka Kozluku nalazi se 
osamljen stećak u obliku stuba i nekoliko frag— 
menata. 


204 Spomenik je dobro obrađen, ali je danas 
oštećen. Vidi se da je nekropola imala više spo- 
menika. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

Lit. : Isto tamo. 


Jajići 

Selo koje je od Zvomika udaljeno oko 17 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

30 — Na lokalitetu Pasji grob nalazi se ne- 
kropola sa 32 stećka (12 ploča i 20 sljemenjaka). 

Spomenici su izrađeni od slabijeg materi- 
jala i oštećeni su. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 236. 


Zaseok, 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 12 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

31 — Pokraj puta, u blizini sela, nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku stubova. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni i prevaljeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Obadva primjerka su ukrašena. Jedan ima 
motiv koplja, a na drugome je natpis u kome se 
spominje Brajo Tvrdojević. 

Lit.: T. Dragičević — V. Vuletić-Vukasović, 
Natpis u selu Zaseoku, Glasnik Zemaljskog mu- 
zeja u Sarajevu, 1890, 297; Lj. Stojanović, n. d. 
III, br. 4732; D. Vidović, n. d., 225 i 236 — 237. 

32 — Druga nekropola ovoga sela nalazi se 
na lokalitetu Mramor. Broji 3 stećka (1 sljeme- 
njak i 2 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni. Izgleda da je ovdje bilo više 
spomenika. 

' Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: D. Vidović, n. d., 225. 


Brdo 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 14 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

33 — Na lokalitetu Mramornica nalazi se 
nekropola sa 10 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su zarasli u šumicu i gotovo su 
nepristupačni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 236. 


Donja Baljkovica 

Selo koje je od Zvomika udaljeno oko 13 
km zračne Unije na sjeverozapadnu stranu. 

34 — Zajedno sa savremenim pravoslavnim 
grobljem nalazi se skupina sa 4 stećka (2 slje- 
menjaka i 2 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
prevaljeni ili utonuli. Izgleda da je ovdje ranije 
bilo više stećaka. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 225. 

35 — Na lokalitetu Mramorić, u samome 
selu, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (1 ploča, 3 
sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 226. 

36 — Na lokaUtetu KUsa nalaze se 2 osamlje- 
na stećka (1 sljemenjak i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni (sljemenjak je prevaljen). 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 225. 

37 — Oko 1 km sjeverozapadno od nekro- 
pole br. 34, na mjestu gdje je seoska česma, is- 
pod visa koji dominira dolinom Sapne, nalazi 
se osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa po- 
stoljem. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen i očuvan, 
samo je prevaljen. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je motivima stiUzovane biljke sa 
spiralama, rozetom i grozdovima. 

Lit.: Isto tamo. 


Pargani 

Selo koje je od Zvomika udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

38 — Na Mramorju u Gaju nalazi se nekro- 
pola sa 58 stećaka (41 sljemenjak i 17 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
mnogi primjerci đjelomično oštećeni i preva- 
ljeni. 

Orijentacija većine spomenika je po pravcu 
z — i, ali izvjestan broj leži po pravcu s — j. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 2 sljemenja- 
ka i 2 stuba. Njihovi ukrasni motivi su uobiča- 
jene biljne stilizacije sa spiralama, grozdovima i 
rozetama. 

Jedan stub ima natpis u kome se spominje 
Milac Crnić. 

Lit.: Isti, n. d., 227 — 228; Lj. Stojanović, n. d. 
III, br. 5962. 


Guvno 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

39 — U aktivnom groblju ovoga sela nala- 
ze se 2 osamljena stećka u obliku stubova. 


205 Dobro su obrađeni, ali su veoma utonuli. 
Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 229. 


Kitovnića 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

40 — Na lokalitetu Mramorje nalazi se ne- 
kropola sa 22 stećka (6 sanduka, 9 sljemenjaka, 
6 stubova i 1 amorfni kamen). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 1 stub. Njihovi reljefni motivi su biljne stili- 
zacije sa spiralama i grozdovima. 

Lit.: Isti, n. d., 226 — 227. 

41 — Na lokalitetu Okruglić nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku ploča. 

Spomenici su veoma oštećeni; jedna ploća 
je prevrnuta i grob joj je prekopavan. 

Nepomicana ploča je postavljena po pravcu 
s — j- 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 232. 


Kucić Kula 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

42 — Na lokalitetu Glavica, iznad ceste ka 
Koraju, nalazi se nekropola sa 30 stećaka (2 slje- 
menjaka i 28 stubova). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni i 
očuvani. Ovdje ima i fragmenata koji kazuju 
da je nekropola bila brojnija. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 233. 


Grbavci 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 6km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

43 — U Todorovića gaju nalazi se nekro- 
pola sa 8 stećaka u obliku stubova. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji je postavljen po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 232. 

44 — Na lokalitetu Mramorje nalazi se osa- 
mljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dosta oštećen. Nekropola je ra- 
nije bila brojnija. 

Orijentacija spomenika je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Gtbavica 

Selo koje je od Zvomika udaljeno oko 6km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

45 — Kod Nišića kuća nalazi se skupina sa 
3 stećka (1 ploča i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

46 — Na lokalitetu Vidin jablan nalazi se 
nekropola sa 5 stećaka (1 sljemenjak i 4 stuba). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas veoma oštećeni — razbijeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit. : Isti, n. d., 233. 

47 — Kod Hodžića kuća nalazi se osamljen 
stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je danas 
veoma oštećen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 

48 — Na lokalitetu Mačkuša nalazi se ne- 
kropola sa 6 stećaka (5 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Križevići 


Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 8 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

49 — U zaseoku Seferovići, na dosta izdig- 
nutom brijegu, nalazi se nekropola sa 60 steća- 
ka (1 ploča, 25 sljemenjaka i 34 stuba). 

Spomenici su nejednako obrađeni i očuva- 
ni. Raspoređeni su u dvije skupine. Nekropola 
je ranije bila brojnija. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 6 stubova. Njihovi reljefni mo- 
tivi su uobičajene biljne stilizacije sa spirala- 
ma, grozdovima i rozetama, ali su nešto boga- 
tije i kombinovane i sa krstovima. 

Lit.: Isti, n. d., 229 — 232. 

50 — Na lokalitetu Vlaški put, južno od se- 
la, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (1 ploča i 4 
sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 
Nekropola je ranije bila brojnija. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegov ornamenat 
nije zabilježen. 

Lit. : Isti, n. d., 232. • 


Jardan 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 4 
km zračne linije na sjevernu stranu. 


206 51 — Istočno od seoskog pravoslavnog gro- 
blja nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku 
stubova. 

Spomenici su dobro obradeni i očuvani. Ra- 
nije je ova nekropola imala više stećaka. 

Orijentacija nije zabilježna. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom biljne sti- 
lizacije sa spiralama i rozetama. 

Lit.: Isti, n. d., 233. 


Gušteri 

Selo koje je od Zvornika udaljeno oko 4km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

52 — Na lokaUtetu Glavica nalazi se nekro- 
pola sa 5 stećaka (2 sanđuka i 3 stuba). 
Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po obadva glavna pravca. 
Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isti, n. d., 229. 


Glumina 

Selo koje je od Zvornika uđaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

53 — Na lokalitetu Mramorje nalazi se ne- 
kropola sa 38 stećaka (3 sljemenjaka i 35 stu- 
bova). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 stub. Njegov ukras nije na- 
veden. 

Lit.: Isti, n. d., 228 — 229. 

54 — Na lokalitetu Korduni nalazi se nek- 
ropola sa 15 stećaka (2 sljemenjaka i 13 stubo- 
va). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 2 sljemenja- 
ka i 2 stuba. Njihovi ukrasni motivi su biljne 
stilizacije sa spiralama i rozetama, zatim, polu- 
mjesec i mač. 

Lit.: Isti, n. d, 233—234. 

f' 

/ 

Askići 

Selo u području Kamenice, od Zvornika je 
udaljeno oko 13 km zračne linije na jugoza- 
padnu stranu. 

55 — Na lokalitetu Kosa, između sela Alića 
i Davidovića, nalazi se nekropola sa 15 stećaka 

,u obliku sljemenjaka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom krsta. 


Perin Grad 

Seoce u području Kamenice, a od Zvornika 
je udaljeno oko 13 km zračne linije na jugo- 
zapadnu stranu. 


56 — Na lokalitetu Mramorje, pokraj rijeke 
Drinjače, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (4 
sanduka i 4 sljemenjaka). 

Obrada i očuvanost osređnje. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Sjeverozapadno i iznad naselja, na padina- 
ma Višegrada, nalaze se ostaci srednjovjekov- 
nog utvrđenog grada, po kome je naselje i do- 
bilo svoje ime. 


BANOVIĆI 


Banovići Selo 

Selo koje je od Banovića-Rudnika udaljeno 
oko 12 km cestom na zapadnu stranu. 

1 — Na brežuljku kod zgrađe Osnovne ško- 
le, u samome selu, gdje je i savremeno musli- 
mansko groblje, nalazi se osamljen sljemenjak 
sa postoljem. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen, danas je 
đjelomično oštećen — raspuknut. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je i ima natpis. Njegovi ukrasni 
motivi su tordirana vrpca i biljna stilizacija — 
dvostruka spirala sa rozetom. 

Natpis je dobro očuvan i čitljiv je. U njemu 
se saopštava da tu leži Božićko Banović . . . na 
Dramešini. 

Dramešina je bila sređnjovjekovna župa. U '> 
blizini se nalaze lokaliteti Crkvište i Ban-do. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Stari bosanski natpisi, 
Glasnik Zmaljskog muzeja u Sarajevu, 1895, 
570; Isti, Wissenschaftliche Mitteilungen V, 301; 
Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi III, 
br. 4797. 


ŽIVINICE 


Donja Višća 

Selo koje je od Zivinica udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

1 — U samome selu, pokraj Osnovne škole 
i ceste, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (1 san- 
duk i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali su djelomič- 
no oštećeni i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

2 — Oko 500 m od prethodne nekropole ce- 
stom ka Tuzli, uz kuću Ive Božićkovića, nalazi 
se nekropola sa 17 stećaka (9 sanduka, 4 slje- 
menjaka i 4 stuba). 


207 


Spomenici su dobro obrađeni, danas su zna- 
tno oštećeni (neki primjerci su prevaljeni ili 
razbijeni). 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi reljefni motivi su polumje- 
sec, dvostruka spirala i predstava koplja. 


Đurđevik 

Selo pokraj ceste ka Kladnju, udaljeno od 
2ivinica oko 6km zračne linije na južnu stranu. 

3 — U parku Osnovne škole, pokraj auto- 
ceste, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (3 slje- 
menjaka i 3 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
znatno oštećeni i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 oboren stub. Njegovi ukrasni 
motivi su originalni: unutar nazubljenog okvira 
nalaze se biljna stilizacija sa cvjetovima, S spi- 
rale i vitica sa spiralnim zavojima na kojima 
vise grozdovi. 

4 — Oko 300 m južno od prethodne nekro- 
pole, desno od ceste ka Kladnju, nalazi se ne- 
kropola sa 11 stećaka (1 sanduk i 10 sljeme- 
njaka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. Ne- 
ki primjerci su relativno većih dimenzija. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 4 sljemenjaka. Zastupljeni su 
sljedeći motivi: cikcak vrpce, rozete, spirale, sti- 
lizovani ljiljani i neobično stiiizovane biljke sa 
grozdovima i spiralama. 

5 — Na lokalitetu Gradina, kod zaseoka Ne- 
vrenča, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u ob- 
Iiku stubova. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

6 — Oko 500 m sjeverno od Osnovne škole, 
pokraj ceste i kuće Džafera Muminovića, nalazi 
se nekropola sa 15 stećaka (4 sanđuka, 4 slje- 
menjaka, 6 stubova i 1 amorfan primjerak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
prilično oštećeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi motivi 
su polumjesec, dvostruka spirala sa ljiljanom, 
okvir od niza trouglova (nazubljeni okvir) i ori- 
ginalan motiv vitice sa spiralama i žirom. 

7 — U Vrpolju, uz kuću Franje Molana, uz 
rječicu Oskovu, nalazi se nekropolica sa 3 steć- 
ka (2 sanduka i 1 sljemenjak). 

Izgleda da su spomenici bili dobro obrađe- 
ni, danas su zatrpani nanosom mulja iz rječice. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak koji ima i natpis. 
Na jednoj strani je predstava konja sa jaha- 
čem, a u natpisu se spominje Stojan Utulović. 

Nedavno je stećak sa natpisom izvučen u 
voćnjak do kuće Franje Molana. 

Lit.: Dr C. Truhelka, n. d., 352 — 353. 


Tupković 

Selo koje je od Zivinica udaljeno oko 13 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

8 — U zaseoku Repuh, na njivi Sabana 
Hamzića, pokraj puta za Gojčin, nalazi se ne- 
kropola sa 26 stećaka (8 sanduka, 2 sljemenjaka 
i 16 stubova). 

Obrada nejednaka, ima oštećenih, preva- 
ljenih i zatrpanih primjeraka. Neki stubovi su 
relativno velikih dimenzija. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji je postavljen po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

9 — U ravnici pokraj potoka i puta ka Goj- 
činu, oko 500 m daleko od kuća, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je znat- 
no utonuo. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Brnjica 

Selo koje je od Živinica udaljeno oko 8km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

10 — Na vrlo istaknutom mjestu u samome 
selu, na lokalitetu Mramor ili Molitvište, nalazi 
se osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa po- 
stoljem. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

11 — Oko 1 km južno od sela, na brdu 
Omarak, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (1 san- 
duk, 1 sljemenjak i 3 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su i po pravcu z — i i po pravcu 

s— j. 

Ukrašena su 2 stuba motivima polumjeseca, 
krsta i kruga. 


Lukavica 

Selo koje je od Živinica udaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu, pokraj ce- 
ste ka Gračanici. 

12 — Na lokalitetu Mramorci, u predjelu 
Toplica, na njivi Palučak, nalazi se nekropola 
sa 53 stećka (30 sanduka, 9 sljemenjaka i 14 stu- 
bova). 

Kamen stećaka nejednakog kvaliteta, obra- 
da nejednaka, ali pretežno dobra, današnje sta- 
nje slabo, ima i amorfnih primjeraka. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 2 sljeme- 
njaka i 3 stuba. Evo njihovih ukrasnih motiva: 
poprečna i vertikalna rebra, polumjesec, spira- 
le, dvostruke spirale i niša poput arkade. 


208 
Gračanica 


Djedina 


Selo koje je od Živinica udaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Jasik, u samome selu, u 
blizini džamije i muslimanskog groblja, nalazi 
se skupina sa 27 stećaka (1 ploča, 3 sanduka, 20 
sljemenjaka i 3 stuba). 

Spomenici su vrlo dobro klesani i u dosta 
dobrom su stanju danas (1 primjerak je nešto 
pomaknut). 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 2 sljemenja- 
ka i 3 stuba. Zastupljeni su ovi ukrasni motivi: 
polumjesec, rozeta, krst i dvostruka spirala. 

Stubovi su relativno velikih dimenzija, a je- 
dan je oblikovan tako kao da je sljemenjak u 
uspravnom položaju. 


Selo koje je od Živinica udaljeno oko 9 km 
zračne linije na južnu stranu. 

14 — Na zaravanku brda iznad rječica Ra- 
dašnice i Gostilje, oko 250 m jugoistočno od se- 
oskih kuća, smještena je nekropola sa 13 steća- 
ka (1 sanduk, 7 sljemenjaka i 5 stubova). 

Spomenici su nejednako, ali uglavnom do- 
bro obrađeni, danas su djelomično oštećeni i 
utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji su postavljeni po pravcu s — j. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sljemenjak i 
2 stuba. Zastupljeni su sljedeći ukrasni motivi: 
paralelna rebra, blago povijene linije, tordirana 
vrpca i nazubljeni okvir. 


14 S. Bešlagić: STECCI 


209 
Zukići 

Selo koje je od Živinica udaljeno oko 9 km 
zračne linije na južnu stranu. 

15 — Na lokalitetu Mramorje nalazi se ne- 
kropola sa 27 stećaka (2 sanđuka, 6 sljemenja- 
ka i 19 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni, osrednje oču- 
vani, neki primjerci su prevaljeni. 

Postavljeni su pretežno po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 2 stuba. Evo njihovih ukrasnih motiva: polu- 
mjesec, stilizovana biljka sa spiralama i pred- 
stava štapa. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 


KLADANJ 


Crijevčići 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 14 
km zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — Na lokalitetu Gajevi, oko 800 m sjeve- 
roistočno od sela, pokraj puta, nalaze se 2 osa- 
mljena stećka (1 sljemenjak i 1 stub). 

Vrlo dobro su obrađeni, stub je prevaljen. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: S. Bešlagić, Stećci okoline Kladnja, Naše 
starine XII (1969), 164. 


Gvozdenovići 

Selo ispod brda Brgule, udaljeno od Klad- 
nja oko 14 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

2 — Na blagoj kosi lijevo od puta, na ulazu 
u selo, nalazi se nekropola sa 28 stećaka (3 san- 
duka, 15 sljemenjaka i 10 stubova). Jeđan san- 
duk je neobično velik (220 X 150 X 120 cm). 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 stuba. Njihovi ukrasni mo- 
'fivi su polumjesec, krst i stilizovana ljudska 
figura. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 188 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 163 — 164. 


Tarevo 

Selo u blizini Stupara, od Kladnja je uda- 
ljeno oko 11 km zračne linije na sjeverozapad- 
nu stranu. 

3 — Na putu kod ulaza u selo nalazi se 
osamljen stećak u obliku stuba. 

Spomenik je oštećen. 

Nema ukrasa. 


ш podatke za nekropole br. 2 — 8, 12 — 18, 
24 — 30 i 36—37 opštine Klađanj prikupio Z. Kaj- 
maković. 


Lit.: S. Bešlagić, n. d., 164. 

4 — Na njivi Avde Avdića, u samome selu, 
nalazi se nekropola sa 9 stećaka (6 ploča i 3 
sanduka). 

Obrada osrednja, spomenici veoma utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

5 — U samome selu, uz kuću Hazima Ham- 
zića, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku 
sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, đjelomično su 
oštećeni i zatrpani. 

Postavljeni su po pravcu z — i (1 leži po 
pravcu s — j). 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su sljedeći: polumjesec, 2 afrontirane ži- 
votinje (psi) i scena sa lisicom i pijetlom, što je 
jedinstvena pojava. 

6 — Na njivi Šahbaza Avdića nalazi se osa- 
mljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je pomak- 

nut. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

7 — Na sjevernoj periferiji sela nalazi se 
osamljen stećak u obliku stuba. 

Dobro je obrađen, ali je oštećen. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

8 — Na lokalitetu Simin krš, pokraj auto- 
ceste Tuzla — Sarajevo, nalaze se 2 osamljena 
stećka u obliku stubova. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Stupari 

Selo na cesti ka Tuzli, udaljeno od Kladnja 
oko 10 km zračne linije na sjevernu stranu. 

9 — Na brijegu Stuparski krš, u samome 
naselju, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u ob- 
liku sljemenjaka. 

Spomenici su relativno velikih dimenzija 
vrlo pažljivo klesani, danas su djelomično ošte- 
ćeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašena su 4 primjerka. Evo njihovih uk- 
rasnih motiva: dvostruke spirale, S spirale, ro- 
zete, grozdovi, sjekirica i štap. Na krovu jed- 
nog primjerka predstavljena je šindra kao po- 
krov kuće brvnare. 

Lit.: D. Sergejevski, Srednjevjekovna grob- 
lja u Stuparima i Rastiku, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu, 1941, 96 — 97. 

10 — U samome selu, pokraj puta za Stu- 
parski krš, nalaze se 2 osamljena stećka u obli- 
ku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, okrnjeni su i 
prevaljeni. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je staro muslimansko groblje sa 
nišanima na kojima se vide ukrasi luka i buz- 
dovana. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 164 — 166. 


210 Noćajevići 


Selo u okolini Stupara, od Kladnja je uda- 
ljeno oko 11 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

11 — Kraj puta ka Stuparima, lijevo i dubo- 
ko u šumi, na lokalitetu Kađijin mezar (grob), 
nalazi se osamljen stećak u obliku stuba. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

12 — U zaseoku Brgovine, kod kuće Milo- 
rada Erdelića, na lokalitetu Djevojka, nalazi se 
nekropola sa 27 stećaka (21 sljemenjak i 6 stu- 
bova). 

Spomenici su dobro klesani, danas su ošte- 
ćeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 stub motivom krsta. 

Svojim oblikom ovaj spomenik seljane pod- 
sjeća na kip djevojke, pa otuda i ime nekropo- 
le, ođnosno lokaliteta. 

13 — Kod zaseoka Toluše, lijevo od puta ka 
Brgulama, nalazi se nekropola sa 9 stećaka (1 
sanđuk i 8 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali je 1 
primjerak razbijen. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi motivi su 
spirale, ruka, zastava i grozd. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 163. 


Prijanovići 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

14 — Na njivi Sime Vasiljevića, istočno od 
ceste Kladanj — Tuzla, nalazi se nekropola sa 4 
stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
okrnjeni, utonuli i zarasli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

15 — Na njivi Trnjaci, s desne strane rje- 
čice Suhe (vlasništvo Halila Mešanovića), nala- 
zi se nekropolica sa 4 stećka u obliku sljeme- 
rjjdka sa postoljima. 

Obrada je vrlo dobra, ali su neki primjerci 
utonuli i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka. Jedan ima kane- 
lire na svim uspravnim stranama, a drugi tor- 
dirane vrpce uz ivice stranica. 

16 — Kod kuće Derviša Sarajlića, uz seoski 
put, nalazi se osamljen stećak u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenik je dobro obrađen, a danas je veo- 
ma zarastao. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

17 — Kod štale Ibrahima Svilice nalazi se 
nekropola sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su zna- 
tno zemljom zatrpani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 27 — Vkrašeni stub sa nekropole br. 19 u Prija- 
novićima, opština Kladanj, Bosna i Hercegovina. 

18 — Kraj šumske staze prema Hrastićima 
nalaze se 2 osamljena stećka (1 ploča i 1 stub). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je stub. Njegovi ukrasi su stilizo- 
vana biljka sa 4 para simetrično spiralno povi- 
jenih listova i krst. 

19 — Na pošumljenom brijegu koji se zove 
Hrastić, kao i obližnji zaselak, pokraj ceste ka 
Tuzli, nalazi se nekropola sa 11 stećaka (1 slje- 
menjak i 10 stubova). 

Spomenici su dobro klesani, danas su dje- 
lomično oštećeni i nagnuti, a neki prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašeno je 5 stubova. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su: polumjesec, krst, kružni vijenac i biljne 
stilizacije. 

Lit.: D. Sergejevski, n. d., 98 — 100; Š. Bešla- 
gić, n. d., 161 — 163. 


Olovci 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

20 — Na lijevoj strani puta ka Tuhelju, na- 
lazi se nekropola sa 17 stećaka (4 sanduka, 12 
sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni, neki primjerci 
su utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka. Njihovi ukras- 
hi motivi su tordirana vrpca, krst, T krst i dvo- 
struka spirala. 

Jedan ukrašeni sljemenjak ima i natpis ko- 
ji nam kaže da tu leži Radomir Jurisalić. 


Lit.: S. Bešlagić, Nekoliko novopronađenih 
natpisa na stećcima, Giasnik Zemaljskog muze- 
ja u Sarajevu, 1959, 345 ; Isti, Stećci okoline 
Kladnja, Naše starine ХН, 166 — 167. 

21 — Lijevo od puta ka Tarevu nalazi se 
skupina sa 3 stećka u obliku sljemenjaka sa po- 
stoljima. 

Dobra obrada i očuvanost. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

22 — Nedaleko prethodne nekropole, tako- 
đer pokraj puta ka Tarevu, nalazi se nekropo- 
lica sa 4 stećka u obliku sljemenjaka sa posto- 
ljima. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegov motiv je 
dvostruka spirala. 

23 — Na lokalitetu Mramorje, oko 2,5 km 
zračne linije sjeveroistočno od Donjih Olovaca 
i od nekropole br. 20, pokraj starog puta, u šumi, 
iznad potoka, nalazi se nekropola sa 22 stećka 
(8 sanduka, 8 sljemenjaka, 5 stubova i 1 amorfni 
sanduk). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
danas djelomično oštećeni i obrasli mahovinom. 

Postavljeni su po pravcu sz— ji, osim neko- 
liko primjeraka, koji su vjerovatno pomaknuti 
sa svog mjesta. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 1 sljemenjak 
i 4 stuba. Njihovi ukrasni motivi su polumje- 
sec, rozeta, krst i cikcak-vrpca. 

Lit. : S. Bešlagić, Naše starine XII, 166 — 167. 


Tuholj 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

24 — U samome selu, iznad Osnovne škole, 
s lijeve strane puta, nalazi se osamljen stećak 
u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je bio vrlo dobro obrađen, ali je 
danas razbijen, relativno je velikih dimenzija 
(185 X 90 X 100 cm). 

Na jednoj sačuvanoj strani vidimo prikaz 
ruke sa štitom. 

25 — Na lokalitetu Gornja osica, na prelazu 
preko istoimene rječice, nalazi se nekropola sa 
ЈГ stećaka u obliku sljemenjaka sa postoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su u 
slabom stanju. 

Postavljeni su po pravcu z — 1. 

Nemaju ukrasa. 

26 — Na lokalitetu Bijeli hrid, lijevo od 
puta ka Kladnju, nalazi se nekropola sa 18 ste- 
ćaka (8 sljemenjaka i 10 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni, današnje sta- 
nje im je slabo. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 1 stub. Na sljemenjaku vidimo paralelna rebra 
na svim stranama (predstava kuće brvnare), a 
na stubu friz od niza trouglova. 

27 — Na putu ka Kladnju, uz staru tursku 
kaldrmu, raspoređena na tri mjesta, nalazi se 
skupina sa 10 stećaka (5 sljemenjaka i 5 stu- 
bova. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježeni. 


Ukrašena su 4 primjerka, i to 3 sljemenja- 
ka i 1 stub. 

Njihovi ukrasni motivi su spiralice, stilizo- 
vano stablo i friz od niza trouglova. 

28 — U zaseoku Brdo, na Abazovoj glavici, 
nalazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka 
sa postoljem. 

Dobro je obrađen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je motivima stilizovane biljke (dvo- 
struka spirala sa rozetom) i frizom od niza tro- 
uglova. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 168—169. 


Suljići 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

29 — Lijevo od puta Olovci — Tuholj nalazi 
se nekropola sa 8 stećaka (1 sanduk, 4 sljeme- 
njaka i 3 stuba). 

Spomenici su dobro klesani, danas su djelo- 
mično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 2 sljemenja- 
ka i 2 stuba. Njihovi ukrasni motivi su polumje- 
sec, stilizovano stablo i friz od niza trouglova. 

30 — Nedaleko od prethodne nekropole, ta- 
kođer pokraj puta Olovci — Tuholj, nalazi se ne- 
kropola sa 10 stećaka u obliku sljemenjaka sa 
postoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi motivi su 
neobični: u vidu kruške i slova T. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 167 — 169. 


Gojakovići 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

31 — Na pošumljenom brdu, pokraj starog 
pješačkog puta, na lokalitetu Vijenac, nalazi se 
nekropola sa 15 stećaka (4 ploče, 2 sanđuka, 1 
sljemenjak, 5 stubova i 3 amorfna sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i utonuli. Jedan stub je neo- 
bično velik (210 X 118 X 65 cm). 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 161. 


Donji Dopasci 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

32 — Nešto iznad sela, na lokalitetu Obori, 
na pošumljenom brijegu, nalazi se nekropola sa 
17 stećaka (1 ploča, 2 sanduka, 6 sljemenjaka i 
8 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su neki 
primjerci okrnjeni i oboreni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 


212 Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 sljemerija- 
ka i 2 stuba. Evo njihovih ukrasnih motiva; si- 
metrično postavljene spirale, tordirani vijenac, 
polumjesec, ruka s mačem i krst. Neke spirale 
su neobične. 

33 — Oko 100 m sjeverozapadno od prethod- 
ne nekropole, na pošumljenom brijegu pokraj 
ceste, nalazi se nekropola sa 14 stećaka (9 san- 
duka, 2 sljemenjaka i 3 stuba). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni, da- 
našnje stanje im je slabo. 

Postavljeni su nejednako, pretežno po prav- 
cu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi motivi su 
jednostavne i dvostruke spirale. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 157 — 161. 


Dopasci Srednji 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

34 — Između Gornjih i Donjih Dopasaka, 
na Iokalitetu Ljuto brdo, nalazi se nekropola sa 
25 stećaka (21 sanduk i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su u 
slabom stanju. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa, ali 1 sljemenjak ima natpis 
u kome se spominje Dragilo Miletić. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Starobosanski pismeni 
spomenici, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sara- 
jevu, 1894, 76; Isti, Wissenschaftliche Mitteilun- 
gen IV, 347; Lj. Stojanović, n. d. III, br. 4757; Š. 
Bešlagić, n.d., 157—161. 


Pelemiši 

Seoce koje je od Kladnja udaljeno oko 9 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

35 — Na lokalitetu Nabojne, pokraj ceste, 
nalazi se nekropola sa 22 stećka (18 sljemenja- 
ka i 4 stuba). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, današnje 
stanje im je slabo. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka. Zastupljeni su 
ovi ukrasni motivi: S spirala, biljna stilizacija sa 
Spiralama, grozdovima i rozetama, polumjesec i 
mač. 

Niski sljemenjak sa spiralnim ukrasima na 
svim uspravnim stranama prenesen je u Ze- 
maljski muzej u Sarajevu. 

36 — U samome naselju, na livadi, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka (2 ploče i 1 stub). 

Obrada gruba, stanje slabo. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

37 — Iznad naselja, uz novije pravoslavno 
groblje, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u ob- 
liku sljemenjaka sa postoljima. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Na njegovoj bočnoj 
strani nalazi se više spirala u neuobičajenom 
poretku. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 157 — 161. 


Stanovi 


Seoce koje je od Kladnja udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

38 — Na lokalitetu Mošulj, pokraj stare ce- 
ste za Kladanj, na grebenu, nalazi se nekro- 
pola sa 8 stećaka (2 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, sa- 
mo su 3 primjerka prevaljena. 

Orijentacija je po pravcu s — j, u nizu. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 161. 


Mladovo 

Seoce koje je od Kladnja udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

39 — Na pošumljenoj humci iznad sfela na- 
lazi se nekropola sa 17 stećaka (15 sanđuka i 2 
sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuva- 
ni, neki primjerci su djelomično utonuli i zara- 
sli. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom dvostru- 
kih spirala. 

Oko 500 m južno nalazi se nekoliko starih 
nišana od kojih jedan ima ukras sablje. 

Lit. Š. Bešlagić, n. d., 169. 


Vranovići 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 4 — 5 
km zračne Unije na sjeverozpadnu stranu. 

40 — Na gredi iznad sela, na lokalitetu 
Mramor, nalazi se nekropolica sa 2 stećka (1 
sanduk i 1 sljemenjak). 

Obrada dobra. 

Orijentacija po pravcu s— j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Gojsalići 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

41 — Na malom brijegu u samome selu, po- 
kraj puta, smještena je nekropola sa 46 stećaka 
(25 sanduka i 21 sljemenjak). 

Spomenici su dobro klesani, a osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 10 pri- 
mjeraka koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi motivi 
su tordirana vrpca, polumjesec i mač. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 157. 


Kladanj 

Varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

42 — Na brijegu Vagani, na sjevernoj pe- 
riferiji varošice, nalazi se nekropola sa 6 steća- 
ka u obliku sanduka. 


213 Spomenici su dobro obrađeni, danas su veo- 
ma zarasli u korov. 

Postavljeni su po prvcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

43 — Na istome brdu, nedaleko od prethod- 
ne nekropole, nalazi se skupina sa 4 stećka u ob- 
liku stubova. 

Obrada je dobra, 2 primjerka su prevaljena. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizu. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca i jabuke. 

44 — Oko 150 m istočno od prethodne nek- 
ropole, ugrađena su u cestu 2 stećka u obliku 
sanduka. 

Dosta su oštećeni. 

Nemaju ukrasa. 

45 — Na njivama Opašići, oko 300 m sje- 
verozapadno od nekropole br. 43, nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Obrada i očuvanost osrednje, spomenici su 
prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i i prilično su 
odvojeni. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 156. 


Starič 

Selo pokraj ceste ka Vlasenici, a od Klad- 
nja je udaljeno oko 5 km zračne linije na istoč- 
nu stranu. 

46 — Na lokalitetu Breze, poviše sela, pok- 
raj puta prema selu Ravne, nalazi se nekropo- 
lica sa 4 stećka (2 sanđuka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, raspoređeni su 
na 2 mjesta na rastojanju od oko 50 m. 

Nemaju ukrasa. 

47 — U blizini sela, pokraj pješačkog puta 
prema selu Ravne, na priličnom rastojanju, na- 
laze se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 157. 

У 

Ravne 

Selo pokraj starog puta ka Vlasenici, uda- 
ljeno od Kladnja oko 6 km zračne linije na is- 
točnu stranu. 

48 — Na brežuljku iza sela, pokraj puta, na- 
lazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s— j, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Kovačići 

§ei,o -pokraj ceste ka Olov^, udaljeno od 
Kladnja око.З km na južnu stranu. 


49 — Na lokalitetu Mramor, na njivi Pre- 
draga Miletića, zapadno od ceste, nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sljemenajka. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, danas su 
u slabom stanju — jedan je prelomljen, a drugi 
je zatrpan zemljom. 

Postavljeni su po pravcu si — jz. 

Ukrašeni su. Evo njihovih ukrasnih motiva: 
spiralni zavoji, tordirane vrpce, srp i ruka sa 
sjekiricom. 

50 — Oko 150 m zapadno od prethodne ne- 
kropole, na livadi Nedeljka Miletića, nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su znat- 
no utonuli. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom dvostruke 
spirale. 

51 — Oko 1 km zapadno od prethodne ne- 
kropole, na imanju Matije Krunića, nalazi se 
nekropola sa 12 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
danas prilično oštećeni. 

Postavljeni su pretežno po pravcu z — i, u 
nizu. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca i sunca. 

Kamenolom za stećke bio je u Kršu, oko 500 
m južno. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 156. 


Konjevići 

Selo koje je od Kladnja udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

52 — Na lokalitetu Mramorje, na glavici u 
istočnom kraju sela, nalazi se nekropolica sa 3 
stećka (1 ploča i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
djelomično oštećeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

53 — U potoku ispod kuće Milorada Stani- 
šića nalazi se osamljen stećak u obliku sljeme- 
njaka. 

Vrlo dobra obrada i očuvanost. 

Ne nalazi se u prvobitnom položaju. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 157. 


ŠEKOVICI 


Vučevica 

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 12 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Gaj ili Mramorje, blizu 
naselja koje je danas poznatije pod imenom Iva- 
novići, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (3 ploče, 
2 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani; 
ploče su utonule i zarasle. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

i 


Pavlovići 

Seoce u blizini Papraće, udaljeno od Šeko- 
vića oko 11 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

2 — Na brežuljku gdje je i savremeno pra- 
voslavno groblje, oko 1,5 km sjeveroistočno od 
seoskih kuća, pokraj puta ka Kamenici, nalazi 
se nekropola sa 8 stećaka (1 sanduk i 7 stubova). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas oš- 
tećeni i polegli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Lemino Brdo 

Manje naselje u okolini Papraće, a od Še- 
kovića je udaljeno oko 11 km zračne linije na 
sjeveroistočnu stranu. 

3 — U samome naselju nalazi se nekropola 
sa 8 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Na jednome sanđuku nalazi se motiv ruke 
do iznad lakta. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Papraća 

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

4 — U temeljima priprate stare manastirske 
crkve vidi se 5 stećaka u obliku sanduka. 

Ukrašena su 3 primjerka. Motivi njihovih 
ukrasa su mačevi i obična urezana linija. 

Izgleđa da je ovdje prvobitno bila nekropo- 
la sa većim brojem stećaka. 

Lit.: Dr M. Fiiipović i Dj. MazaUć, Manastir 
Papraća u Bosni, Spomenik ХС1Х, Nova serija, 
Beograd 1950, 94 — 114. 


Bašići 

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

5 — Na prevoju i raskršću seoskih puteva, 
oko 1 km sjeveroistočno od sela, uz njivu Krče- 
vina, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


voslavnog groblja, sjevemo od sela, nalazi se ne- 
kropola sa 17 stećaka u obUku stubova. . 

Spomenici šu relativno većih dimenzija, do- 
bro su obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Bećani 

Seoce u području Brajinaca, udaljeno od 
Šekovića oko 3 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

7 — Iznad sela, a ispod Pola stijene, nalazi 
se nekropola sa 179 stećaka (8 ploča, 41 sanduk, 
40 sljemenjaka i 90 stubova od kojih 20 u frag- 
mentima). 

Spomenici su dobro obrađeni, nejednako su 
očuvani (ima veoma utonulih i zaraslih primje- 
raka). 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, manji dio po pravcu s — j, u nizovima. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 1 sanduk, 1 
sljemenjak i 2 stuba. Njihovi ukrasni motivi su 
dvostruka spirala, stilizovan krst i mač. 

8 — Na lokalitetu Klanac, nedaleko od pret- 
hodne nekropole, nalazi se skupina sa 4 stećka 
(2 sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Markovići 

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 4 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

9 — U samome naselju, na lokalitetu Bu- 
banj, nalazi se nekropola sa 28 stećaka (27 slje- 
menjaka i 1 stub). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni i oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Kao motivi nji- 
hovih ukrasa javljaju se polumjeseci i mačevi. 

10 — Na lokalitetu Meljen, na njivi koja se 
zove Šib, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u ob- 
liku sljemenjaka sa postoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas je ne- 
koliko primjeraka oštećeno i djelomično zatr- 
pano. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su dvostruke spirale i okviri koji još i 
sredinom vertikalnih strana imaju običnu vrpcu. 


Trišići 

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 7 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

6 — Na šumovitoj ravnici nedaleko od ri- 
jeke Drinjače, u blizini malog savremenog pra- 


Popovići 


Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

11 — U samome našelju nalazi se nekropo- 
la sa 7 stećaka.u obliku sljemenjaka. 
Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca i buzdovana. 


Žioci 

Seoce koje je od Sekovića udaljeno oko 3 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

12 — Na lokalitetu Mramorje nalazi se ne- 
kropola sa 31 stećkom (3 sanđuka, 10 sljeme- 
njaka i 18 stubova). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Zastupljeni su slje- 
deći motivi: turnir sa sokolom u kome je an- 
gažovana i 1 žena, zatim polumjesec, rozeta i 
mač. 


Čanići 

Seoce u području Brajinaca, udaljeno od 
Sekovića oko 3 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Bijeli put, u blizini sela, 
nalazi se nekropola sa 34 stećka (5 sanduka, 21 
sljemenjak i 8 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, sa- 
mo je nekoliko primjeraka utonulo u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 1 stub. Njihovi ukrasni motivi su polumjesec 
i štap. 

Ovdje ima i fragmenata stećaka. Kameno- 
lom za ove spomenike bio je 150 m sjeverno 
odavde. 


Marjanovići 

Selo koje je od Sekovića udaljeno oko 4 km 
zračne . linije na zapadnu stranu. 

Л4 — U šumi Bukvik, a na lokalitetu Rogaj- 
lija, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (1 ploča, 
5 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Bosiljke Trifunović, učiteljice iz Se- 
kovića.) 


Kikići 

Selo koje je od Sekovića uđaljeno oko 3 km 
zračne linije na zapadnu (nešto sjeverozapadnu 
stranu. 

15 — Na lokalitetu Mramorje, na putu ka 
Tepenu i Sekovićima, nalazi se nekropola sa 35 
stećaka (1 ploča, 4 sanduka, 9 sljemenjaka i 21 
stub). Ima i nekoliko fragmenata. 


Spomenici su dobro obrađeni, danas su ne- 
ki primjerci okrnjeni i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Neki primjer- 
ci su pomicani. 

Ukrašeno je 7 primjeraka, i to 2 sljemenja- 
ka i 5 stubova. Zastupljeni su sljedeći ukrasni 
motivi: cikcak-frizovi, polumjesec, rozeta, dvo- 
struka spirala, mač i scena turnira sa sokolom. 

Jedan sanduk se u gornjem dijelu pretvara 
u prikraćenu piramidu. I na nekim fragmenti- 
ma se primjećuju ukrasi: rozeta, spirala, krst i 
cikcak vrpca. 

16 — Oko 800 m sjeverozapadno od pret- 
hodne nekropole, na lokalitetu Brijeg, nalazi se 
nekropola sa 32 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro klesani, osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s — j, osim 2 pri- 
mjerka, koji su postavljeni po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima okvira od 
običnih vrpca (takova vrpca se pruža i sredinom 
vertikalnih strana). 


Udbina 

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 2 — 3 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

17 — Na lokalitetu Guvnine (ili Strnjaci), 
ispod i sjeverno od Mrkajića kuća, oko 400 m 
sjeverno od ceste ka Papraći, nalazi se skupina 
sa 20 stećaka u obliku stubova, kao ostatak od 
nekropole koja je donedavno brojala oko 150 spo- 
menika. 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni i 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka motivima stilizo- 
vane biljke — dvostruka spirala sa rozetom na 
vrhu srednje stabljike i grozdovima koji vise o 
spiralno povijenim stabljikama. 


Sekovići 

Naselje u kojem je i sjedište opštine. 

18 — Oko 500 m južno, s druge strane rije- 
ke Drinjače, u polju koje zovu Milovo, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Oko 2 km sjeverno od naselja, kod izvora 
rječice Lomnice, situirana je stara manastirska 
crkva Lomnica. 

Lit. : Dr M. Filipović i Dj. Mazalić, Crkva 
Lomnica u Bosni, Spomenik SAN CI, knj. 3, 
Beograd 1951, 132—133. 

19 — Na lokalitetu Karaula, oko 1,5 km juž- 
no od Drinjače, uzbrdo, pokraj puta za Radoj- 
čiće, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (1 san- 
duk, 7 sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su dobro obrađeni, sada su dje- 
lomično oštećeni, nagnuti i prevaljeni. 


216 Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su polumjesec, kružić i 3 para kružnih 
vjenčića. 


Tepen 

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 3 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

20 — Na brežuljkastom i pošumljenom zavr- 
šetku kose, oko 1 km putem ka Sekovićima, nala- 
zi se nekropola sa 70 stećaka (40 sanduka i 30 stu- 
bova). 

Spomenici su slabo obrađeni, ima amorfnih 
primjeraka, a ima i oštećenih i veoma zaraslih u 
šumicu. Neki primjerci su relativno velikih di- 
menzija. 

Orijentacija je pretežno po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 stub motivom polumjeseca. 

21 — Oko 100 m sjeverno od prethodne ne- 
kropole, pokraj puta, nalazi se osamljen stećak 
u obliku sanduka. 

Spomenik je relativno velikih dimenzija 
(240 X 150 X 150 cm), dobro je klesan i očuvan. 

Izgleda da je na južnoj bočnoj strani ovoga 
spomenika bio natpis, ali se on sada više ne 
vidi (?). 


Bobari 

Selo koje je od Sekovića udaljeno oko 10 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Dolovi, oko 100 m zapad- 
no od Glavice, pokraj puta, iznad sela, nalazi se 
nekropola sa 6 stećaka (1 sanduk i 5 sljemenja- 
ka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani, ali su da- 
nas okrnjeni. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

23 — Na lokalitetu Vis (proplanak), zapadno 
od naselja, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u 
obliku sljemenjaka. 

/ Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Nemaju ukrasa. 

Orijentacija nije poznata. 

(Podaci učitelja Milorada Stefanovića, iz Ci- 
kota). 


Jokići 

Seoce koje je od Sekovića udaljeno oko 8 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

24 — Na lokalitetu Mramorje, u samome se- 
lu, na uzbrdici — u šumi, nalazi se nekropolica 
sa 3 stećka (1 ploča, 1 sanduk i 1 sljemenjak). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Ci- 
kota.) 


25 — Na brdu Kovinj, gdje je i savremeno 
pravoslavno groblje, nalazi se nekropola sa 9 
stećaka (4 ploče i 5 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Ci- 
kota.) 


Milovanovići 

Selo koje je od Sekovića udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

26 — U samome selu nalazi se nekropola sa 
14 stećaka (11 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su osrenje obrađeni, danas je vi- 
še primjeraka utonulo u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Strmnica 

Selo koje je od Sekovića udaljeno oko 4km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

27 — Na lokalitetu Mramorje-polje, kod Sa- 
vića kuća, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Jugozapadno od sela izdiže se Gradina, na 
kojoj postoje ostaci zidova. 

28 — Ispod brda Gradina, do današnjeg pra- 
voslavnog groblja, smještena je nekropola sa 37 
stećaka (27 ploča, 4 sljemenjaka i 6 stubova). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 6 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 3 sljemenjaka motivima polu- 
mjeseca i rozeta. 


Tupanari 

Selo koje je od Sekovića udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

29 — Na lokalitetu Kovanluk, južno od sela, 
nalaze se 2 osamljena stećka u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

30 — Na lokalitetu Krčevina, južno od sela, 
nalazi se nekropola sa 42 stećka (14 ploča, 1 
sanduk, 20 sljemenjaka i 7 stubova). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, a ostali različito. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su polumje- 
seci. 


217 I 


31 — Na lokalitetu Potkuća, na zemljištu 
Save Purkovića, nalazi se nekropola sa 5 ste- 
ćaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — 1 

Nemaju ukrasa. 

32 — Na lokalitetu Barice, južno od sela, na 
njivi Gužvić Ljube, nalazi se nekropola sa 17 
stećaka (2 ploče, 2 sanduka, 9 sljemenjaka i 4 
stuba). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Pođaci Hakije Hurića, učitelja iz Tišče.) 


Vrelo 

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 4 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

33 — Na lokalitetu Rudišta, sjeveroistočno 
od sela, na zemljištu Radovana Marjanovića, na- 
iazi se nekropola s 28 stećaka (19 sanduka, 3 slje- 
menjaka i 6 stubova). 

Spomenici su nejednako obrađeni, a dosta 
dobro su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Ci- 
kota.) 

34 — Na brežuljku jugoistočno od sela, u 
bašti Sretena Ruževića, nalazi se nekropola sa 21 
stećkom (11 sanduka i 10 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Ci- 
kota.) 

35 — Na lokalitetu Glavica, brežuljku po- 
kraj savremenog pravoslvnog groblja, južno od 
sela, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku slje- 
menjaka sa postoljima. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Ci- 
kota.) 

36 — Na lokalitetu Potkuće, ispod sela, na 
njivi Ružević Vuje, nalazi se osamljen stećak u 
obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenik nema ukrasa. 

(Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Ci- 
kota.) 


Dubačkići 

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

37 — Na lokalitetu Mramorje nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 
Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Trnovo 

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugogzapadnu stranu. 

38 — Na travnatoj kosi nedaleko od zaseoka 
Glišići i Todići, istočno od starog puta, nalazi se 
nekropola sa 29 stećaka (6 sanduka i 23 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su vrlo pažljivo obrađeni, ali ih 
je desetak danas nagnuto i okmjeno. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk i 2 
sljemenjaka. Kao reljefni motivi ovdje se jav- 
ljaju: polumjesec, rozeta na dršku, rozeta, mač 
i plastična rebra. 

Veći broj stećaka ima relativno velike di- 
menzije. U sjevemom kraju nekropole primje- 
ćuju se ostaci temelja neke stare zgrade, vjero- 
vatno crkve. 

39 — U šumi, na starom putu ka Kladnju, 
nešto prije zaseoka Hadžići, nalaze se 2 osamlje- 
na stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su vrlo pažljivo klesani i dobro 
su očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

40 — Pokraj puta ispod Todića kuća, nalazi 
se nekropolica sa 4 stećka u obliku sljemenjaka 
sa postoljima. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

41 — Oko 400 m zapadno od kuća zaseoka 
Hadžići, pokraj puta, smještena je nekropola sa 
15 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su vrlo dobro klesani i očuvani, 
samo su neki djelomično utonuli. Jedan sljeme- 
njak je tzv. dvostruki. 

Nemaju ukrasa. 


Plazače 

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

42 — Pokraj puta i rijeke, odmah ispod se- 
oskih kuća, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u 
obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
2 skliznula i prevaljena. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima mača i 
ruke koja drži mač. 

43 — Pokraj puta ka Trnovu, oko 1 km za- 
padno od sela, nalazi se nekropola sa 13 stećaka 
(3 sanduka i 10 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Većina primjeraka je postavljena po pravcu 
z — i, a manji broj po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 
-&3 


i 
218 Jakovice 


Selište 


Selo pokraj ceste ka Vlasenici, udaljeno od 
Sekovića oko 5 km zračne linije na južnu stranu. 

44 — U dvorištu Osnovne škole, pokraj ce- 
ste, nalazi se nekropola sa 32 stećka (2 ploče, 15 
sanduka i 15 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje klesani, danas su dje- 
lomično oštećeni i ut.onuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 ploča i 2 
sljemenjaka. Evo njihovih reljefnih motiva: po~ 
lumjesec, tordirani kružni vijenac, mač i prikaz 
čovjeka s konjem. 


Tišča 

Selo pokraj ceste ka Vlasenici, udaljeno od 
Sekovića oko 5 km zračne linije na južnu stranu. 

45 — Na lokalitetu Jazovi, na desnoj strani 
rječice Tišče, blizu njenog ušća u Drinjaču, na- 
lazi se nekropolica sa 3 stećka (1 ploča, 1 san- 
duk i 1 sljemenjak), kao ostatak nekadašnje ve- 
će nekropole. 

Spomenici su osređnje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Hakije Hurića, učitelja iz Tišče.) 

46 — Kod zaseoka Begovići, na Begovića po- 
lju, pokraj Drinjače, nalazi se nekropola sa 13 
stećaka (5 sanđuka i 8 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Pođaci Hakije Hurića, učitelja iz Tišče.) 


Betanj 

Selo na lijevoj strani Drinjače i ceste, uda- 
ljeno od Sekovića oko 6 km zračne linije na 
južnu stranu. 

47 — U šumi zvanoj Betanj, na lokalitetu 
Piskavice, južno od sela, nalazi se nekropola sa 
10 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

U blizini je savremeno pravoslavno groblje. 

(Podaci Hakije Hurića, učitelja iz Tišče.) 


Rogojevina 

Selo na lijevoj strani ceste ka Vlasenici, uda- 
ljeno od Sekovića oko 9 km zračne linije na ju- 
goistočnu stranu. 

48 — Na Simića groblju (pravoslavno gro- 
blje), na brdu, nalazi se nekropola.sa 32 stećka 
(3 ploče, 15 sanduka i 14 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa.' 

(Podaci Накјје Hurića, učitelja iz Tišče.) 


Selo koje je od Sekovića udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

49 — Na lokalitetu Luke, na zemljištu Ze- 
mljoradničke zadruge, nalazi se nekropola sa 48 
stećaka (38 sanduka i 10 stubova). 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Pođaci Mladena Ninkovića, učitelja iz Se- 
kovića.) 


Sušić 

Selo u blizini Papraće, udaljeno od Sekovića 
oko 10 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

50 — Oko 500 m istočno, na mjestu gdje je 
Sijakovića groblje (pravoslavno), na raskršću 
puteva, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u ob- 
Uku stubova. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja Ljubislava Vidojevića.) 


VLASENICA 


Plakalovići 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

1 — Pokraj puta Cikote — Bobari, u šumi, 
zapadno od sela, nalazi se nekropola sa 34 steć- 
ka (2 ploče, 5 sanduka, 10 sljemenjaka i 17 stu- 
bova). 

Spomenici su dobro obrađeni, mnogi su uto- 
nuli, nešto su okmjeni, a neki su i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 stub motivom biljne stilizaci- 
je, sa spiralama i krstom. 

Do stećaka je savremeno pravoslavno gro- 
blje. 


Sadići 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Vijenac nalazi se nekro- 
pola sa 29 stećaka (8 ploča, 1 sanduk, 11 sljeme- 
njaka i 9 stubova). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Stećci su u neredu. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci učitelja M. Stefanovića.) 

3 — Na lokalitetu Bare, južno od naselja, u 
šumici pokraj puta, nalazi se nekropola sa 10 
stećaka (1 ploča, 4 sanduka, 4 sljemenjaka i 1 
stub.) . 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali .jpodaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja M. Stefanovića.) 


219 4 — Na lokalitetu Gaj, vlasništvo Neđe Ra- 
jića, na putu, nalazi se nekropolica sa 4 stećka 
(1 ploča, 1 sanduk i 2 stuba), 

Ukrašen je 1 sanduk motivom polumjeseca. 
Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Nekada je ovdje bilo više stećaka. 

(Podaci učitelja M. Stefanovića.) 


Spomenici su osrednje klesani, a slabo su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 stuba. Njihovi reljefni motivi 
su polumjesec, rozeta i krst-rozeta. 

I na ovoj nekropoli stubovi redovno imaju 
rebro na vertikalnoj strani. 
Cerska 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 12 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

5 — U zaseoku Musikići nalazi se nekropo- 
la sa 24 stećka (1 sanduk, 6 sljemenjaka i 17 stu- 
bova). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 stuba. Kao reljefni motivi ovih 
spomenika javljaju se stilizovane biljke sa spi- 
ralama, krstovi (1 stilizovan) i polumjesec. Osim 
toga, nekoliko stojećih spomenika imaju plastič- 
no rebro uzduž — sredinom vertikalne šire 
strane. 

6 — Na Ceranskom brdu, ispod Udrč-planine, 
pokraj puta, iznad naselja, nalazi se nekropola sa 
88 stećaka (14 sanduka, 21 sljemenjak i 53 stuba). 
Tu se nalaze još 32 fragmenta stubova. 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
znatno oštećeni i zarasli u šumicu. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 11 primjeraka, i to 1 sljemenjak 
i 10 stubova. Kao motivi ovdje prevlađuju krsto- 
vi (1 stilizovan) i biljne stilizacije, većinom sa 
spiralama, a onda se javljaju i polumjeseci. Zna- 
tan broj stubova ima plastična rebra sredinom 
niz vertikalnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Presedo, na pošumljenom 
prevoju ispod Udrč-planine, nalazi se nekropola 
sa 54 stećka (2 sanduka, 7 sljemenjaka i 45 stu- 
bova). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su neki 
oštećeni i zarasli u šumicu. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 7 stubova. Zastupljeni su slje- 
deći ukrasni motivi: biljne stilizacije, polumje- 
seci, krstovi (1 stilizovan), rozete, kružni vijenci, 
povijena lozica sa grozdovima i predstava ruke. 
Znatan broj stubova ima plastično rebro uzduž 
vertikalne strane. 

8 — Oko 200 m sjeveroistočno od prethodne 
nekropole, nalazi se nekropola sa 14 stećaka u 
obliku stubova. 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas oš- 
tećeni i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Rovaši 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 13 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

9 — Na prevoju koji se zove Strana smješ- 
tena je nekropola sa 10 stećaka (2 sljemenjaka i 
8 stubova). 


Đurići 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapad, nedaleko Gra- 
bovice. 

10 — Na brdu Vis, južno od naselja, nalazi 
se nekropola sa 5 stećaka (3 ploče i 2 sljeme- 
njaka). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

U blizini stećaka su ostaci srednjovjekovnog 
utvrđenog grada Veledina. 

(Podaci učitelja Hakije Hurića.) 

11 — Na lokalitetu Podvis, jugoistočno od 
naselja, nalazi se nekropola sa 6 stečaka (1 ploča, 
1 sanđuk i 4 sljemenjaka). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

(Podaci učitelja Hakije Hurića.) 


Mršići 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 6km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

12 — Na Mršića brdu, poviše sela, nalazi se 
nekropola sa 7 stećaka (2 sanduka i 5 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su dobro klesani, danas su neki 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Na njegovim čeo- 
nim stranama prikazani su motivi ljiljana. 

Ovaj spomenik ima i natpis koji nam kaže 
da je tu sahranjen zlatar Divac. 

Lit.: T. Dragičević i V. Vuletić — Vukasović, 
Starobosanski natpis iz Vlasenice, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja u Sarajevu, 1892, 248 — 249; K. 
Hormann, Wissenschaftliche Mitteilungen III, 
501; Lj. Stojanović, n. d., III, br. 4756. 

13 — U Rašića gaju, oko 1 km zapadno od 
sela, pokraj puta i kuće Sretena Lakića, nalazi 
se nekropolica sa 4 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su vjerovatno bili dobro obrađe- 
ni, ali su danas veoma oštećeni — više sliče frag- 
mentima stećaka. 

Pomicani su. 

Nemaju krasa. 


Kuselj 

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 6 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu, 

14 — U samome selu nalazi se nekropola sa 
6 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


*') <! 
220 Jasen 

Selo koje je od Vlasenice ddaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

15 — Južno od naselja, zajedno sa savreme- 
nim pravoslavnim grobljem, nalazi se skupina 
sa 6 stećaka (2 ploče i 4 sljemenjaka). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja Hakije Hurića.) 


Turalići 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

16 — Na blagoj kosi, oko 150 m sjevemo od 
današnjeg muslimanskog groblja, nalazi se ne- 
kropola sa 45 stećaka (37 sanduka i 8 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su slabo obrađeni, okrnjeni su, 
popucali, obrasli šumom i zasuti zemljom. 

Većina je postavljena po pravcu z — i, a ma- 
nji dio po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Klještani 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

17 — Na lokalitetu Glavna ili Cifutsko gro- 
blje, na dugačkom izbočenju istočno od sela, po- 
kraj puta, raspoređena u dvije skupine, nalazi 
se nekropola sa 72 stećka (47 sanduka, 19 slje- 
menjaka i 6 stubova). 

Spomenici su osrednje klesani i očuvani. 

Orijentirani su dvojako — i po pravcu z — i 
i po pravcu s — j. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Evo njihovih ukrasnih motiva: po- 
lumjesec, kružni vijenac, mač i jednostavna pla- 
stična vrpca. 

18 — Na prevoju iznad sela, pokraj puta 
pr.ema Turalićima, nalaze se 2 osamljena stećka 

obliku sljemenjaka. 

To su dobro klesani i očuvani spomenici. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Grabovica 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

19 — U zaseoku Dželepi, na manjem ćuviku 
odmah iznad sela, nalazi se nekropola sa 12 ste- 
ćaka (6 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima tordirane 
vrpce. 


20 — U zaseoku Garići, pokraj puta, sasvim 
blizu kuća, nalazi se nekropola sa 17 stećaka (5 
sanduka i 12 sljemenjaka). 

To su osrednje klesani i slabo očuvani spo- 
menici. 

Postavljeni su po pravcu z— i, osim 2 dječja 
spomenika, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Mišari 


Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

21 — Na lokalitetu Meraja, u samome selu, 
nalazi se nekropola sa 34 stećka (12 sanduka, 15 
sljemenjaka i 7 stubova). 

Spomenici su osrednje klesani a slabo su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 5 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 3 sanđuka i 
1 stub. Bogatim biljnim stilizacijama sa grozdo- 
vima ističe se 1 visoki sanđuk. Ostali motivi ove 
nekropole su polumjesec i obična bordura. 

22 — Na lokalitetu Mramorje, u rijetkoj hra- 
stovoj šumi, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 
23 stećka (10 sanduka, 9 sljemenjaka i 4 stuba). 

Spomenici su dosta dobro klesani a osred- 
nje su očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 sljemenjaka 
i 1 stub. Njihovi reljefni motivi su polumjesec 
i mač. 


Sofići 

Seoce u predjelu Džemat, udaljeno od Vla- 
senice oko 3 km na sjevernu stranu. 

23 — U blizini kuće Muje Begtaševića leži 
1 osamljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Dobro je obrađen, ali je prevaljen i đjelo- 
mično zasut zemljom. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ne posjeduje ukrase. 


Kuljančići 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 3,5 
km na sjeveroistočnu stranu. 

24 — Na prostranom okruglastom brdu zva- 
nom Osoje, u blizini kuće Mehmeda Ferizovića, 
nalazi se nekropola sa 58 stećaka (12 sanduka, 39 
sljemenjaka i 7 stubova). 

To su pažljivo klesani, ali ponešto oštećeni 
spomenici. 

Postavljeni su po pravcu z— i, u nizovima. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 1 sanduk, 2 
sljemenjaka i 2 stuba. Na njihovim stranicama 
vidimo 4 polumjeseca i 1 buzdovan. 


221 
28 — Vkrašenl sanduk sa nekropole br. 21 u Mišarima, opština Vlasenica, Bosna i 

Hercegovina. 


25 — Na lokalitetu Vakuf, pokraj puta, bli- 
zujtuće Muje Kuljančića, nalazi se nekropola sa 
23 ''stećka (10 sanduka, 9 sljemenjaka i 4 stuba). 

Spomenici su osrednje klesani, a slabo su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 4 sanduka i 1 
sljemenjak. 

Kao reljefni motivi ovih spomenika javljaju 
se polumjeseci, paralelna rebra i scena kola is- 
pod vinograda. 


Tabhana 

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 4 
km cestom prema Zvorniku. 

26 — Uz kuću Redže Muminovića, ispod 

Gradine, nalazi se osamljen stećak u obliku slje- 
menjaka. 


To je dobro obrađen i očuvan spomenik. 
Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je motivima srpa i antropomorfnog 
krsta. 


Vlasenica 

Varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

27 — Na lokalitetu Mramorje, oko 1,5 km 
sjeveroistočno od centra varošice, nalazi se ne- 
kropola sa 12 stećaka (2 sanduka, 4 sljemenjaka 
i 6 stubova). 

Spomenici su osrednje obrađeni, a danas su 
okrnjeni, nagnuti i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. 

28 — Na zaravnjenom prostranom brdu Gra- 
dini, koja se nalazi oko 2,5 km sjeveroistočno od 
varošice, na lokalitetu Ravan, pokraj puta, ra- 222 spoređena u dvije skupine, nalazi se nekropola 
sa 19 stećaka (2 sanduka, 15 sljemenjaka i 2 
stuba). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
okrnjeni i djelomično kamenjem zasuti. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 1 sanduk i 3 
sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih motiva: 4 
polumjeseca, 1 kružni vijenac i 1 mač sa šakom. 

U blizini je savremeno muslimansko grob- 
lje. 

29 — Na pošumljenom brijegu Hum, oko 4 
km sjeverno od varošice, nalazi se nekropola sa 
7 stećaka (2 sanduka, 4 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

30 — U dvorištu stare džamije, koja je iz- 
gorjela u posljednjem ratu, u samoj varošici, na- 
lazi se skupina sa 7 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Izgleda da su pomicani. 

Nemaju ukrasa. 


Gornji Zalukovik 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

31 — Na pošumljenoj kosi koja se nalazi oko 
sredine područja sela, pokraj puta, nalazi se ne- 
kropola sa 40 stećaka (20 sanduka, 17 sljemenja- 
ka i 3 stuba). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni, danas 
su djelomično oštećeni i obrasli šumom. 

Postavljeni su uglavnom po pravcu z — i, u 
nizovima. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 2 sanduka, 2 
sljemenjaka i 2 stuba. Kao motivi njihovih re- 
ljefa pojavljuju se spirale, krstovi, tordirani vije- 
nac i mač. 

32 — Također na pošumljenoj kosi oko sre- 
dine naselja, otprilike 500 m sjeverno od kote 
705 m, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (3 san- 
duka i 2 sljemenjaka). 

x Spomenici su dobro klesani i očuvani. 

' Postavljeni su po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polumje- 
seca. 

33 — Na raskršću seoskih puteva, na pošum- 
ljenoj koti 705 m, u centru naselja, nalaze se 2 
osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. 

Kod Durića kuća, južno i nešto naviše, bio 
je kamenolom za stećke, gdje se i danas nalazi 1 
otesan sanduk. 

34 — Oko 400 m sjeverno od prethodne ne- 
kropole, blizu zgrade Osnovne škole i električne 
centrale, nalazi se nekropola sa 17 stećaka (9 san- 
duka i 8 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka koji leže okomito na taj pravac. 


Ukrašen je 1 sanduk motivom ruke sa 
mačem. 

35 — U današnjem pravoslavnom groblju, 
nedaleko od obale rijeke Jadar, nalazi se nekro- 
pola sa 80 stećaka (49 sanduka, 25 sljemenjaka 
i 6 stubova). 

Spomenici su osrednje klesani i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 sanduka, 
1 sljemenjak i 1 stub. Evo njihovih motiva: 
polumjesec, jabuka, mač i biljne stilizacije sa 
spiralama. 

36 — Oko 150 m iznad prethodne nekropole 
nalazi se skupina sa 17 stećaka (3 sanduka i 14 
sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su mnogi 
primjerci danas zasuti zemljom. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

37 — Na lokalitetu Ravan, u zapadnom kraju 
sela, nalazi se nekropola sa 16 stećaka (2 ploče, 
3 sanduka, 10 sljemenjaka i 1 stub). 

To su dobro klesani i očuvani spomenici. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, osim 2 
primjerka, koji leže okomito na takovu orijen- 
taciju. 

Nemaju ukrasa. 

38 — U šumi Miloša i Sretena Đurića, u sje- 
vernom kraju sela, nalazi se nekropola sa 7 ste- 
ćaka (1 ploča, 1 sanduk, 4 sljemenjaka i 1 stub). 
Ovdje ima još i nekoliko fragmenata. 

Stećci su dobro obrađeni a osrednje su oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osinv 1 ploče, 
koja leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Zaklopača 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 6km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

39 — Usred sela, pokraj ceste ka Zvorniku, 
nalazi se nekropola sa 12 stećaka (3 sanduka, 2 
sljemenjaka i 7 stubova). 

Spomenici su, izgleda, bili dobro obrađeni, 
sada su zatrpani i oštećeni. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i (neki su pomicani). 

Nemaju ukrasa. 


Vukovići 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 8 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

40 — Na lokalitetu Mramorje, pokraj potoka 
(vlasništvo Mlađena Mlađenovića), nalazi se ne- 
kropola sa 31 stećkom (5 ploča, 8 sanduka i 18 
sljemenjaka). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Danka Vujoševića, učitelja iz Milića). 


223 Podgora 


Kostići 


Selo koje je od Vlasenice udaljeno бко lOifen 
zračne linije na istočnu stranu. 

41 — U samome selu, uz cestu ka Zvomiku, 
nalazi se nekropola sa 12 stećaka (7 sanduka i 5 
sljemenjaka). 

Obrada osrednja, spomenici veoma oštećeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci dr Smaila Tihića.) 


jgeppe -feoje je ..ј^;;ЗДмет№ЈзВМједа oko 
17 km zraCne linije na ifegoistđčnu.sstranu. 

46 — Na livadi Kondić Mirka, pokraj puta, 
nalazi se nekropola sa ll stećaka u obliku san- 
duka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Mile Janković, učiteljice iz Milića.) 


4 


Krajčinovići 

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 14 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

42 — Pokraj rijeke Jadra nalazi se nekro- 
pola sa 17 stećaka (6 sanduka, 10 sljemenjaka i 
1 stub). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni, ali su 
danas đjelomično oštećeni i zatrpani zemljom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Koprivno 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 18 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

47 — Na zemljištu Rajka Kovačevića, u stra- 
ni, raspoređena na dvije skupine, nalazi se ne- 
kropola sa 14 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su zarasli u grmlje. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mirjane Karačić, učiteljice iz Milića.) 


i 

Ч 

l 


Jeremići 

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 17 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

43 — Na brdu (zemljište Bogosava Brežan- 
čića), raspoređena na tri skupine, nalazi se nekro- 
pola sa 28 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni. danas su 
utonuli i zarasli. 

Orijcntacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mirjane Karačić. učiteljice iz Milića.) 


Vitići 

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 15 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

44 — Na njivi Srećka Gurde, u strani, nalazi 
§e" nekropolica sa 3 stećka u obliku sanduka. 
Spomenici su osređnje obrađeni i očuvani. 
Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mirjane Karačić, učiteljice iz Milića.) 


Toljevići 

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 
17 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

45 — Na livadi Drage Durkovića. u samome 
selu, nalazi se nekropola sa 14 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
prilično zarasli. 

Nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Mirjane Karačić, učiteljice iz Milića.) 


Vrsinje 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 13 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

48 — U Beginoj zaglavici, u zaseoku Vuja- 
dini, koji pripada Donjem Vrsinju, raspoređena 
na dvije skupine, nalazi se nekropola sa 17 ste- 
ćaka (10 ploča i 7 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polumje- 
seca. 

(Podaci Radosava Mišića, učitelja iz Milića.) 

49 — Na lokalitetu Jatina — Dolince, na putu 
između Donjeg i Gornjeg Vrsinja, nalazi se ne- 
kropola sa 44 stećka (4 ploče, 6 sanduka, 30 slje- 
menjaka i 4 stuba). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Radosava Mišića, učitelja iz Milića.) 


Lukić i 

Selo pokraj ceste ka Srebrenici, udaljeno 
od Vlasenice oko 15 km zračne linije na jugo- 
istočnu stranu. 

50 — U samome naselju, pokraj ceste, nalazi 
se nekropola sa 37 stećaka (3 ploče, 8 sanduka, 
25 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni, a osred- 
nje su očuvani. 

Većina ih je postavljena po pravcu z — i, a 
manjina po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Jedan sljemenjak neobično je oblikovan — 
to je kocka sa četverovodnim krovom. 


s» 

m 


224 51 — Blizu kuće Stanka Đuričića, pokraj 
ceste, oko 1 km zapadno od prethodne nekropole, 
nalazi se skupina sa 7 stećaka u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenici su izvanredno lijepo klesani, imaju 
postolja i relativno su velikih dimenzija. Dobro 
su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nisu ukrašeni. 

52 — Na njivi Lučica, nedaleko od naselja, 
nalazi se nekropola sa 17 stećaka u obliku slje- 
menjaka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Osnovne škole iz Milića.) 

53 — Na brdu Vranovina nalazi se nekro- 
pola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Prema obavještenju nekih seljana, koje nije 
provjereno, stećci postoje i na ovim mjestima: 
Na njivi Cvike Dukić — 14 primjeraka; U Lukića 
groblju — 28 primjeraka; na lokalitetu Trubinsko 
— 3 sljemenjaka. 

(Pođaci Osnovne škole iz Dervente.) 


Pomol 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 17 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

54 — Na zemljištu Jusufa Bećirovića, raspo- 
ređena na nekoliko skupina, nalazi se nekropola 
sa 24 stećka (4 ploče, 10 sanduka i 10 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
djelomično utonuli i zarasli korovom. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mirjane Karačić, učiteljice iz Milića.) 


Višnjica 

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 14 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

55 — Na imanju Mihajla i Rajka Višnjića, 
te Dragoljuba Jovića, u strani, raspoređena na 
nekoliko skupina, nalazi se nekropola sa 114 ste- 
ćdlča u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

Nekropola je zarasla u grmlje i korov. 

Nije poznato da li ima ukrasa. 

(Podaci Mirjane Karačić, učiteljiee iz Milića.) 


Rupovo Brdo 

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 20 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

56 — Na imanju Darinka Milinkovića, ras- 
poređena u dvije skupine, nalazi se nekropola sa 
17 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
prekriveni mahovinom. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mile Janković, učiteljice iz Milića.) 


Dođatak: 

Naknadno je ustanovljeno da, prema poda- 
cima učitelja osnovnih škola, na području opštine 
Vlasenica postoji još 15 nekropola sa ukupno 345 
stećaka (23 ploče, 207 sanduka, 57 sljemenjaka i 
58 stubova), od kojih su 3 primjerka (1 sljeme- 
njak i 2 stuba) ukrašena motivima krsta, polu- 
mjeseca i sunca. Te nekropole se nalaze uz slije- 
deća sela: Jokići, Skugrići, Nova Kasaba, Dub- 
nica, Rajići, Kamendići, Bakići, Slavić-polje, Ba- 
čići, Bešići i Donja Bukovica. Ovi podaci nisu 
mogli ući u priložene tabelame i topografske 
preglede. 


BRATUNAC 


Čolakovići 

Selo u predjelu Ludmera, udaljeno od Bra- 
tunca oko 14 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

1 — Oko 500 m istočno od naselja nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka (1 sljemenjak i 2 stuba). 
Tu ima i dvadesetak amorfnih mlađih stubova. 

Spomenici su grubo obrađeni i slabo očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 stuba. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su polumjesec, jabuke, mač i koplje. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: D. Sergejevski, Ludmer, Sarajevo 1952, 
11 — 12 . 


Banjević i 

Selo u području Ludmera, udaljeno od Bra- 
tunca oko 14 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

2 — Uz aktivno pravoslavno groblje nalazi 
se skupina sa 14 stećaka (1 ploča i 13 stubova). 
Tu su još i 22 amorfna stuba iz nešto kasnijeg 
vremena. 

Spomenici su nejednako, pretežno slabo ob- 
rađeni, a danas su znatno oštećeni. 

Orijentacija im nije zabilježena. 

Ukrašeno je 11 stubova. Nekoliko primje- 
raka imaju plastična rebra sredinom uzduž us- 
pravnih strana. Inače se javljaju ovi motivi: 
jabuka, polumjesec, krst (2 stilizovana), rozeta, 
koplje, mač, luk, sjekirica, kružni vijenac, okvir 
od cikcak linija i figura jelena. Osim toga, ovdje 
se dva puta javlja predstava ljudskog lika, što je 
od posebne važnost. 

Lit.: D. Sergejevski, n. d., 8 — 9. 


Popovići 

Selo u području Ludmera, udaljeno od Bra- 
tunca oko 11 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

3 — Na lokalitetu Makovac situirana je ne- 
kropola sa 15 stećaka (4 ploče, 1 sanduk, 1 slje- 


15 S. Bešlagić: STEĆCI 


225 menjak, 5 stubova i 4 amorfna komada). Osim 
toga, ovdje se nalazi još 14 primjeraka amorfnih 
stubova, koji su nešto mlađeg datuma. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentacija se nije mogla ustanoviti zbog 
toga što su spomenici veoma zarasli i isprevalji- 
vani. 

Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 2 ploče, 1 
sanduk, 2 stuba i 3 amorfna komada. Kao reljefni 
motivi ovdje se javljaju polumjeseci (7 puta) i uz 
to još samo jabuke i krug. 

Do stećaka ima više grobova, koji su na 
površini zemlje obilježeni manjim neobrađenim 
kamenovima. 

Lit.: D. Sergejevski, n. d., 12 — 13. 


Hrnčići 

Selo u području Ludmera, udaljeno od Bra- 
tunca oko 17 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

4 — Iznad sela nalazi se nekropola sa 27 
stećaka (6 ploča, 3 sljemenjaka i 18 stubova, od 
kojih su 2 amorfna). 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
prilično oštećeni. 

Orijentacija je pretežno po pravcu si — jz, ali 
manji dio leži po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 9 primjeraka, i to 1 sljemenjak 
i 8 stubova. Zastupljeni su stilizovani . ljiljani i 
lozice sa spiralama, grozdovima i krstom, zatim 
motivi polumjeseca, krstova, rozeta, jabuka i pa- 
ralelnih urezanih linija, a na jednom primjerku 
je prikazan lik čovjeka. Nekoliko primjeraka 
imaju plastično rebro sredinom vertikalnih stra- 
na, a sljemenjak na svim stranama ima urezane 
paralelne linije. 

U blizini Hrnčića bio je stećak u obliku 
stuba sa ljudskom figurom u stavu oranta i s 
biljnim ornamentom, koji je prije nekoliko go- 
dina prenesen u Zemaljski muzej u Sarajevu. 
Pripadao je seocu Tekiji. 

Lit.: D. Sergejevski, n. đ., 6 — 8; Isti, Stećak 
kod sela Tekije, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1954 (Arheologija), 273 — 274. 

5 — Između Hrnčića i Tekije, pokraj potoka 
Vagan, nalazi se nekropola sa 8 stećaka u obliku 
stubova, od kojih su 3 amorfna. 

Obrada i očuvanost su osrednje. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Na jednom primjerku zapažaju se motivi spi- 
rala i rozeta. 


Begići 

Selo koje se nalazi također na području 
Ludmera, udaljeno od Bratunca oko 13 km zračne 
linije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — U blizini naselja nalazi se nekropola sa 
34 stećka (3 ploče, 1 sanduk, 8 sljemenjaka i 22 
stuba, od kojih su 4 amorfna). Lokalitet se ovdje 
zove Mramorje. 

Spomenici su slabo obrađeni i veoma su 
oštećeni (okrnjeni, prevaljeni, zasuti). 


Orijentacija im je različita: po pravcu z — i 
i po pravcu si — jz, ali ima primjeraka koji stoje 
i drugačije. 

Ne računajući spomenike sa plastičnim re- 
brom koje se pruža sredinom uspravnih strana, 
ovdje je ukrašeno 5 primjeraka, i to 1 sanduk, 
1 sljemenjak i 3 stuba Relativno je najviše mo- 
tiva biljnih stilizacija, a onda su zastupljeni i 
motivi polumjeseca, jabuke, mača i ruke. 

Lit.: D. Sergejevski, Ludmer, Sarajevo 1952, 
9 — 11. 

7 — Pokraj puta ka selu Brana Bačić, neda- 
leko od naselja, nalazi se nekropola sa 10 ste- 
ćaka (2 sanduka, 2 sljemenjaka i 6 stubova). 

Spomenici su nejednako obrađeni, osrednje 
su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrase. 


Radeljevac 

Selo u istočnom dijelu Ludmera, udaljeno od 
Bratunca oko 9 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

8 — Pokraj puta, između sela Radeljevac, 
Mandići i Hadžići, poviše vrela Ludmerac, nalazi 
se nekropola sa 18 stećaka (4 ploče, 2 sanđuka i 12 
stubova). Osim toga, ovdje su 4 antičke spolije 
i preko 80 amorfnih kamenova koji vremenski 
pripadaju nešto kasnijem periodu. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani; 
mnogo je prevaljenih, razbijenih ili pomaknutih 
primjeraka. 

Zbog neurednog stanja nekropole, nije bilo 
moguće ustanoviti orijentaciju spomenika. 

Ukrašena su 4 stuba. Osim jednog motiva 
krsta. na gotovo svim stranama ovih spomenika 
nalaze se bogate biljne stilizacije i, uz to, na 
jednoj strani prikazana je figura čovjeka koji 
drži krst. 

Na rimskim spolijama vide se predstave 
ljudskih likova, lava i Atisa. 

Lit.: D. Sergejevski, n. d., 13 — 16. 


Krasanovići 

Selo na lijevoj strani Drine, udaljeno od 
Bratunca oko 6 km zračne linije na sjevernu 
stranu. 

9 — Na lokalitetu Kamenjaci u Krasan- 
-polju, lijevo od ceste ka Drinjači, odmah do 
seoskih kuća, nalazi se nekropola sa 29 stećaka 
(8 sanduka, 4 sljemenjaka i 17 stubova). 

Obrada je nejednaka, slabije su obrađeni stu- 
bovi a ima i amorfnih primjeraka. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašena su 2 stuba. Njihovi ukrasni motivi 
su polumjesec, krst, povijena lozica sa zavojima 
i stilizovana biljka sa cvjetićima. 

Među stećcima je i fragment rimskog stuba. 


226 Brana Bačić 

Selo u području Kravice, udaljeno od Bra- 
tunca oko 11 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

10 — Na lokalitetu Mramorica, na putu, blizu 
kuće Jefte Grujičića, nalazi se nekropola sa 15 
stećaka (1 sljemenjak i 14 stubova). 

Spomenici su relativno većih dimenzija, ob- 
rada je dobra, ali ima oštećenih i prevaljenih 
primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 stuba. Na jednome je motiv 
jabuke, a drugi ima lozicu sa spiralicama i 
grozdovima i bogato stilizovanu biljku sa cvje- 
tićima. 

Nekoliko stubova imaju uzdužna plastična 
rebra. 

11 — U Donjem Bačiću, oko 1,5 km od pret- 
hodne nekropole, zajedno sa aktivnim pravosla- 
vnim grobljem, nalazi se nekropola sa 43 stećka 
(5 sanduka, 13 sljemenjaka i 25 stubova). 

Obrada je dobra i osrednja, stanje osrednje. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 13 primjeraka, i to 4 sanduka, 
1 sljemenjak i 8 stubova. Evo njihovih ukrasnih 
motiva: polumjesec, krst, jabuka, krug, vijenac, 
mač, koplje, zastava, sablja, topuz, luk, štit, povi- 
jena i cikcak linija, vrpca kao rebro, dvostruka 
spirala i obična spirala. 

12 — U Gornjem Bačiću, na lokalitetu Gaj, 
pokraj puta za Begiće, nalazi se nekropola sa 
10 stećaka (2 sanduka, 2 sljemenjaka i 6 stubova). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Pobuđe 

Selo nedaleko od Nove Kasabe, udaljeno od 
Bratunca oko 16 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Ograđena voda, blizu 
šume Gajevi, nalazi se nekropola sa 6 stećaka 
u obliku stubova. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

/ Ostali podaci nisu poznati. 

" (Podaci Ive Bojanovskog.) 187 


Opravdići 

Selo u području Ludmera, udaljeno od Bra- 
tunca oko 11 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

14 — U samome selu, zajedno sa aktivnim 
pravoslavnim grobljem, nalazi se skupina sa 63 
stećaka (3 ploče, 2 sanduka, 42 stuba i 16 amorfnih 
primjeraka). 

Spomenici su nejednako obrađeni, mnogi pri- 
mjerci su oštećeni, prevaljeni i zarasli u šumu. 


187 Podatke za nekropole br. 13, 16 i 18 — 19 
opštine Bratunac prikupio I. Bojanovski. 


Veći broj spomenika je postavljen po pravcu 
si — jz, a ostali stoje po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 12 stubova. Najbrojniji su mo- 
tivi jabuke i polumjeseca. Od ostalih ističu se 
biljne stilizacije, spirale, spirale u vidu kukastog 
krsta, te krstovi. Javljaju se još cikcak i povijene 
linije, krugovi i rozete. Zanimljiva je originalna 
predstava ljudske figure sa prekrštenim rukama 
na grudima. 

Stub sa predstavom čovjeka sa prekrštenim 
rukama na grudima je prije nekoliko godina 
prenesen u Zemaijski muzej u Sarajevu. 

Lit.: D. Sergejevski, n. d., 17 — 20. 


Glogova 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

15 — Na lokalitetu Grobnice (vlasništvo 
Avde Musića) nalazi se nekropola sa 29 stećaka 
(3 sanduka, 6 sljemenjaka i 20 stubova). 
Nejednaka obrada. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Skupštine opštine Bratunac.) 


Mratinci 

■ i 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

16 — U zaseoku Prisoje, na lokalitetu Dragin 
han, nalazi se nekropola sa 8 stećaka u obliku 
stubova. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Gornji Magašići 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

17 — Na lokalitetu Stolice, oko 150 m daleko 
od državnog poljoprivrednog imanja, nalazi se 
nekropola sa 50 stećaka u obliku stubova. 

Spomenici su veoma zarasli u šumu. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Donji Magašići 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

18 — U vrtu Mitra Mitrovića nalazila se 
nekropola od koje je do danas preostala skupina 
sa 2 stećka u obliku stubova. 

Jedan stub je antička spolija na kojoj je 
predstava ljudskog lika. Ovaj spomenik je pre- 
nesen u Osnovnu školu u Bratuncu. Lipenovići 


Jelah 


Selo koje se nalazi oko 13 km zračne linije 
zapadno od Bratuiica. 

19 — Na kosi iznad Lipenovića i Mratinaca, 
između dvaju savremenih pravoslavnih grobalja, 
nalazi se nekropola sa 100 stećaka u obliku stu- 
bova, koji su raspoređeni u tri skupine. 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni i 
očuvani. 

Pretežno su orijentirani po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 11 stubova. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su sljedeći: polumjesec, krst, jabuka, biljne 
stilizacije i originalna predstava muškarca, sa 
lukom, i konja koji stoji iza ovoga. Na nekim 
primjercima su i uobičajena plastična rebra sre- 
dinom vertikalnih strana. 


BljeSeva 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 4km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

20 — Na lokalitetu Stolice, na raskršću pu- 
teva za Magašiće i Glogovu, sjeverozapađno od 
naselja, nalazi se nekropola sa 43 stećka (1 ploča, 
27 sanduka, 2 sljemenjaka i 13 stubova). 

Spomenici su osređnje obrađeni, ali su danas 
u veoma slabom stanju. 

Nemaju ukrasa. 

Ostali pođaci nisu poznati. 

(Podaci Skupštine opštine Bratunac.) 


Bratunac 

Varošica u kojoj je sjedište opštine. 

21 — U podnožju brda Građac, pokraj ceste 
ka Srebrenici, na periferiji varošice, nalazi se 
nekropola sa 124 stećka (42 sanđuka, 8 sljeme- 
njaka i 74 stuba). 

Materijal stećaka je različit, obrada je bila 
dobra. današnje stanje je osrednje. 

Orijentacja je dvojaka; po obadva glavna 
pravca. 

„ ^ ukrašena su 4 stuba. Njihovi ukrasni motivi 
su krst, dvostruka spirala, stilizovana biljka i 
obične spirale. 

Na jednom sanduku nalazi se natpis koji se 
odnosi na nekog Boljedina. 

Među stećcima ima nekoliko antičkih spolija. 

Lit.: S. Bešlagić, Nekoliko novopronađenih 
natpisa na stećcima, Glasnik Zemaljskog muzeja 
U Sarajevu, 1959, 246 — 247. 

22 — Na brijegu mahale Suha, na lokalitetu 
Mramorje, uz aktivno pravoslavno groblje, u sje- 
verozapadnom kraju varošice, nalazi se skupina 
sa 8 stećaka (2 ploče, 5 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni, prevaljeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z— i, osim 1 ploče, 
koja leži po pravcu s— j. 

Nemaju ukrasa. 


Seoce koje je od Bratunca udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

23 — Na lokalitetu Mramorje, koji se nalazi 
na Pobuđskom brdu, smještena je nekropola sa 
16 stećaka (1 sanduk i 15 stubova). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas okrnjeni, prevaljeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 6 stubova. Njihovi motivi su 
sljedeći: polumjesec, rozeta, jabuka, zastava, bilj- 
na stilizacija i osamljene figure ljuđi. 


Voljevica 

Selo koje se nalazi na lijevoj strani Drine, 
udaljeno od Bratunca oko 4 km zračne linije na 
jugoistočnu stranu. 

24 — Na lokalitetu Mramorje, u polju između 
ceste i Drine, nalazi se nekropola sa 60 stećaka 
(40 sanduka i 20 stubova). 

Spomenici su nejednako obrađeni, stubovi 
slabije, današnje stanje osređnje — prilično za- 
rasli u korov. 

Orijentacija je pretežno po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ovdje ima mnogo fragmenata rimske arhi- 
tekture koji su korišteni kao stećci. U blizini su 
nađeni ostaci rimskog naselja. 

25 — Na lokalitetu Žđrijelo, blizu kuće Ome- 
ra Ahmića, nalazi se nekropola sa 25 stećaka 
(21 sanduk i 4 sljemenjaka). Spomenici su dobro 
obrađeni, danas su đjelomično okrnjeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 4 pri- 
mjerka, koji su postavljeni po pravcu s — j. 

Među stećcima se nalazi i 1 antički fragmenat. 


Biljača 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

26 — U zaseoku Prisoje, na lokalitetu Košta- 
novačko groblje (po susjednom naselju Koštano- 
vci), pored ceste, nalazi se nekropola sa 25 ste- 
ćaka (21 sanduk, 2 sljemenjaka i 2 stuba). 

Materijal stećaka je škriljevac, obrada je 
dobra, neki primjerci su oštećeni i utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk, 1 
sljemenjak i 1 stub. Njihovi ukrasni motivi su 
spirale, parovi dvostrukih spirala, stilizovani krst 
i kružni vijenac. 

Prekoputa je savremeno pravoslavno groblje. 


Loznica 

Selo koje se nalazi pokraj ceste ka Skelani- 
ma, udaljeno od Bratunca oko 9 km zračne linije 
na jugoistočnu stranu, 27 — Na lokalitetu Mramorje, pokraj ceste 
i Lozničke rijeke, nalazi se nekropola sa 150 ste- 
ćaka (70 sanduka, 30 sljemenjaka i 50 stubova). 
Tu ima fragmenata rimske arhitekture koji su 
korišteni kao stećci. 

Obrada spomenika je nejednaka, najslabije 
su klesani stubovi. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Glasnik Zem. muzeja, 
1891, 242. 


Tegare 

Selo koje se nalazi na lijevoj strani Drine, 
pokraj ceste ka Skelanima, udaljeno od Bra- 
tunca oko 13 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

28 — Na lokalitetu Potkunjica, u blizini 
seoskih kuća, pokraj ceste i savremenog pravo- 
slavnog groblja, nalazi se skupina sa 9 stećaka 
(6 sanduka i 3 stuba). 

Svi sanduci su rimske spolije. Nekropola je 
veoma zarasla u korov. 

Orijentacija je nesigurna. 

Ne primjećuju se ukrasi na spomenicima. 

Lit. D. Sergejevski, Glasnik Zemalj. muzeja 
1934, 14. 


Fakovići 

Selo pokraj ceste ka Skelanima, udaljeno od 
Bratunca oko 20 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

29 — Uz pravoslavnu crkvu nalazi se nekro- 
pola sa 5 stećaka (4 sanduka i 1 sljemenjak). 

Materijal stećaka je škriljevac, obrada i sta- 
nje je osrednje. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Mlečva 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 18 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

30 — Na lokalitetu Jelasi, na putu za Pozna- 
noviće, nalazi se nekropola sa 49 stećaka (11 plo- 
ča, 28 sljemenjaka i 10 stubova). 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Tihomira Marića, učitelja iz Fako- 
vića.) 


Jagodnja 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 20 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

31 — Kod Osnovne škole, između Jagodnje i 
Jošave, nalazi se nekropola sa 15 stećaka u obliku 
sanduka. 


Spomenici nemaju ukrasa. 
Ostali podaci nisu poznati. 
(Prema obavještenju mještana.) 


Boljevići 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 24 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

32 — Uz aktivno pravoslavno groblje, pokraj 
ceste, nalazi se nekropola sa 35 stećaka (7 ploča, 
7 sanduka, 6 sljemenjaka, 10 stubova i 5 amorfnih 
primjeraka). 

Stećci su klesani od škriljevca, obrada je 
osrednja, današnje stanje slabo (više primjeraka 
zatrpano i oštećeno). 

Orijentacija je pretežno po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak i 
1 sanduk. Njihovi ukrasi su štit i mač u rukama 
muškarca. 


Zlijebac 

Selo koje je od Bratunca udaljeno oko 28 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

33 — Na lokalitetu Luka, nedaleko od Osno- 
vne škole, nalazi se nekropola sa 16 sanduka ras- 
poređenih u dvije skupine. 

Obrada i stanje slabi. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


OLOVO 


Jelaške 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 23 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Oko 1,5 km sjeveroistočno od sela, po- 
kraj puta ka Maoči, do savremenog rimokatoli- 
čkog groblja, nalazi se skupina sa 8 stećaka (5 
ploča, 1 sljemenjak i 2 stuba). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 stub. Njegovi ukrasni motivi su 
krst, polumjesec i sunčani krug. 

Ukrašeni stub ima i natpis da je tu 1589. g. 
sahranjen Dragoilo Novaković. Još 1 prelomljeni 
stub ima natpis koji spominje nekog Vukasa 
kome su spomenik podigla njegova tri sina. 

Lit. : S. Bešlagić, Novopronađeni natpisi na 
stećcima, Naše starine IX, 140 — 142. 

2 — Oko 500 m zapadno od prethodne nekro- 
pole, na lokalitetu Goli brijeg, pokraj puta, nalazi 
se nekropola sa 5 stećaka (1 stub i 4 amorfna 
sanduka). 

Spomenici su dosta oštećeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


229 3 — Око 500 m južno od prethodne nekropole 
nalazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka. 
Spomenik je dobro klesan, ali je prevaljen. 
Orijentacija nije ustanovljena. 

Nema ukrasa. 


Kamensko 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 18 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu (najlakši 
je pristup od željezničke stanice Careva Čuprija). 

4 — Na lokalitetu Mramorje nalazi se nekro- 
pola sa 31 stećkom (4 sanduka>i 27 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, danas su djelo- 
mično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Ukrašeno je 14 sljemenjaka. Od ukrasnih 
motiva prevlađuju tordirane vrpce i spirale, za- 
tim vidimo rozete, polumjesece, ruku s mačem, 
te štap i dvije vrlo plastične sjedeće ljudske fi- 
gure. Jedan sljemenjak ima krov od šindre. 

Jedan sljemenjak ima natpis koji se odnosi 
na Milašina, sina Miloševa, a unuka Božihninog. 

Lit.: S. Bešlagić, n. d., 142—143. 


Moguš 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 3 km na 
sjeverozapadnu stranu. 

5 — Na brežuljku Mramorje, jugozapadno od 
sela, nalazi se nekropolica sa 4 stećka (1 ploča 
i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Kao reljefni mo- 
tivi ovdje se javljaju ruka s mačem i ruka s ko- 
pljem, zatim spirala, rozeta i tordirana vrpca. 

Jedan od sljemenjaka je tzv. dvostruki. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: A. Benac, Olovo, Beograd 1951, 49 — 50. 


^ Drecelj Donji 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

6 — Na mjestu gdje je i aktivno pravo- 
slavno groblje, kod Nikolića kuća, smještena je 
skupina sa 7 stećaka (1 sanduk i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su 2 pri- 
mjerka danas veoma oštećena. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak sljedećim ukrasnim 
motivima: rozetom, spiralama i biljnom stiliza- 
cijom sa spiralama i grozdovima. 

7 — Na lokalitetu Mramor, pokraj puta, 
nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku slje- 
menjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
nešto okrnjeni, zatim su nagnuti i utonuli u 
zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 


Ukrašen je 1 primjerak. Kao reljefni motivi 
ovdje se javljaju tordirana vrpca, rozeta i dvo- 
struka spirala. 

Nekoliko stećaka ove nekropole je razbijeno 
i upotrijebljeno za izgradnju okolnih zgrada. Je- 
dan sljemenjak ove nekropole je tzv. đvostruki. 

8 — Na lokalitetu Mramorčić, oko 500 m 
jugoistočno od prethodne nekropole, nalazi se 
skupina sa 56 stećaka (17 sanduka i 39 sljeme- 
njaka). Ima i fragmenata. 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su 
danas veoma oštećeni; ima mnogo okmjenih i 
utonulih primjeraka. 

Većina primjeraka je postavljena po pravcu 
z — i, ali neki leže po pravcu s — j, odnosno sz — ji. 

Ukrašena su 4 sljemenjaka. Zastupljeni su 
ovi reljefni motivi: polumjesec, rozeta, krst i 
tordirana vrpca. 

9 — Na lokalitetu Trlo, oko 700 m sjeverno 
od prethodne nekropole, pokraj ceste, nalazi se 
skupina sa 6 stećaka (4 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, a slabo 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Križevići 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

10 — Kod zaseoka Meorići, na lokalitetu 
Gradina, pokraj puta ka Varešu, nalazi se ne- 
kropola sa 42 stećka (6 ploča, 6 sanduka i 30 slje- 
menjaka). Jedan sljemenjak je tzv. dvostruki. 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni, da- 
nas su djelomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, osim 2 pri- 
mjerka, koji su postavljeni okomito na takovu 
orijentaciju. Svrstani su u nizove. 

Ukrašeno je 10 sljemenjaka. Najbrojniji su 
motivi spirala, rozeta i tordirana vrpca, zatirp 
đolaze kružni vijenci, ruka s oružjem, krst i 
polumjesec, a onda i zrakasti krug i predstava 
konja sa jahačem. Osim toga, na krovnim plo- 
hama dvaju sljemenjaka vidimo pređstavu šindre 
i plastičnih rebara. 

Neki stećci ove nekropole su upotrijebljeni za 
izgradnju mostića preko potoka Očevlja. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: A. Benac, n. d., 41 — 49. 


Boganovići 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 2 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Navitak nalazi se nekro- 
pola sa 38 stećaka (7 ploča i 31 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca, u 
nizovima. 

Ukrašeno je 10 primjeraka, i to 3 sanduka 
i 7 sljemenjaka. Kao reljefni motivi najbrojnije 


230 su torđirane vrpce, zatim rozete, a onda spiralni 
zavoji. Javljaju se još i motivi krstova. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: A. Benac, n. d., 36 — 41. 


Kozjaci 

Seoce koje je od Olova udaljeno oko 1 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

12 — Na lokalitetu Kaurski grob i na susje- 
dnom muslimanskom groblju, nedaleko od se- 
oskih kuća, raspoređena na dvije skupine, nalazi 
se nekropola sa 11 stećaka (2 ploče, 2 sanduka 
i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni, a danas 
su djelomično oštećeni. 

Postavljeni su uglavnom po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 2 sanduka i 2 
sljemenjaka. Kao reljefni motivi ovdje se javljaju 
spiralni zavoji, tordirane vrpce, kružni vijenci, 
krstovi, koplje i predstava ženske figure, što je 
neobično za ovaj kraj. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: A. Benac, n. d., 34 — 36. 


Olovo 

Varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

13 — Uz kuću Akifa Hadžiabđića nalazi se 
nekropola sa 16 stećaka (7 sanduka i 9 sljeme- 
njaka). 

Obrada dosta gruba. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 


Musići 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugozapađnu stranu. 

14 — Na glavici Mramor nalazi se nekropola 
sa 80 stećaka (25 ploča, 8 sanduka i 47 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni i 
očuvani. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, a manji broj po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 12 primjeraka, i to 2 ploče, 2 
sanduka i 8 sljemenjaka. Najčešći motivi su u 
vidu spirala, rozeta i tordirane vrpce, a potom 
dolaze krstovi. 


Dolovi 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 1.5 km 
zračne linije na južnu stranu. 

15 — Na državnom poljoprivrednom imanju 
u Haniću, oko 500 m južno od štala, nalazi se 
nekropola sa 14 stećaka (11 sanduka i 3 slje- 
menjaka). 


Spomenici su vrlo dobro klesani, danas su 
2 primjerka razbijena. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su obične 
plastične vrpce i dvostruke spirale. 

16 — Na lokalitetu Marica, oko 800 m zapa- 
dno od štala poljoprivrednog imanja, također u 
Haniću, u blizini vrela Primac, nalazi se nekro- 
pola sa 14 stećaka (7 sanduka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani, danas su 
djelomično oštećeni, utonuli i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima jabuka. 


Slavanj 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 3 km zra- 
čne linije na jugozapadnu stranu. 

17 — Uz kuće Smaje i Izeta Bole situirana 
je nekropola sa 43 stećka (5 ploča, 13 sanduka i 
25 sljemenjaka). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni i osrednje 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, osim 4 
primjerka, koji leže po pravcu si — jz. 

Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 1 sanduk i 7 
sljemenjaka. Najčešći motivi su spiralni zavoji 
i rozete, zatim se javljaju krstovi i tordirane 
vrpce, a jedanput i polumjesec. Na jednom slje- 
menjaku su uzdužna plastična rebra. 

Jedan sljemenjak ima krov na 4 vode. Slje- 
menjak sa rebrima je prenesen u Zemaljski mu- 
zej u Sarajevu. 

Lit. : A. Benac, n. d., 28 — 34. 


Krivajevići 

Selo koje je od Olova udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

18 — U Jela šumi, pokraj auto-ceste između 
Krivajevića i Nišića, nalazi se nekropolica sa 3 
stećka u obliku sljemenjaka sa postoljima. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
djelomično oštećeni i prekriveni mahovinom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Dva primjerka imaju bogate ukrase koji se 
sastoje od biljnih stilizacija sa spiralama, zatim, 
sa krstom i grozdovima, onda od rozeta, ruke do 
više lakta i krovnih strana na kojima je šindra. 

Lit.: A. Benac, n. d., 7 — 8. 


Bakići 

Selo u predjelu Musića, udaljeno od Olova 
oko 4 km zračne linije na južnu stranu. 

19 — Na brijegu iznad vrela Kamenica, u 
Donjim Bakićima, nalaze se 2 osamljena stećka 
u obliku sanduka. Lokalitet se zove Varošište. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas je 1 
okrnjen. 


231 29 — Ukrašeni sljemenjak sa nekropole br. 20 u Bakićima, opština Olovo, Bosna i 

Hercegovina. 


Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašeni su motivima uzdužnih rebara, kr- 
stom i »vodenicom«. 

.^Lit.: A. Benac, n. d., 19 — 20. 

20 — Na lokalitetu Kiisa, oko 350 m zapadno 
od prethodne nekropole, u Donjim Bakićima, 
situirana je nekropola sa 25 stećaka (4 ploče, 
2 sanduka i 19 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 9 primjeraka, i to 1 ploča, 2 
sanđuka i 6 sljemenjaka. Najčešće su zastuplje- 
ne spirale (dvostruke), zatim dolaze tordirane 
vrpce i rozete, a onda i krstovi, kružni vijenci i 
predstava ruke, ođnosno ruke s mačem. Na us- 
pravnim stranama jednog sljemenjaka prikaza- 
na su brvna seoske kuće. 

Na nekropoli se primjećuju temelji stare 
crkve. 

Lit.: A. Benac.n. d., 20 — 24. 

21 — Na lokalitetu Grebljica, iznad vrela 
Kamenica u Donjim Bakićima, nalazi se nekro- 
pola sa 14 stećaka (1 ploča, 10 sanduka i 3 slje- 


menjaka). To je šuma nedaleko od prethodne 
nekropole. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Orijentirani su po pravcu sz — ji. 

Ukrašena su 2 sanduka motivima krstova. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit. : A. Benac, n. d., 25 — 26. 

22 — U šumi Vlaškovac, oko 400 m jugoza- 
padno od vrela Kamenica, u blizini Gornjih Ba- 
kića, pokraj puta, nalazi se osamljen stećak u 
obliku relativno velikog stuba — obeliska. 

Spomenik je vrlo brižljivo obrađen, danas 
je djelomično oštećen. Oblikovan je originalno — 
to je kvadratična visoka prizma, koja se prema 
gore postepeno sužava, zatim prelazi u pirami- 
dalni krov sa kuglom na završetku. 

Spomenik je bogato ukrašen. Evo njegovih 
ukrasnih motiva: S spirale, S spirale sa groz- 
dovima, rozete, tordirane vrpce i predstava štita 
sa glavom vepra kao heraldičkim motivom. 

Lit.: Dr C. Truhelka, Dva heraldička spome- 
nika iz Bosne, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sa- 


232 rajevu, 1889, 75; Dr M. Filipović, Starine u Baki- 
ćima kod Olova, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1928, 73 — 75; A. Benac, n. d., 26 — 28. 


Dugandiići 

Selo pokraj ceste ka Knežini, udaljeno od 
Olova oko 5 — 7 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

23 — Na lokalitetu Zlokosa nalaze se 2 osa- 
mljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


HAN-PIJESAK 


Žeravice 

Selo koje je od Han-Pijeska udaljeno oko 
17 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na Golijanskom groblju (pravoslavno 
groblje), kod Osnovne škole, nalazi se nekropo- 
la sa 13 stećaka (3 ploče i 10 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentirani su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Han-Pijesak.) 188 

2 — Na njivi Krečnice, kod kuće Milana Mi- 
rovića, nalazi se osamljen stećak u obliku san- 
duka. 

Spomenik je postavljen po pravcu z — i. 

Ostali podaci nisu poznati. 

3 — Na lokalitetu Mramorje, iznad Žerav- 
skog brda, nalazi se nekropola sa 27 stećaka (12 
ploča, 2 sanduka i 13 sljemenjaka). 

Spomenici su postavljeni po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka motivima polu- 

mjeseca. 

у 


Mrkov 

Selo koje je od Han-Pijeska udaljeno oko 
9 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

4 — Na lokalitetu Grad, u blizini aktivnog 
pravoslavnog groblja, nalazi se skupina sa 18 
stećaka (17 ploča i 1 sljemenjak). 

Spomenici su u veoma slabom stanju. 
Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima jabuka. 


188 Podatke za nekropole br. 1 — 6 i 10 — 13 op- 
štine Han Pijesak prikupila Skupština opštine 
Han Pijesak. 


Nevačka 

Selo koje je od Han-Pijeska uđaljeno oko 
12 km zračne linije Па sjeverozapadnu stranu. 

5 — Na lokalitetu Hadrovine (vlasništvo 
Sumskog industrijskog pređuzeća »Stupčanica«) 
nalaze se 2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 slje- 
menjak). 

Obrada nije zabilježena. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom polumjeseca. 

6 — Na lokalitetu Pokojnica (ili Mramorje), 
na zemljištu Sulejmana Omerovića, nalazi se ne- 
kropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Obrada spomenika nije zabilježena. 

Orijentacija je po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom rozete u 
kružnom vijencu. 

(Podaci Skupštine opštine Han-pijesak.) 

7 — Na lokalitetu Podgroblje nalazi se ne- 
kropola sa 31 stećkom (21 ploča, 7 sanduka i 3 
sljemenjaka). 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Hajrudina Imamovića, učitelja iz Ne- 
vačke.) 

8 — Na lokalitetu Luke nalazi se nekropola 
sa 34 stećka (8 ploča, 6 sanduka i 20 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polumje- 
seca. '>■■ . 

(Podaci Petra Smjeničikova, učitelja iz Že- 
ravica.) 


Нап-Ктат 

Selo pokraj ceste ka Sokocu, udaljeno od 
Han-pijeska oko 10 km zračne linije na jugo- 
zapadnu stranu. 

9 — U zaseoku Capori Gornji nalazi se ne- 
kropola sa 40 stećaka u obliku sanduka. 

Bliži podaci nisu poznati. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Kusače 

Selo koje je od Han-Pijeska udaljeno oko 5 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

10 — Na lokalitetu Rijeke (Podglavica), na 
njivi Juse Gušić, nalazi se nekropola sa 12 ste- 
ćaka (11 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada spomenika nije zabilježena. Neki pri- 
mjerci su pomaknuti sa svoga mjesta. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. 


Brložnik 

Selo koje je od Han-Pijeska udaljeno oko 14 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

11 — Na zemljištu Asima Nuhanovića na- 
lazi se nekropola sa 8 stećaka u obliku sanduka. 


233 Obrada spomenika nije zabilježena. 
Orijentacija je po pravcu z— i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Gođenje 

Selo koje je od Han-Pijeska udaljeno oko 
15 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

12 — U zaseoku Podrenovci, na zemljištu 
Hamde Smajića, nalazi se nekropola sa 46 steća- 
ka (7 ploča, 32 sanduka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su osređnje obrađeni i očuvani. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, a manji broj (14 primjeraka) po pravcu 
s— j. 

Nemaju ukrasa. 

13 — U zaseoku Borak, na zemljištu Rukije 
Kulić, nalazi se osamljen stećak u obliku san- 
duka. 

Spomenik je postavljen po pravcu z — i. 

Bliži podaci nisu poznati. 


SREBRENICA 


Potočari 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 5 
km zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — Na brežuljku Gračić. s desne strane rje- 
čice. рокгај seoskog puta za Pećišta, nalazi se 
nekropola sa 20 stećaka (7 sanduka, 1 sljeme- 
njak i 12 stubova). 

Obrada spomenika je nejednaka, pretežno 
slaba, ima i amorfnih primjeraka. Neki spome- 
nici su utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

2 — Kod zaseoka Budak, na lokalitetu Mra- 
morje, oko 2 km sjeverozapadno od sela i ceste, 

^blizu kuće Orhana Huseinovića. nalazi se osam- 
'' Ijen stećak u obliku sanduka i 4 fragmenta. 

Spomenik je dobro obrađen. izgleda da je 
pomaknut. 

Nema ukrasa. 

Prije nekoliko godina odavde su odnesene 
u Srebrenicu 2 rimske stele sa reljefno predstav- 
ljenim figurama ljudi — jedna je sađa u parku, 
a druga u zidu kuće Nedžada Selmanagića. 


Pećišta 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 5 
km zračne linije na sjevernu stranu. 

3 — Na lokalitetu Troliz, na brežuljku lije- 
vo od ceste ka Bratuncu (oko 750 m daleko od 
sela Potočara), nalaze se 2 osamljena stećka u 
obliku sljemenjaka sa postoljima. 


Spomenici su relativno velikih dimenzija, 
pravljeni od kamena slabijeg kvaliteta, pa su 
vremenom prilično strađali, iako su dobro kle- 
sani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

t 


Gostilj 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 3 
km na sjevernu stranu. 

4 — Na lokalitetu Osojnača (vlasništvo 
Cvijetina Grujičića), pokraj puta, nedaleko od 
sela, nalazi se nekropola sa 38 stećaka (3 ploče, 16 
sanduka, 17 sljemenjaka i 2 stuba). 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 2 stuba. Njihovi motivi su fi- 
gura čovjeka i mač. 

(Podaci Osnovne škole iz Srebrenice.) 


Bastahovine 

Selo koje je od Srebrenice- udaljeno oko 7 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

5 — Na ravnici oko 500 m jugoistočno i iz- 
nad sela, na lokalitetu Sjedaljka (širi lokalitet 
Brda), nalazi se nekropola sa 48 stećaka (35 san- 
duka, 7 sljemenjaka i 6 stubova). 

Materijal stećaka nejednakog kvaliteta, ob- 
rada je dobra, ali je današnje stanje slabo. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom polumjeseca. 

Istočno od stećaka nalazi se savremeno mu- 
slimansko groblje a do njega je i džamija. 


Staroglavica 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 5 
km zračne linije na zapadnu stranu. 

6 — Na izbrešku pokraj Bejtića hana nalazi 
se nekropola sa 18 stećaka (8 sanduka i 10 slje- 
menjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni. 

Postavljei su po pravcu sz — ji. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su luk sa strijelom, mač i nekoliko ljudskih 
figura koje se samo naziru. 

Jedan sljemenjak je dvostruki spomenik. 


Sućeska 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 6 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Mramorje, oko 500 m sje- 
verno od seoskih kuća, raspoređena u dvije sku- 
pine, nalazi se nekropola sa 52 stećka (31 san- 
duk, 3 sljemenjaka i 18 stubova). 

Spomenici su osrednje obrađeni, a slabo oču- 
vani. 


234 Postavljeni su pretežno po pravcu z — 1, ali 
mali broj leži na pravcu sz — ji. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
stub. Stub je neobično ukrašen: pas, stablo, ru- 
ka, tordirana vrpca i jabuka. On je i po obliku 
neobičan — prema vrhu je tanji, a završetak mu 
je kuglast. Sanduk je ukrašen polumjesecom. 

Uz stećke se nastavljaju savremeni musli- 
manski grobovi sa nišanima. 


Fojhar 

Selo pokraj ceste za Bratunac, udaljeno oko 
2 km na sjevernu stranu od Srebrenice. 

8 — Na lokalitetu Bašča, pokraj puta (vlas- 
ništvo Sejfe Mujića), nalazi se nekropola sa 32 
stećka (4 ploče, 18 sanduka i 10 sljemenjaka. 
Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 
Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Osnovne škole iz Srebrenice.) 


Srebrenica 

Varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

9 — Uz Hađži-Selmanovu džamiju leži osa- 
mljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, nema ukrasa, a 
danas služi kao meit-taš (kamen na koji se posta- 
vlja mrtvac prilikom vjerskog obreda neposredno 
prije sahrane). 

Stećak je vjerovatno donesen iz neposredne 
blizine, gdje je bila nekropola. 

10 — Na brdu Bojna, oko 1 km sjeveroza- 
padno od varošice, na njivi Ravan, nalazi se ne- 
kropola sa 5 stećaka (3 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni i veoma utonuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegovi ukrasni moti- 
vi su mač i 2 spirale. 

Južno od stećaka su stari i novi musliman- 
ski grobovi. 

11 — Na brdu Recelj. a na lokalitetu Borići, 
qk6 700 m sjeverozapadno od prethodne nekro- 
pole, nedaleko od kuće Mehe Kaljevića, nalazi se 
skupina sa 4 stećka u obliku sanduka sa posto- 
ljima 

Spomenici su dobro obrađeni, današnje sta- 
nje je osrednje. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 primjerak. Evo njegovih ukra- 
sa: sablja, ruka, polumjesec i rozeta. 

12 — Na lokalitetu Sofre, oko 1,5 km cestom 
ka Bratuncu, bila je nekropola sa 11 stećaka (8 
sanduka i 3 sljemenjaka) od koje su danas pre- 
ostala samo 2 sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni. 

Nemaju ukrasa. 

Godine 1963. ovu nekropolu je uništilo lo- 
kalno građevinsko pređuzeće iz Srebrenice pri- 
likom izgradnje svog sklađišta. 

Preko puta je savremeno pravoslavno grob- 
Ije. 


Orahovica 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno 4 km 
zračne linije na južnu stranu. 

13 — Na brijegu u blizini kuća, oko 600 m 
sjeverno od ceste i rijeke, pokraj seoskog puta 
za Srebrenicu, nalazi se nekropola sa 30 stećaka 
(26 sanduka, 1 sljemenjak i 3 stuba). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a osred- 
nje su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

14 — Oko 400 m zapadno od prethodne ne- 
kropole, na nešto višem golom brijegu, nalazi se 
nekropola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Materijal stećaka nejednak, obrada neujed- 
načena, neki primjerci su u dosta slabom stanju. 

Orijentacija je po pravcu z— i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

15 — Na golom brijegu koji se zove Igrište, 
istočno od nekropole br. 13, nalazi se nekropola 
sa 23 stećka (10 sanduka i 13 sljemenjaka) i 6 
sanduka sa postoljima koji su ugrađeni u mostić 
na rijeci Jadru, ispod sela. 

Spomenici su vrlo dobro klesani i uglavnom 
su dobro očuvani, s iznimkom koji su ugrađeni 
i jednog koji je skliznuo niz brijeg. 

Nepomicani spomenici postavljeni su po 
pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Pribićevac 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 4 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

16 — Na brijegu kod samog sela, na putu ka 
Stožerskom, a na lokalitetu Sarampovo, nalazi 
se nekropola sa 23 stećka (16 sanduka i 7 slje- 
menjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom kruga (sunca). 

U blizini je aktivno muslimansko groblje. 

(Podaci Jusufa Hasića iz Srebrenice.) 188 


Biljeg 

Seoce koje je od Srebrenice udaljeno oko 5 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

17 — U dvorištu jedne kuće nalazi se osa- 
mljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašen je motivom kruga (sunca). 


188 Podatke za nekropole br. 16 — 18 i 26 op- 
štine Srebrenica sakupio Jusuf Hasić, povjere- 
nik Zavoda za zaštitu spomenikaka kulture BiH, 
direktor lovišta u Srebrenici. 


235 Skenderovići 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 6 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

18 — Na brijegu kod sela nalazi se osamljen 
stećak u obliku sljemenjaka. 

Obrada i orijentacija nisu poznati. 
Spomenik je ukrašen motivom kruga (sunca). 


Kutuzero 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 7 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

19 — Iznad sela, na prevoju i putu za Bučje 
i Podravanje, nalazi se nekropola sa 23 stećka 
(18 sanduka i 5 sljemenjaka). Ima i nekoliko 
fragmenata. 

Spomenici su osrednje klesani, slabo su oču- 
vani i pomicani su. 

Nepomicani primjerci su postavljeni po 
pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegov ukrasni mo- 
tiv je ruka s mačem. Jedan sljemenjak ima re- 
bro po sredini čeonih strana. 

Neki sljemenjaci ove nekropole su samo odo- 
zgo bačvasto zaobljeni, a jedan sanduk je zaši- 
ljen s jedne čeone strane. 


Palež 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 9 
km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

20 — Na brežuljku Sljivova nalazi se nek- 
ropola sa 10 stećaka (5 sanduka i 5 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Po obavještenju Gruje Nikolića iz Podrav- 
nog.) 


Podravno 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 7 
icm zračne linije na jugozapadnu stranu. 

21 — Na lokalitetu Crvena njiva, oko 1 km 
istočno od Osnovne škole, nalazi se nekropola 
sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca i rozete. 

(Po obavještenju Gruje Nikolića iz Podrav- 
nog.) 


Lubnice 

Selo i brdo koje je od Srebrenice udaljeno 
oko 10 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

22 — Na Lubnićkom brdu, vrlo istaknutom 
mjestu pokraj puta, raspoređena u dvije skupi- 
ne, nalazi se nekropola sa 27 stećaka (9 sanduka 


i 18 sljemenjaka). Osim toga, kod izvora, u šumi, 
oko 500 m putem prema Jadru, nalazi se mali 
dvostruki sljemenjak, koji je vjerovatno donijet 
sa nekropole. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
prilično utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom krsta. 


Knezovi 

Seoce koje je od Srebrenice udaljeno oko 9 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

23 — Na lokalitetu Borak, u blizini sela, na- 
lazi se nekropola sa 20 stećaka u obliku sanduka. 
Ostali podaci nisu poznati. 

(Po obavještenju mještana.) 


Karačići 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 10 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

24 — Na vrlo istaknutom brdu, oko 500 m 
sjeverno od seoskih kuća, na lokalitetu Cura, 
nalazi se nekropola sa 27 stećaka (21 sanduk, 4 
sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su nejednako klesani, sljemenjaci 
vrlo dobro, a ostali slabo, više primjeraka je okr- 
njeno, nagnuto ili utonulo. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

25 — Na brdu Gragir, oko 500 m zapadno od 
prethodne nekropole, nalazi se skupina sa 3 steć- 
ka u obliku sanduka i 2 fragmenta sanduka. 

Obrada je dobra, današnje stanje slabo. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više stećaka. 


Urisići 

Selo nedaleko od Karačića, udaljeno od Sre- 
brenice oko 11 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

26 — Kod zaseoka Greben, na brežuljku koji 
je oko 1,5 km daleko od kuća, nalazi se nekro- 
pola sa 70 stećaka (60 sanduka i 10 sljemenjaka). 

Spomenici su postavljeni po pravcu z— i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom rozete. 


Ljeskovik 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 11 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

27 — Na lokalitetu Mramorje, na putu za 
Klotijevac, oko 2 km južno i ispod sela, nalazi se 
nekropola sa 18 stećaka (3 sanduka i 15 sljeme- 
njaka). 


236 Neki spomenici su relativno vrlo veliki (npr. 
260 X 120 X 120 cm), vrlo pažljivo su klesani i 
dobro očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Nemaju ukrasa. 

28 — Na lokalitetu Zaelisije, blizu zaseoka 
Markovići, na brijegu pokraj puta za Lubnićko 
brdo, nalazi se nekropola sa 4 stećka (1 sanduk 
i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegov motiv je kosi 
krst — kao »svastika«. 

Oko 100 m zapadno nalazi se staro musli- 
mansko groblje. 


Klotijevac 

Selo na lijevoj strani Drine, udaljeno od 
Srebrenice oko 13 km zračne linije na jugoistoč- 
nu stranu. 

29 — Kod zgrade Osnovne škole, ispod sela, 
smještena je nekropola sa 54 stećka (18 ploča, 
25 sanduka, 7 sljemenjaka i 4 stuba). 

Većina spomenika je dobro obrađena, ali su 
neki danas znatno oštećeni, a i pomicani su. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 2 sanduka, 1 
sljemenjak i 1 stub. Na stranicama ovih spome- 
nika prikazane su 2 scene turnira i motivi jabu- 
ka, polumjeseca i povijene lozice sa trolistovi- 
ma. 

U gornji broj uračunata su i 2 rimska spo- 
lija, od kojih se na jednoj steli nalaze 4 ljudska 
lika. Jedan sljemenjak ima 2 postolja, što je ri- 
jedak slučaj. Nekropola je potopljena akumu- 
lacionim bazenom za hidrocentralu Perućac. 

Lit.: I. Bojanovski, Rimska stela iz Kloti- 
jevca na Drini, Naše starine IX, 189 — 192. 

30 — U zaseoku Babajićima, kod kuće Salka 
Nazira, nalazi se nekropola sa 35 stećaka (1 plo- 
ča, 26 sanduka, 5 sljemenjaka i 3 amorfna ka- 
mena). 

Spomenici su osrednje klesani i očuvani. 

--•''Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 sanduka i 1 
sljemenjak. Kao motivi njihovih reljefa javlja- 
ju se nizovi plastičnih kružića, polumjesec i 
predstava ležeće muške figure, što je vrlo rijet- 
ka pojava. 


Poznanovići 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 13 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

31 — Na lokalitetu Pađališta, na pošumlje- 
nom brdu, pokraj puta, odmah do sela, nalazi 
se nekropola sa 40 stećaka (9 ploča, 8 sanđuka, 16 
sljemenjaka i 7 stubova). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


U blizini je savremeno muslimansko grob- 

lje - 

(Podaci Velimira Covića, učitelja iz Pozna- 
novića.) 


Petriča 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 28 
km zračne linije na jugoistočnu stranu, pokraj 
ceste Skelani — Bratunac. 

32 — Na lokalitetu Grobnice, kod kuće Bo- 
goljuba Radivojevića, nalazi se 5 fragmenata 
stećaka u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu zabilježeni. 


Crvica 

Selo pokraj ceste Skelani — Bratunac, uđalje- 
no od Srebrenice oko 26 km zračne linije na ju- 
goistočnu stranu. 

33 — Na lokalitetu Rašće, kod kuće Radi- 
voja Stojkanovića, nalazi se osamljen stećak u ob- 
liku sanduka sa postoljem. 

Klesan je od škriljevca dosta dobro, danas 
je djelomično utonuo. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nema ukrasa. 

U blizini su nađena 3 rimska nadgrobna 
spomenika, od kojih je 1 sa natpisom i 1 sd re- 
ljefom tužnog Atisa. 

Lit.: I. Bojanovski, Arheološko-epigrafske 
bilješke sa Drine, Clanci i građa . . . VII (Tuzla 
1967), 41 — 44. 


Bujakovići 

Selo pokraj ceste Skelani — Bratunac, udalje- 
no od Srebrenice oko 24 km zračne linije na ju- 
goistočnu stranu. 

34 — U Bujakovića polju, blizu kuće Dušana 
Simića, pokraj ceste, donedavno je bila nekro- 
pola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su uništeni i ugrađeni u susjedne 
zgrade. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Đurđev ac 

Selo na lijevoj strani Drine, udaljeno od 
Srebrenice oko 17 km zračne linije na jugoistoč- 
nu stranu. 

35 — Na prevoju i putu iznađ sela, nalazi 
se nekropola sa 6 stećaka (1 sanđuk, 4 sljeme- 
njaka i 1 stub). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 


237 Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 sljemenjaka 
i 1 stub. Kao motivi njihovih reljefa pojavljuju 
se polumjesec, rozeta, luk i mač. 

Stub ima natpis koji nam kaže da je tu sa- 
hranjen Dabiživ Marković. 

Jedan sljemenjak je kombinovan sa sandu- 
kom. Oko 300 m istočno odavde izdiže se brdo 
Đurđevac na kome se nalaze ostaci zidova sred- 
njovjekvnog utvrđenog grada Đurđevca. 

Lit.: S. Bešlagić, Novopronađeni natpisi na 
stećcima, Naše starine IX, 137 — 138. 


Sulice 

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 17 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

36 — Na lokalitetu Kamenje, na zaravanku 
brda iznad sela, nalazi se nekropola sa 21 steć- 
km (15 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su pretežno slabo obrađeni, znatno 
su oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka. koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

37 — Na lokalitetu Vitez, na prevoju i putu 
Ridić — Osat, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u 
obliku sijemenjaka. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Poljak 

Seio koje je od Srebrenice udaljeno oko 18 
кт zrsčr.e linije na jugoistočnu stranu. 

38 — Na lokalitetu Gaj, oko 1 km sjevero- 
zapadno od sela, nalazi se nekropola sa 44 steć- 
ka (3 ploče, 12 sanduka i 29 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani i očuvani, obra- 
sli su mahovinom. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

39 — Na lokalitetu Kosa (prevoj) nalazi se 
nekropola sa 13 stećaka u obliku sanduka. 

. Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Nemaju ukrasa. 

Na periferiji nekropole vide se amorfni us- 
pravni kamenovi kao nadgrobni spomenici. Ov- 
dje je ranije bilo više stećaka. 


Ridić 

Seoce koje je od Srebrenice udaljeno oko 
18 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

40 — Pokraj puta Jezero — Osat nalazi se ne- 
kropola sa 19 stećaka (9 sanduka i 10 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani i očuvani. 

Orijentacija je po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom rozete u 
vijencu. 


Trubar 

Seoce koje je od Srebrenice udaljeno oko 19 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

41 — U blizini naselja nalazi se nekropola 
sa 5 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom rozete u 
dvostrukom kružnom vijencu. 


Zgunja 

Selo na lijevoj strani Drine, a udaljeno je 
od Srebrenice oko 23 km zračne linije na jugois- 
točnu stranu. 

42 — Ispod sela, blizu same obale rijeke, po- 
kraj ceste Skelani — Peći, nalazi se nekropola sa 
8 stećaka (1 ploča, 5 sanduka, 1 sljemenjak i 1 
stub). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas oš- 
tećeni, utonuli, pa i pomaknuti. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je stub. Na njegovim stranicama se 
nalaze motivi rozeta i štapa. 

Isti spomenik u obliku stuba ima i natpis 
koji nam kaže da tu leži »krstjanin« Ostoja. Na 
jednom oštećenom sanduku nalazi se drugi nat- 
pis ove nekropole od kojega je preostala samo 
riječ »strojnik«. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 138 — 139; M. T. Okić, 
Les Kristians (Bogomiles parfaits) de Bosnie 
d’apres des documents turcs inedits, Siiđost-for- 
schungen, B. XIX. Miinchen 1960, 124. 

43 — Oko 300 m zapadno od prethodne ne- 
kropole, također pokraj ceste, nalazi se skupi- 
na sa 9 stećaka (6 sanduka, 1 sljemenjak i 2 stu- 
ba). 

Spomenici su, izgleda, bili dobro obrađeni, 
ali su danas oštećeni i prilično zasuti zemljom. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


SOKOLAC 


Rudine 

Selo u okolini Knežine udaljeno od Sokoca 
oko 20 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

1 — Na glavici, oko 300 m sjeverno od sela, 
nalazi se nekropola sa 12 stećaka (8 sanduka i 4 
sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su okolo glavice, poput tetiva 
kruga. 

Ukrašena su 4 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su obične vrpce, polumjesec i urezana uz- 
dužna linija. 


238 Mangurići 

Selo u okolini Knežine, udaljeiio od Sokoca 
oko 18 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

2 — Na lokalitetu Ljuta strana, na blagoj 
pošumljenoj padini brda, između Mangurića i Za- 
brđa, nalazi se nekropola sa 14 stećaka (7 sandu- 
ka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo đobro obrađeni, djelomič- 
no su oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom ruke sa 
kopljem. 

3 — Na lokalitetu Drvarevo, u šumi između 
Mangurića i Karmatovića, pokraj puta, nalazi 
se nekropola sa 80 stećaka (50 sanduka i 30 slje- 
menjaka). 

Vrlo dobro klesano, dobro očuvano. Neki 
sanduci imaju srednjicom vodoravne strane de- 
belo uže koje se javlja i na nekim drugim nek- 
ropolama ovoga kraja. Neki sanduci su koso 
stesani po ivicama vodoravne strane. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 sanduka. Njihovi motivi su 
polumjeseci i krstovi koji su nešto stilizovani. 

4 — Oko 1 km jugozapadno od prethodne 
nekropole, na brdu i glavici, na lokalitetu Ne- 
ljeske, nalazi se nekropola sa 13 stećaka (9 san- 
duka i 4 sljemenjaka). 

Vrlo dobra obrada, dielomično su oštećeni. 

Orijentacija po pravcu z— i, u nizovima. 

Ukrašen 1 sanduk motivom dvaju polumje- 
scca. koji se izbočinama dodiruju, što je vrlo 
neobična pojava. 


Pihlice 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 16 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

5 — Na lokalitetu Mramorje, nedaleko od 
sela, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku 
sljemenjaka. 

Ostali podaci nedostaju. 

(Po kazivanju mještana.) 


Banjalučica 

Selo na putu od Knežine prema Cevljanovi- 
ćima, udaljeno od Sokoca oko 18 km zračne li- 
nije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — U šumi Krnja jela, oko 1 km jugoza- 
padno od sela, na mjestu koje se zove Biljezi, 
nalazi se nekropola sa 24 stećka (12 sanduka i 12 
sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma utonuli i zarasli a i prekriveni zemljom i 
lišćem. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, a manji broj po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 9 primjeraka, i to 2 sanduka i 
7 sljemenjaka. Kao motivi ovih primjeraka naj-. 
brojnije su spirale (jednostavne, đvostruke i 


kombinovane sa rozetama), zatim bordure od 
kosih paralelica, a onda tordirana vrpca i ro- 
zeta u kružnom vijencu. 

7 — U zaseoku Karetići nalazi se nekropola 
sa 15 stećaka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Svi primjerci imaju ukrase u vidu spirala. 

8 — Na lokalitetu Kiler nalazi se osamljen 
stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen, аИ je preva- 
ljen. 

Ukrašen je motivima spirala. 

Napomena: Naknadno je ustanovljeno da se 
na brežuljku Mramorje, u sjevernom kraju sela 
(kod kuće Sulejmana Grbe), blizu ceste, nalazi 
nekropola sa 12 stećaka (6 sljemenjaka i 6 sandu- 
ka) vrlo dobre obrade. Ukrašena su 2 sanduka 
motivima dvostruke spirale i koncentričnih vi- 
jenaca. 


Kruševci 

Selo u blizini Knežine, udaljeno od Sokoca 
oko 14 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

9 — Na lokalitetu Pazarić, nedaleko od se- 
oskih kuća, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 9 
stećaka (1 sanduk i 8 sljemenjaka). 

Dobra obrada, djelomično su oštećeni i uto- 
nuli. Jedan sljemenjak je dvostruk, a jedan san- 
duk se u gornjem đijelu pretvara u prikraćenu 
priramidu. 

Orijentacija je po obadva glavna prvca. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi motivi su 
tordirana vrpca i paralelna rebra na čeonim 
stranama koja imitiraju brvna seoske kuće, 

U blizini je staro muslimansko groblje. 

10 — U zaseoku Grabenice, na putu ka Ga- 
jevima i Pihlicama, u blizini kuće Mustafe Dža- 
fića, nalazi se nekropola sa 200 stećaka (90 san- 
duka i 110 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo brižljivo klesani i dobro 
su očuvani. Neki sljemenjaci su relativno vrlo 
velikih dimenzija, a naročito 1 primjerak koji 
ima dva postolja. 

Orijentacija je po obadva glavna pravca. 

U blizini je staro muslimansko groblje sa 
nišanima koji su ukrašeni. 

11 — U zaseoku Grabenice, a na mjestu Ja- 
sikovica, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u ob- 
liku sljemenjaka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Po obavještenju mještana.) 


Bjelosalići 

Selo između Knežine i Čevljanovića, uda- 
ljeno od Sokoca oko 18 km zračne linije na sje- 
verozapadnu stranu. 

12 — Na lokalitetima Tinjag i Do, pokraj 
puta, u blizini sela, raspoređena na dvije sku- 
pine, nalazi se nekropola sa 25 stećaka (10 san- 
duka i 15 sljemenjaka). 


239 


Spomenici su osrednje klesani i očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su tordirane vrpce, rozete, biljna stiliza- 
cija sa spiralama i predstavama konja. 

Nekropola je ranije bila brojnija, jer su ne- 
ki stećci ugrađeni u obližnje zgrade. 


Poretak 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko .18 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

13 — U predjelu Bijela stijena, a na lokali- 
tetu Mramorje, na šumovitom proplanku, oko 2 
km daleko od sela, pokraj starog puta, nalazi se 
nekropola sa 65 stećaka (38 sanduka i 27 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
prilično utonuli i zarasli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivima polumje- 
seca i kruga. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Alibegovc i 

Selo koje je d Sokoca udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

14 — Oko 400 m sjeverno od ćuprije u selu 
nalazi se nekropola sa 50 stećaka (49 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su od slabijeg materijala, slabo 
su obrađeni. Danas su veoma obrasli mahovi- 
nom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom tordirane 
vrpce. 

15 — Pokraj puta između Alibegovaca i Ja- 
buke nalazi se nekropola sa 17 stećaka (15 san- 
duka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni, ali su 
danas veoma obrasli mahovinom. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom krsta. 

У 

Imamovići 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 17 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

16 — Na prostranom blagom brdu blizu sela, 
zajedno sa aktivnim muslimanskim grobljem, 
nalazi se nekropola sa 63 stećka (29 sanduka, 32 
sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su vrlo brižljivo klesani, danas su 
djelomično utonuli i zarasli korovom. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 10 primjeraka, i to 8 sljeme- 
njaka i 2 stuba. Evo njihovih ukrasnih motiva: 
dvostruka spirala, krst, polumjesec, stilizovan 
krst, štap, sablja, sjekirica i predstava čovjeka. 

U sjevernom kraju nekropole nalaze se 2 
»hrišćanska nišana« (prelazni oblici od stećaka 
ka muslimanskim nišanima). 


Lit.: Š. Bešlagić, Dragocjena prizma, sara- 
jevski dnevni list »Oslobođenje« od 31. VIII 1968, 
4; Isti, Hrišćanski nišani XV v. u Bosni, Zbor- 
nik Svetozara Radojčića, Beograd 1969, 25 — 30. 30 — Stećak u obliku nišana iz Imamovića, op- 
ština Sokolac, Bosn a i Hercegovina. 


Jabuka 

Seoce u blizini Knežine, udaljeno od Sokoca 
oko 13 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu, 


240 


'<&!к!г 


f 


17 — Na lokalitetu Мгашогје, na kosi iznad 
sela, nalazi se nekropola sa 102 stećka (26 ploča, 
60 sanduka i 16 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje klesani, više primje- 
raka je okrnjeno, nagnuto ili utonulo u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 7 primje- 
raka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u ni- 
zove. 

Ukrašeno je 7 primjeraka, i to 1 ploča, 4 
sanduka i 2 sljemenjaka. Pored krstova (3 stili- 
zovana), dvostrukih spirala, jabuka i tordirane 
vrpce, koji se vide više puta, ovdje se još kao 
reljefni motivi javljaju obična bordura, vrpca od 
kosih paralelica i tordiran vijenac. 

Jedan sljemenjak ove nekropole ima dva 
postolja. 

18 — Na lokalitetu Stupine ili Mramorovi u 
polju, nalazi se nekropola sa 16 stećaka (5 san- 
duka i 11 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Kaljina 

Selo i sjedište mjesnog ureda, udaljeno od 
Sokoca oko 14 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

19 — Na lokalitetu Kalen greblje, oko 150 m 
zapadno od Osmogodišnje škole, na zaravanku 
brda, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 8 ste- 
ćaka (4 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, danas su djelo- 
mično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ovdje nema ukrasa, ali 1 sanduk ima ošte- 
ćen natpis u kome se kaže da ga je pisao pop 
Pribislav. 

Lit.: S. Bešlagić, Nekoliko novopronađenih 
natpisa na stećcima, Naše starine XI, 47 — 48. 


Sijerci 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 15 km 
zrhčne linije na sjeverozapadnu stranu. 

20 — Na lokalitetu Krst, na brdu južno od 
sela, zajedno sa starijim i novijim pravoslavnim 
grobljem, nalazi se nekropola sa 7 stećaka u ob- 
liku sanduka sa postoljima. 

Spomenici su vrlo dobro klesani, djelomič- 
no su oštećeni, a 1 primjerak je i prevaljen. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima jabučica. 


Kalauzovići 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 17 km 
zračne linije na zapađnu stranu. 

21 — U samome selu, uz zgrađu Osnovne 
škole, koja je podignuta 1947. g., bila je nekro- 


pola sa oko 80 stećaka (oko 30 sanduka i oko 50 
sljemenjaka), koja je sva uništena i ugrađena u 
pomenutu školsku zgradu. 

Danas se ovdje dobro primjećuju ležišta biv- 
ših stećaka po kojima se vidi da su spomenici 
bili postavljeni po pravcu z — i. 

Nije poznato da li su spomenici imali uk- 
rase. 

22 — Oko 500 m istočno od škole, kod izvo- 
ra Vrelce, postoji osamljen stećak u obliku ma- 
njeg sljemenjaka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

23 — Oko 1200 m zapadno od škole, na mje- 
stu gdje je savremeno pravoslavno groblje, na- 
lazi se osamljen stećak u obliku sljemeniaka sa 
postoljem. 

Dobro je obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

24 — Kod zaseoka Radakovina, na lokalite- 
tu Mramorje, nalazi se skupina sa 3 stećka (1 
sanduk i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su uto- 
nuli i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu s — j. I 

Nemaju ukrasa. 


Jasik 

Seoce i šuma kod Knežine, udaljeno od So- 
koca oko 12 km zraćne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

25 — Na lokalitetu Drčalica, u šumi, situira- 
na je nekropola sa 54 stećka (53 sanduka i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su nejednako obrađeni, djelomično 
su oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 sanduka. Evo njihovih ukra- 
snih motiva: ruka s mačem, štit i štap. 

26 — Na lokalitetu Duboki potok, oko 800 m 
sjeverno od prethodne nekropole, usred velike 
šume, stoji osamljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Mičivode 

Selo u blizini Knežine, udaljeno od Sokoca 
oko 12 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

27 — Na lokalitetu Podomar, oko 600 m zapa- 
dno od sela, u šikari, na tumulu, nalazi se nekro- 
pola sa 8 stećaka (7 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro klesani, danas su prilično 
oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Š. Bešlagić: STECCI 


241 Kneiina 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 11 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

28 — U mahali Batovo, na lokalitetu Mra- 
morje, blizu kuće Hasiba Ramića, nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Odmah do stećaka nalaze se aktivno musli- 
mansko i pravoslavno groblje. 


Preljubovići 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 9km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

29 — Na lokalitetu Hrid, na preistorijskoj 
gradini istočno od naselja, nalazi se nekropola sa 
13 stećaka (9 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Obrada spomenika je dobra, današnje stanje 
osrednje. 

Orijentacija je po pravcu z— i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka motivima rozete, 
stilizovanog ljiljana i mača. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Zljebovi 

Selo na cesti ka Vlasenici, udaljeno od Sokoca 
oko 8 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

30 — Zajedno sa savremenim pravoslavnim 
grobljem zaseoka Rančići, oko 1 km zapadno 
od ceste, nalazi se nekropola sa 12 stećaka (8 
sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, djelomično 
su oštećeni. Dva primjerka su nešto odvojena. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, a manji dio po pravcu s — j. 

Nema ukrasa, osim što je 1 sanduk pravo- 
ugaono izdubljen. 


Košutic a 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

31 — Na tumulu usred Luburić-polja, oko 
1 km južno od sela, nalazi se nekropola sa 42 
stećka (41 sanđuk i 1 sljemenjak). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni, da- 
nas su znatno okrnjeni i utonuli. 

Postavljeni su po piavcu z — i, ali je znatan 
broj postavljen oko tumula. 

Ukrašeno je 5 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su okviri i bordure od obične plastične vrpce, 
»vodenica« i krst. 

Na više mjesta primjećuju se ležišta stećaka 
koji su uništeni. Jedan sljemenjak ima četvero- 
strani krov. Na nekropoli je nekada bila crkvica. 


32 — Na lokalitetu Bare, također u Luburić- 
polju, oko 250 m sjeverozapadno od prethodne 
nekropole, nalazi se skupina sa 80 stećaka (79 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada je nejednaka, ima i amorfnih pri- 
mjeraka. Spomenici su veoma oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 6 sanduka. Evo njihovih ukra- 
snih motiva: rozeta, polumjesec, obična plastična 
vrpca, štit, mač, stilizovani krst i snop povijenih 
linija. 

33 — Oko 1 km sjeveroistočno od prethodne 
nekropole, ukraj Luburić-polja, a oko 400 m ju- 
goistočno od sela, nalazi se skupina sa 103 stećka 
(94 sanduka i 9 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani, ali su veoma 
oštećeni, utonuli i razbijeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašeno je 11 primjeraka, i to 10 sanduka 
i 1 sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su polu- 
mjeseci, krstovi i mačevi. 

Dva sanduka su ugrađena u mostić preko 
obližnjeg potoka. Kamenolom za stećke bio je 
blizu, u podnožju Vjetrenika. Oko 300 m jugo- 
zapadno nalazi se nekoliko starih nišana sa ukra- 
sima. 


Mandra 

Seoce u području Starih Sokolovića, uda- 
ljeno od Sokoca oko 11 km zračne linije na sje- 
veroistočnu stranu. 

34 — Na brijegu usred naselja, gdje je i 
savremeno pravoslavno groblje. nalazi se skupina 
sa 6 stećaka (3 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su polumjesec i spiralica. 


Miletci 

Selo u Starim Sokolovićima, uđaljeno od 
Sokoca oko 9 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

35 — Oko 600 m zračne linije na sjeveroza- 
pad od zaseoka Ovrčje, raspoređena na 2 obližnja 
tumula, nalazi se nekropola sa 62 stećka (56 san- 
duka i 6 sljemenjaka). 

Vrlo dobro klesano, neki primjerci su djelo- 
mično okrnjeni i utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. osim nekoliko 
primjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 4 sanduka. Evo njihovih ukra- 
snih motiva: rozeta, krst, mač, ruka, bordura ođ 
povijene lozice sa spiralicama i đosta originalna 
bordura od povijene lozice sa stilizovanim akan- 
tusovim listićima. 


242 Madžari 

Selo pokraj puta Žljebovi — Sokolovići, uda- 
ljeno od Sokoca oko 9 km zračne linije na sje- 
veroistočnu stranu. 

36 — U zaseoku Geruša, pokraj puta, ispod 
kuća, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku 
ploča. 

Spomenici su veoma utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


Selišta 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

37 — Na izbrešku Vrhselište, oko 400 m sje- 
verozapadno od sela, nalaze se 2 osamljena stećka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo dobro klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

38 — Na brdu Mramor, oko 400 m sjevero- 
zapadno od prethodne nekropole, nalazi se sku- 
pina sa 3 stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi ukrasi su 
neobični: debela vrpca po hrbatu, krovu, verti- 
kalnim ivicama i po sredini čela, koja se dolje 
završava šapom, kao nekom vrstom baze stuba. 
Ona sa čeonih strana ima jedno ojačanje na 
sredini. 

39 — Na lokalitetu Luka, oko 800 m zračne 
linije na sjeveroistok od sela, nalazi se skupina 
sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Sokolovići 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 11 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

- 40 — Na njivi Stolovi, nedaleko od sela, u 
pravcu Mandre, nalazi se osamljen stećak u 
obliku sanduka. 

Nema ukrasa. 

Ostali podaci nisu zabilježeni. 


Klečkovac 

Selo u predjelu Starih Sokolovića, udaljeno 
od Sokoca oko 12 km zračne linije na sjevero- 
istočnu stranu. 

41 — U njivi ispod kuća i ceste nalazi se 
nekropola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pri- 
lično zarasli u korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


42 — Kod zaseoka Grlac, na lokalitetu 
Crkvina, nalazi se nekropola sa 30 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su 
veoma zarasli, pa im je pristup otežan. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Tu je nađen rimski spomenik sa reljefom 
konjanika, koji je prenesen u Osnovnu školu 
u selu. 

43 — Kod zaseoka Grlac, na glavici zvanoj 
Ovlagija, blizu kuće Milorada Bartule, nalazi 
se nekropola sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i znatno zarasli u korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom mača. 

44 — Uz česmu kod vrela Ramanovci ugra- 
đeno je 6 stećaka u obliku ploča, koji su vjero- 
vatno uzeti sa nekropole br. 42, oko 50 m jugo- 
istočno odavde. 

Na spomenicima se ne primjećuju ukrasi. 


Vraneši 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

45 — Na platou kod zaseoka Ploče nalazi se 
nekropola sa 11 stećaka (10 sanduka i 1 sljeme- 
njak). 

Spomenici su dobro klesani, danas su đjelo- 
mično utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasni 
motivi su štit i »vodenica«. 

46 — Na lokalitetu Gola glavica, oko 2 km 
jugoistočno od sela, nalazi se nekropola sa 6 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su 
djelomično okrnjeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Barnik 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 14 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

47 — Na Glavici usred sela nalazi se nekro- 
pola sa 18 sanduka, 1 ploča je kod česme, a 1 
ploča 200 m sjevernije. 

Spomenici su osrednje obrađeni, djelomično 
su oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Kalimanići 

Selo u području Starih Sokolovića, udaljeno 
od Sokoca oko 15 km zračne linije na istočnu 
stranu. 


243 . 1 


48 — Sasvim blizu seoskih kuća, u predjelu 
Hoćimer, uz savremeno muslimansko groblje, na- 
lazi se skupina sa 24 stećka (22 ploče, 1 sanduk 
i 1 stub). 

Sanduk je relativno velik, sa postoljem, do- 
bro obrađen, ploče su slabo obrađene i očuvane, 
a stub je oblikovan kao visoki nišan. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 ploča i 1 
stub. Njihovi ukrasni motivi su: krst, polumjesec, 
friz od kosih paralelica i predstava ptice. 

Lit.: Š. Bešlagić, Dragocjena prizma, sara- 
jevski dnevnik »Oslobođenje« od 31. VIII 1964, 4; 
Isti, Hrišćanski nišani XV v. u Bosni, Zbornik 
Svetozara Radojčića, Beograd 1969, 25 — 30. 

49 — Na lokalitetu Veliki čair, također u 
predjelu Hoćimer, na blagom šumovitom izbre- 
šku, nalazi se nekropola sa 106 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su vrlo dobro klesani, danas su 
utonuli i zarasli u šumicu. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 7 primjeraka. Njihovi ukrasni 
motivi su sljedeći: štap, ruka s mačem, štit sa 
mačem, polumjesec, jabučica i okvir od obične 
vrpce. 


Sokolac 

Varošica u kojoj je i sjedište opštine. 

50 — Na lokalitetu Mramorje u Sokolačkom 
polju, oko 1,5 km putem ka Odžaku, nalaze se 
2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su relativno velikih dimenzija, 
vrlo dobro su klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

51 — Na Raževom brdu. pokraj puta za 
Odžak. nedaleko od prethodne nekropole, nalazi 
se skupina sa 25 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, većinom su 
amorfni primjerci, zatim su utonuli i zarasli u 
korov. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 


Vidrić 

Selo pokraj ceste ka Vlasenici, udaljeno od 
Sokoca oko 3 km zračne linije na sjevernu stranu. 

52 — Kod Kezunovića kuća, lijevo od ceste, 
do sađašnjeg pravoslavnog groblja, nalazi se 
skupina sa 11 stećaka u obliku sanđuka. 

Spomenici su vrlo dobro klesani, danas su 
djelomično utonuli i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Bjelosavljevići 

Selo nedaleko od ceste ka Rogatici, udaljeno 
od Sokoca oko 6 km zračne linije na južnu stranu. 


53 — Na brijegu blizu naselja i ceste, na 
lokalitetu Crkvina, nalazi se nekropola sa 344 
stećka (20 ploča, 306 sanduka i 18 sljemenjaka). 

Spomenici su nejednako klesani, pretežno 
dobro, veliki broj je oštećen, a ima i prevaljenih 
primjeraka. Neki primjerci su relativno veliki. 
Korišten je i 1 rimski gezims kao stećak. 

Spomenici su postavljeni po pravcu z — i, u 
nizovima. 

Ukrašeno je 8 primjeraka, i to 1 ploča, 5 
sanduka i 2 sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih 
motiva: cikcak vrpca sa spiralicama, ruka s ko- 
pljem, krstovi, štap, mač, figura čovjeka i obična 
linija uzduž i sredinom vodoravne strane. 

Natpis koji se spominje u literaturi nije na- 
đen (spominje se pisar Mitrović). 

U neposrednoj blizini je savremeno pravo- 
slavno groblje. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Natpisi iz sjeveme i 
istočne Bosne, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1895, 356; Lj. Stojanović, n. d., III, br. 
4777. 

54 — Sjeveroistočno od naselja, pokraj po- 
toka Rašetnica, oko 1,5 km zapadno od sela Cit- 
luk, nalazi se osamljen stećak u obliku sljeme- 
njaka sa postoljem. 

Spomenik je velik, lijepo klesan, ali okmjen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Čitluci 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

55 — Na lokalitetu Velika njiva, oko 300 m 
sjeverno od Kosorića kuća, uz današnje pravo- 
slavno groblje, nalazi se skupina sa 100 stećaka 
(98 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Nejednaka obrada, znatan broj djeluje amor- 
fno, ima mnogo oštećenih i utonulih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 
Vide se i ležišta gdje su nekada bili stećci. 

Ovdje nema ukrasa, osim urezane linije sre- 
dnjicom jednoga sanduka (dvojni grob). 


Kula 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

56 — Blizu zaseoka Podbukovača, na lokali- 
tetu Kovačev do, na prevoju i putu, nalazi se 
nekropola sa 45 stećaka (40 sanđuka i 5 slje- 
menjaka). 

Spomenici su dobro klesani, danas su dosta 
oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom jabuka na 
krovu. 

Nekoliko stećaka je ugrađeno u ogradu. Oko 
200 m sjeverno je preistorijska gradina sa osta- 
cima suhozida. 


* 


244 


31 — Izgled. nekropole u Bjelosavljevićima, opština Sokolac, Bosna i 

Hercegovina. 


Vrhbarje 

Selo koje je od Sokoca udaljeno oko llkrn 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

57 — Na brdu Trušen kamen iznad sela na- 
lazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su djelo- 
mično utonuli u zemlju. 

Nije ustanovljena njihova orijentacija. 

Nemaju ukrasa. 

Oko 1 km istočno, na lokalitetu Popovac, 
najaze se ostaci starog muslimanskog groblja sa 
pfizmatičnim nišanima na kojima se vide pred- 
stave konja i ptica. 


Zunovi 

Selo u okolini Knežine, uđaljeno od Sokoca 
oko 18km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

58 — U samome selu, gdje je i savremeno 
pravoslavno groblje. nalazi se nekropola sa 6 
stećaka (1 ploča. 1 sanduk, 3 sljemenjaka i 1 
stub). 

Obrada vrlo đobra, stanje dobro. 

Orijentacija po pravcu z— i. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak 
i 1 stub. Njihovi ukrasni motivi su krst i luk sa 
strelicom. Stub je u obliku muslimanskog nišana, 
ali sa motivom krsta (»hrišćanski nišan«). 


Zajedno sa stećcima i krstačama nalaze se 
i ostaci starog muslimanskog groblja. sa niša- 
nima, a u blizini su i ilirski tumuli. 

(Ova nekropoia je naknadno pronadena.) 


ROGATICA 


Krnjići 

Selo u blizini Žepe, udaljeno od Rogatice 
oko 22 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Pobrdalje, na blagom 
uzvišenju između Krnjića i Putića, raspoređena 
na dvije skupine, nalazi se nekropola sa 35 ste- 
ćaka (19 ploča, 11 sanduka i 5 sljemenjaka). 

Uglavnom je dobra obrada, danas su neki 
primjerci okrnjeni i utonuli. 

Orijentacja je po pravcu sz — ji, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu si — jz. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasi su polumjesec i verti- 
kalna rebra (kanelire). 

Do stećaka je aktivno muslimansko groblje. 

(Pođaci po literaturi.) 


245 
Lit.: VI. Palavestra i M. Petrić, Srednjevje- 
kovni nadgrobni spomenici u 2epi, Radovi Na- 
ućnog društva Bosne i Hercegovine — XXIV, Sa- 
rajevo 1964, 152 — 156. 


Ljubomišlje 

Selo nedaleko od Žepe, udaljeno od Rogatice 
oko 20 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Docevi, uz kuću Orhana 
Jahića, nalazi se nekropola sa 48 stećaka (22 
ploče, 19 sanduka i 7 sljemenjaka). Tu su i 2 
fragmenta ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su neki 
danas okrnjeni, utonuli i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 7 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su ruka do iznad lakta, štit sa mačem, 
luk sa strijelom i scena sa muškarcem, koji drži 
luk, konjem i psom. 

Grob ispod ukrašenog stećka istražen je 1963. 
g. Pronađen je kostur muškarca od oko 30 — 40 g., 
koji je bio poklopljen izdubljenim hrastovim 
deblom. Kamenolom za stećke bio je odmah iz- 
nad nekropole, na mjestu Hrid. 

Lit.: V. Palavestra i M. Petrić, n. d., 147 — 152 
i 174—176. 


Žepa 

Selo i istoimena rječica, udaljeni oko 21 
km zračne linije na sjeveroistok od Rogatice, 
centra opštine. 

6 — Na mjestu današnje džamije bila je 
nekropola od koje je do danas preostalo 10 
stećaka u obliku sanduka a koji su ugrađeni 
u zgradu džamije i dvorišni zid. 

Na jednom primjerku vide se motivi krstova. 

I u zidovima obližnjih kuća vide se fragmenti 
stećaka. 

Po predanju, ovdje je nekada bila crkva. 

Lit.: VI. Palavestra i M. Petrić, n. d., 160 — 161. 


Ribioci 

Selo u blizini Žepe, udaljeno od Rogatice 
oko 19 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Podzid, na prevoju između 
Ribioca i Vratara, nalazi se nekropola sa 31 
stećkom (26 ploča, 3 sanduka i 2 sljemenjaka) 
i nekohko fragmenata. 

Obrada je osrednja, spomenici su slabo oču- 
vani. 

Orijentacija je po pravcu sz — ji, u dva niza. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: VI. Palavestra i M. Petrić, n. d., 143. 


Stop 

Selo kod izvora Žepe, a udaljeno od Roga- 
tice oko 21 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

3 — Na lokalitetu Tulež, u samome selu. 
nalazi se skupina sa 6 stećaka (4 ploče, 1 sanduk 
i 1 sljemenjak). Sljemenjak leži na svom prvobi- 
tnom mjestu, a ostali spomenici su ugrađeni u 
most preko Žepe. 

Obrada spomenika je dobra. 

Sljemenjak je postavljen po pravcu z— i. 

Na sljemenjaku se vidi predstava konja. 

U blizini je staro i novo muslimansko groblje 
sa nišanima na kojima se nalaze ukrasi polu- 
mjeseca, mača, jabuke i zastave. 

Lit.: VI. Palavestra i M. Petrić, n. d., 159 — 160. 

4 — Na lokalitetu Trojan, u seoskim baštama, 
nalazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa 
postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Ukrašen je. Njegovi ukrasi su »vodenica« 
i predstava psa u trku. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 

5 — Oko 150 m sjeverno od prethodne nekro- 
pole. na brežuljku između kuća, a na lokalitetu 
Mramor, pokraj izvora žive vode, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa posto- 
ljem. 

Spomenik je dobro obrađen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: Isto tamo. 


Vratar 

Selo u blizini Žepe, udaljeno od Rogatice 
oko 20 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

8 — Na brežuljku Jasik, nedaleko od kuća, 
nalazi se nekropola sa 10 stećaka (6 sanduka i 4 
sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
pomicani i korišteni za zidove zgrada. 

Orijentacija lm je poremećena. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su polumje- 
sec, đvostruka spirala i biljna stilizacija sa 3 para 
spiralno povijenih grančica i rozetom (cvijetom) 
na vrhu uspravne stabljičice. 

Sasvim blizu je srednjovjekovni utvrđeni 
grad Vratar. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: VI. Palavestra i M. Petrić, n. d., 144 — 146; 
H. Kreševljaković, Stari bosanski gradovi, Naše 
starine I (Sarajevo 1953), 8. 

9 — Na lokalitetu Brijeg zaseoka Heljići, 
oko 100 m sjeverno i niže od prethodne nekro- 
pole, pokraj puta za Ribioce, nalazi se nekropola 
sa 12 stećaka (5 ploča, 3 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: VI. Palavestra i M. Petrić, n. d., 147. 

10 — Iznad naselja, u samom srednjovje- 
kovnom gradu, nalaze se 2 osamljena stećka (1 
sanđuk i 1 sljemenjak). 


i 


246 Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, samo 
је jedan pomaknut i prevaljen. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: Isto tamo; H. Kreševljaković, n. d., 8. 


Slap 

Selo na lijevoj strani Drine, kod ušća Žepe, 
udaljeno od Rogatice oko 21 km zračne linije na 
sjeveroistočnu stranu. 

11 — U predjelu Bregovi, na lokalitetu Ka- 
ursko groblje, na njivi Have Cocalić, nalazi se 
nekropola sa 7 stećaka (2 sljemenjaka i 5 san- 
duka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali je današnje 
stanje slabo. 

Orijentacija je po pravcu z — i, a nekoliko 
primjeraka sz — ji. 

Nemaju ukrasa. 

Lit.: VI. Palavestra i M. Petrić, n. d., 159. 

12 — Uz kuću Alije Vilića nalazi se osa- 
mljen stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem. 
Spomenik je na svome kamenolomu, odakle još 
nije prevezen na nekropolu. 

Nešto većih je dimenzija i dobro je obrađen. 

Nema ukrasa. 

Lit.: Isto tamo. 


Pripećak 

Selo u blizini 2epe, udaljeno od Rogatice 
oko 22 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

13 — Na lokalitetu Papratnice, ispod sela, 
na putu ka Zepi, nalazi se nekropola sa 14 ste- 
ćaka (3 ploče, 5 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni i zarasli u korov. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: VI. Palavestra i M. Petrić, n. d., 157 — 158. 


Beheći 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

14 — Na lokalitetu Mramorje, gdje je i sa- 
dašnje pravoslavno groblje, nalazi se nekropola 
sa 178 stećaka (172 sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su različito obrađeni, danas je 
znatan broj oštećen, utonuo ili prevaljen. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim malog 
broja, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 5 sanduka. Kao motivi njihovih 
ukrasa javljaju se spirale, polumjesec, stilizo- 
van krst i stilizovano stablo. 


Jasenice 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

15 — Na lokalitetu Grebnice, kod samih kuća, 
nalazi se nekropola sa 20 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
djelomično oštećeni i zemljom zasuti. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Samo 1 primjerak ima »vodenicu« na vodo- 
ravnoj strani. 


Dumonjići 

Seoce u blizini Berkovića, udaljeno od Roga- 
tice oko 12 km zračne linije na sjevernu stranu. 

16 — Na lokalitetu Brdo, kod samih kuća, 
nalazi se nekropola sa 80 stećaka (74 sanduka i 6 
sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani, ali su 
danas znatno okrnjeni, prevaljeni, a 10 pri- 
mjeraka je uziđano u okolne zgrade. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 5 sanduka 
i 1 sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su mač, 
biljne stilizacije i »vođenica«. 

Oko 200 m istočno, nalazi se starije i novo 
muslimansko groblje. Među najstarijim ukraše- 
nim nišanima nalazi se i jedan sa ćirilskim nat- 
pisom, koji se odnosi na Sulimana Uškopicu. 

Lit.: M. Vego, Dnevni list »Oslobođenje«, Sa- 
rajevo, br. 4709 iz 1961 g. i od 30. X 1966. g. 


Berkovići 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 11 km 
zračne linije na sjevemu stranu. 

17 — Na šumovitom brijegu u blizini kuća, 
gdje je i današnje pravoslavno groblje, nalazi 
se nekropola sa 85 stećaka (83 sanduka i 2 stuba). 

Spomenici su dosta dobro obrađeni, a osre- 
dnje su očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 6 sanduka. Kao njihovi reljefni 
motivi javljaju se mačevi, polumjeseci, krst i 
kružni vijenac. Zanimljiv je plastičan lik čovjeka 
sa palicom u ruci koji se nalazi na vodoravnoj 
strani jednog prevaljenog sanduka. 

Oko 700 m na sjeverozapad, izdiže se brdo 
Gradina. 

18 — U današnjem pravoslavnom groblju i 
njegovoj blizini, kod zaseoka Gluhovina, nalazi 
se nekropola sa 9 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Sjeversk o 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 


247 19 — Na lokalitetu Podiljak, na prevoju puta 
za Godomilje, nalazi se nekropola sa 6 stećaka 
(2 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani i očuvani. 
Imaju relativno velike dimenzije. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom krsta čiji 
se krakovi završavaju kao krugovi. 

20 — Pokraj puta u samome selu nalazi se 
skupina sa 5 stećaka (4 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada spomenika je dobra, danas su znatno 
oštećeni. 

Orijentacija im je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom mača. 

21 — Na lokalitetu Cavke, između Sjeverskog 
i Mrkonjića, oko 1000 m južno od Osnovne škole, 
na tumulu, nalazi se skupina sa 5 stećaka (3 san- 
duka i 2 sljemenjaka). Sljemenjak je odvojen za 
oko 80 m od ostalih. 

Obrada i očuvanost osređnje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Zivaljeuići 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu, nedaleko 
od Borika. 

22 — Na lokalitetu Pribičevac, pokraj puta, 
oko 500 m jugoistočno od naselja, nalazi se ne- 
kropola sa 171 stećkom (146 sanduka i 25 slje- 
menjaka). 

Spomenici su vrlo lijepo klesani, ali su danas 
prilično oštećeni i utonuli; mnogi primjerci se 
nalaze u ogradi. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim nekoliko 
primjeraka. koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 17 primjeraka, i to 13 sanduka 
i 4 sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su slje- 
deći: jabuke. rozete u vijencima, polumjeseci. 
đvostruke spirale, štit sa mačem, mač, običan i 
stilizovan krst, luk, »svastika« i predstave konja i 
guštera. 

Do stećaka je savremeno pravoslavno gro- 
blje, a zapadno se nadovezuje i muslimansko 
groblje na kome ima starih nišana sa ukrasima 
jabuka i sablje. 

' 23 — U samome selu. kod »kule« i česme, na- 
laze se 20 stećaka u obliku sanduka. 

Svi primjerci su ugrađeni u kulu i česmu. 

Na jednome primjerku se vidi motiv krsta. 

24 — U pravoslavnom groblju zaseoka Pod- 
stranje nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sljemenjaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i veoma utonuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Stara Gora 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 16 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 


25 — Na lokalitetu Mramorje, pokraj puta 
ispod sela, nalazi se nekropola sa 142 stećka (126 
sanduka i 16 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su djelo- 
mično oštećeni i znatno utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašeno je 7 primjeraka, i to 4 sanduka i 3 
sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su sljedeći: 
đvostruka spirala, S spirale, krst čiji se krakovi 
završavaju kao krugovi, mač i obična urezana 
linija. 

Do nekropole je pravoslavno, a malo dalje i 
muslimansko savremeno groblje. 


Agarovići 

Seoce koje je od Rogatice uđaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

26 — Na lokalitetu Kobilj-brdo, odmah više 
kuće Milorada Petrovića, nalazi se nekropolica sa 
4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegovi ukrasni motivi 
su mač, štit i polumjesec. 


Zakomo 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

27 — U pravoslavnom aktivnom groblju 
nalazi se skupina sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su klesani i sačuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

28 — Na lokalitetu Groblje, kod kuće Mili- 
sava Kovačevića, u donjem kraju sela. nalazi se 
nekropola sa 100 stećaka (99 sanduka i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su dobro klesani i sačuvani, samo 
što su veoma zarasli u grmlje, pa im je težak 
pristup. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su dvostruka spirala i 2 mača. 

Među stećcima je i 1 rimski nadgrobni spo- 
menik na kome su predstavljena 3 ljudska lika. 

29 — Kod kuće Alije Mušovića, gdje je ne- 
kada bio han, prvobitno je bila nekropola steća- 
ka. Nedavno je nađeno 10 sanduka ugrađenih 
u česmu i u kuću Nezire Mušović. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Na 2 sanduka ugrađena u česmu vide se ovi 
ukrasni motivi: polumjesec, kružić, tordirani vi- 
jenac, dvostruka spirala i vrpca sa dvostruko 
kosim crticama. 


248 Podgaj 


Budaci 


Seoce koje је od Rogatice udaljeno oko 7 кш 
zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

30 — Kod kuće Vujić Rađisava, oko 1 km sje- 
verno od glavnine sela, nalazi se skupina sa 3 
stećka u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Guždelji 

Selo pokraj ceste Rogatica — Zakomo, udalje- 
no od centra opštine oko 7 km zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. 

31 — U Guždeljskom polju, na njivama So- 
rak Toše i Kojić Rade, raspoređena na dvije 
skupine, nalazi se nekropola sa 30 stećaka (29 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro klesani, a danas su dje- 
lomično oštećeni i u zemlju utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegov ukrasni motiv 
je štit sa mačem. 


Obrtići 

Selo nedaleko od ceste ka Sokocu, udaljeno 
od Rogatice oko 12 km zračne linije na sjevero- 
zapadnu stranu. 

32 — Na lokalitetu Panjevi, u šumi. pokraj 
puta ka Vrbarju. nalazi se nekropola sa 5 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo dobro klesani i dobro 
oćuvani. Jedan sanduk je relativno veoma velik. 
(Evo njegovih dimenzija: 240 X 140 X 140 cm, a 
postolje: 290 X 163 X 32 cm). 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Pokraj puta prema Han-Stjenicama nalaze 
se 2 starija muslimanska nišana na kome se vide 
predstave ptica i drugih životinja. 


Stjenice 

Selo pokraj ceste ka Sokocu, udaljeno od 
Rogatice oko 11 km zračne linije na sjevero- 
zapadnu stranu. 

33 — Na pošumljenom brijegu Zavrh, oko 
1 km jugoistočno od naselja, nalazi se nekropola 
sa oko 150 stećaka (oko 110 sanđuka i oko 40 
sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
djelomično oštećeni i veoma su zarasli u šumu 
tako da je skoro nemoguće ustanoviti njihov ta- 
čan broj. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Koliko se to danas vidi, ukračena su 3 pri- 
mjerka, i to 1 sanduk i 2 sljemenjaka. Njihovi 
ukrasni motivi su polumjesec, rozeta, ruka sa 
mačem i predstave psa, srne, čovjeka i medvjeda, 


Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 11 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

34 — U samome selu, na brežuljku pokraj 
puta, nalazi se nekropola sa 11 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su dje- 
lomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Do nekropole se nalazi stari kamenjem ozi- 
dan bunar a u blizini je nekoliko tumula. 

35 — Na lokalitetu Podgajevi, oko 500 m 
sjeverozapadno od prethodne nekropole, pokraj 
puta, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku 
sanduka sa postoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i nagnuti. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu sz — ji. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi ukrasni 
motivi su jabuke, jelen i pas. 


Kramer Selo 

Selo pokraj ceste ka Sokocu. udaljeno od 
Rogatice oko 9 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

36 — U samome selu nokada je bila nekro- 
pola od koje je do danas preostao samo 1 sanduk 
ugrađen u obližnju zgradu. 

Spomenik je dobro obrađen. 

Ukrašen je motivom -vodeniee«. 

U blizini je muslimansko groblje. 


Lepemca 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

37 — Na lokalitetu Torić, oko 500 m putem 
ka Rogatici, nalazi se osamljen stećak u obliku 
sljemenjaka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je danas 
veoma oštećen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Spomenik ima dosta oštećen natpis koji spo- 
minje dobrog viteza Tvrtka Banovića. 

U blizini je staro muslimansko groblje. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Glasnik Zemaljskog 
muzeja, 1895, 355; V. Vuletić-Vukasović, Slovinac, 
1883, 97; Lj. Stojanović, n. d., III, br. 4776. 

38 — Na lokalitetu Brijeg, iznad sela, nalaze 
se 2 osamljena stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani i sačuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi reljefni mo- 
tivi su povijena lozica sa trolistovima i mač. 


Oprašići 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 


249 39 — Na lokalitetu Biljeg, na brijegu blizu 
naselja, gdje je i savremeno pravoslavno groblje, 
nalazi se nekropola sa 9 stećaka (7 sanduka, 1 
sljemenjak i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
djelomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Prije više od 60 godina odavde je u Zemaljski 
muzej u Sarajevu prenesen stub sa natpisom koji 
se odnosi na vojvodu Radivoja Oprašića iz roda 
Brankovića. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Bosančica, Glasnik Ze- 
maljskog muzeja u Sarajevu, 1889, knj. IV., 78; 
Isti, Wissenschaftliche Mitteilungen, II, 369; Lj. 
Stojanović, n. d., III, br. 4770. 


Osovo 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 8 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

40 — U zaseoku Dolovi, na lokalitetu Mra- 
morje, uz savremeno pravoslavno groblje, nalazi 
se nekropola sa 63 stećka (52 sanduka i 11 slje- 
menjaka). 

Spomenici su različito obrađeni, djelomično 
su oštećeni i utonuli. Većina imaju postolja. Je- 
dan sanduk je dvostruki. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 9 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 3 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su urezana uzdužna linija, luk i jedinstven 
motiv nakovnja i čekića. 

41 — U zaseoku Terzići, na lokalitetu Kara- 
čevina, sjeverozapadno od prethodne nekropole, 
nalazi se skupina sa 84 stećka (83 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su različito obrađeni, ima mnogo 
primjeraka slabe obrade, kao i amorfnih, takođe 
i utonulih. Jedan sanduk je dvostruki. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 4 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su urezana linija na vodoravnim stranama, 
zatim *iač i stilizovani krst. 

42 — Oko 300 m sjeverozapadno od pretho- 
dne nekropole, kod kuće Behadila Nalbantića, 
nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka sa 
postoljem. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 

43 — U zaseoku Halije, na lokalitetu Tirin 
han, na glavici nedaleko od Osnovne škole, na- 
laze se 2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 slje- 
menjak). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 
Sanduk je klesan tako da ima stepenicu na 
jednoj čeonoj strani, što je neobično. 

Nekropola je ranije imala više stećaka. 


Brankovići 

Selo pokraj ceste ka Žepi, udaljeno od Roga- 
tice oko 11 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 


44 — Na glavičici kod zaseoka Korita, pokraj 
puta, oko 600 m zapadno od Osnovne škole, nalazi 
se nekropola sa 22 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i znatno su 
oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

45 — Na lokalitetu Petrovo polje, blizu ceste, 
u samome selu, nalazi se nekropola sa 61 stećkom 
(58 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, djelomično 
su oštećeni, a neki su i prevaljeni. Jedan sanduk 
je dvostruk. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasni 
motivi su mač i štap. 

Do prije 60 godina ovdje je bio i 1 stub sa 
ukrasnim motivima mača, koplja, polumjeseca, 
topuza, jabuke i lava, te sa natpisom koji spo- 
minje Mahmuta Brankovića poginulog u boju De- 
spotovu. Spomenik je prenesen u Zemaljski muzej 
u Sarajevo. 

Lit. : Dr Ć. Truhelka, Starobosanski mramo- 
rovi, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 
1891, 372; Isti, Wissenschaftliche Mitteilungen 
III, 407 i 438; Lj. Stojanović, n. d. I, br. 319; V. 
Curčić, Starinsko oružje u Bosni i Hercegovini, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1943, 30 
i 39. 


Okruglo 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 6 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

46 — Na lokalitetu Selište, ravničastom bri- 
jegu jugozapadno od sela, uz savremeno pravo- 
slavno groblje, nalazi se skupina sa 55 stećaka 
(48 sanduka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su djelomično oštećeni. Ovdje se nalaze 3 dvo- 
struka sanduka. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 2 sanduka i 4 
sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su polumje- 
sec, jabuke, mač, koncentrični vijenci, čekić i 
predstava ruke. 

47 — Na lokalitetu Trnovik, oko 300 m za- 
padno od prethodne nekropole, raspoređena u 
dvije skupine, nalazi se nekropola sa 60 stećaka 
(50 sanduka i 10 sljemenjaka). 

Obrada je osrednja i slaba. Spomenici su 
prilično oštećeni. Jedan sanduk je dvostruk 
(spojena 2 sanduka razne visine). 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Nekropola je nekada bila brojnija. U blizini 
su 2 stara nišana, od kojih je na jednome pred- 
stavljena ljudska figura, što je sasvim neuobi- 
čajeno. 

48 — Na lokalitetu Mramorje (njiva Miloša 
Lubarde) nalazi se nekropolica sa 4 stećka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
oštećeni i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, u nizu. 

Nemaju ukrasa. 


250 49 — Око 200 m sjevemo od seoskih kuća 
nalazi se nekropola sa 13 stećaka, u obliku san- 
duka, raspoređenih na dvije humčice. 

Spomenici su osrednje klesani i očuvani. 
Orijentacija im nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


Plješivica 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 3km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

50 — Kod kuće Steve Nerića, zajedno sa sa- 
vremenim pravoslavnim grobljem, nalazi se ne- 
kropola sa 89 stećaka (80 sanduka i 9 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su dobro klesani, a danas su zna- 
tno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk i 2 
sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su urezana 
linija, dvostruka spirala, ruka i kosijer. 

Jedan sljemenjak ima krov na 4 vode. Ovdje 
se nalazi i nekoliko rimskih spolija (na jednoj 
su predstavljene 4 ljudske iigure). Primjećuju se 
temelji stare crkve sa polukružnom apsidom. 


Vrlazje 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 13 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

51 — U zaseoku Podgradina, na lokalitetu 
Borci, blizu Radovića kuća, nalazi se nekropola 
sa 43 stećka (42 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni. danas su dje- 
lomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. osim 4 san- 
duka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su stilizovani krstovi. 

Ovdje se nalazi 1 đvostruki sanduk i 1 kom- 
binovani sljemenjak-sanduk, sa postoljima. Do 
stećaka je savremeno pravoslavno groblje, a 
odmah su tu i 2 velika stara nišana sa ukrasom 
topuza. 

52 — Oko 400 m istočno od kuća zaseoka 
.Podgradina, pokraj puta, nalazi se skupina sa 
5 stećaka (4 sanduka i 1 fragmenat sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Dobrača 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 10 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

53 — U polju Batovu, u blizini sela, nalazi 
se nekropola sa 16 stećaka (14 ploča, 1 sanduk 
i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su slabo 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Na jednoj ploči se vidi motiv polumjeseca. 


Sočice 

Seoce između Dobrače i Banje Stijene, uda- 
ljeno od Rogatice oko 10 km zračne linije na 
jugozapadnu stranu. 

54 — Na prostranoj glavici koja se zove 
Vilino kolo, pokraj puta, nedaleko od Jarovića 
kuća, nalazi se nekropola sa 23 stećka (19 san- 
duka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su đjelo- 
mično okmjeni i utonuli, a neki su i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Najveći sljemenjak je originalno ukrašen. 
On ima predstavu čovjeka sa štapom i glavom 
drugog čovjeka, te pijevca na nekom postolju. 

Ukrašeni sljemenjak je prije nekoliko godina 
prenesen u Zemaljski muzej u Sarajevu. 

55 — U zaseoku Brezje, na zaravanku brijega 
u blizini kuće Jove Novaka, nalazi se nekropola 
sa 12 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su 2 manja 
sanduka iskorištena za dovratke groblja. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Do stećaka je savremeno pravoslavno gro- 
blje. 


Vražali ce 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

56 — Na okruglastom brdu, gdje je današnje 
pravoslavno groblje, oko 500 m daleko od seoskih 
kuća, nalazi se nekropola sa 3 stećka (2 sanduka 
i 1 sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija im nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini stećaka nalaze se 3 preistorijska 
tumula. 

57 — Na glavici i zaravanku рокгај nje, u 
blizini naselja, a na lokalitetu Mramorić, smje- 
štena je nekropola sa 14 stećaka (2 ploče, 8 san- 
duka i 4 sljemenjaka). 

Obrada osrednja, očuvanost slaba. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

58 — Na lokalitetu Mramorje ili Grčke grob- 
nice, kod zaseoka Kamenjače i Uskoplice, nalazi 
se nekropola sa 66 stećaka (56 sanduka i 10 slje- 
menjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Većina primjeraka je postavljena po pravcu 
z — i, a manji dio po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Oko 500 m dalje smješteno je savremeno 
pravoslavno groblje. 


Vragolovi 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 6 km 
zračne linije na zapadnu stranu. 

59 — Na mjestu koje se zove Han-Lješčice 
nalazi se nekropola sa 80 stećaka (40 ploča i 40 
sanduka). 


251 
Spomenici su veoma utonuli u zemlju i cbra- 
sli šumom. 

Orijentacija im nije ustanovljena. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegov ukrasni motiv 
je polumjesec. 

60 — Na lokalitetu Radovan-han nalazi se 
skupina sa 3 stećka (2 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada i očuvanost osrednji. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

61 — Na lokalitetu Drijenjak, oko 1 km za- 
padno od seoskih kuća, nalazi se nekropola sa 
169 stećaka (150 sanduka i 19 sljemenjaka), ras- 
poređena na 5 skupina. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
znatno oštećeni. zatim. utonuli i prevaljeni. 

Orijentacija im nije zabilježena. 

Ukrašena su 3 sanduka. Njihovi reljefni mo- 
tivi su štit sa mačem i luk sa strijelom. 

Među stećcima ove nekropole nalazi se 1 
dvostruki sanduk i 1 rimska spolija sa predsta- 
vom tužnog Atisa. Odmah do stećaka su stari 
muslimanski nišani na kojima su isklesane živo- 


tinjske figure i motivi polumjeseea. rozete, luka 
i buzdovana. 

Obližnje brdo zovu Grad. 


Lađevine 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 3 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

62 — Na nekoliko humčica ^rebena Brdo, u 
blizini naselja, nalazi se nekropola sa 32 stećka 
(5 ploča, 5 sljemenjaka i 22 sanduka). 

Spomenici su relativno velikih dimenzija, 
vrlo dobro su obrađeni i očuvani. Jedan primje- 
rak je kombinovan sljemenjak-sanduk. 

Postavljeni su po pravcu z — i i svrstani u 
nizove. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegovi reljefni motivi 
su tordirana vrpca i spirale. 

Sa ove nekropole su otprilike prije 60. g. 
prevezena u Zemaljski muzej u Sarajevu 2 og- 


252 


romna sanđuka sa natpisima u kojima se spomi- 
nju ugleđne ličnosti XIV vijeka Vlatko Vlađe- 
vić i vojvoda Miotoš. 

Lit.: B. Kuripešić, Putopis kroz Bosnu, Sr- 
biju, Bugarsku i Rumeliju 1530., Sarajevo 1950, 
24—25; Slovinac VII (1884), 429; Viestnik XI 
(1889), 74 i 76; J. Asboth, Bosnien und die Herce- 
govina, Reisebilđer und Stuđien, Wien 1888, 
229 — 230; Dr C. Truhelka, Epigrafske crtice, Gla- 
snik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1889, sv. 1, 
72 — 76; Isti, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sara- 
jevu, 1908, 419—423; Isti, Wissenschaftliche Mit- 
teilungen III, 435 — 436; Lj. Stojanović, n. d. III, 
br. 4773 i 4774; Dr J. Vuković, Novo čitanje i tu- 
mačenje nekih starih bosanskih nadgrobnih nat- 
pisa, Gođišnjak Istorijskog društva BiH I (Sara- 
jevo 1949), 80—89. 


Janjoši 

Seoce blizu Lađevina, udaljeno od Rogatice 
oko 4 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

63 — Pokraj puta ka Varošištu nalazi se ne- 
kropola sa 15 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su, izgleda, bili dobro obrađeni, a 
danas su oštećeni i utonuli. 

Orijentacija nije ustanovljena. 

Nemaju ukrasa. 


Maljevići 

Seoce u blizini Lađevina, udaljeno ođ Ro- 
gatice oko 3 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 

64 — Pokraj puta ka Varošištu nalazi se 
nekropola sa 15 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma utonuli u zemlju. 

Orijentacija im nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


Varošište 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 5 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

65 — Na lokalitetu Begovina, u samome na- 
selju, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (1 ploča 
i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su relativno velikih dimenzija, 
vrlo dobro su obrađeni i dosta dobro očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi ukrasni 
motivi su: ruka s mačem, kružni vijenac, konj 
sa jahačem i čovjek koji pridržava konja i drži 
zastavu. te originalna predstava krilatog konja. 

Oko 1000 m jugozapadno, nalaze se ostaci 
srednjovjekovnog utvrđenog grada Borča, cen- 
tra Pavlovića oblasti. 

Lit.: VI. Skarić, Župa i grad Borač u Bosni, 
Prilozi za jezik, književnost i folklor, knj. II, 
Beograd 1922, 184 — 187; Dj. Mazalić, Borač, bo- 


sanski dvor srednjeg vijeka, Glasnik Zemalj- 
skog muzeja u Sarajevu, 1941, 31 — 94. 

66 — Oko 200 m sjeveroistočno od prethod- 
ne nekropole, kod štale Ostoje Obrađovića, na- 
lazi se nekropola sa 7 stećaka u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su preva- 
ljeni i utonuli, jedan je đosta oštećen i odvojen. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi ukrasni mo- 
tivi su dosta originalni: friz od povijene lozice 
sa višelistićima, ruka koja drži jabuku (?) i sce- 
na lova na jelena. Osim toga, ovaj spomenik ima 
natpis u kome se kaže da su odnosnu ličnost 
boli, sjekli i oderali . . ., a koji je bio predmet 
nekoliko rasprava. 

Spomenik sa natpisom je prije 15 g. prene- 
sen u Zemaljski muzej u Sarajevu. 

Lit.: Dj. Mazalić, n. đ., 77 — 79; Dr J. Vuko- 
vić, n. d., 89 — 100. 

67 — Na lokalitetu Solila, oko 500 m sjeve- 
roistočno od prethodne nekropole, na putu, na- 
lazi se nekropola sa 28 stećaka (20 ploča i 8 
sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, oštećeni su 
i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je savremeno pravoslavno groblje. 

Lit.: Dj. Mazalić, n. d., 77. 


Rogatica 

Varošica u kojoj je sjedište opštine. 

68 — U zidu pročelja pravoslavne crkve u 
Rogatici ugrađen je stećak u obliku sanduka sa 
djelomično oštećenim natpisom koji nam kaže 
da tu leži dobri Bogdan dobroga Domse Ozrje- 
novića sin . . . 

Uzidani spomenik vjerovatno potječe sa ne- 
kropole koja je bila na mjestu gdje je crkva ili 
u neposrednoj blizini. 

Lit.: Dr Č. Truhelka. Starobosanski pismeni 
spomenici, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sara- 
jevu, 1894, 777 — 778; Isti. Wissenschaftliche Mit- 
teilungen IV. 348; Lj. Stojanović. n. d. III, br. 
4775. 


Seljani 

Selo na cesti ka Višegradu, udaljeno od Ro- 
gatice oko 3 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

69 — U savremenom pravoslavnom groblju 
nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. 

70 — Oko 100 m sjeverno od prethodne ne- 
kropole, na brežuljku kod kuće Jovana Sa- 
mardžića, nalazi se nekropola sa 20 stećaka (19 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
znatno oštećeni i utonuli. 


253 Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegovi ukrasni mo- 
tivi su bordura od kosih paralelica i stilizovan 
krst. 

71 — Na lokalitetu Turska voda i glavici 
oko 60 m istočno, pokraj ceste, raspoređena u 
dvije skupine, nalazi se nekropola sa 32 stećka 
(28 sanduka i 4 sljemenjaka). Jedan sljemenjak 
je kombinovan sa sandukom. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, djelo- 
mično su oštećeni, zatim, nagnuti i potkopani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sljemenjak, a kombinovani 
sljemenjak-sanduk ima natpis. Ukrasi se sasto- 
je od kosog krsta i predstave čovjeka. Natpis 
nam kaže da je tu sahranjena Grubača, žena 
vojvode Miotoša. 

Lit.: Viestnik IX (1887), 1; Dr Ć. Truhelka, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1895, 
354; Lj. Stojanović, n. d., III, br. 4772. 

72 — Na glavici ispod kuća zaseoka Ovla- 
gija nalazi se nekropola sa 6 stećaka (5 sandu- 
ka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su oko glavice, kao tetive kruga. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegov ukrasni motiv 
je dvostruka spirala koja se 3 puta ponavlja. 


Pešurići 

Selo pokraj ceste ka Zepi, udaljeno od Ro- 
gatice oko 9 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

73 — Na mjestu gdje se jedan krak ceste 
odvaja za Žepu a drugi za Višegrad, zajedno sa 
savremenim pravoslavnim grobljem. nalazi se 
skupina sa 10 stećaka (8 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
djelomično oštećeni i utonuli. Jedan sanduk je 
dvostruk. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s— j. 

Nemaju ukrasa. 

74 — U samome naselju, pokraj ceste. nalazi 
se osamljen stećak u obliku dvostrukog sljeme- 
njaka. 

'Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Nema ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Kozići 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

75 — Na lokalitetu Bijeli put, pokraj puta 
ka Pijevčićima, nalazi se nekropola sa 6 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Pijevčići 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 5 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

76 — Kod zaseoka Izborine, zajedno sa ak- 
tivnim pravoslavnim grobljem, nalazi se nekro- 
pola sa 121 stećkom (118 sanduka i 3 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pri- 
lično oštećeni, utonuli su i zarasli u korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašeno je 5 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su sljedeći: polumjesec, krst, mač, splet po- 
vijenih linija i spirala, bradva (dunđerska alat- 
ka) i predstava zmije. 

77 — Oko 500 m južno od prethodne nekro- 
pole, na lokalitetu Mramorje, kod kuće Milana 
Lazića u zaseoku Izborine, nalazi se nekropola 
sa 14 stećaka u obliku sanduka sa postoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su dje- 
lomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Nemaju ukrasa. 


Ćubrići 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

78 — Kraj kuće Mehmedalije Džananovića 
nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, sada je nešto 
pomaknut. 

Orijentacija je poremećena. 

Nema ukrasa. 


Cadovina 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 8 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

79 — Na lokalitetu Vlasulje, na glavici, oko 
800 m zapadno i ispod sela, nalazi se nekropola 
sa 9 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
djelomično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

80 — Oko 250 m istočno od prethodne nek- 
ropole nalazi se osamljen stećak u obliku san- 
duka. 

Spomenik je dobro obrađen, a danas je pri- 
lično oštećen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Sasvim blizu je stari muslimanski nišan sa 
natpisom na sve četiri strane, koji spominje 
Hasana i Ahmeta, dva Radilovića sina . . . 

Lit.: VI. Skarić, Grobni natpis braće Radilo- 
vića . . ., Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 
1927, sv. II, 193—197. 


254 Šljed ovići 


Nahote 


Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 8 кш 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

81 — Na lokalitetu Divči-kamen, u blizini 
naselja i puta ka Čadovini, nalaze se 2 osamlje- 
na stećka u obliku sljemenjaka. 

Spomenici su relativno velikih dimenzija, 
vrlo dobro su klesani i očuvani. 

Postavljeni su različito, po obadva glavna 
pravca. 

Nemaju ukrasa, ali na čeonoj strani jednoga 
nalazi se natpis koji nam kaže da tu leži knez 
Radoje Zemlić. 

Lit.: S. Bešlagić, Nekoliko novopronađenih 
natpisa na stećcima, Naše starine XI, 45 — 46 i 
Naše starine XII, 146 — 147. 


Miševina 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

82 — U samome naselju nalazi se nekropola 
sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Osnovne škole iz Sljedovića.) 


Solakov ići 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 10 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

83 — Na njivi Milana Čoćića, u samome se- 
lu, naiazi se skupina sa 3 stećka u obliku san- 
duka. 

Ostali podaci nedostaju. 

(Podaci Osnovne škoie iz Šljedovića.) 


Lubardići 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

84 — Na njivi Nazifa Džananovića nalazi se 
'osamljen stećak u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Mehmeda Mujezinovića.) 190 


Pokrivenik 

Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 13 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

85 — Na lokalitetu Guvno (vlasništvo Ha- 
lila Kršića) nalazi se skupina sa 3 stećka u ob- 
liku sanđuka sa postoljima. 

Spomenici su postavljeni po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Podatke za nekropole br. 84 — 86 opštine 
Rogatica prikupio M. Mujezinović. 


Selo koje je od Rogatice udaljeno oko 17 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

86 — Lijevo i visoko iznad Drine, između 
Ustiprače i Međeđe, na njivi Mehmeda Imamo- 
vića, nalazi se nekropola sa 50 stećaka (30 san- 
duka i 20 stubova). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
zasuti kamenjem i zarasli u korov. 

Orijentacija nije utvrđena. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegov motiv je sa- 
blja. 


Brda 

Seoce u blizini Ustiprače, udaljeno od Roga- 
tice oko 16 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

87 — Pokraj puta, ispod sela, nalazi se ne- 
kropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 

mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 primjerak. Na njegovoj vodo- 
ravnoj strani prikazan je mač. 


Stari Brod 

Seoce na lijevoj obali Drine, udaljeno od 
Rogatice oko 18 km zračne linije na sjeveroistoč- 
nu stranu. 

88 — Na lokalitetu Bor, na mjestu gdje je 
i današnje pravoslavno groblje, oko 600 m sje- 
verno od seoskih kuća, nalazi se nekropola sa 
105 stećaka u obliku sanduka. 

Znatan broj spomenika je relativno većih 
dimenzija, vrlo dobro su obrađeni, ali su utonuli 
i veoma zarasli u korov, pa im se teško pristupa. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Među stećcima ima i nekoliko rimskih spo- 

lija. 


VIŠEGRAD 


Kamenica 

Selo koje je od Višegrada udaljeno oko 18 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — U zaseoku Podhrid, na lokalitetu Mra- 
morje, na glavici blizu kuće Salke Čavkušića, 
nalazi se nekropolica sa 4 stećka (3 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni. Jedan sanduk je dvostruki. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizu. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

U blizini je aktivno muslimansko groblje. 


255 


Štitarevo 

Selo na desnoj strani Drine, udaljeno od 
Višegrada oko 17 — 19 кш zračne linije na sjeve- 
rozapađnu stranu. 

2 — U Gornjem Stitarevu, blizu kuće Mehe 
Cocalića, na njivi zvanoj Otava, nalazi se nek- 
ropola sa 23 stećka (18 sanduka i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su da- 
nas đjelomično oštećeni, pomicani su, a neki su 
ugrađeni u ogradu, pa im se ne vide sve stranice. 

Orijentacija im je nejednaka i poremećena. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su jabuka, 
štap i neobično stilizovana ruka sa polumjese- 
com i vijencem. 

3 — Također u Gornjem Stitarevu, na loka- 
litetu Glavica (pošumljeni brežuljak) pod Pejda- 
hovom kućom, nalazi se nekropola sa 49 stećaka 
(19 sanđuka i 30 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, đjelomič- 
no su okrnjeni i veoma su zarasli u šumu. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

4 — Na tzv. Pejdahovom groblju (musliman- 
sko), također u Gornjem Stitarevu, uz kuću Abi- 
da Cocalića, nalazi se nekropola sa 6 stećaka 
(5 sanduka i 1 sljemenjak. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 
Nekoliko primjeraka imaju relativno velike di- 
menzije. 

Postavljeni su po pravcu s — j, u nizu. 

Na krovnoj plohi jednog sljemenjaka plas- 
tično je predstavljen polumjesec. 

5 — Gotovo na samoj obali Drine, u Donjem 
Stitarevu, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

Nekropola je potopljena akumulacionim ba- 
zenom hidroelektrane Bajina Bašta. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Rujišta 

Seoce pokraj ceste ka Kamenici, udaljeno 
od Višegrada oko 16 km zračne linije na sjeve- 
rozapadnu stranu. 

6 — Pokraj ceste iznad sela, u šumi, nalaze 
se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka sa 
postoljima. 

Bili su dobro obrađeni, a danas su vrlo oš- 
tećeni. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više stećaka. 


Klašnik 

Selo pokraj ceste ka Kamenici, udaljeno od 
Višegrada oko 14 km zračne linije na sjevero- 
zapadnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Grebnice, na dosta istak- 
nutom zemljištu, pokraj puta i žive vode, blizu 
kuće Zulfe Ohranovića, nalazi se nekropola sa 
359 stećaka (354 sanduka i 5 sljemenjaka). 


Obrada spomenika je nejednaka, ima mno- 
go amorfnih primjeraka, zatim, mnogo oštećenih 
i utonulih. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 2 sanđuka. Njihovi ukrasi su 
polumjesec, jabuke i nepotpuna ljudska figura. 

Jedan sanduk je oblikovan kao dvostruki, 
sa postoljem. Ovdje ima više rimskih spolija, od 
kojih su 3 ukrašena biljnim ornamentom, Ati- 
som i ljudskim likovima. Na njivi odmah do ne- 
kropole nailazi se na rimski građevinski mate- 
rijal i primjećuju se temelji neke stare zgrade. 


Đurevići 

Selo na desnoj obali Drine, udaljeno od Vi- 
šegrada oko 14 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

8 — Pokraj same obale, ispod sela, smješte- 
na je nekropolica sa 3 stećka u obliku sljeme- 
njaka. 

Spomenici su osređnje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Zdravka Kajmakovića.) 1 * 1 

9 — U samome selu, oko 1 km iznad obale 
Drine, nalazi se nekropola sa 7 stećaka u obliku 
sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Blace 

Selo na desnoj strani Drine, udaljeno od Vi- 
šegrada oko 13 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

10 — Odmah do seoskih kuća nalazi se ne- 
kropola sa 8 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 


Kapetanovići 

Selo pokraj ceste ka Kamenici, udaljeno od 
Višegrada oko 12 km zračne linije na sjevero- 
zapadnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Groblje, uz staro i novije 
muslimansko groblje, nalazi se osamljen stećak 
u obliku sljemenjaka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je znat- 
no okrnjen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

12 — Na lokalitetu Krčevine, ispod sela, oko 
500 m južno, pokraj puta za Stari Brod, nalaze 
se 2 osamljena stećka (1 ploča i 1 sanduk). 

Spomenici su siabo obrađeni. danas su ošte- 
ćeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


ш Podatke za nekropole br. 8 — 10 opštine 
Višegrad prikupio Z. Kajmaković. 256 Pozderčići 

Selo koje je od Višegrada uđaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

13 — Na manjoj gredi ispod sela, pokraj 
puta za Kapetanoviće, a na lokalitetu Mramor- 
je, nalazi se nekropola sa 23 stećka (18 sanduka 
i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su pretežno niski, sa postoljima, 
dobre obrade, ali su djelomično oštećeni i uto- 
nuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 8 pri- 
mjeraka koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 sanduka i 1 
sljemenjak. Njihovi motivi su: dvostruka spira- 
la, rozete, stilizovan krst i ruka s mačem. 


Hrtar 

Selo na desnoj strani Drine, udaljeno od Vi- 
šegrada oko 11 km zračne linije na sjeveroza- 
padnu stranu. 

14 — Na brežuljku u gustoj crnogoričnoj 
šumi, na lokalitetu Mramorje, oko 400 m sjeve- 
roistočno od seoskih kuća, nalazi se nekropolica 
sa 4 stećka (1 sanduk i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, djelomično su 
utonuli i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini se nalaze ostaci zidova sređnjovje- 
kovnog utvrđenog grada Hrtara. Na tzv. Malom 
gradu uklesana je kamena stolica. 

15 — Na lokalitetu Kaursko groblje. na za- 
ravanku. pokraj puta, oko 1.5 km zračnc linije 
sjeverno i niže od Malog grada, nalaze se 2 osa- 
mljena stećka u obliku sanduka sa postoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni, djelomično su 
utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Presjeka 

У 

Selo koje je od Višegrada udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjevernu stranu. 

16 — Na pošumljenoj zaravni brijega, na 
lokalitetu Begov gaj, oko 1 km jugoistočno od 
seoskih kuća, nalaze se 2 osamljena stećka u ob- 
liku sanduka sa postoljima i 1 rimski cipus sa 
Atisom kao spolija. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su pre- 
valjeni i oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

17 — Na lokalitetu Đurđevo brdo, pokraj 
puta, zapadno od naselja, nalazi se nekropola sa 
60 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada je nejednaka, pretežno slaba, više 
primjeraka je oštećeno, utonulo i veoma obra- 
slo šumom. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


18 — Na lokalitetu Carine, na dosta istak- 
nutom mjestu pokraj puta za Žlijeb, sjevemo 
od naselja, nalazi se nekropola sa 14 stećaka (9 
sanduka i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, djelomično su 
oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove, 

Nemaju urkasa. 


Obrevanje 

Selo koje je od Višegrada udaljeno oko 10 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

19 — Na lokalitetu Rezine, lijevo od ceste 
ka Kamenici, na njivi Jusufa Lende, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sanduka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Gostilja Mala 

Selo koje je od Višegrada udaljeno oko 9 
km zračne linije na sjevernu stranu. 

20 — Na lokalitetu Trutovo brdo, na grebe- 
nastom terenu sjeverozapadne strane sela, pok- 
raj puta. nalazi se nekropola sa 43 stećka (22 
sanduka. 1 kombinovani sljemenjak-sanduk i 20 
sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, djelomič- 
no su okrnjeni i utonuli, a ima i potkopanih i 
prevaljenih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 2 sanduka, 
1 sljemeniak — sanduk i 3 sljemenjaka. Njihovi 
ukrasni motivi su sljedeći: jabuka, polumjesec, 
rozeta, krug, vrpca od kosih paralelica, mač, ru- 
ka s mačem, ruka s kopljem, luk, stilizovana 
biljka, dvostruka spirala sa ljiljanom, dvostruka 
spirala sa grozdovima i vrlo rijedak motiv ro- 
zete sa zavinutim listićima. 

Na jednom sljemenjaku je natpis koji saop- 
štava da tu leže Vukić, sin Vukašina Nosakovića, 
i njegova majka Ruža. 

Sjeverno, odmah do nekropole, nalazi se pra- 
voslavno, a malo dalje i muslimansko aktivno 
groblje. 

Lit. : Dr C. Truhelka, Glasnik Zemaljskog mu- 
zeja u Sarajevu, 1889, 76 i 1895, 262; Isti, Wissen- 
schaftliche Mitteilungen II, 368 i V, 279; Lj. Sto- 
janović, n. d. III, br. 4758. 


Gostilja Velika 

Selo koje je od Višegrada udaljeno oko 7 
km zračne iinije na sjeveroistočnu stranu. 

21 — U zaseoku Polje, oko 1 km istočno od 
seoskih kuća, pokraj puta ka Višegradu, nalazi 
se nekropolica sa 4 stećka u obliku sljemenjaka. 


17 S. Bešlagić: STEĆCI 


257 Spomenici su vrlo dobro obrađeni, djelomič- 
no su oštećeni, utonuli i obrasli šumom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka. Evo njihovih uk- 
rasnih motiva: polumjesec, jabuka, dvostruka 
spirala sa ljiljanom kao završetkom sređnje sta- 
bljike i ruka s mačem. 

22 — Na lokalitetu Grebnice, pokraj puta ka 
Gostilji Maloj, uz aktivno pravoslavno groblje, 
nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku sanđu- 
ka (u tome broju su 2 rimske spolije) i nekoliko 
fragmenata. 

Spomenici su dobro obrađeni, a osređnje su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 rimska cipusa. Tu je figura 
tužnog Atisa i oštećene ljudske figure. 

Uz stećke i pravoslavno groblje nalazi se i 
aktivno muslimansko groblje. 


Greben 

Selo na desnoj obali Drine, udaljeno oko 6 
km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

23 — Na poiožaju Argud, a na lokalitetu 
Hrastovi (ili Mramorje). na vrlo istaknutom bri- 
jegu u blizini kuća. nalaze se 2 osamljena steć- 
ka u obliku sljemenjaka sa postoljima. 

Spomeniri su vrlo dobro klesani, ali su da- 
nas okrnjvn! l potkopani. 

Postavi'er.i su po pravcu z — i. 

икгам:; jv 1 primjerak. Njegov motiv je 
mač. 

24 — Nu iokalitetu Crkvice, na njivi Rado- 
mira Gavrtiovića. oko 100 m od obale Drine, na- 
lazi se nekropola sa 8 stećaka (7 amorfnih san- 
duka i 1 sljemenjak). 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Pretpostavlja se da je ovdje bila crkva, na 
što upućuju i neki primjerci nadgrobnika zbog 
toga što izgleđaju kao dijelovi arhitekture. 

х Ekipa Zemaljskog muzeja iz Sarajeva je ov- 
dje 1966. g. vršila istraživanja. Otkriveni su te- 
melji srednjovjekovne crkve sa pravouglom ap- 
sidom, a nađen je i vrlo ukrašen rimski nad- 
grobni spomenik. 


Veletovo 

Selo koje je od Višegrada uđaljeno oko 7 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

26 — Na lokalitetu Dub, na dva brežuljka 
s obje strane puta za Dobrun, oko 400 m južno 
od zaseoka Stanojčići, nalazi se nekropola sa 46 
stećaka (43 sanđuka i 3 sljemenjaka). 

Kamen je relativno slab, obrada pretežno 
slaba, ima amorfnih primjeraka, izvjestan broj 
je okrnjen i utonuo. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 5 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

U istočnom kraju nekropole nastavljaju se 
savremeni pravoslavni grobovi. 


Kabernik 

Selo južno od ceste ka Rogatici, udaljeno od 
Višegrada oko 3 km zračne linije na zapadnu 
stranu. 

27 — Na lokalitetu Mramor, kod kuće Ha- 
siba Ćeske, oko 500 m lijevo od ceste, nalaze se 
2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka sa po- 
stoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Hadrovići 

Selo pokraj ceste Međeđa — Pešurići, udalje- 
no od Višegrada oko 14 km zračne linije na za- 
padnu stranu. 

28 — U samome selu, zajeđno sa aktivnim 
pravoslavnim grobljem. nalazi se skupina sa 20 
stećaka (13 sanduka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, djelomič- 
no su oštećeni i znatno utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. 

Njihovi ukrasni motivi su kružni vijenci i 
stilizovan krst. 

Nedaleko odavde, s druge strane ceste. u og- 
radi, nalazi se 1 stećak u obliku sanduka, bez 
ukrasa. 


1 Okolišta 


Rohci 


Seoce pokraj ceste ka Rogatici, udaljeno od 
Višegrada oko 3 km na sjeverozapadnu stranu. 

25 — Na lokalitetu Dub. na razrovanom bre- 
žuljku, oko 300 m istočno i nizbrdo od ceste, na- 
lazi se nekropola sa 11 stećaka (10 sanduka i 1 
fragmenat sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
veoma oštećeni i pomicani. 

Postavijeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Selo povisoko na lijevoj strani Drine, uda- 
ljeno od Višegrada oko 7 km zračne linije na 
jugozapadnu stranu. 

29 — Na lokalitetu Mramorje, u blizini ku- 
ća, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u obliku 
sanđuka. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su sljedeći: polumjesec, rozeta, mač i ja- 
buka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Mehmeda Mujezinovića.) 


i 

m * 


258 


Orahovci 

Selo visoko na lijevoj strani Drine, udalje- 
no od Višegrada oko 6 km zračne linije na jugo- 
zapađnu stranu. 

30 — Na lokalitetu Grebnice, na brijegu i 
putu iznad Hodžića kuća, nalazi se nekropola sa 
47 stećaka (44 sanduka, 1 kombinovani sljeme- 
njak-sanduk i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani, danas su 
mnogi oštećeni, ugrađeni u ogradu, pomaknuti i 
skliznuli. 

Nepomicani primjerci leže po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 5 spomenika, i to 2 sanduka, 1 
kombinovani i 2 sljemenjaka. Njihovi motivi su 
sljedeći: cikcak vrpca sa spiralnim umecima, ja- 
buke, rozete, dvostruka spirala, štap i nejasne 
ljudske figure. 

Na jednoj krovnoj plohi vidi se nekoliko 
slova. 

U blizini je savremeno muslimansko grob- 
lje. a 300 m sjeverno izdiže se krševito brdo Ru- 
gopek, gdje je bio kamenolom za stećke. 

31 — Na lokalitetu Dulum, na isturenom 
mjesiu ispod kuće Osmana Forte, oko 300 m za- 
padno od prethodne nekropole, nalazi se skupi- 
na sa 4 stećka (3 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada i očuvanost osrednji. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Kamenolom za stećke bio je odmah do ne- 
kropole. 


Brodar 

Selu kuje je od Višegrada uđaljeno oko 6km 
zraćr.r Hnije na jugozapadnu stranu. 

32 — U zascoku Varošište, na brežuljku La- 
stre, iijevo od puta, dolazeći od Međeđe, nalazi 
se nckropola sa 82 stećka (76 sanduka i 6 sljeme- 
kaj. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali su 
mnogi primjerci djelomično okrnjeni, zatim, ne- 
ki utonuli i skliznuli niza stranu. Među njima su 
2 dvostruka sanduka i 2 kombinovana sljemenja- 
ka-sanduka. Desetak komada su u ogradi ili su 
prekriveni kamenjem. 

Orijentacija je po pravcu z— i, osim 5 pri- 
mjeraka. koji leže po pravcu s— j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasi su 
polumjeseci. 

Oko 800 m istočno nalaze se ostaci srednjo- 
vjekovnog utvrđenog grada Brodara, koji se str- 
mo obara prema Drini. 

Lit.: H. Kreševljaković, Stari bosanski gra- 
dovi, Naše starine I, 11—12. 


Z avrblje 

Seoce u blizini Međeđe, udaljeno od Više- 
grada oko 11 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 

33 — Na lokalitetu Mačari ili Mramorje, po- 
kraj puta za Brodar, blizu kuće Avdije Muha- 


removića, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sanduka sa postoljima. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro obrađeni, a danas su prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Na jednome primjerku je natpis u kome se 
kaže da je kamen još »za života uzvukao« neki 
Radovan. 

Lit.: Dr. Ć. Truhelka, Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu, 1889, 77; Lj. Stojanović, n. d. 
III, br. 4768. 


Međeđa 

Selo, sa željezničkom stanicom, udaljeno od 
Višegrada oko 12 km zračne linije na jugoza- 
padnu stranu. 

34 — Na platou kod Zadružnog doma nalazi 
se osamljen stećak u obliku kombinovanog slje- 
menjaka-sanduka. 

Vrlo dobro je obrađen, ali je sada znatno 
oštećen. 

Postavljen je po pravcu s — j. 

Nema ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više stećaka. U blizini 
je aktivno muslimansko groblje. U Međeđi je, 
navodno, bilo stećaka kod džamije i kuće Omera 
Gegića. 


Kaoštice 

Selo na desnoj strani Drine u blizini Međe- 
đe, udaljeno od Višegrada oko 11 do 13 km zrač- 
ne linije na jugozapadnu stranu. 

35 — Fokraj puta između Drine i sela na- 
lazi se nekropola sa 15 stećaka (8 sanduka i 7 
sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i sačuva- 
ni, samo su djelomično utonuli i zarasli. Dva pri- 
mjerka su relativno velika. 

Orijentacija im je nejednaka; po obadva 
glavna pravca. 

Ukrašeni su 1 sanduk i 1 sljemenjak. a 1 
sanduk ima natpis. Ukrasi su dvostruke spirale i 
»vodenica«. Natpis se odnosi na Jurajka Radoja. 

Lit.: Dr Ć. Truhelka, Isto tamo; Isti, \Vissen- 
schaftliche Mitteilungen II, 368; Lj. Stojanović, 
n. d. III, br. 4789. 


Meremišlje 

Selo visoko iznad ušća Lima u Drinu, uda- 
ljeno od Višegrada oko 8 km zračne linije na ju- 
gozapadnu stranu. 

36 — Na brežuljku Dub, kod kuće Šefke To- 
palovića, nalazi se skupina sa 3 stećka u obliku 
sanduka. 

Dobro su obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom plastičnog 
pravougaonika (štita?). 

37 — Na brijegu iznad sela, na mjestu gdje 
je i aktivno muslimansko groblje, pokraj puta 


259 ка Sipu, nalazi se nekropola sa 7 stećaka u ob- 
liku sljemenjaka sa postoljima. 

Spomenici su vrlo dobro klesani, djelomično 
su oštećeni, a jedan je i prevaljen. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizu. 

Ukrašena su 4 primjerka. Evo njihovih uk- 
rasnih motiva: koplje, dvostruke spirale, S spi- 
rale i kompozicije sa spiralama, polumjesec, kru- 
žni vijenci i originalan motiv kruga sa perlama. 

Kamenolom za stećke bio je u brdu, oko 400 
m istočno, gdje se i danas nalazi 1 neodvučen 
stećak. 


Šip 

Selo koje je od Višegrada udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

38 — U zaseoku Mramor, kod kuće Rasima 
Avdića, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (3 san- 
duka i 3 sljemenjaka). 

Obrada i očuvanost osređnje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Drinsko 

Selo koje je od Višegrada udaljeno oko 5 
km zračne linije na južnu stranu. 

39 — Na lokalitetu Grebnice, oko 600 m za- 
padno od kuće A. Salića, na kosi obrasloj ljes- 
kovinom, nalazi se nekropola sa 80 stećaka (77 
sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomićno okrnjeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi motivi su 
obični krstovi. 


Brezje 

Seoce koje je od Višegrada udaljeno oko 9 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

..40 — U zaseoku Pale, na brijegu kod kuće 
Hrustema Vidraka, nalazi se nekropola sa 7 
amorfnih spomenika sličnih obliku sanduka. 

Do stećaka je savremeno muslimansko gro- 
blje. 

Cstali podaci nisu poznati. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Jezernice 

Selo koje je od Višegrada uđaljeno oko 11 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

41 — Na brdu Križevac, u rijetkoj hrastovoj 
šumici, pokraj puta za Dobrun, oko 700 m zrač- 
ne linije istočno od seoskih kuća, nalazi se nekro- 
pola sa 25 stećaka u obliku amorfnih ploča. 

Stećci su klesani od slabog materijala, okr- 
njeni su i utonuli. 


Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 
Nemaju ukrasa. 

Odmah do stećaka vide se nadgrobnici u 
obliku malih i neobrađenih stubova. 


Bjegovići 

Seoce koje je od Višegrada udaljeno oko 10 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

42 — Na pošumljenom brijegu istočno od 
naselja, oko 500 m zapadno od osamljene kuće 
nekog Tanovića, nalazi se skupina sa 5 stećaka 
u obliku amorfnih sanduka. 

Zbog pomicanja spomenika, njihova orijen- 
tacija se nije mogla ustanoviti. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

U neposrednoj blizini vide se fragmenti sta- 
rih muslimanskih nišana. 


Repušević i 

Selo koje je od Višegrada udaljeno oko 12 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

43 — Na lokalitetu Brijeg, uz kuću Derviše 
Repuh, nedaleko od seoskog puta za Rudo, nalazi 
se nekropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su rclativno većih dimenzija, do- 
bro su obrađcni. neki primjerci su pomicani. 

Postavljoni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


PALE 


Brdo 

Selo koje je u blizini Mokrog, udaljeno od 
Pala oko 6 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

1 — Na području sela Brdo, na dva mjesta, 
postoji ukupno 80 stećaka (64 ploče i 16 sljeme- 
njaka). 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Rogoušići 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 7 km zrač- 
ne linije па sjeverozapadnu stranu. 

2 — Kod savremenog pravoslavnog groblja, 
pokraj puta, raspoređena u tri skupine, nalazi se 
nekropola sa 25 stećaka (19 sanduka i 6 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, djelo- 
mično su oštećeni, a 7 sanduka su poredani kao- 
temelj neke zgrade (crkvice?). 


< 260 


-|B Šr iWir$ Orijentacija nepomicanih spomenika je po 
pravcu z — i, osim 3 primjerka, koji leže po 
pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima tordirane 
vrpce. 


Sinjevo 

\ 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 8km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

3 — Na Vukovića groblju (pravoslavnom) 
i na blagoj humci uz to groblje, u Donjem Sinje- 
vu, nalazi se nekropola sa 46 stećaka (43 sanđuka 
i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
đjelomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 13 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j, a neki i sz — ji. 

Ukrašena su 4 sanđuka. Zastupljeni su slje- 
deći ukrasni motivi: polumjesec, krst-rozeta, 
krug, mač i pređstava muškarca u ležećem 
stavu. 

4 — U zaseoku Dubrava, na lokalitetu Kozja 
stijena, kod kuće Save Vukovića, nalazi se ne- 
kropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca i mača. 


Sokolina 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 7 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. iznad 
ceste ka Sokocu. 

5 — Na lokalitetu Kosa — Mramorje, između 
brda Zlokosa i sela Rogoušići, oko 2 km sjeverno 
od sela, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (4 san- 
duka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, a osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Ljubice Mladenović.) lsi 


Braja 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 5 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu, u pod- 
ručju Ljubogošte. 

6 — U samome selu, pokraj puta, na istak- 
nutom lokalitetu Veliko mramorje, nalazi se 
nekropola sa 13 stećaka (10 sanduka i 3 slje- 
menjaka). 

Spomenici su relativno velikih dimenzija, 
dobro obrađeni, danas su đjelomično okrnjeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 


192 Podatke za nekropole br. 5, 9, 22 — 24, 26 — 
30, 48, 53 — 59, 74 — 75 i 80 opštine Pale prikupila 
Lj. Mlađenović. 


Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi ukrasni 
motivi su okviri na krovnim i čeonim stranama, 
krstovi i stilizovani krstovi. 

7 — Na lokalitetu Malo mramorje nalazi se 
nekropola sa 26 stećaka (24 sanduka i 2 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani (uto- 
nuli su i prekriveni mahovinom). 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Ljubogošta 

Selo koje je od Pala uđaljeno oko 4 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

8 — Na lokalitetu Toplik, na kosi ispod 
kuće Đorđa Stanišića, u Gornjoj Ljubogošti, 
nalazi se nekropola sa 32 stećka (26 ploča i 6 
sanđuka). 

Spomenici su dobro obrađeni, sađa su pri- 
lično utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

9 — Na lokalitetu Ravanica, na brijegu. 
nalazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka. 

Dobro je klesan i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Bogovići 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 14 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

10 — Ispod zaseoka Radovići, na lokalitetu 
Kaursko groblje, pokraj samoga puta, nalazi se 
nekropola sa 42 stećka (37 sanduka i 5 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas 
veoma oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom štapa. 

11 — Ispođ zaseoka Šarci, na lokalitetu 
Sirotinj-kamen, pokraj puta, nalazi se nekro- 
pola sa 14 stećaka (2 ploče, 10 sanđuka i 2 
sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, a osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašena su 2 sanđuka. Zastupljeni su ovi 
ukrasni motivi: mač, štap i đvostruki krst. 

12 — Na Gračan-brdu, na vrlo istaknutom 
položaju, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 5 
stećaka (3 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
đjelomično utonuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. Jeđan 
sljemenjak, sa pređstavom lova i još nekih živo- 
tinja, prenesen je 1954. g. u vrt Muzeja grada 
Sarajeva. U blizini nekropole nalaze se stari 
muslimanski grobovi sa nišanima koji su ukra- 
šeni jabukama i buzdovanima. 


261 


Podmjedenik 

Selo na putu Bogovići — Podvitez, udaljeno od 
Pala oko 12 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. 

13 — Ispod sela, uz aktivno pravoslavno 
groblje, nalazi se nekropola sa 47 stećaka (40 
sanduka i 7 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
djelomično oštećeni i mahovinom obrasli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

14 — Oko 500 m južno od prethodne nekro- 
pole, na lokalitetu Kosa, nalaze se 2 osamljena 
stećka u obliku sanđuka. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. 

Uz stećke je situirana i stara muslimanska 
nekropola sa 6 nišana na kojima se vide motivi 
plastičnih buzdovana. 


Majdani 

Selo na putu Bogovići — Podvitez, udaljeno 
od Pala oko 8 km zračne linije na istočnu stranu. 

15 — Na brežuljku iznad seoskih kuća nalazi 
se nekropolica sa 3 stećka u obliku sanduka sa 
postoljima. 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Oko 200 m južno nalazi se staro musliman- 
sko, a nešto dalje i m.vo musitmansko groblje. 


Rosuijc 

Seoce koje je od Pala udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

16 — Na lokalitetu Bikatina kosa, oko 1 km 
ispod sela, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u 
obliku sljemenjaka. 

Spomenici su dobro klesani i očuvani. 

. Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Stajna 

Selo koje je od Pala uđaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

17 — Na lokalitetu Mramorje kod Igrišta, oko 
500 m istočno od sela, nalazi se nekropola sa 105 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obraueni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak ukrasima luka sa 
strijelom. 

18 — Pokraj puta i kuće Arsa Gluhovića 
nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku san- 
duka. 


Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
znatno utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 
Nemaju ukrasa. 


Hotičina 

Selo na putu Bogovići — Podvitez, udaljeno od 
Pala oko 9 km zračne linije na istočnu stranu. 

19 — Dužinom grede u samome selu smje- 
štena je nekropola sa 221 stećkom (214 sanduka i 
7 sljemenjaka). 

Spomenici su uglavnom dobro klesani. Zna- 
tan broj ima relativno velike dimenzije. Osrednje 
su očuvani. 

Orijentacija većeg broja je po pravcu z — i, 
a manji broj je postavljen po pravcu s — j. Svr- 
stani su u nizove. 

Ukrašeno je 9 sanduka. Zastupljeni su ovi 
ukrasni motivi: polumjesec, krst, spirala, zastava 
i mač. 


Sajnovići 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 4 km zra- 
čne linije na sjeveroistočnu stranu (taj predio se 
zove Careve vode). 

20 — Na istaknutom brijegu, lokalitetu Mra- 
morje, nedaleko od kuće Vukovića Tome, nalazi 
se nekropola sa 38 stećaka (33 sanduka i 5 slje- 
menjaka). 

Spomenici su dobro klesani. ali su sada 
popucali, okrnjeni i utonuli. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca, sa 
manjim otklonima. Svrstani su u nizove. 

Ukrašena su 4 primjerka, i to 3 sanduka i ] 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su jabuka. 
krst-rozeta, polumjesec, kružni vijenac i neobi- 
čan motiv jabuka na stubićima. 

Odmah do stećaka nalazi se savremeno pra- 
voslavno groblje. 


Čemanovići 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 4 km zra- 
čne linije na sjeveroistočnu stranu. 

21 — Na istaknutom položaju, pokraj da- 
našnjeg pravoslavnog groblja, s jedne i druge 
strane puta, nalazi se nekropola sa 42 stećka (41 
sanduk i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni i utonuli. Skupina od 4 sanduka je nešto 
odvojena. 

Postavljeni su po pravcu z — i. osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom polumjeseca. 


262 


* 
Barakovac 

Seoce u kraju koji se zove Pribanj, udaljeno 
od Pala oko 2 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

22 — Na lokalitetu Hrastik (kota 1019 m) 
nalazi se nekropola sa 15 stećaka (14 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Orijentacija je pretežno po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

23 — Na malom pravoslavnom groblju, na 
padini Brda, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su zarasli u šumicu. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 

Na Crkvištu, nedaleko odatle, navodno je 
bila stara crkva. 


Pribanj 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 1 km zra- 
čne linije na zapadnu stranu. 

24 — Na lokalitetu Naglavak, zajedno sa 
aktivnim pravoslavnim grobljem, nalazi se sku- 
pina sa 5 stećaka u obliku sanduka (1 primjerak 
je nešto odvojen i skliznuo). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po pravcu si — jz i po pravcu 

z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Radonjići 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 3 km zra- 
čne linije na jugozapadnu stranu. 

25 — Na lokalitetu Kaursko groblje, na po- 
šumljenom brijegu iznad rječice Bistrice, oko 
1 km ka Munjićima, nalazi se nekropola sa 33 
sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
utortUli i zarasli u korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak motivima polumje- 
seca. 


Podvitez 

Selo na cesti Sarajevo — Goražde, udaljeno 
od Pala oko 6 km zračne Iinije na istočnu stranu. 

26 — Na lokalitetu Močila, na brdu lijevo od 
ceste, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (5 ploča 
i 5 sanduka). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegovi ukrasni motivi 
su polumjesec i koncentričan vijenac. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 


Gorovići 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 4 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

27 — Blizu kuće Đorđa Šarca, na livadi, na- 
lazi se nekropola sa 20 stećaka (19 sanduka i 1 
sljemenjak), raspoređenih u dvije skupine. 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

28 — Na padini brda Gradina, na lokalitetu 
Piskavac,' nedaleko od prethodne nekropole, na- 
lazi se skupina sa 30 stećaka (28 sanduka i 2 
sljemenjaka). Nekropolu razdvaja put. 

Spomenici su relativno većih dimenzija, do- 
bro su klesani, djelomično su utonuli. 

Postavljeni su po pravcu si — jz. 

Nemaju ukrasa. 

29 — Također na lokalitetu Piskavac, samo 
oko 200 m dalje putem za Uliće, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen, ali je danas 
prilično utonuo. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je motivom krsta. . 


Vitez 

Selo na cesti ka Goraždu, udaljeno od Pala 
oko 5 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

30 — Na lokalitetu Grebak, na brijegu oko 
100 m daleko od kuće Salka Obhođaša, nalazi se 
osamljen stećak u obliku ploče. 

Obrada i orijentacija nisu požnate. 

Spomenik nema ukrasa. 


Podloznik 

Selo u blizini Bogovića, udaljeno od Pala oko 
14 km zračne linije na istočnu stranu. 

31 — Na gredi oko 500 m jugozapadno od sela 
nalazi se nekropola sa 89 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su dobro obrađeni, osrednje su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 primjerak motivom krsta. 

32 — U samome naselju nalazi se nekropola 
sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Buđ 

Selo u području Prače, udaljeno od Pala oko 
15 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

33 — Na lokalitetu Čitluk, na zemljištu Save 
Hršuma, nalazi se nekropola sa 18 stećaka (16 
sanduka i 2 sljemenjaka). 


263 Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Pale.) 

34 — Na lokalitetu Biljeg, na zemljištu Anđe 
Cerović, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (2 san- 
duka 1.1 sljemenjak). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 
Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Pale.) 


Brnjica 

Selo u području Prače, udaljeno od Pala oko 
16 km zračne linije na istočnu stranu. 

35 — Na putu prije kuća i raskršća zaseoka 
Suha Česma nalazi se nekropolica sa 3 stećka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa, ali je 1 sanduk pravougaono 
izdubljen — kao korito. 

36 — Kod zaseoka Suha Česma, oko 300 m 
dalje putem od prethodne nekropole, na raskršću, 
nalaze se 2 stećka u obliku sanduka i nekoliko 
fragmenata. 

Obrada i očuvanost osrednje. Spomenici su 
pomicani. 

Nemaju ukrasa. 

37 — Oko 150 m dalje od prethodne nekro- 
pole putem ka Prači, u dvorištu Sretena Zeko- 
vića, nalazi se nekropola sa 4 stećka (3 sanduka 
i 1 sljemenjak). 

Spomenici su relativno nešto većih dimen- 
zija, dobro obrađeni, danas su djelomično ošte- 
ćeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sanduka, a 1 od njih ima i 
natpis. Njihovi ukrasni motivi su stilizovani krst 
i cikcak-vrpca. Natpis je oštećen, ali nam ipak 
kaže da tu leži Milosav Primilović. 

Lit.: Š. Bešlagić, Nekoliko novopronađenih 
natpisa na stećcima, Naše starine XI, 46 — 47. 

38 — U zaseoku Velike Bukve, oko 500 m 
daleko od prethodne nekropole putem ka Prači, 
na brijegu, rialazi se nekropola sa 33 stećka (30 
sanduka i 3 sljemenjaka). 

, ' Obrada nejednaka, očuvanost slaba. 

/ Orijentacija po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 sanduka. Njihovi ukrasni 
motivi su obična urezana linija i stilizovani 
krstovi. 

39 — U zaseoku Velike Bukve, oko 150 m 
ispred kuća, dolazeći od Suhe Česme, pokraj 
puta, nalazi se nekropolica sa 4 stećka (2 san- 
duka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su ošte- 
ćeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

40 — U zaseoku Velike Bukve, oko 200 m 
putem ka Prači, nalazi se nekropola sa 7 stećaka 
u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
obrasli mahovinom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


41 — Na lokalitetu Stražište, oko 1 km putem 
od zaseoka Velike Bukve ka Prači, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sanduka. 

Dobro je obrađen i očuvan, samo je poma- 
knut sa svoga mjesta. 

Nema ukrasa. 


Prekača 


Seoce koje je od Pala udaljeno oko 18 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

42 — Na brijegu iznad kuća, pokraj puta, 
nalazi se nekropola sa 5 stećaka (2 sanduka i 3 
sljemenjaka). 

Spomenici su relativno većih dimenzija, vrlo 
dobro su obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Gornj a Vinča 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 20 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

43 — U zaseoku Ždralovići, na zaravanku 
prevoja, pokraj puta ka Prači, nalazi se nekro- 
polica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su relativno dugački, vrlo dobro 
obrađeni, a danas su malo utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. 

44 — Oko 600 m južno od zaseoka Perivoj, 
na lokalitetu Glavica, situirana je nekropola sa 
114 stećaka (101 sanduk, 5 sljemenjaka i 8 stu- 
bova). Ima i nekoliko fragmenata. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
djelomično okrnjeni, neki su prevaljeni i obrasli 
mahovinom. Nekoliko sljemenjaka imaju relati- 
vno velike dimenzije. Jedan stub je oblikovan 
kao uspravni sljemenjak. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, mali broj leži po pravcu s — j. Svrstani su 
u nizove. 

Nemaju ukrasa. 

Po narodnom predanju, na Glavici je nekada 
bila crkva. 

45 — U zaseoku Perivoj, na lokalitetu Brijeg, 
oko 300 m sjeverno od prethodne nekropole, od- 
mah iznad kuća, nalazi se nekropola sa 8 stećaka 
(5 sanduka i 3 sljemenjaka). Od tih spomenika 
se uz kuću Neđe Pečenice nalaze 1 zemljom zatr- 
pan sljemenjak i 2 sanduka ugrađena u trap. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, ali je 1 
sljemenjak rasječen. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak tordiranom vrpcom 
i dvostrukom spiralom. 

Ranije su ovdje bili i spomenici u obliku 
krstača, a u blizini su i danas 4 starija nišana 
sa ukrasima sablje, jabuka i buzdovana. 

46 — Na lokalitetu Kaldrma, oko 200 m 
južno od nekropole br. 44, nalazi se nekropolica 
sa 3 stećka u obliku sanduka. 


264 Spomenici su dobro obrađeni, a osrednje 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. . 

Nemaju ukrasa. 

47 — Na lokalitetu Dolina, u blizini osam- 
ljene kuće Nikodina Danilovića, u zaseoku Peri- 
voj, oko 1 km sjevemo od zaseoka, nalazi se 
osamljen stećak u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu zabilježeni. 


Munjići 

Soce koje je od Pala udaljeno oko 4 km zra- 
čne linije na jugozapadnu stranu, ispod ceste 
Sarajevo — Jahorina. 

48 — Na lokalitetu Kaursko groblje, kod 
potoka Bijela, nalazi se nekropola sa 27 stećaka 
(2 ploče i 25 sanduka). 

Spomenici su relativno velikih dimenzija, do- 
bro klesani, danas su utonuli i zarasli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivima polumjeseca. 

Ranije je ovdje bilo više spomenika. Nekro- 
pola danas ne djeluje homogeno. 


Vlahovići 

Selo na cesti Sarajevo — Jahorina, udaljeno 
od Pala oko 5 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 

49 — Na lokalitetu Mramor, uz kuću Mirka 
Mijovića u zaseoku Kočarevina, nalazi se nekro- 
pola sa 10 stećaka (6 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu sz — ji. Svrstani su 
u nizove. 

Nemaju ukrasa. 

50 — Oko 150 m zapadno od prethodne ne- 
kropole, nalazi se osamljen stećak u obliku san- 
duka sa postoljem. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

.Dostavljen je po pravcu s — j. 

/ Nema ukrasa. 


Gradina 

Selo u području Gornjih Pala, udaljeno je 
od opštinskog centra oko 4 km zračne linije na 
južnu stranu. 

51 — Zajedno sa aktivnim pravoslavnim 
grobljem, iznad sela, nalazi se skupina sa 13 
stećaka (6 sanduka i 7 sljemenjaka). Jedan slje- 
menjak ima 4 krovne plohe. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, sada su 
djelomično oštećeni i utonuli, a 1 primjerak je 
prevaljen. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 


Sjeverno od kuća izdiže se brdo Gradina, 
na kome se vide ostaci zidova srednjovjekovnog 
utvrđenog grada. 

Lit.: Đ. Mazalić, Glasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu, 1939, 25 — 28. 


Gornje Pale 

Selo koje je od centra opštine udaljeno oko 
4km zračne linije na južnu stranu. 

52 — Na njivi Milje Petrović, pokraj puta 
ka Koranu, nalazi se nekropola sa 15 stećaka (9 
sanduka i 6 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a danas su 
okrnjeni i utonuli. 

Veći broj spomenika je postavljen po pravcu 
z — i, a manji po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom krsta. 


Ubojište 

Seoce koje je od Pala udaljeno oko 4 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

53 — Na lokalitetu Javorski potok nalazi se 
nekropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

54 — Na lokalitetu Hanina, na putu ka Kora- 
nu, kod Novakovog polja, nalazi se nekropolica 
sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećenii. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju- ukrasa. 


Stambolčić 


Selo koje je od Pala udaljeno oko 6 km zra- 
čne linije na jugoistočnu stranu. 

55 — Na lokalitetu Rove — Prosjeka, na bre- 
žuljku oko 500 m od željezničke stanice ka Prači, 
lijevo od željezničke pruge, nalazi se nekropolica 
sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

56 — Na lokalitetu Česmice — Točila, blizu 
kuće Đorđa Šarca, pokraj puta, nalazi se nekro- 
polica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Obrada nije zabilježena. 

Orijentacija je po obadva glavna pravca. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Sjetlina 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

57 — Na lokalitetu Groblje, gdje se nalazi 
savremeno pravoslavno groblje, iznad Jankovića 
kuća, smještena je nekropola sa 29 stećaka (17 
ploča, 10 sanduka i 2 sljemenjaka). 


265 Spomenici su dobro obrađeni, 1 primjerak je 
ekliznuo. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom mača. 

58 — Na lokalitetu Prosjeka, na glavici oko 
500 m ispod Groblja, pokraj puta, nalazi se ne- 
kropola sa 7 stećaka (5 ploča i 2 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentirani su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

59 — Na lokalitetu Kosa, oko 300 m daleko 
od prethodne nekropole, blizu kuće Miloša Pur- 
kovića, nalazi se nekropola sa 8 stećaka u obliku 
sanduka, raspoređenih u dvije skupine. 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Nemaju ukrasa. 


Podgrab 

Selo u području Prače, udaljeno od Pala oko 
13 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

60 — Na lokalitetu Drum, pokraj željezničke 
pruge i rječice Gračanice, nalazi se nekropola sa 
10 stećaka (6 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, veoma su 
utonuli, a neki su skliznuli u potok. Jedan slje- 
menjak je neobično velik. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

61 — U zaseoku Nikolići, kod krajnje kuće 
prema Prači, pokraj ceste, nalazi se nekropolica 
sa 4 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su uto- 
nuli i oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Perutine 

Seoce u području Prače, udaljeno od Pala 
oko 14 km zračne linije na istočnu stranu. 

62 — Na lokalitetu Kipar nalazi se nekro- 
pola sa 7 stećaka (2 ploče i 5 sanduka). 

Obrada i orijentacija nisu zabilježene. 

// Nemaju ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Pale.) 


Sahinovići 

Selo u okolini Prače, udaljeno od Pala oko 
19 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

63 — Na lokalitetu Pod gradom, ispod ruina 
starog grada Pavlovca, u blizini rijeke Prače, 
nalazi se nekropola sa 20 stećaka (2 ploče, 15 
sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, današnje 
stanje je slabo — oštećeni su i zarasli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Nekropola je očito pripađala starom gradu 
Pavlovcu. 


Lit.: N. Mandić, Starinar IV, 12; H. Kreše- 
vljaković, Stari bosanski gradovi, Naše starine I, 
11; H. Šabanović, Bosanski pašaluk, Sarajevo 
1959, 132. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 

64 — Na lokalitetu Mramorje, uz stari put, 
sjeverno od ruševina starog grada Pavlovca, više 
zaseoka Šip, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (5 
sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su nejednako, uglavnom dobro 
obrađeni, ali su danas u slabom stanju. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 

65 — Na lokalitetu Okruglica, u blizini nase- 
lja, nalazi se nekropola sa 14 stećaka (2 ploče, 
9 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Pale.) 


Saice 

Selo u gornjem toku Prače, udaljeno od Pala 
oko 11 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

66 — U zaseoku Odžak, na lokalitetu Bara, 
kod kuće Pere Vojnovića, nalaze se 2 osamljena 
stećka (1 sanduk i 1 sljemenjak). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

67 — Iznad zaseoka Odžak, na njivi Jakova 
Tadića, nalazi se osamljen stećak u obliku san- 
duka. 

Dobro je obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

U blizini je savremeno pravoslavno groblje. 

68 — U zaseoku Rastovac, zajedno sa Cico- 
vića pravoslavnim grobljem, nalazi se skupina sa 
14 stećaka (10 sanduka i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, a osrednje 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Dvorišta 


Seoce u gornjem toku rijeke Prače, udaljeno 
od Pala oko 13 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

69 — U blizini kuće Miloša Removića, na 
samome putu, nalazi se nekropola sa 10 stećaka 
(8 sanđuka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni, neki 
primjerci su utonuli a jedan je prevaljen. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

70 — U blizini Zadružnog doma, uz samu 
rijeku, nalazi se nekropola sa 15 stećaka u obliku 
sanđuka. 


266 Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
okmjeni, pomicani, zasuti, a neki su u vodi. 
Orijentacija je poremećena. 

Nemaju ukrasa. 


Nehorići 

Selo u gornjem toku rijeke Prače, udaljeno 
od Pala oko 13 km zračne linije na jugoistočnu 
stranu. 

71 — Na lokalitetu Čakmali-gaj, blizu i iznad 
puta ka Dvorištima, nalazi se nekropola sa 13 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni, a danas su 
obrasli mahovinom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

72 — Na mjestu Međuvode, kod same rijeke 
Prače, nalazi se nekropola sa 11 stećaka u obliku 
sanduka. 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Pale.) 


Brateljevići 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 13 km 
7.račne linije na jugoistočnu stranu. 

73 — U Polju, između Brateljevića i Dvo- 
rišta, nalazi se nekropola sa 32 stećka (27 san- 
duka i 5 sljemenjaka). 

Vrlo dobra obrada i očuvanost. 

Orijentacija po pravcu z — i, osim 9 primje- 
така, koji leže po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Na brežuljku iznad nekropole nalaze se 2 
starija nišana. 


Vihari 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 15 km 
zračrie linije na jugoistočnu stranu. 

74 — Na lokalitetu Djevojačko groblje, oko 
300 m daleko od kuće Pere Kablara, na glavici, 
nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku san- 
duka. 

Spomenici su u vrlo rđavom stanju — veoma 
su oštećeni. 

Nemaju ukrasa. 


Srednje 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 16 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

75 — Na Kosi, zapadno od naselja, na putu 
za Saice, nalazi se nekropola sa 9 stećaka (8 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 


Nemaju ukrasa. 

76 — Na lokalitetu Pastorak — Mramorje, kod 
zgrade Osnovne škole, na kosi pokrivenoj šumom, 
nalazi se nekropola sa 81 stećkom (34 ploče, 40 
sanduka i 7 sljemenjaka). 

Izgleda da su dobro klesani, danas su prilično 
oštećeni (konglomerat), zatrpani i zarasli u šumu. 

Orijentacija im je nejednaka — pretežno po 
pravcu z — i i po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Brdarići 

Selo u okolini Prače, udaljeno od Pala oko 
16 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

77 — Na lokalitetu Mramorac, kod Vučić 
njive, u samome selu, nalaze se 2 osamljena 
stećka (1 sanduk i 1 sljemenjak). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 
Spomenici nemaju ukrasa. 

(Podaci Skupštine opštine Ра1е.) ш 


Datelji 

Selo u okolini Prače, udaljeno od Pala oko 
18 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

78 — Na lokalitetu Tovarnica, u blizini zgra- 
de Osnovne škole, nalazi se nekropolica sa 4 
stećka (3 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Komrani 

Selo u okolini Prače, udaljeno od Pala oko 
21 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

79 — ■ Na mjestu Vučja brda, između Kom- 
rana i Čemernice, oko 2 km istočno od naselja, 
nalazi se nekropola sa 10 stećaka (4 ploče i 6 
sanduka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

80 — Na lokalitetu Grobljaja nalazi se nekro- 
pola sa 83 stećka (16 ploča, 54 sanduka i 13 slje- 
menjaka). 

Obrada i orijentacija nisu poznate. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lit.: N. Mandić, Starinar IV, Beograd 1928, 13. 


Vinograd 

Selo koje je od Pala udaljeno oko 19 km 
zračne linije na istočnu stranu. 

81 — Na lokalitetu Kovačina, na blagoj gredi, 
pokraj puta, u blizini sela, nalazi se nekropola sa 
17 stećaka (16 sanduka i 1 sljemenjak). 


193 Podatke za nekropole br. 76 — 79 opštine 
Pale prikupila Skupština opštine Pale. 


267 Spomenici su vrlo dobro obrađeni, dobro su 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su spirale i snopovi paralelnih linija. 

U blizini su 2 starija nišana ukrašena jabu- 
kama. 

82 — Na lokalitetu Brdo, oko 300 m dalje 
od prethodne nekropole, pokraj istog puta, iznad 
seoskih kuća, nalazi se nekropola sa 16 stećaka 
(15 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
veoma oštećeni, a neki su i prevaljeni i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


GORAŽDE 


Jabuka 

Selo na cesti ka Mesićima, uđaljeno od Go- 
ražda oko 5 km zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — Na prevoju iznad sela, pokraj ceste, 
nalazi se nekropola sa 20 stećaka (16 sanduka i 4 
sljemenjaka). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas veoma oštećeni — razbijeni, utonuli i pre- 
valjeni. 

Postavljeni su uglavnom po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je više ilirskih tumula. 


Sopotnica 

Selo koje je od Goražda udaljeno oko 2 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 — Ispred ulaza u crkvu Sv. Đorđa, koju 
je u XV v. podigao herceg Stjepan, leži 1 ploča 
sa natpisom koji se odnosi na kneza Radoslava 
Širinića. . 

Plpča je, vjerovatno, u svom prvobitnom po- 
ložajui Dobro je obrađena i očuvana. 

/Leži po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Lit.: V. Vuletić-Vukasović, Viestnik XII 
(1890), 7; S. Kosanović. Glasnik Srpskog učenog 
društva XII (1871), 162; Dr Ć. Truhelka, Glasnik 
Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1889 (I), 76; Lj. 
Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi III, br. 
4766; Đ. Mazalić, Glasnik Žemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1940, sv. I i II, 29; D. Kovačević, Trgo- 
vina u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1961, 
172; M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa 
u Bosni i Hercegovini III, br. 192. 


TJstiprača 

Selo koje je od Goražda udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 


3 — Na platou iznad željezničke stanice u 
Ustiprači nalazi se nekropola sa 40 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su nejednako obrađeni, mnogi 
primjerci su danas oštećeni, utonuli i zarasli u 
grmlje. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 primjerka. Na jednome je 
motiv mača, a drugi ima originalnu biljnu sti- 
lizaciju. 

U neposrednoj blizini stećaka vidimo neko- 
liku novijih pravoslavnih grobova sa krstačama. 

4 — Na lokalitetu Lučino brdo, sjeveroisto- 
čno od naselja, pokraj puta za Brda, nalazi se 
nekropola sa 5 stećaka u obliku sanduka sa po- 
stoljima. 

Spomenici su dobro klesani, danas su pri- 
lično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Mehmeda Mujezinovića.) 


Goražde 

Varoš u kojoj je i sjedište opštine. 

5 — U jednom stubu starog mosta preko Dri- 
ne, u Goraždu, koji je građen u XVI v., uzidan 
je komad stećka (vjerovatno sanduka) sa nat- 
pisom koji nam kaže da je pod tim spomenikom 
bio sahranjen neki Gombalić. 

Natpis je ustanovljen prije oko 100 godina. 

Vjerovatno odlomak sa natpisom potječe sa 
obližnje nekropole koja je već davno uništena. 

Lit.: S. Kosanović, n. d., 162; K. Jireček, Die 
Hanđelstrassen und Bergwerke . . ., Prag 1879, 
86; Lj. Stojanović, n. d., br. 4767; M. Vego, n. d.,. 
br. 191. 


Kosače 

Seoce koje je od Goražda udaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Križevac ili Ledine, u 
blizini seoskih kuća, nalazi se nekropola sa 35 
stećaka (15 ploča i 20 sanduka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
djelomično oštećeni i utonuli. Ranije je ovdje bilO’ 
više spomenika. 

Većina spomenika je postavljena po pravcu 
z — i, a jedan broj po pravcu sz — ji. Svrstani su 
u nizove. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi reljefni mo- 
tivi su dvostruki i antropomorfni krstovi. 

Spomenici su postavljeni na tumule. U blizini. 
su lokaliteti Crkvina i Vinine. Pretpostavlja se 
da su Hranići-Kosače porijeklom iz ovoga sela 
i da ova nekropola pripada njihovim precima. 

Lit.: M. Dinić, Zemlje hercega Svetoga Save,. 
Glas SKA CLXXXII, 156—157; Š. Bešlagić, Selo 
Kosače i njegovi spomenici, Naše starine VI, Sa- 
rajevo 1959, 243 — 246. 


268 Dijakoviči 

Seoce u blizini Kosača, udaljeno od Goražda 
oko 12 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Kostrenište, oko 700 m sje- 
veroistočno od sela, nalazi se nekropola sa 14 ste- 
ćaka (1 ploča, 11 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su od škriljevca, uglavnom dobro 
klesani, a danas su znatno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

Odmah do stećaka nalazi se aktivno musli- 
mansko groblje. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 243. 


Kolovarice 

Selo na desnoj obali Drine, udaljeno od Go- 
ražda oko 8 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 

8 — Na platou uz kuće Baljića i Šeha, na 
mjestu zvanom Groblje, nalazi se skupina sa 
15 stećaka (5 ploča, 9 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni, veoma su 
utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Ranije je ovdje bilo više od 30 stećaka (vidi 
se po ležištima), pa su 1953. g. ugrađeni u susje- 
dne zgrade. 


Kožetin 

Seoce i brdo sa ostacima srednjovjekovnog 
grada na desnoj obali Drine, udaljeno od Goražda 
oko 12 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

9 — U podnožju brda, u šumici pokraj puta 
i potoka, na mjestu gdje se on ulijeva u Drinu, 
nalaze se 2 osamljena stećka u obliku sljeme- 
njaka. Predio se zove Luke, a lokalitet Grčko 
groblje. 

Spomenici su dobro klesani, danas su djelo- 
mično oštećeni, veoma zarasli, a jedan je pre- 
valjen. 

Izgleda da su bili postavljeni po pravcu z — i. 

,'Nemaju ukrasa. 

/ Uz stećke nalaze se grobovi obilježeni malim 
neobrađenim kamenovima ili humčicama od ne- 
obrađenog kamenja. U blizini je mali kameni 
most na jedan luk, Kamena ćuprija, za koji se 
pretpostavlja da je podignut prije dolaska Tu- 
гака u ove krajeve. 


ČAJNIČE 


Međurječje 

Selo koje je od Čajniča udaljeno oko 11 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 

1 — U samome nšselj'u, blizu Osnovne škole 
i ceste, nalazi se nekropola sa 100 stećaka (98 
.sanduka i 2 sljemenjaka). 


Spomenici su oSrednje obrađeni, a vrlo su 
slabo očuvani, mnogi primjerci su okrnjeni, pre- 
valjeni ili pomaknuti. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sanduka. Na njihovim strani- 
cama su prikazane arkade i krst. 

Postojala je srednjovjekovna župa Među- 
rječje sa utvrđenim gradom Samoborom koji je 
zidao Sandalj Hranić. 

Lit. : S. Delić, Samobor kod Drine, Glasnik 
Zemaljskog muzeja u Sarajevu IV, 255; Lj. Sto- 
janović, Stare srpske povelje i pisma II, br. 670; 
Thalloczy, Studien . . ., 154, 166 — 167, 379 i 398. 


Vihnići 

Selo koje je od Čajniča udaljeno oko 8km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

2 — Na lokalitetu Stijene, pokraj puta za 
Keroviće, po dužini kose razasuta je nekropola 
sa 45 stećaka (40 sanđuka i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro klesani, djelomično 
su oštećeni i zarasli, a 2 primjerka su skliznula 
niza stranu. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 2 sanduka. Na jednome je ure- 
zana linija (dvostruki grob), a na drugome su 
motivi polumjeseca i sunca. 


Slatina 

Selo koje je od Čajniča udaljeno oko 5 — 6 
km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

3 — Na glavici Kaurine, oko 1 km istočno 
od sela, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 14 
stećaka (4 ploče, 8 sanduka i 2 stuba). 

Spomenici su slabo obrađeni, danas su zna- 
tno oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Susjedna njiva zove se Crkvenjača. Priča se 
da je tu nekada bila crkva. 

4 — Na lokalitetu Peovac, na putu i prevoju 
za Sudiće i Miljeno, oko 1,5 km sjeverozapadno 
od sela, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u 
obliku stubova. 

Spomenici su veoma slabo obrađeni, ugla- 
vnom su amorfni. Nekoliko primjeraka je pre- 
lomljeno. 

Nemaju ukrasa. 


Miljeno 

Selo pokraj ceste ka Goraždu, udaljeno od 
Čajniča oko 6 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

5 — U samome naselju, pokraj ceste-ras- 
kršća, na njivi Toze Murata, nalaze se 2 osamlje- 
na stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dje- 
lomično oštećeni. 1 


269 Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

6 — Na lpkalitetu Čifutsko groblje, koci kuće 
Tahira Kulelije, pokraj ceste ka Međurječju, na- 
lazi se nekropola sa 10 stećaka u obliku sanduka, 
kao ostatak nekadašnje velike nekropole. Loka- 
litet je poznat i pod imenom Gromiljak. 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su zna- 
tno oštećeni i veoma utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Batkovići 

Selo koje je od Čajnića udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Mramorje, oko 800 m 
istočno i ispod sela, nalazi se nekropola sa 10 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni, danas su zna- 
tno utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Prema obavještenju mještana.) 


Zaborak 

Selo koje je udaljeno oko 10 km zračne 
linije na sjeveroistočnu stranu od Čajniča. 

8 — Zajedno sa pravoslavnim grobljem na- 
lazi se skupina sa 14 stećaka (11 sanduka i 3 
sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su dosta 
oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i (2 primjerka 
leže u pravcu s — j). 

Nemaju ukrasa. 


Marenići 

Selo koje je od Čajniča udaljeno oko 13 km 
zračne- linije na sjeveroistočnu stranu, nedaleko 
od JZaborka. 

9 — Kod zaseoka Porađe, na lokalitetu Mra- 
morje, nalazi se nekropola sa 300 stećaka (290 
sanduka i 10 sljemenjaka). 

Obrada je gruba, ima mnogo amorfnih pri- 
mjeraka; spomenici su utonuli i zarasli. Kao 
materijal korišten je pretežno škriljevac. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 6 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom mača. 

Tu je današnje pravoslavno i nekadašnje 
muslimansko groblje. 


Trpinje 

Selo koje je od Čajniča udaljeno oko 3km 
zračne linije na jugozapađnu stranu, visoko pre- 
ma Bukovici planini. 


10 — Na kosi kod Osnovne škole nalazi se 
nekropola sa 13 stećaka (5 ploča, 7 sanduka i 1 
sljemenjak). 

Uglavnom su dobro klesani, danas veoma 
oštećeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


RUDO 


Vagan 

Seoce pokraj ceste ka Dobrunu i Višegradu, 
udaljeno od Rudog oko 10 km zračne linije na 
sjeveroistočnu stranu. 

1 — Na lokalitetu Mramorje, uz savremeno 
pravoslavno groblje, nalazi se nekropola sa 60 
stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, ima mnogo 
amorfnih primjeraka, veoma su utonuli u zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Dva rimska cipusa (1 sa tužnim Atisom) su 
iskorištena za stećke, a nedaleko je nađen još 
jedan cipus. 


Strgačina 

Selo na lijevoj strani Lima, oko 15 km zra- 
čne linije na sjeverozapadnu stranu od Rudog. 

2 — Na lokalitetu Mramorje, ovećoj glavici 
u blizini Osnovne škole, na lijevoj obali rječice 
Radojne, nalazi se nekropola sa 61 stećkom (53 
sanduka i 8 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, danas su znatno 
oštećeni, utonuli, zarasli i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 sanduka 
i 2 sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su krug, 
tordirani vijenac, krst, stilizovani krst, ruka i 
ruka s mačem. 

Jedan ukrašeni sljemenjak ima i natpis koji 
nam kaže da tu leži Stjepan Ozrenović. Još 1 
sljemenjak ima natpis koji je nečitljiv. 

Lit.: Š. Bešlagić, Nekoliko novopronađenih 
natpisa na stećcima, Naše starine XI, Sarajevo 
1967, 44—45. 


Sahdani 


Selo koje je od Rudog uđaljeno oko 18 km 
zračne linije na sjeverozapađnu stranu. 

3 — Na lokalitetu Luke, livadi blizu kuće 
Miloša Čovića, pokraj puta, nalazi se osamljen 
stećak u obliku sljemenjaka. 

Spomenik je dobro obrađen, danas je veoma 
oštećen. 

Orijentacija nije zabilježena. 


270 Ukrašen je. Na jednoj krovnoj plohi pred- 
stavljen je štap. 

4 — Na lokalitetu Lipov d6, na brijegu iznad 
kuće Darinke Golubović, nalazi se nekropola sa 
110 stećaka (90 sanduka i 20 sljemenjaka). (Zbog 
teškog pristupa, brojno stanje možda nije sasvim 
tačno.) 

Spomenici su nejednako i uglavnom slabo 
obrađeni, ima amorfnih primjeraka. Znatan broj 
je oštećen, utonuo i zarastao. Nekoliko sljeme- 
njaka su relativno velikih dimenzija. 

Orijentacija im je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk i 2 
sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su polu- 
mjesec, krst i štap. 

5 — Na lokalitetu Mramorje, visoko iznad 
sela, pod Mazuricom, nalazi se nekropola sa 11 
stećaka (4 sanduka, 6 sljemenjaka i 1 stub). 

Spomenici su dobro obrađeni, danas su djelo- 
mično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Svrstani su u 
nizove. 

Ukrašen je stub. Njegovi ukrasni motivi su 
polumjesec, krst, jabuka i buzdovan. 

Tu je i aktivno pravoslavno groblje. 


Dubac 

Selo koje je od Rudog udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — Na Dubačkom brdu, pokraj puta za 
Šahdane, nalaze se 2 osamljena stećka (1 sanđuk 
i 1 sljemenjak). 

Spomenici su bili dobro obrađeni, ali su da- 
nas prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini su stari nišani sa ukrasima jabuka 
i polumjeseca, a odmah do njih je aktivno pra- 
voslavno groblje. Selo koje je od Rudog udaljeno oko 14 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

7 — Na lokalitetu Mramorje, duguljastom iz- 
bočenju oko 250 m jugoistočno i ispod sela, na- 
lazi se nekropola sa 188 stećaka (176 sanduka i 
12 sljemenjaka). Ima i uspravnih amorfnih spo- 
menika koji nisu ovdje ubrojani. (Zbog teškog 
pristupa, brojno stanje možda nije sasvim tačno.) 

Obrada je nejednaka, pretežno slaba, ima i 
amorfnih primjeraka. Većina je zarasla u šumu. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su polumjesec, krst (stilizovan) i niz kon- 
centričnih krugova uz ivice zabata. 

Jedan sanduk ima natpis (djelomično ošte- 
ćen) koji spominje pogibiju Tvrtka Milcarića. 

Lit.: Š. Bešlagić, n. d., 45. 


Zarbovine 

Seoce koje je od Rudog uđaljeno oko 13 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu, nedale- 
ko od Pazalja. 

8 — Na dugačkom izbrešku ispod sela, po- 
kraj puta, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (3 
sanduka, 5 sljemenjaka i 2 stuba). 

Spomenici su dobro klesani, djelomično su 
oštećeni, nagnuti i utonuli. 

Orijentacija im je dvojaka — po pravcu z — i 
i po pravcu s — j. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk i 2 
sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su polumje- 
sec, ruka s mačem i paralelna rebra na krovnim 
plohama. 


Sokolovići 

Selo koje je od Rudog udaljeno oko 3 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Crkvina, oko 1 km južno 
od Sokolovića džamije, blizu kuće Miloja i МШ- 
sava Stanića, na brijegu, pokraj puta, nalazi se 
nekropola sa 37 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, ima i 
amorfnih primjeraka. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Nemaju ukrasa. 

Prema predanju, ovdje je nekada bila crkva. 
Uz stećke se danas sahranjuju Stanići. 

10 — Oko 250 m južno od prethodne nekro- 
pole, na blagoj humci i u ravnici sa nešto šika- 
re, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (4 sanduka 
i 1 kombinovan sljemenjak-sanduk) i nekoliko 
amorfnih kamenova. 

Obrada nejednaka, spomenici slabo očuvani. 

Orijentacija po obadva glavna pravca. 

Nema ukrasa. 


Bijelo Brdo 

Selo i sjedište ureda, udaljeno od Rudog oko 
9 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

11 — Na lokalitetu Oglavak, na okruglastom 
brijegu pokraj ceste, blizu Osnovne škole, nala- 
ze se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka sa 
postoljima. 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, danas su 
okrnjeni, a jedan je i prevaljen. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Ukrašen je 1 primjerak predstavom konja sa 
jahačem. 


Strpci 

Selo koje je od Rudog udaljeno oko 10 km 
zračne linije na sjeveroistočnu stranu. 

12 — Na lokalitetu Okolišta, oko 1 km prije 
naselja, lijevo od ceste dolazeći od Dobruna, u 
koritu rječice, nalazi se osamljen stećak u obliku 
sljemenjaka sa postoljem. Stećak je pomaknut sa svoga mjesta, gdje je 
do prije 80 godina bilo više stećaka. Dobro je 
obrađen. Nema ukrasa. 

U selu je pravoslavna crkva koja je situira- 
na na lokalitetu Mramor. Tu danas nema ste- 
ćaka. 


FOČA 


Stojkovići 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 20 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

1 — Na izbrešku koji se zove Stankovac, po- 
kraj puta prema Draževu, oko 1 km južno od 
sela, nalazi se nekropolica sa 4 stećka (1 ploča 
i 3 sanduka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, a slabo oču- 
vani. 

Postavljeni su po obadva glavna pravca. 

Nemaju ukrasa. 


Tahuljići 

Selo u području Jabuke, udaljeno od Foče 
oko 20 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

2 — Na Glavičici dosta visoko iznad sela 
nalazi se nekropola sa 6 stećaka (5 ploča i 1 
sanduk). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je sanduk. Na njegovim uspravnim 
stranama vidimo friz od povijene lozice sa tro- 
listovima. 


Bešlići 

Selo u području Jabuke, a od Foče je uda- 
ljepo' oko 19 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stfanu. 

3 — Na lokalitetu Bjelan, u blizini sela (500 
m južno), pokraj puta, nalazi se nekropola sa 79 
stećaka (74 sanduka i 5 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo pažljivo klesani, ali su 
danas mnogi okrnjeni, nagnuti, utonuli, pa i po- 
micani. 

Postavljeni su po pravcu z — i i svrstani su u 
nizove. 

Ukrašena su 2 sljemenjaka. Njihovi ukrasni 
motivi su polumjesec, rozeta, spirala, mač, luk 
sa strijelom i predstava zmije. 


Modro Polje 

Selo u području Jabuke, udaljeno od Foče 
oko 18 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 


4 — Pokraj starog muslimanskog groblja, 
oko 300 m sjeverno od seoskih kuća, pokraj pu- 
ta, nalazi se nekropola sa 41 stećkom (4 ploče i 
37 sanduka). 

Većina spomenika je dobro klesana, ali je 
znatan broj danas oštećen, nagnut ili je skliznuo. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 9 pri- 
mjeraka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 1 ploča i 4 
sanduka. Ovdje se javljaju sljedeći motivi: krst, 
rozeta u kružnom vijencu, ptica, konj sa jaha- 
čem, čovjek sa štapom i predstava kuće, što je 
jedinstvena pojava na stećcima. Jedan sanduk 
je pravougaono izdubljen sa vodoravne strane, 
što je rijetka pojava. 


Račići 

Selo u području Jabuke, udaljeno od Foče 
oko 19 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

5 — Na Glavici istočno od sela nalazi se ne- 
kropola sa 19 stećaka (7 ploča, 10 sanduka i 2 
sljemenjaka). 

Spomenici su slabo klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Podgrađe 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 17 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

6 — Na lokalitetu Korita, koji se nalazi po- 
više Gradine, smještena je nekropola sa 8 ste- 
ćaka (2 ploče, 4 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali su danas pri- 
lično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

7 — U zaseoku Lučila, kod savremenog pra- 
voslavnog groblja, nalazi se skupina sa 10 ste- 
ćaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 1 pri- 
mjerka, koji leži po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

8 — Na lokalitetu Ljuljevišta, oko 300 m ju- 
goistočno od nekropole br. 6, blizu Rudog brda, 
pokraj puta, nalazi se skupina sa 6 stećaka (5 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Kola kovići 

Selo u podračju Jabuke, udaljeno od Foče 
oko 15 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

9 — Na lokalitetu Mramorje, pokraj savre- 
menog pravoslavnog groblja, smještena je sku- 


272 


pina sa 62 stećka (30 ploča, 26 sanduka i 6 slje- 
menjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, a slabo oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena je 1 ploča motivom polumjeseca. 
Po predanju, ovdje je nekada bila crkva. 


Mazlina 

Selo u području Jabuke, udaljeno od Foče 
oko 19 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

10 — Iznad sela nalazi se nekropola sa 17 
stećaka (7 ploča i 10 sanđuka). 

Spomenici su slabo obrađeni i veoma su oš- 
tećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Jedan sanđuk ove nekropole neobično je 
klesan — od njegovih uspravnih strana do gornje 
osnovice postoje 4 kose krovne plohe. 


Kopljević Kamen 

Selo u području Jabuke, udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverozapad od Foče (?). 

11 — Nekropola je smještena u borovoj šu- 
mici ispod Buselja, oko 500 m istočno od Vlahi- 
nje. Ima 12 stećaka (9 sanduka i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
oštećeni, utonuli, a neki i prevaljeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 


Jabuka 

Selo u centru područja koje se također zo- 
ve Jabuka, udaljeno od Foče oko 15 km zračne 
linije na sjeverozapadnu stranu. 

„-■12 — Na južnoj padini brda Bravenjaka, bli- 
ušća Šilovačkog potoka u Kolinu, pokraj pu- 
ta, nalazi se nekropola sa 14 stećaka (11 sanduka 
i 3 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro klesani, ali su slabo oču- 
vani — okrnjeni su, popucali i prevaljeni. 

Orijentacija im je po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom jabuke. 


Komjenovići 

Seoce u području Jabuke, udaljeno od Foče 
oko 15 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

13 — Na lokalitetu Crkvice, u podnožju br- 
da Strelice, oko 500 m južno od seoskih kuća, 
nalazi se nekropola sa 120 stećaka (115 sanduka 
i 5 sljemenjaka). 

jg Š. Bešlagić: STEĆCI 


Spomenici su uglavnom slabo obrađeni, da- 
nas su prilično oštećeni, a neki primjerci su za- 
suti zemljom ili veoma zarasli u korov. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim malog 
broja koji je postavljen po pravcu s — j. Svrstani 
su u nizove. 

Ne zapažaju se ukrasi na njihovim stranica- 
ma. 

Izgleđa da je u južnom kraju nekropole ne- 
kada bila drvena crkva. 


Ukšići 

Selo u području Jabuke, udaljeno od Foče 
oko 16 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 

14 — Na lokalitetu Mramorje, pokraj puta 
ka Milotini, nalazi se nekropola sa 40 stećaka (32 
sanduka i 8 sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su slabo 
očuvani. 

Postavljeni su po pravcu si — jz, osim 6 pri- 
mjeraka, koji leže okomito na takav pravac. 

Nemaju ukrasa. 

Odmah do stećaka je savremeno pravoslavno 
groblje, a nedaleko odatle je staro muslimansko 
groblje sa nišanima koji imaju ukrase u vidu 
jabuke i buzđovana. 


Slavčići 

Selo u području Jabuke, udaljeno od Foče 
oko 15 km zračne linije na sjeverozapadnu stra- 
nu. 

15 — Na mjestu koje se zove Brijest. ili Grč- 
ko groblje, pokraj puta, ispod sela, nalazi se ne- 
kropola sa 20 stećaka (10 ploča, 6 sanduka i 4 
sljemenjaka). 

Spomenici su uglavnom dobro obrađeni, ali 
su obrasli šumom i zasuti zemljom, pa im se te- 
ško prilazi. 

Postavljeni su po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. 

Njihovi reljefni motivi su polumjesec i 2 sr- 
pa (srp je vrlo rijedak motiv). 


Bujakovina 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 17 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

16 — Na zaravanku brda između Bujakovi- 
ne i Vojvodića, na lokalitetu Guča greb, nalazi 
se nekropola sa 47 stećaka (41 sanduk i 6 slje- 
menjaka). 

Spomenici su nešto slabije obrade, oštećeni 
su i nagnuti. 

Postavljeni su po pravcu z — i, ali ima i ne- 
koliko primjeraka koji leže po pravcu s — j. Svr- 
stani su u nizove. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom polumjeseca. 

273 Do stećaka je savremeno pravoslavno gro- 
blje. 

17 — Na lokalitetu Biljeg, koji pripada pla- 
nini Bitoraj, oko 3 km daleko od sela, nađen je 
visoki sanduk na postolju sa natpisom u kome- 
se kaže da je to bilig kneza i počtenog viteza 
Tvrdisava Brsnića (?). 

Ostali podaci o spomeniku nisu poznati. 

(Podaci po literaturi.) 

Lit.: L. Zore, Starinski natpisi, Slovinac IV 
(1881), 103; Dr Ć. Truhelka, Natpisi iz sjeverne 
i istočne Bosne, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1895, 356; Lj. Stojanović, n. d., III, br. 
4765; M. Vego, Zbornik... III, br. 187. 


Visočica 

Seoce i brdo iznad Kratina, uđaljeno od Foče 
oko 16 km zračne linije n'a sjeverozapadnu 
stranu. 

18 — Na lokalitetu Krstac, nedaleko od na- 
selja, na raskršću puteva, obrasla hrastovom šu- 
micom, nalazi se nekropola sa 57 stećaka (55 
sanduka i 2 sljemenjaka), raspoređenih u tri 
skupine. 

Spomenici su lijepo obrađeni i dobro su sa- 
čuvani, samo su neki primjerci prekriveni ma- 
hovinom. 

Većina spomenika postavljena je po pravcu 
z — i, a manji broj po pravcu s — j, ili sa manjim 
otklonom od tih pravaca. 

Koliko se danas vidi, ovdje nema ukrasa. 

Odmah do stećaka nalaze se stari i novi 
muslimanski grobovi. 


Prijeklade 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 16 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

19 — Na zaravanku oko 200 m daleko od 
sela, na sjevernu stranu, zajedno sa aktivnim 
pravoslavnim grobljem, nalazi se nekropola sa 14 
stećaka (13 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su, izgleda, dobro obrađeni, ali su 
danas veoma okrnjeni, utonuli i obrasli šikarom 
i mahovinom. 

^И /ećina spomenika je postavljena po pravcu 
z— i, dok su ostali različito postavljeni. 

Nemaju ukrasa. 


Kratine 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 16 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

20 — Na izduženom bnjegu koji se zove Krš 
ili Velovo groblje, u samome selu, pokraj puta, 
nalazi se nekropola sa 14 stećaka (11 sanduka i 
3 sljemenjaka). 

Spomenici su vrlo dobro obrađeni, a danas 
su prilično oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i,- osim 4 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su povijena lozica sa trolistovima i štap. 


Utulovići 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

21 — Na lokalitetu Brčina, pokraj puta, oko 
400 m zapadno od sela, nalazi se nekropola sa 
37 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 
Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 
Nemaju ukrasa. 


Derolovi 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 14 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

22 — Na lokalitetu Lučki rat, u blizini ostata- 
ka stare muslimanske nekropole, nalazi se sku- 
pina sa 9 stećaka (3 ploče, 5 sanduka i 1 sljeme- 
njak). 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
znatno oštećeni. 

Većina je postavljena po pravcu z — i, a ma- 
nji broj po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

23 — Pokraj puta ka Kozjoj Luci, oko 400 m 
istočno od današnjeg muslimanskog groblja, 
smještena je skupina sa 22 stećka (14 ploča i 8 
sanduka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Strmac 

Seoce na brdu Presjeka iznad Ustikoline, od 
Foče udaljeno oko 11 km zračne linije na sjeve- 
rozapadnu stranu. 

24 — Na vrhu brda, pokraj ceste, u blizini 
sela, raspoređena na glavici južno i na dvije 
skupine sjeverno od ceste, nalazi se nekropola sa 
234 stećka (140 ploča, 89 sanduka i 5 sljeme- 
njaka). 

Spomenici su nejednako obrađeni, veliki broj 
je slabije obrade a ima i amorfnih primjeraka. 
Ima ih dosta oštećenih i utonulih u zemlju. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su polumjesec, kružni vijenac, krst, stilizo- 
van krst, stilizovana biljka sa grozdovima neuo- 
bičajenog izgleda. 

Jedan visoki sanđuk je oblikovan tako da mu 
gornji dio prelazi u prikraćenu piramidu, što je 
vrlo neobično. 

Odmah do stećaka ja savremeno pravoslavno 
groblje, a blizu je i staro muslimansko groblje sa 
ukrašenim nišanima. 

25 — Oko 700 m istočno od prethodne ne- 
kropole nalazi se nekropola sa 28 stećaka (10 
ploča, 16 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje klesani i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Cvilin 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 9 km 
zračne linije na sjevernu stranu. 


274 26 — U dvorištu Bosiljka Blagojevića nala- 
zi se osamljen stećak u obliku sanduka sa po- 
stoljem. 

Spomenik je dobro obrađen. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 

Stećak je vezan za legendu o vojvodi Ivku. 
U blizini se nalazi rimski mozaik. 

Lit.: M. Zarzinski, Varošica Ustikolina, Gla- 
snik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1891, 211. 


Budanj Donji 

Selo u okolini Miljevine, udaljeno od Foče 
oko 9 km zračne linije na zapadnu stranu. 

27 — Na lokalitetu Brdo, na izbrešku oko 
200 m istočno od ceste za Foču, nalazi se nekro- 
polica sa 3 stećka (2 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu s — j. 

Nemaju ukrasa. 

28 — Zajedno sa današnjim pravoslavnim 
grobljem nalaze se 2 osamljena stećka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su dosta 
oštećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Humsko 

Seoce koje je od Foče udaljeno oko 10 km 
na istočnu stranu. 

29 — Tu je nađen osamljen stećak u obliku 
stuba. 

Spomenik je vrlo dobro obrađen. 

Ukrašen je tordiranim vrpcama, rozetama u 
kružnom vijencu i figurom muškarca koji u jed- 
noj ruci drži štap a drugom pridržava knjigu. 

Spomenik ima natpis koji govori o visokom 
funkcioneru srednjovjekovne bosanske crkve go- 
stu Milutinu. 

Stećak je 1934. g. prenesen u Zemaljski mu- 
zej u Sarajevu. 

Lit.: Vl. Skarić, Grob i grobni spomenik go- 
sta Milutina . . ., Glasnik Zemaljskog muzeja u 
/Sarajevu, 1934 (sv. za historiju i etnografiju), 
79 — 82; M. Vego, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu, 1964 (Arheologija), 207 — 208; Isti, Zbor- 
nik . . . III, br. 190. 


Zavajt 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 11 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

30 — Kod zgrade Osnovne škole nalazi se 
nekropolica sa 3 stećka u obliku sanduka. 

Spomenici su osrednje klesani i slabo oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

31 — Na lokalitetu Brijeg, koji pripada za- 
seoku Mali Korlat, nalaze se 2 osamljena stećka 
u obliku relativno velikih i visokih sanduka. 


Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. 

Orijentirani su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

32 — Oko 200 m sjeveroistoČno od prethod- 
nih stećaka, kod mlina, nalazi se nekropolica sa 
4 stećka u obliku ploča. 

Spomenici su slabo obrađeni, veoma su 
utonuli. ■ 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrase. 

33 — U zaseoku Podi, na lokalitetu Mra- 
morje, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (9 san- 
duka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su uglavnom dobro klesani i oču- 
vani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 sanduka. Kao njihovi reljef- 
ni motivi pojavljuju se krst, ruka i ruka s kop- 
ljem. 

Jedan sanduk, na kome je motiv ruke, ima 
natpis koji kaže da je to spomenik Vukosava 
Mješinića. Ovaj spomenik ima 2 postolja, što je 
vrlo rijedak slučaj. 

Lit.: S. Bešlagić, Novopronađeni natpisi na 
stećcima, Naše starine IX, Sarajevo 1964, 137; M. 
Vego, Glasnik Zemaljskog muzeja 1964 (Arheo- 
logija), 204; Isti, Zbornik... III, br. 189. 

34 — Ispod Rude Glavice, zaseoka Zavajta, 
nalazi se nekropola sa 5 stećaka (2 sanduka i 3 
sljemenjaka). 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su nagnuti, 
utonuli i obrasli šumom. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi reljefni 
motivi su originalni: čovjek u sjedećem stavu, 
lav, divokoze i motiv sličan čovječjoj glavi. Osim 
toga, ovdje vidimo povijenu lozicu sa trolistovi- 
ma i krst. I ovaj spomenik ima 2 postolja, što je 
vrlo rijedak slučaj. 


Vrbica 

Manje selo koje je od Foče udaljeno oko 20 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

35 — Na prostranoj pošumljenoj glavici, na 
lokalitetu Crkvina, oko 400 m jugozapadno od 
seoskih kuća, nalazi se nekropola sa 120 steća- 
ka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni, prilično su uto- 
nuli i zarasli u šumu. 

PoStavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašena su 4 primjerka. Njihovi motivi su 
polumjesec i krstovi (2 su stilizovana). 

Kao stećak iskorištena je jedna rimska ara. 


Kunovo 

Selo koje je od Foče udaljeno oko 20 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 

36 — Na lokalitetu Ravno groblje i Ravno 
polje, u samome selu, nalazi se nekropola sa 41 
stećkom (18 ploča, 22 sanduka i 1 sljemenjak). 
Skupina sa 6 primjeraka je nešto odvojena. 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu z— i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanduk motivom krsta. 

Po predanju, ovdje je nekada bila crkva. 


275 Šahbazi 

Selo nedaleko od Kunova, uđaljeno od Foče 
oko 21 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

37 — U samome selu nalazi se nekropola sa 
30 stećaka (11 ploča, 18 sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su slabo obrađeni, okrnjeni su i 
utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polumje- 
seca. 


Vrbnica 

Selo u području Zelengore, udaljeno od Foče 
oko 15 km zračne linije na jugozapadnu stranu. 

38 — U blizini sela, zajedno sa savremenim 
pravoslavnim grobljem, nalazi se skupina sa 20 
stećaka (5 ploča, 13 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Spomenici su osrednje obrađeni, veoma su 
utonuli i obrasli šumom.' 

Postavljeni su po pravcu si — jz, osim neko- 
liko primjeraka, koji leže okomito na taj pravac. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasni motivi su arkade, 
štitovi sa mačevima, stilizovan krst i muškarac 
sa konjem. 


Ljubin Grob 

Ljetno stočarsko naselje na Zelgngori, uda- 
ljeno od Foče oko 21 km zračne linije na jugoza- 
padnu stranu. 

39 — 'Neđaleko od Bijelog jezera nalazi se 
osamljen stećak u obliku sanduka. 

Spomenik je dobro obrađen i očuvan. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Nema ukrasa. 


Lučke Kplibe 

Lučke Kolibe-Trebova su planinsko stočar- 
sko stanište na Zelengori, udaljeno od Foče oko 
20 ^kfn zračne linije na jugozapadnu stranu. 

x 40 — U samome staništu nalazi se nekropola 
sa 23 stećka (16 ploča i 7 sanduka). 

Spomenici su slabo obradeni i očuvani. 

Postavljeni su po pravcu sz — ji. 

Ukrašena je 1 ploča motivom stilizovanog 
krsta. 


Beleni 


Selo pokraj ceste ka Gacku, udaljeno od 
Foče oko 11 km zračne linije na južnu stranu. 

41 — Zajedno sa savremenim pravoslavnim 
grobljem, pokraj ceste, blizu naselja, nalazi se 
skupina sa 13 stećaka (9 sanduka i 4 sljemenja- 
ka). 

Obrada spomenika je dobra, neki primjerci 
su djelomično okrnjeni i utonuli. 


Orijentacija je po pravcu z — i, osim 2 pri- 
mjerka, koji leže po, pravcu s— j. 

Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 
sljemenjak. Njihovi ukrasi su u vidu plastične 
vrpce i motiva koji sliči antropomorfnom krstu. 


Kosman 

Selo nedaleko od ušća Sutjeske u Drinu, 
udaljeno od Foče oko 14 km zračne linije na 
južnu stranu. 

42 — Na Kosman-polju, na lokalitetu Grčko 
groblje, nalazi se skupina sa 50 stećaka (20 plo- 
ča i 30 sanduka). 

Obrada spomenika je slaba, ima mnogo 
amorfnih primjeraka, veoma zaraslih u šumicu. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 

43 — U zaseoku Pusto Polje, na lokalitetu 
Gradac, unutar zidova ostataka srednjovjekov- 
nog grada i ispred ulaza, nalaze se 3 stećka u ob- 
liku sanduka. 

Obrada osređnja. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

(Podaci Ive Bojanovskog.) 


Šadići 


Selo u dolini rijeke Sutjeske, udaljeno od 
Foče oko 16 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 

44 — Na platou ispod sela, na desnoj obali 
rijeke, na mjestu koje se zove Kaursko groblje, 
nalazi se nekropola sa 200 stećaka (45 ploča, 150 
sanduka i 5 sljemenjaka). 

Obrada spomenika je neujednačena, na istoč- 
nom kraju su amorfni i vrlo slabo obrađeni, oko 
sredine je obrada osrednja, a u zapadnom kraju 
vrlo dobra. Ima mnogo utonulih primjeraka. 

Orijentaoija je po pravcu z — i, osim 3 pri- 
mjerka, koji leže po pravcu s — j. Inače su svr- 
stani u nizove. 

Ukrašeno je 10 primjeraka, i to 8 sanduka i 
2 sljemenjaka. Njihovi ukrasni motivi su stilizo- 
vani i antropomorfni krstovi, štit i scena lova 
na jelena. 

Pokraj nekropole je prolazio karavanski put. 
Do stećaka su stari i savremeni muslimanski 
grobovi sa nišanima. 


Kruševo 


Selo na lijevoj obali Pive, s druge strane 
Sćepan-Polja, udaljeno od Foče oko 19 km zrač- 
ne linije na jugoistočnu stranu. 

45 — U Donjem Kruševu, na rubu šume Sa- 
sica, oko 200 m niže mjesta gdje se sastaju rijeke 
Piva i Tara, nalazi se nekropola sa 6 stećaka u 
obliku sanduka. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Po kazivanju mještana.) 


276 

ZAPADNA HERCEGOVINA 


LIVNO 


Vrbica 

Selo na sjeveroistočnoj ivici Livanjskog po- 
lja, udaljeno od Livna oko 35 кш zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. 

1 — U samome selu, na njivi odmah ispod 
kuća, nalazi se nekropola sa 40 stećaka (30 plo- 
ča i 10 sanduka). 

Spomenici su slabo obrađeni i prilično uto- 
nuli u zemlju. 

Nemaju ukrasa. 

2 — Na platou Pod, iznad kuća, nalazi se 
nekropola sa 30 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su slabo obrađeni, stanje nekro- 
pole je slabo. 

Nemaju ukrasa. 


Radanovd 

Selo na sjeveroistočnoj ivici Livanjskog po- 
lja, uđaljeno od Livna oko 30 km zračne linije na 
sjeverozapađnu stranu. 

3 — Na blagim humčicama između kuća i 
ceste, na dužini od nekoliko stotina metara, po- 
redano je 8 nekropola sa ukupno 100 stećaka u 
obliku ploča. 

Obrada i očuvanost osrednje. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

U blizini se nalazi više ilirskih tumula. 

4 — Na lokalitetu Kraj (Potkraj), na počet- 
ku sela, nalazi se nekropola sa 20 stećaka u ob- 
liku ploča, raspoređenih u dvije skupine. 

Obrada i očuvanost slabe, više primjeraka 
utonulo. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Sajkovići 

/ Selo na sjeverozapadnoj ivici Livanjskog 
polja, udaljeno od Livna oko 35 km zračne linije 
na sjeverozapadnu stranu. 

5 — Na lokalitetu Mramorje, oko 800 m za- 
padno od naselja, pokraj ceste, nalazi se skupina 
sa 30 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani, veoma su zara- 
sli i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Na ovome mjestu ranije je bilo mnogo više 
spomenika. Neki od njih su ugrađeni u cestu. 


Gubin 

Selo u podnožju Dinare planine, udaljeno od 
Livna oko 33 km zračne linije na sjeverozapadnu 
stranu. 


6 — Zajedno sa aktivnim pravoslavnim gro- 
bljem nalazi se skupina sa 27 stećaka u obliku 
sanđuka, 

Obrada nejednaka, ima i samo pritesanih 
primjeraka, neki spomenici su u ogradi. 

Orijentacija je nejednaka, ali pretežno po 
pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Priča se da je tu bila grčka crkva. 


Čelebići 

Selo uz cestu ka Bosanskom Grahovu, uda- 
ljeno od Hvna oko 25 km zračne linije na sjeve- 
rozapadnu stranu. 

7 — Na blagom uzvišenju koje se zove Baj- 
rak, oko 80 m sjeverno od ceste, kod kuća bego- 
va Firdusa, nalazi se nekropola sa oko 80 stećaka 
(oko 60 ploča i 20 sanduka). 

Obrada spomenika je vrlo slaba, mnogi pri- 
mjerci su samo pritesani, današnje stanje je 
slabo. 

Ukrašen je 1 vrlo veliki sanduk (290 X 130 X 
X 150 cm). Njegov motiv je običan krst. 

Na nekropoli se primjećuju temelji neke 
stare građevine, po narodnom predanju kuće 
vojvode Vuka Anđeliča. Ovaj lokalitet ovdje zo- 
vu još i Begov mašet. 

8 — Nekoliko stotina metara zapadno od 
prethodne nekropole, sjeverno od ceste, po ove- 
ćim zaravancima, prostiru se 3 skupine stećaka 
sa ukupno 140 primjeraka (85 ploča i 55 san- 
duka). 

Spomenici su slabo obrađeni i očuvani, po- 
stoji više primjeraka koji su samo pritesani ili 
amorfni. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Lokaliteti na kojima se nalaze ovi stećci zo- 
vu se Podvomice, Lužak i Begov mašet. U ne- 
posrednoj blizini je savremeno rimokatoličko 
groblje. 


Provo 

Selo koje je od Livna uđaljeno oko 30 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

9 — Na lokalitetu Grebljice, na Policama, 
neđaleko od naselja, nalazi se nekropola sa 10 
stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su samo pritesani. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Na 1 ploči nalazi se motiv ljiljana. 

10 — Na lokalitetu Mašeti ili Okrajci nalazi 
se nekropola sa 25 stećaka (20 ploča i 5 san- 
duka). 

Spomenici su samo pritesani i znatno su 
utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


277 


Kovačići 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 23 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

11 — Ispod sela, pokraj ceste ka Livnu, na- 
lazi se skupina sa 3 stećka u obliku ploča. 

Spomenici su osrednje obrađeni, danas su 
utonuli. 

Nemaju ukrasa. 

U blizini je staro muslimansko groblje. 


Strupnić 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 22 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

12 — Zajedno sa aktivnim seoskim grobljem, 
pokraj ceste ka Bosanskom Grahovu, nalazi se 
nekropola sa 40 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su pretežno amorfni i vrlo su oš- 
tećeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

Nekropola je ranije bila veća. Izvjestan broj 
spomenika nalazi se u ogradi. 

13 — U blizini Osnovne škole i Matkovića 
kuće, pokraj ceste ka Bosanskom Grahovu, na- 
lazi se nekropola sa 88 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su osređnje i slabo obrađeni, ima 
mnogo amorfnih ili samo pritesanih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Zanimljivo je da na' ovoj nekropoli ima i ne- 
koliko pari uspravno postavljenih spomenika. 


Čaprazlije 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 27 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

14 — Na lokalitetu Mašeti, u polju, blizu 
ceste, nalazi se nekropola sa 7 stećaka u obliku 
sanduka. 

Obrada spomenika je nejednaka, neki pri- 
mjerci su lijepo klesani. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

,-Spomenici nemaju ukrasa. 

/ 15 — Oko 200 m istočno od prethodne nek- 
ropole, na njivi Đorđa Đurana, nalazi se nekro- 
pola sa 40 stećaka u obliku ploča. 

Spomenici su gotovo amorfni, utonuli u 
zemlju. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Lusnić 


Selo pokraj ceste ka Bosanskom Grahovu, 
udaljeno od’ Livna oko 18 km zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. 

16 — Zajedno sa savremenim rimokatolič- 
kim grobljem, na kojem je i crkva, nalazi se sku- 
pina sa 6 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 


Ukrašen je 1 sanduk. Njegovi ukrasni moti- 
vi su polumjesec, rozeta, predstava ptice i pred- 
stava jelena. 

Tu ima i nekoliko starih krstača i stubova 
sa ukrasima krsta i polumjeseca. 

17 — Nedaleko od prethodne nekropole, li- 
jevo od ceste, na raskršću puteva, nalazi se sku- 
pina sa 5 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su slabo obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. On ima predstavu 
jelena. 


Ljubunčić 

Selo koje je od Livna uđaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

18 — U dvorištu rimokatoličke crkve nalaze 
se 2 stećka u obliku sanduka. 

Obadva primjerka su relativno velikih di- 
menzija, dobro su očuvani, a jedan od njih je 
klesan tako da mu obadvije čeone strane imaju 
bačvaste ispuste. 

Spomenici su postavljeni po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

19 — Kod savremenog rimokatoličkog grob- 
lja ispod sela nalazi se skupina sa 16 stećaka (13 
ploča i 3 sanduka). 

Spomenici su gotovo amorfnih oblika. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

20 — Kod Osnovne škole, nedaleko i zapad- 
no od prethodne nekropole, pokraj ceste, nalaze 
se 3 stećka u obliku sanduka. 

Obrada je vrlo slaba. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Rujani Donji 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 23 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 

21 — Na lokalitetu Skandali, zajedno sa 
pravoslavnim savremenim grobljem i uz njega, 
s jedne i druge strane ceste, nalazi se nekropola 
sa 100 stećaka (30 ploča i 70 sanduka). 

Spomenici su vrlo slabo obrađeni, oštećeni 
su i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašena su 2 sanduka. Njihovi ukrasni mo- 
tivi su krstovi, polumjeseci i predstave konja. 


Žirović 

Selo uz cestu ka Bosanskom Grahovu, uđa- 
ljeno od Livna oko 12 km zračne linije na sjeve- 
rozapadnu stranu. 

22 — Kod aktivnog rimokatoličkog groblja 
nalazi se skupina sa 4 stećka u obliku sanđuka. 

Spomenici su osrednje obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 


278 Ukrašen je 1 primjerak. Njegovi motivi šu 
rozeta, predstava konja, jelena, te čovjeka sa 
raširenim rukama. 


L ištani 'f.; 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 20 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. ... 

23 — Zajedno sa seoskim pravoslavnim gro- 
bljem nalazi se skupina sa 8 stećaka (3 plpče/4.y. 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su osređnje obrađeni, djelomično 
su utonuli, a sljemenjak i sanduci su relativno 
većih dimenzija. 

Orijentacija je po pravcu тг— i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

24 — Na lokalitetu Veliki Han, u polju kođ 

katoličke kapelice Sv. Ilije, nalazi se nekropola' 
sa 32 stećka u obliku sanđuka. л 

Obrada je vrlo slaba, spomenici su utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Na ovim stećcima nema ukrasa. 

(Podaci učitelja Envera Drače iz Ljubunči- 
ća). . . ..... . 

25 — Na lokalitetu Mali Han, u polju, ne- 
đaleko od kuće Rada Granića, nalazi se nekro- 
pola sa 60 stećaka u obliku sanđuka. 

Obrada vrlo slaba, spomenici su utonuli. 

... Orijentacija nije zabilježena. 

Na ovim stećcima nema ukrasa. 

(Podaci učitelja Envera Drače iz Ljubun- 
čića.) 


Priluka 

Selo pokraj ceste ka Bosanskom Grahovu, 
udaljeno od Livna oko 7 km zračne linije na 
sjeverozapađnu stranu. 

26 — U blizini seoskih kuća nalaze se 2 osa- 
ljena stećka (1 ploča i 1 sanduk). 

Spomenici su dobro obrađeni. 

Postavljeni su po pravcu z— i. 

Nemaju ukrasa. Seoce u blizini sela Priluka, pokraj ceste ka 
Bosanskom Grahovu. 

27 — Na brijegu iznad ceste, na lokalitetu 
Grepci, zajedno sa savremenim rimokatoličkim 
grobljem, nalazi se nekropola sa 39 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Obrada nejednaka, ima amorfnih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Na jednom primjerku vidi se motiv polu- 
mjeseca. 


Odžak 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 17 km 
zračne linije na sjeverozapadnu stranu. 


28 — Na ipalom zaravanku pokraj rimokato 
ličke kapelice i:puta, nedaleko od Osnovne škole, 
nalazi se 'riekropbla sa. 7 stećaka (5 ploča i 2 
sanduka). ’ 

Sponienici- su vrlo "šlabo obrađeni i znatno 
utonuli. - ' ■>: 

'• Nemaju ukrasa. 

29 — U samome selu, pokraj puta, nalazi se 
nekropola ša 7 stećaka (5 ploča i 2 sanduka). 

Spomenici su slabo obrađeni, oštećeni su i 
. , utonuli. 

Nemaju ukrasa. . ■ .■>•;. 

fi 1 ’ ‘ ... . • 

Kablić 

Selo pokraj ceste ka Bosanskom Grahovu, 
udaljeno od Livna oko 4 km zračne linije na 
sjeverozapadnu stranu. ,ч ..■■■••■ 

30 — Zajednp sa savremenim rimokatoličkim 
grobljem Kablića Malog nalazi se skupina sa 8 
štećaka (5 ploča i 3 sanduka). 

Obrađa je vrlo slaba, neki primjerpi su is- 
, korišteni za поуе nađgrobnike. 

Orijentacija }e po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Uz stećke vidimo i nekoliko primjeraka sta- 
rijih krstača. 


Stržanj 

Selo pokraj ceste ka Kupresu, Udaljeno od 
Livna oko 15 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. /■ . 

31 — Na lokalitetu Stržanjski mašeti, ne- 

daleko od izvora rijeke Šuice i ostataka sta- 
rog grada, nalazi se nekropola sa 8 stećaka .(7 
ploča i 1 stub). " 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja Novaka Maksimp'vića iz Šu- 

ice.) 

32 — U Kneževu docu i na lokalitetu Privi- 
ja, pokraj stare ceste, nalazi se škupina sa 29 
stećaka (18 ploča, 6 sanduka, 2 sljemenjaka i 3 
stuba). 

Ukrašen je 1 stub. Njegov ukrasni motiv je 
polumjesec. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja Novaka MaksimoVića iz Šu- 

ice.) 


Caić 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 15 km 
zračne linije na sjeverbzapađnu stranu. 

33 — Na dvije humčice pokraj ceste, na lo- 
kalitetu Griiđna glavica i u neposrednoj blizini, 
nalazi se skupina sa 7 v stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su uglavnom vrlo slabo obrađeni, 
oštećeni 1 su i utoi&li. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


279 
34 — Zajedno sa aktivnim rimokatoličkim 
grobljem, oko 200 m od prethodne nekropole u 
pravcu sela, nalaze se 4 stećka u obliku sanđuka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su ošteće- 
ni, a 2 se nalaze u ogradi groblja. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 primjerak. Njegov ukrasni mo- 
tiv je krst. 


Z astinje 

Seoce koje je od Livna udaljeno 1,5 km na 
sjeverozapađnu stranu. 

35 — Na lokalitetu Mašeta, ispod sela, nala- 
zi se skupina sa 4 stećka u obliku sanđuka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 
oštećeni. 


33 — Jedan otvoreni grob 
na nekropoli u Grborezima, 
opština Livno, Bosna i Her- 
cegovina. 


Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni 
motivi su đvostruki krst, »vodenica« i čovjek sa 
štitom. 

(Podaci učitelja Juraja Bulića iz Livna.) 


Šuica 


Selo pokraj ceste ka Kupresu, udaljeno od 
Livna oko 15 km zračne linije na sjeveroistočnu 
stranu. -n 

36 — Na lokalitetu Dvojine, nalazi se nekro- 
pola sa 46 stećaka (31 ploča, 14 sanduka i 1 slje- 
menjak), raspoređenih na dva mjesta. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


280 Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja Novaka Maksimovića iz Šu- 

ice.) 

37 — Na lokalitetu Šuićki mašeti, nedaleko 
od ceste Šuica — Duvno, nalazi se nekropola sa 
39 stećaka (33 ploče, 5 sanduka i 1 sljemenjak). 
Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja Novaka Maksimovića iz Šu- 

ice.) 


Grborezi 


Selo pokraj ceste ka Splitu, udaljeno od Liv- 
na oko 10 km. 

38 — Na lokalitetu Mramorje, oko 1 km ce- 
stom ka Splitu, s desne strane, nalazi se nekro- 
pola sai 86 stećaka u obliku sanduka. 

Obrada je vrlo slaba, ima mnogo amorfnih 
primjeraka. Znatan broj je utonuo u zemlju. 

Orijentacija je po pravcu si — jz. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Grobovi ove nekropole su istraženi. Nađeno 
je dosta grobnih priloga, naročito ženskog na- 
kita. 

Nekoliko stećaka su antičke spolije. 

Lit.: Š. Bešlagić (sarađnja Dj. Basler), Grbo- 
rezi, Sarajevo 1964; Dj. Basler, Spolija antičke 
arhitekture na nekropoli Mramorje u grborezima 
kod Livna, Naše starin'e VIII, 115 — 118. 


Rapovine 

Selo koje je od Livna uđaljeno oko 3 km na 
jugozapadnu stranu. 

39 — Na brežuljku iznad sela, gdje je sa- 
vremeno rimokatoličko groblje Sv. Petra, nala- 
zi se nekropola sa 17 stećaka (15 ploča i 2 stuba). 


Ukrašena su 2 stuba. Njihovi motivi su 
predstava sjekire i čovjeka sa sjekirom i ma- 
čem. 

(Podaci učitelja Juraja Bulića iz Livna.) 


Potočani 

Selo pokraj ceste ka Kupresu, udaljeno od 
Livna oko 7 km. 

40 — Nedaleko od Vidovića kuća, ispod ceste, 
nalazi se nekropola sa 30 stećaka (4 ploče, 25 
sanduka i 1 sljemenjak). 

Spomenici su nejednako obrađeni, djelomič- 
no su utonuli. Ima relativno velikih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sanduk. Zastupljeni su sljedeći 
motivi: krst, polumjesec, rozetice i predstava pi- 
jetla. 

41 — Na lokalitetu Golo brdo, oko 1 km sje- 
verozapadno od zgrade Osnovne škole, nalazi se 
nekropola sa 118 stećaka (10 ploča, 104 sanduka 
i 4 sljemenjaka). 

Spomenici su nejednako klesani, ima mnogo 
amorfnih primjeraka, mnogi primjerci su vrlo 
oštećeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sanđuk. Njegovi ukrasni moti- 
vi su polumjesec i plastični krugovi. 

Nekropola je ranije imala veći broj stećaka. 

42 — Oko 1 km zapađno od prethodne nek- 
ropole, na brdu Crkvine, nalazi se skupina sa 6 
stećaka u obliku sanđuka. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

Ostali pođaci nisu poznati. 


Prolog 

Selo pokraj ceste ka Splitu, uđaljeno od Liv- 
na oko 15 km zračne linije na jugozapađnu 
stranu. 281 


43 — Zajedno sa savremenim rimokatolič- 
kim grobljem, oko 700 m sjeverno od sela, po- 
kraj ceste, nalazi se nekropola sa 78 stećaka u 
obliku sanduka. 

Spomenici su samo pritesani ili su amorfni, 
znatno su utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i ili sa malim 
skretanjem od toga pravca. 

Stećci ove nekropole nemaju ukrasa. 


Zabrišće 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 6 km 
zračne linije na jUgozapadnu stranu. 

44 — Pokraj puta Zabrišće — Držanlije, na 
njivi Joze Kovača, nalazi se nekropola sa 6 ste- 
ćaka (4 ploče i 2 sanduka) i nekoliko fragme- 
nata. 

Ukrašen je 1 sanduk. Njegovi ukrasni moti- 
vi su polumjesec, krst i snopovi linija. 

Ostali podaci nisu poznati. 

45 — Na lokalitetu Dumančića Liske, pokraj 
puta za Držanlije, na padinama Debeljače, nala- 
zi se nekropola sa 7 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su dobro obrađeni, ali su znatno 
oštećeni i utonuli. 

Orijentacija nije zabilježena. 

Ukrašen je 1 primjerak. Motivi ovoga stećka 
su tordirana vrpca, polumjesec, krst, rozete i 
scena kola. 


Dobro 

Veće selo koje je od Livna udaljeno oko 6 
km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

46 — U Brnjića docu (Brnjića gaj) рокгај 
puta, u blizini sela, nalazi se nekropola sa 20 ste- 
ćaka (9 ploča, 10 sanduka i 1 sljemenjak). 

Obrada nejednaka, neki primjerci oštećeni. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 sanduka i 
1 sljemenjak. Javljaju se ovi ukrasni motivi: 
polumjesec, krst, rozete, predstava stabla i bilj- 
na/š'tilizacija. 

/ 47 — U polju kod Vidovića kuća nalazi se 

nekropola sa 23 stećka (5 ploča i 18 sanduka). 

Obrada nejednaka, pretežno osrednja, ali 
ima i amorfnih ploča, “ 

Orijentacija je po pravcu z— i. 

Ukrašen je 1 sanduk. Na njegovim strani- 
cama javljaju se ovi ukrasni motivi: mač, polu- 
mjesec, rozeta i krst Čiji se poprečni krakovi 
završavaju kao krugovi, a gornji uspravni kao 
rozeta. 

48 — U savremenom rimokatoličkom grob- 
iju nalazi se skupina sa 9 stećaka (8 sanduka i 
1 krstača sa sandukom). 

Obrada spomenika je osrednja ili slaba. Kr- 
stača ima tek naznačene poDrečne krakove i gor- 
nji uspravni u vidu velike glave. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Spomenici nemaju ukrasa. 

49 — Na lokalitetu Begovača, u blizini kuća 
Maglica, pokraj ceste ka Kupresu, nalazi se ne- 


kropola sa 75 stećaka (40 ploča, 33 sanduka i 2 
sljemenjaka). 

Obrada i očuvanost slabe, ima mnogo amorf- 
nih primjeraka. 

Orijentacija je po pravcu z — i, u nizovima. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi motivi su 
rozeta, biljne stilizacije i scena lova. 

50 — Pokraj ceste Livno — Kupres i kuće po- 
rodice Maglica nalazi se nekropola sa 6 stećaka 
u obliku ploča. 

Obrada spomenika je slaba, većina primje- 
raka veoma utonula u zemlju. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Orguz 

Selo u blizini ceste ka Splitu, udaljeno od 
Livna oko 14 km zračne linije na jugozapadnu 
strapu. 

51 — U aktivnom rimokatoličkom groblju, 
tzv. Pilinom groblju, nalazi se osamljen stećak 
u obliku sanduka. 

Spomenik je samo pritesan, naprskao je. 

Postavljen je po pravcu z — i. 

Na vodoravnoj strani spomenika predstav- 
ljen je motiv krsta. 

Na ovome mjestu je ranije bilo više primje- 
raka stećaka koji su razbijeni i upotrijebljeni za 
ogradu oko groblja. 

52 — Na lokalitetu Jovina struga, pokraj 
ceste, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku san- 
duka. 

Na jednome primjerku vidi se scena kola sa 
5 figura. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Podaci učitelja Marka Vujeva iz Orguza.) 


Sturba 

Seoce koje leži oko 6 km južno od Livna, ne- 
daleko od ceste ka Duvnu. 

53 — Oko 250 m zapadno od izvora rijeke 
Sturbe, na njivi Tahira Ormana, nalazi se nek- 
ropola sa 54 stećka (43 ploče, 10 sanduka i 1 krs- 
tača). 

Spomenici su gotovo amorfni, oštećeni su 
i utonuli. v 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

_ Nemaju ukrasa. 

54 — Na blagoj glavici oko 200 m južno od 
prethodne nekropole nalazi se skupina sa 11 ste- 
ćaka (3 ploče i 8 sanduka). 

Spomenici su gotovo amorfni, znatno su uto- 
nuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 


Zagoričani 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 9 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 


282 55 — U blizini vrela Vrbovnik, na njivama 
Zubera, nalazi se nekropola sa 20 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Spomenici su najviše amorfni, pretežno uto- 
nuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

56 — Na Glavici nedaleko od Krištića kuća, 
raspoređena na 2 mjesta, nalazi se nekropola 
sa 4 stećka u obliku sanđuka. 

Spomenici su skoro amorfnih oblika. 

Ostali podaci nisu poznati. 

(Obavještenje mještna.) 


Tribić 

Seoce između Orguza i Čuklića, udaljeno od 
Livna oko 13 km zračne linije na jugozapadnu 
stranu. 

57 — Na izduženom zemljanom tumulu, na 
Iokalitetu Šarića glavica, pokraj puta, ispod se- 
la, nalazi se nekropola sa 12 stećaka u obliku 
sanduka. 

Spomenici su obrađeni vrlo slabo ili su 
amorfni. 

Nemaju ukrasa. 

58 — Na lokalitetu Gruda, na blagom hum- 
ku, u polju ispod sela, nedaleko od prethodne 
nekropole, nalazi se skupina sa 10 stećaka u ob- 
liku sanduka. 

Slaba obrada, ima i amorfnih primjeraka, 
đosta utonulih. 

Spomenici nemaju ukrasa. 


Smričani 

Selo pokraj ceste ka Duvnu, udaljeno od 
Livna oko 6 km zračne linije na južnu stranu. 

59 — Pokraj Osnovne škole, uz cestu, nalazi 
se nekropola sa 10 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su nejednako obrađeni, oštećeni 
su i utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

.. Nemaju ukrasa. 

60 — Oko 150 m istočno od prethodne ne- 
kropole, na lokalitetu Jezerac, nalazi se skupina 
sa 19 stećaka u obliku sanduka. 

Spomenici su pretežno amorfni, prilično su 
utonuli. 

Postavljeni su po pravcu z — i. 

Nemaju ukrasa. 

61 — Oko 200 m daleko od prethodne nek- 
ropole, pokraj ceste ka Livnu, nalazi se osam- 
ljen stećak u obliku pritesanog sanduka. 

Orijentacija po pravcu z — i. 

Spomenik nema ukrasa. 

Izgleda da je tu nekada bilo više stećaka. 


Vidoši 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 7 km 
zračne linije na jugoistočnu stranu. 


62 — Zapadno i istočno od savremenog rimo- 
katoličkog groblja, kod ceste, nalazi se nekropo- 
la sa ukupno 42 stećka (3 ploče, 37 sanduka 12 
sljemenjaka), raspoređena u dvije skupine. 

Obrada spomenika je nejednaka. Sljemenja- 
ci su relativno vrlo velikih dimenzija, na posto- 
ljima, i lijepo su klesani. 

Orijentacija je po pravcu z — i, osim 1 san- 
duka koji leži po pravcu s — j. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni 
motivi su polumjesec i rozeta. 

Lokalitet na kome su stećci poznat je u ovo- 
me kraju pod imenom Zeleno groblje. 


Grgurići 

Selo nedaleko od Vidoša, udaljeno od Livna 
oko 9 km zračne linije na jugoistočnu stranu. 

63 — Na savremenom rimokatoličkom gro- 
blju zaselaka Mejdan i Podkraj i u njegovoj bli- 
zini nalazi se nekropola sa 45 stećaka (27 ploča, 
16 sanduka i 2 sljemenjaka). 

Obrada spomenika je nejednaka, uglavnom 
vrlo slaba, neki primjerci su žnatno utonuli. 

Orijentacija je po pravcu z — i. 

Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegove krovne 
plohe nešto prelaze vertikalne i tako stvaraju 
nadstrešnice. Ukrasi ovoga spomenika su 4 polu- 
mjeseca. 


Čuklić 

Selo koje je od Livna udaljeno oko 12 km 
zračne linije na jugozapadnu stranu. 

64 — U aktivnom rimokatoličkom groblju i 
u neposrednoj bljzini nalazi se nekropola sa 50 
stećaka (10 ploča i 40 sanduka). 

Obrada je nejednaka, ima amorfni